GIS Solutions for Business : 4 โซลูชันที่ตอบโจทย์ทางธุรกิจ

ในยุคของ Digital Transformation  เทคโนโลยี  Geographic Information System (GIS) มีบทบาทสำคัญในการนำ Location หรือข้อมูลเชิงตำแหน่ง มาเป็นส่วนหนึ่งของการวิเคราะห์เพื่อสร้างมุมมองเชิงพื้นที่รูปแบบใหม่ และเพิ่มความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล ทำให้เข้าใจข้อมูลในเชิงลึก ช่วยประกอบการตัดสินใจ และสามารถคาดการณ์ผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นได้ในอนาคต

สิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้ คือ ข้อมูล ไม่ว่าจะเป็น ข้อมูลประชากร ข้อมูลทางธุรกิจ ยอดขาย ผลกำไร ข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภค หรือแม้กระทั่งข้อมูลสภาพแวดล้อมโดยรอบ ล้วนเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อธุรกิจ ประกอบกับการใช้ ArcGIS Platform มาเป็นเครื่องมือด้านภูมิสารสนเทศอัจฉริยะ  มีความโดดเด่นในเรื่องของ Location Intelligence หรือ การวิเคราะห์ภูมิสารสนเทศในมุมมองใหม่ๆ สามารถสร้างผลลัพธ์การวิเคราะห์ที่ทำให้เราเข้าใจในความสัมพันธ์ การเชื่อมโยงของข้อมูลต่างๆ ที่เกิดขึ้น เริ่มตั้งแต่กระบวนการจัดเก็บข้อมูล วิเคราะห์ แบ่งปันไปจนถึงการเข้าถึงข้อมูลหรือการบูรณาการข้อมูลแบบ Real-Time ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยสามารถตอบโจทย์การวิเคราะห์ทางธุรกิจหลากหลายประเภท เช่น ธุรกิจด้านการให้บริการสาธารณูปโภค ธุรกิจร้านขายปลีก อสังหาริมทรัพย์ การขนส่งสินค้าและอื่นๆอีกมากมาย

Location Intelligence for Business มาพร้อมกับ 4 โซลูชัน ที่ตอบโจทย์ทางธุรกิจ

 

MARKET PLANNING AND SITE ANALYSIS

การวิเคราะห์เพื่อช่วยวางแผนการตลาด โดยการนำข้อมูลปัจจัยที่ส่งผลต่อพื้นที่มารวบรวม และวิเคราะห์เพื่อวางแผนการตลาดในแต่ละพื้นที่ให้ตรงกลุ่มเป้าหมายซึ่งมีลักษณะตรงกับสินค้า เช่น อายุ กำลังการซื้อสินค้าแต่ละประเภท รายได้ เป็นต้น นอกจากนี้ยังสามารถวิเคราะห์เพื่อหาทำเลที่ตั้งที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจในการเปิดปิดสาขา หรือ Relocate สาขา ด้วยการวิเคราะห์ Suitability Analysis ในรูปแบบ Weighted Scoring

 

FIELD MARKET DATA COLLECTION

เครื่องมือสำหรับการลงพื้นที่เพื่อสำรวจข้อมูลทางการตลาดที่เกี่ยวข้องกับการขายสินค้าหรือบริการ เพื่อให้เข้าใจพฤติกรรมของลูกค้า ความต้องการของสินค้าในพื้นที่ และให้เห็นถึงประเด็นที่ส่งผลต่อการขายและการดำเนินกิจกรรมทางการตลาด รวมทั้งยังสามารถเก็บตำแหน่งกลุ่มตัวอย่างการสำรวจเพื่อใช้เป็นตัวแทนข้อมูลประชากรในวิเคราะห์ส่วนอื่นๆ เพิ่มเติม

 

 

ZONE PLANNING

การวิเคราะห์ Trade Area การให้บริการ ด้วยการกำหนดเงื่อนไขตามระยะทางหรือระยะเวลา สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่โดยรอบของตำแหน่งร้านค้าหรือบริการ จำนวนคู่แข่งที่อยู่ภายในพื้นที่ รวมทั้งการวิเคราะห์ Gap Analysis นอกจากนี้ยังสามารถแบ่งขอบเขตพื้นที่การขาย (Territory Design) สำหรับ Sale และการทำ Auto-Balanced โดยใส่ค่า Weight ตามเงื่อนไขที่ต้องการใช้ในการแบ่งพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

DATA EXPLORATORY ANALYSIS

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล และสามารถคาดการณ์ผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นได้ในอนาคต เพื่อวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการสร้างตลาดใหม่ๆ โดยใช้ข้อมูลในอดีตจนถึงช่วงเวลาปัจจุบันทั้งมิติของปริมาณและช่วงเวลา รองรับการวิเคราะห์ข้อมูลแบบ Real-Time