Right decision for your Real Estate : ArcGIS for Land and Property Management

แพลตฟอร์มด้านภูมิสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ อาวุธใหม่ของดีเวลลอปเปอร์ในยุค Digital Transformation

ทำอย่างไรธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของคุณจะได้เป็นเจ้าของสุดยอดทำเล?

ArcGIS คือ แพลตฟอร์มด้านภูมิสารสนเทศที่เป็นที่ยอมรับและโด่งดังในระดับโลกโดดเด่นที่สุด ในเรื่องของ Location Intelligence หรือการสร้างความอัจฉริยะที่เกิดจากการวิเคราะห์ข้อมูล ในมุมมองใหม่ๆ ซึ่ง Location Intelligence นี้หมายรวมถึงทั้งกระบวนการ ตั้งแต่การเก็บข้อมูล จัดเก็บ แบ่งปัน วิเคราะห์ ไปจนถึงการเข้าถึงข้อมูลหรือบูรณาการแบบ Real-time ซึ่งเป็นส่วนสําคัญต่อการตัดสินใจทางธุรกิจ ไม่ว่าจะเพื่อการแก้ปัญหา เพื่อการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ หรือเพื่อตัดสินใจในเชิงธุรกิจ

ระบบบริหารจัดการแปลงที่ดิน (Land Management)

ระบบที่ช่วยวิเคราะห์หาทำเลพื้นที่ที่มีศักยภาพสำหรับนักลงทุนด้วยการใช้ปัจจัยการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ โดยเริ่มตั้งแต่การนําเอาข้อมูลแปลงที่ดินจากนายหน้าที่ดินมาจัดเก็บให้อยู่ในรูปแบบแผนที่ออนไลน์ และวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการลงทุนจากปัจจัยทางธุรกิจและข้อมูลเชิงพื้นที่ ช่วยอำนวยความสะดวกในการติดตามสถานะการซื้อขายของแต่ละเเปลงที่ดิน และเข้าถึงข้อมูลแบบ Real-time รวมไปถึงการนำเสนอข้อมูลต่อผู้บริหารในรูปแบบของ Interactive Dashboard เพื่อการตัดสินใจที่ทรงประสิทธิภาพมากกว่าที่เคย

Land Analysis แอปพลิเคชันที่มาพร้อมกับเครื่องมือการวิเคราะห์หาแปลงที่ดินที่มีทำเลที่ตั้งที่มีศักยภาพในการลงทุน ด้วยการใช้ข้อมูลเชิงพื้นที่มาเป็นปัจจัยร่วมกับข้อมูลทางธุรกิจของนักลงทุน และคำนวณในรูปแบบค่าคะแนนแบบถ่วงน้ำหนัก (Weight Scoring) เพื่อใช้ในการตัดสินใจเลือกพื้นที่ที่มีศักยภาพจากข้อมูลแปลงที่ดินที่นำเข้ามาเป็นจำนวนมาก สิ่งสำคัญในวิเคราะห์แปลงที่ดินจะขาดไม่ได้ คือ ข้อมูลปัจจัยเชิงพื้นที่ ที่สะท้อนสภาพความเป็นจริงในพื้นที่ ทำให้นักลงทุนสามารถเปรียบเทียบสภาพแวดล้อมโดยรอบและความแตกต่างของข้อมูลระหว่างแปลงที่ดิน ช่วยเพิ่มศักยภาพในการตัดสินใจก่อนการลงทุนด้วยข้อมูลที่เชื่อถือได้ ภายใต้สภาวะการแข่งขันและสภาพเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน ประกอบไปด้วยข้อมูล ดังนี้

  • ข้อมูลถนนและรายละเอียดของถนน ได้แก่ ประเภทถนนสายหลักและสายรอง ความกว้างของถนน จำนวนเลน
  • ข้อมูลแหล่งน้ำ ได้แก่ แม่น้ำ ลำคลอง
  • ข้อมูลตำแหน่งสถานที่สำคัญ เช่น ห้างสรรพสินค้า อาคารสำนักงาน ร้านสะดวกซื้อ สถานีรถไฟฟ้าทุกประเภท ทางขึ้นลงทางด่วน สถานศึกษา เป็นต้น
  • ข้อมูลเส้นทางรถไฟฟ้าสายปัจจุบันและอนาคต
  • ข้อมูลผังเมืองรวมเมือง ประกอบไปด้วย ประเภทการใช้ประโยชน์
  • ข้อมูลแนวเวนคืน
  • ข้อมูลสิ่งก่อสร้างในอนาคต เช่น หมู่บ้าน ห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร เป็นต้น
  • ข้อมูลประชากรในพื้นที่ แยกตามอายุ เพศ รายได้ และอำนาจการซื้อแยกตามประเภทสินค้า

 

 

นอกจากนี้ยังมีระบบสำหรับรองรับกระบวนการต่างๆ ในการทำงาน เพื่อตอบโจทย์ทุกองค์ประกอบของการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่

Land Registration เว็บแอปพลิเคชันสำหรับการนำเข้าข้อมูลแปลงที่ดินจากการจัดเก็บเดิมในรูปแบบกระดาษ ให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล สามารถวาดแปลงที่ดินพร้อมใส่รายละเอียดต่างๆ เช่น ชื่อที่อยู่สำหรับการติดต่อ ขนาดที่ดิน ราคาเสนอขาย รวมถึงไฟล์โฉนดต่างๆ ช่วยขั้นตอนการจัดเก็บข้อมูล และสามารถนำข้อมูลไปใช้งานต่อในกระบวนการอื่นๆ ได้แบบ Real-Time

Land Monitoring and Management เว็บแอปพลิเคชันในการเรียกดูข้อมูลแปลงที่ดินที่นายหน้าหรือเจ้าหน้าที่ได้มีการลงทะเบียนเข้ามาผ่านระบบ Land Registration แบบ Real-time สามารถปรับเปลี่ยนสถานะการดำเนินการ แก้ไข อัปเดตข้อมูล และสามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่เบื้องต้นได้

Land Field Survey แอปพลิเคชันสำหรับสำรวจเก็บข้อมูลภาคสนาม ไม่ว่าจะเป็นการเก็บข้อมูลแปลงที่ดิน ข้อมูลตลาด พร้อมรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถนำมาใช้ในการวิเคราะห์และเข้าถึงข้อมูลได้ทันที โดยสามารถใช้งานผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ทั้งบน iOS และ Android ในรูปแบบ Native Application นอกจากนี้ยังมีฟังก์ชันรองรับการทำงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การวาดและแก้ไขรูปแปลงที่ดิน การเก็บตำแหน่งพิกัด การถ่ายภาพ แนบเอกสารหน้างาน หากการลงพื้นที่ภาคสนามสำหรับจัดเก็บข้อมูลอยู่ในพื้นที่ที่ไม่มีสัญญาณอินเตอร์เน็ต สามารถทำงานแบบ Offline ได้

Land Executive Monitoring แอปพลิเคชันสรุปผลข้อมูลแปลงที่ดินในรูป Dashboard ทำงานร่วมกับแผนที่ กราฟ และตารางแบบ Interactive โดยสามารถออกแบบการตั้งค่าเพื่อรองรับการรายงานผลในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การแสดงจำนวนแปลงที่ดินรวม สถานะของแปลงที่ดิน ที่ตั้ง ราคาเสนอขาย ขนาดแปลง การสรุปภาพรวมรายพื้นที่เพื่อดูจำนวนแปลงที่ดินและราคารวม ในอนาคตหากต้องการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการแสดงผล ผู้ใช้งานสามารถปรับเปลี่ยนการตั้งค่าได้เพิ่มเติม

นอกจากระบบบริหารจัดการแปลงที่ดินแล้ว ArcGIS ยังมีเครื่องมือช่วยในการจำลองพื้นที่ขายโครงการแบบ 3 มิติ ภายใต้ข้อกำหนดทางกฎหมายผังเมือง (3D Building Typology Simulation) ซึ่งจะช่วยลดเวลาในการคำนวณพื้นที่ขายอาคาร พร้อมทั้งยังสามารถนำเอาโมเดลจำลองอาคารแบบ 3 มิติที่ได้จากการจำลองไปเป็น Guideline ในการออกแบบอาคารร่วมกับเทคโนโลยี CAD และ BIM (GIS Integrate with CAD and BIM) เพื่อนำไปบริหารจัดการพื้นที่ภายนอกและภายในอาคารแบบครบวงจร ด้วยแอปพลิเคชันพร้อมใช้ของ ArcGIS (Space and Property Management)

ให้เทคโนโลยีของเราเป็นพลังที่จะทำให้คุณมองเห็นในสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็น “See What Others Can’t

 

Tags: