Webinar: Empower your project with ArcGIS for AutoCAD – เพิ่มประสิทธิภาพให้กับโครงการด้วย ArcGIS for AutoCAD

ใน Workshop นี้คุณจะได้พบกับการทำความรู้จักเกี่ยวกับ GIS ในเบื้องต้น บทบาทของ GIS ที่จะเข้ามามีส่วนช่วยใน field ของงานออกแบบและก่อสร้าง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับข้อมูลของโครงการ ด้วยเครื่องมือที่ใช้งานง่ายและไม่เสียค่าใช้จ่ายอย่าง ArcGIS for AutoCAD รวมถึงมีการสอนการใช้งานในเบื้องต้น และการแสดงการนำข้อมูลทั้งหมดมาบูรณาการต่อไปในรูปแบบของ web application ต่าง ๆ บน ArcGIS platform โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “ArcGIS Indoors” ที่เป็นแอปพลิเคชันเฉพาะทางสำหรับการสร้างและใช้งาน Indoor Map 

 

พบกับ Highlight แบบจัดเต็มที่สาย AEC หรือ Construction ไม่ควรพลาด 

  • เทคโนโลยี GIS หรือข้อมูลเชิงพื้นที่มีความสำคัญอย่างไร และเกี่ยวข้องกับงานออกแบบและการก่อสร้างอย่างไร
  • เปิดโลกของงานออกแบบและก่อสร้างกับบทบาทของเทคโนโลยี GIS ที่จะเข้ามามีส่วนช่วยใน Field ของงานออกแบบและก่อสร้าง เมื่อนำเครื่องมือหรือข้อมูลมาผนวกกันแล้วจะช่วยเสริมประสิทธิภาพในกระบวนการงานออกแบบและการก่อสร้างให้ดียิ่งขึ้นภายใต้เงื่อนไขสภาพแวดล้อม
  • แนะนำการใช้เครื่องมือที่ช่วยให้ Workflow การทำงาน ง่าย เร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่าง “ArcGIS for AutoCAD” เครื่องมือที่ใช้งานง่ายและไม่เสียค่าใช้จ่าย
  • อัพเดตเครื่องมือเพื่องานด้านออกแบบและบริหารจัดการทรัพย์สินที่น่าสนใจอย่าง ArcGIS Indoors

หมายเหตุ: สำหรับผู้เข้าร่วม Workshop แนะนำให้ติดตั้งโปรแกรม ArcGIS for AutoCAD plug-in (ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย) และโปรแกรม AutoCAD ให้เรียบร้อย