ESRI THAILAND

THAI GIS USER CONFERENCE 2022

ESRI THAILAND

THAI GIS USER
CONFERENCE 2022

GIS—Mapping Common Ground

เรียนรู้ ค้นพบ และก้าวล้ำไปกับเทคโนโลยีระบบภูมิสารสนเทศและงานสำรวจอย่างครบวงจร พร้อมนำไปประยุกต์ใช้เพื่อรองรับการดำเนินงานทางด้านธุรกิจที่เติบโตอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน เพื่อก้าวสู่ยุคดิจิทัลเต็มรูปแบบ พร้อมยกระดับประเทศไทยด้วยพื้นฐานภูมิสารสนเทศ

TUC งานสัมมนาด้าน GIS ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

Plenary Session

Technical Sessions

Demo Booth

Agenda

วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565

กำหนดการ

07:30 – 08:30 น.

ลงทะเบียน
พร้อมชมการสาธิตการใช้งานผลิตภัณฑ์ด้านภูมิสารสนเทศ และเทคโนโลยีต่างๆ

Plenary Session ณ ห้อง Asawin Grand Ballroom

08:30-09:00 น.

เปิดงานสัมมนา Thai GIS User Conference ครั้งที่ 26 (TUC2022)
ภายใต้แนวความคิด “GIS – Mapping Common Ground”

09:00-09:20 น.

กล่าวต้อนรับ และนำเสนอ Vision ของ ArcGIS โดย
ผู้จัดการทั่วไป บริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด

09:20-10:20 น.

Plenary Session ช่วงที่ 1 – Keynote Speaker
โดย ดร.การดี เลียวไพโรจน์
ผู้อำนวยการบริการศูนย์วิจัยอนาคตศึกษา FutureTales Lab by MQDC

10:20-10:40 น.

พักรับประทานอาหารว่าง
พร้อมชมการสาธิตการใช้งานผลิตภัณฑ์ด้านภูมิสารสนเทศและเทคโนโลยีต่างๆ

10:40-11:40 น.

Plenary Session ช่วงที่ 2 – การประยุกต์ใช้ ArcGIS ภายใต้แนวคิด “GIS – Mapping Common Ground”
โดย บริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด

11:40-12:40 น.

รับประทานอาหารเที่ยง
พร้อมชมการสาธิตการใช้งานผลิตภัณฑ์ด้านภูมิสารสนเทศและเทคโนโลยีต่างๆ

12.40-13:00 น.

การนำเสนอผลิตภัณฑ์ ArcGIS ในรูปแบบ Demo Theater
ณ ลานกิจกรรมห้องสัมมนา Asawin Grand Ballroom

Technical Sessions

13:00-13:45 น.

การบรรยายหัวข้อที่ 1-3*

13:55-14:40 น.

การบรรยายหัวข้อที่ 4-6*

14:40-15:00 น.

พักรับประทานอาหารว่าง
พร้อมชมการสาธิตการใช้งานผลิตภัณฑ์ด้านภูมิสารสนเทศและเทคโนโลยีต่างๆ

15:00-15:45 น.

การบรรยายหัวข้อที่ 7-9*

15:45-16:00 น.

กิจกรรม Lucky Draw
ณ ลานกิจกรรมห้องสัมมนา Asawin Grand Ballroom

หมายเหตุ

*กรุณาดูหัวข้อการบรรยายในหน้าถัดไป และตรวจสอบรายชื่อห้องของแต่ละหัวข้อได้ในวันงาน กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

Sessions

ArcGIS 2022: System Overview & New Feature Highlights

รายละเอียด

ก้าวทันนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด พร้อมอัปเดตความสามารถใหม่ของ ArcGIS ที่ตอบโจทย์ทุกระดับการทำงานเชิงรุก ตั้งแต่ระดับผู้ปฏิบัติการ จนถึงระดับผู้บริหาร สำหรับการแสดงผล บริหารจัดการ และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ เพื่อเป็นเครื่องมือพื้นฐานที่สำคัญในการยกระดับประเทศ

ภาณุวัฒน์ ทิพย์รักษ์
Training Manager
- มีประสบการณ์ในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญทางด้านการพัฒนาบุคลากรและวิทยากรบรรยาย และพัฒนาหลักสูตรทางด้าน GIS รวมทั้งวางแผน และจัดการอบรมในโครงการ มากว่า 20 ปี

พรรณมน ถุงสุวรรณ
GIS Instructor
หน้าที่ความรับผิดชอบ
- จัดฝึกอบรมการใช้งานผลิตภัณท์ ArcGIS สำหรับโครงการต่าง ๆ
- จัดทำสื่อการเรียนการสอน
- จัดฝึกอบรมการใช้งานผลิตภัณท์ ArcGIS ในหลักสูตรนานาชาติ

Explore Ready-to-Use GIS Contents with ArcGIS Living Atlas of the World

รายละเอียด

ทำความรู้จักกับ ArcGIS Living Atlas of the World แหล่งรวบรวมข้อมูลภูมิศาสตร์จากทั่วโลก ให้คุณสามารถค้นหาข้อมูลในรูปแบบพร้อมใช้งาน ที่จะช่วยให้งานด้านภูมิสารสนเทศมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ด้วยข้อมูลที่มีคุณภาพสูงจาก Esri พร้อมด้วยบริการข้อมูลเชิงพื้นที่หลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น แผนที่ฐาน (Basemap) ประเภทต่างๆ ชั้นข้อมูล (Data Layers) และข้อมูลประเภท Live Feeds ที่เกี่ยวข้องกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ ข้อมูลสถิติประชากร (Demographics) รวมทั้ง Deep Learning Packages ที่ใช้ในการวิเคราะห์หารูปแบบ หรือวัตถุที่ต้องการจากข้อมูลรูปภาพ (Imagery) ช่วยต่อยอดและขยายมุมมองของข้อมูล เพื่อยกระดับงานด้าน GIS ของคุณ

วัชนันท์ เนตรเจริญ
GIS Technical Support
- จบการศึกษาด้านภูมิศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประสบการณ์ทำงาน 3 ปี
- เป็นผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาการใช้งาน ArcGIS Product โดยเฉพาะ ArcGIS Desktop และ ArcGIS Apps รวมถึงโปรแกรมประยุกต์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อการวิเคราะห์ และการประยุกต์ใช้งานด้านต่างๆ

ปณาลี ฉัตรเฉลิมวุฒิ
Product Licensing Support
- จบการศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าทำงานเมื่อปี 2563
- ปัจจุบันเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูลการขายผลิตภัณฑ์ ArcGIS และโซลูชันที่เกี่ยวข้อง

Empowering GIS with Big Data and Real-time through ArcGIS

รายละเอียด

ในปัจจุบัน ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า Big Data คือสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้เราเข้าใจเชิงลึกของเหตุการณ์หรือสิ่งที่เราสนใจ ใน Session นี้พบกับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ในรูปแบบ Big Data และ Real-time ที่มาพร้อมกับชุดเครื่องมือที่หลากหลายและพร้อมใช้งานได้ทันที โดยจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ทั้งในรูปแบบเชิงพื้นที่และเวลาได้อย่างรวดเร็ว รวมไปถึงความสามารถในการประมวลผลแบบ Distributed Processing หรือการกระจายการประมวลผลบนหลายๆ Server ทําให้สามารถนําข้อมูลเชิงพื้นที่ขนาดใหญ่และซับซ้อนมาวิเคราะห์เพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง และนําไปประกอบการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ปิติ คุ้มบ้าน
GIS Technical Specialist
- ประสบการณ์ทำงาน 6 ปี
- ผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาการใช้งาน ArcGIS Product เพื่อช่วยผลักดันให้องค์กรภาครัฐและเอกชนทุกขนาด สามารถเข้าถึงระบบภูมิสารสนเทศและประยุกต์ใช้งานด้านต่าง ๆ

ภัทรพล ศันสนยุทธ
GIS Technical Specialist
- ประสบการณ์ทำงาน 3 ปี
- ผู้เชี่ยวชาญการใช้งาน ArcGIS Product และ ArcGIS Application เพื่อการวิเคราะห์ ในการประยุกต์ใช้งานด้านต่าง ๆ

The Next Generation of Network Management for Infrastructure

รายละเอียด

ค้นพบเทคโนโลยีที่ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการจัดการและบริหารโครงข่ายระบบไฟฟ้า ประปา ท่อส่งน้ำมันปิโตรเลียมหรือก๊าซธรรมชาติ และโทรคมนาคม ที่มีความยืดหยุ่นในการใช้งาน รองรับเข้าถึงข้อมูลได้หลายรูปแบบ และสามารถแชร์ข้อมูลได้อย่างทั่วถึง ด้วยเทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลที่เรียกว่า ArcGIS Utility Network จะเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการข้อมูล เพื่อตอบสนองต่อการจัดการเรื่องทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด และข้อมูลโครงข่ายสาธารณูปโภคที่มีความซับซ้อนมากขึ้น พร้อมบรรลุเป้าหมายในการยกระดับสู่องค์กร Digital Transformation

สิริวิชญ์ มฤคพิทักษ์
Senior Utilities & TELCO Solution Manager
- ประสบการณ์ทำงาน: 29 ปี
- ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบภูมิสารสนเทศโครงข่ายระบบไฟฟ้าและระบบประปา ในระดับ Enterprise GIS
- มีประสบการณ์ในการเป็นที่ปรึกษา ออกแบบ-พัฒนาระบบภูมิสารสนเทศและบูรณาการข้อมูลกับระบบสารสนเทศต่างๆ สำหรับหน่วยงานทางด้านสาธารณูปโภคระบบไฟฟ้าและระบบประปาในประเทศไทย และในต่างประเทศมากว่า 27 ปี

กษม พัฒนาพงศ์ศักดิ์
Product Engineer Utilities
- มีประสบการณ์ในใช้งานและให้คำปรึกษาการใช้งานซอฟแวร์ ArcGIS Product
- ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีโครงข่ายระบบภูมิสารสนเทศระบบสาธารณูปโภค ArcGIS Utilities Network
- ArcGIS Product Certified

Automated Map Update with GeoAI

รายละเอียด

ด้วยเทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างก้าวกระโดด รวมถึงเทคโนโลยี AI หรือระบบประมวลผลอัจฉริยะ ที่จะมาพัฒนาขีดความสามารถของการสร้างแผนที่ไปจนถึงการเก็บรวบรวมข้อมูลสามารถทำได้โดยอัตโนมัติ ซึ่งจะช่วยให้การรังสรรแผนที่เป็นไปได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งกว่าเดิม

ทศพล ทุมมาลา
Senior GIS Technical Consultant
- การศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวะกรรมคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- ประสบการณ์การทำงาน Fullstack Developer
- มีประสบการทำงานด้าน GIS มากกว่า 10 ปี รับผิดชอบงานด้าน R&D และให้คำปรึกษาด้านเทคนิคแก่ลูกค้า

พัชรี ศิริพรวิจิตร
GIS Business Analyst
- การศึกษาระดับปริญญาโท จบการศึกษาจากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิศวกรรมเว็บมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
- ประสบการณ์การทำงาน เริ่มต้นเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากการเป็นโปรแกรมเมอร์ในการพัฒนาเกม, Mobile Application และเริ่มมีความสนใจที่นำความสามารถไปต่อยอดเป็นนักวิเคราะห์ระบบ จึงได้มาทำในตำแหน่ง GIS Business Analyst โดยรับผิดชอบการเก็บ requirement รวมถึงการออกแบบระบบตั้งแต่รูปแบบการทำงาน จนถึงการเก็บข้อมูล และทดสอบ

Digital (T)winning the Future to Metaverse with ArcGIS

รายละเอียด

คงจะดีไม่น้อยเลยถ้าเราสามารถจำลองโลกทั้งใบขึ้นมาได้อย่างแม่นยำและเฝ้ารอดูได้ว่าในอนาคตจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้น เป็นโลกจำลองที่เราสามารถทดลองได้ตามใจ และรู้ล่วงหน้าว่าต้องเปลี่ยนหรือปรับตรงไหน จึงจะเกิดผลลัพธ์ที่ดีที่สุดตามที่เราคาดหวัง ปัจจุบัน ด้วยเครื่องมือภายใต้แพลตฟอร์มของ ArcGIS ทำให้การโคลนนิ่งพื้นที่ไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้อีกต่อไป ใน Session นี้จะพาคุณก้าวไปทีละก้าว ตั้งแต่การจำลองฝาแฝดเสมือนดิจิตอลเชิงพื้นที่ขึ้นมา หาความสัมพันธ์ด้วยการเครื่องมือวิเคราะห์ คาดการณ์สิ่งที่จะเกิดในอนาคต ไปจนถึงการประยุกต์ใช้กับการทำงานในธุรกิจต่างๆ

กัลยานี พรพัฒนกุลฑล
GeoDesign Manager
- จบการศึกษาด้าน Urban Architecture จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง GeoDesign Manager ที่บริษัท Esri Thailand
- ประสบการณ์ทำงานกว่า 10 ปี
- เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์กับงานทางด้านการออกแบบ วางผังเมือง และในธุรกิจ AEC (Architecture-Engineering-Construction)

Geo-Enabled System for Emergency Management with ArcGIS Mission

รายละเอียด

ปัจจุบันเทคโนโลยีด้านภูมิสารสนเทศ (GIS Technology) ได้ถูกนำไปประยุกต์ใช้ในงานด้านต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของความปลอดภัยในชุมชนและการบริหารจัดการภัยพิบัติ ตั้งแต่การเตรียมความพร้อมและวางแผน (Preparedness), ตอบสนองต่อเหตุการณ์ต่างๆ เมื่อเกิดเหตุในภาวะฉุกเฉิน (Response), สนับสนุนในการฟื้นฟูภายหลังจากการเกิดภัยต่างๆ ในชุมชน (Recovery), รวมถึงการเยียวยาประชาชนผู้ประสบภัย (Mitigation) ซึ่งทุกอย่างจะบรูณาการในรูปแบบของแผนที่ หรือ ข้อมูลเชิงตำแหน่ง ทำให้มีความรวดเร็วในการดำเนินการ ใช้งานง่าย รองรับการทำงานที่หลากหลายภารกิจ โดยมุ่งเน้นให้สังคมมีความปลอดภัย และ ลดความสูญเสียจากภัยต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบ

มลรัฐ พุ่มเข็ม
GIS Business Specialist
- อายุงาน 10 ปี
- เป็นผู้เชี่ยวชาญและให้คำปรึกษา การประยุกต์ใช้ ArcGIS Platform สำหรับหน่วยงานด้านทหาร และ ตำรวจ อาทิเช่น กรมแผนที่ทหาร,กรมอุทกศาสตร์ และ กรมข่าวทหารบก เป็นต้น

ภัทรโชติ ยิ่งยง
GIS Business Support
- เป็นผู้ชำนาญการใช้งานโปรแกรม ArcGIS เพื่อไปสนับสนุนโครงการต่าง ๆ อีกทั้งให้ปรึกษาการจัดทำข้อมูล, จัดการฐานข้อมูล, ตรวจสอบข้อมูล, ทำแผนที่ ของหน่วยงานทางทหาร เช่น กรมแผนที่ทหาร

Accelerating Business Growth with Location Intelligence

รายละเอียด

ค้นหาศักยภาพในการเติบโตทางธุรกิจ ด้วยการประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ ArcGIS ในรูปแบบต่างๆ เพื่อทำความเข้าใจคุณลักษณะเฉพาะ (Characteristics) ที่จะขับเคลื่อนความสำเร็จ โดยการใช้ประโยชน์จากข้อมูล Location ทำให้เห็นภาพรวมของตลาดและลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย และสามารถพัฒนากลยุทธ์ด้วยการวิเคราะห์ผ่านเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ เพื่อต่อยอดโอกาสทางธุรกิจที่คุณค้นพบได้ในอนาคต

พิชญา จันทร์วณิชพันธุ์
Business Development Manager
- ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง Business Development Manager บริษัท Esri Thailand
- ประสบการณ์การทำงานทางด้าน GIS มากว่า 10 ปี ดูแลลูกค้าทั้งในภาครัฐและเอกชน
- เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบโซลูชันและให้คำปรึกษาในการประยุกต์ใช้ ArcGIS โดยเฉพาะกับงานด้านธุรกิจ (Commercial)

Empowering Enterprise GIS using ArcGIS Enterprise on Kubernetes

รายละเอียด

ด้วยเทคโนโลยี ArcGIS Enterprise และ Kubernetes จะช่วยเพิ่มขีดจำกัดความสามารถในการพัฒนาระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศให้ไปอยู่ใน Kubernetes ไม่ว่าจะบน Cloud Service หรือบนเครื่อง server ที่มีอยู่แล้ว ซึ่งช่วยให้องค์กรสามารถสร้างและให้บริการระบบภูมิศาสตร์ได้อย่างรวดเร็วและเป็นอัตโนมัติมากขึ้น สามารถขยายหรือลดขนาดของระบบได้อย่างยืดหยุ่นตามการใช้งานของผู้ใช้ เพื่อให้รองรับปริมาณผู้ใช้งานจำนวนมากได้ อีกทั้งยังช่วยในการจัดการดูแลระบบและอัพเกรดระบบได้ง่ายขึ้น

ชานนท์ ตรีเมต
Senior GIS Application Developer
- อายุงาน: 2 ปี
- รูปแบบงานที่ทำ: ออกแบบและพัฒนาระบบ core ของ GIS Application รวมถึงนำแนวคิดการพัฒนาแอปพลิเคชันในรูปแบบของ Cloud Native มาปรับใช้ภายในองค์กร ไม่ว่าจะเป็น DevSecOps, Microservices, Container และ Kubernetes

ประจักษ์ ผลประสาร
Senior Enterprise System Architect
- อายุงาน: 15 ปี
- รูปแบบงานที่ทำ: มีประสบการณ์การดูแลและติดตั้งระบบ Server ทั้งระบบ On-Premise, Cloud, Network Switching, Clustering รวมถึงระบบ Backup และ Data ที่เกี่ยวข้องกับ GIS

Sponsors

Platinum Sponsors

GIS Co., Ltd.

บริษัท จีไอเอส จำกัดผู้นำให้บริการระบบภูมิสารสนเทศแบบครบวงจร (GIS One Stop Services) ให้บริการติดตั้งและวางระบบที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS System Integrator) เริ่มตั้งแต่ให้คำปรึกษา จัดทำแผนงาน ออกแบบวางระบบ บริการบำรุงรักษาระบบหลังการขาย ตลอดจนมีโซลูชั่นที่ตอบรับทุกความต้องการทางธุรกิจ รวมถึงนำเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ประยุกต์ใช้ เฉพาะหน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหากิจ สถาบันการศึกษา และหน่วยงานอิสระ

Quantum Corporation

Quantum เราเชี่ยวชาญ ด้านการจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ ด้วยผลงานการจัดเก็บข้อมูลระดับ Petabyte กับลูกค้าหลายราย ช่วยให้องค์กรต่างๆ หมดห่วงเรื่องการจัดเก็บ สามารถขยายพื้นที่ได้ไม่จำกัด และอยู่ในงบประมาณ สามารถเชื่อมต่อได้หลาย โปรโตคอล ทั้ง S3, SMB และ FC-SAN นอกจากนี้ยัง เชื่อมต่อไปยัง Cloud ได้หลากหลาย

Gold Sponsors

G-Able Co., Ltd.

กลุ่มบริษัทจีเอเบิลคือผู้นำในการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลโซลูชันอย่างครบวงจร ด้วยประสบการณ์กว่า 32 ปี บริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญ ทางด้านการบูรณาการและ นำเสนอโซลูชันที่สามารถตอบสนองความต้องการขององค์กรธุรกิจให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและสร้างโอกาสในการต่อยอดทางธุรกิจจีเอเบิลมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนลูกค้าในการทรานส์ฟอร์มองค์กรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง และก้าวสู่ความสำเร็จขององค์กรตามเป้าหมาย

First Logic Co., Ltd.

บริษัท เฟิร์ส ลอจิก จำกัด คือผู้นำในการให้บริการทางด้าน IT ด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปี เรามีความเชี่ยวชาญทางด้านการให้คำแนะนำการออกแบบโซลูชันทางด้านการบริหารจัดการข้อมูล (Data Management) อย่างครบวงจร สามารถตอบสนองความต้องการขององค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน และสร้างโอกาสในการต่อยอดทางธุรกิจ เรายังบริการดูแลลูกค้าหลังส่งมอบโซลูชัน เพื่อยกระดับความสามารถทางการแข่งขันให้กับธุรกิจในทุกภาคส่วนอุตสาหกรรม

Silver Sponsors

Defence Innovation Co., Ltd.

Defence Innovation Co., Ltd.

SiS Distribution (Thailand) PCL.

Ample Solution Technology Co.,Ltd.