ເຕັກໂນໂລຢີ(ຊີ)GISແມ່ນຫຍັງ?

ເຕັກໂນໂລຢີ(ຊີ)GISແມ່ນຫຍັງ?

ເຕັກໂນໂລຢີ(ຊີ)GISແມ່ນຫຍັງ?

ເຕັກໂນໂລຢີດ້ານGISລະບົບພູມມິສາລະສົນເທດ ເປັນການລວບລວມ ບໍລິຫານຈັດການ ແລະວິເຄາະຂໍ້ມູນ ເທິງພື້ນຖານຂອງວິທະຍາສາດດ້ານແຜນທີ່ ເຊີ່ງເປັນການນຳເອົາຂໍ້ມູນຕ່າງໆມາເຊື່ອງ(ເຊື່ອມ)ລົງເທິງແຜນທີ່ແລະຮູບ3ມິຕິ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດເບິ່ງເຫັນຂໍ້ມູນໄດ້ຊັດເຈນຂື້ນ ນຳໄປສູ່ການຄິດວິເຄາະໃຫ້ເຫັນຄວາມສຳພັນກັນຂອງຂໍ້ມູນແລະຮູບແບບຂອງຂໍ້ມູນຕໍ່ພື້ນທີ່ໃຫ້ສາມາດນຳໄປໃຊ້ວາງແຜນທຸລະກິິດ ຕັດສິນໃຈ ແກ້ປັນຫາ ຫຼືສາມາດນຳໄປຕໍ່ຍອດເປັນ solution ເພື່ອໃຫ້ເກີດເປັນ Location Intelligence ການວິເຄາະດ້ວຍລະບົບພູມມິສາລະສົນເທດໃນມູມເບິ່ງ(ມອງ)ໃໝ່ໆ ເຊັ່ນ ການຈັດການເສັ້ນທາງການຂົນສົ່ງ ການແບ່ງເຂດການຂາຍ ການເຮັດ Site selection ຫຼືການເລືອກທຳເລທີ່ຕັ້ງ

Location Intelligence

ເຕັກໂນໂລຍີ GIS ໄດ້ຮັບຄວາມຍອມຮັບແລະເປັນທີ່ນິຍົມຢ່າງຫຼາຍຈາກອົງກອນຕ່າງໆທົ່ວໂລກ ດ້ວຍຈຸດປະສົງທີ່ແຕກຕ່າງກັນ

ເພື່ອຈັດການກັບເຫດການຕ່າງໆ

ເຕັກໂນໂລຍີGISເຮັດໃຫ້ເບິ່ງເຫັນຄວາມເຄື່ອນໄຫວຂອງຂໍ້ມູນແບບ Real-time ໃນຮູບແບບຂອງແຜນທີ່ ບໍ່ວ່າຈະເປັນຂໍ້ມູນການຊື້ຂາຍຂອງສາຂາທຸລະກິດ ໄປຈົນຖືງຂໍ້ມູນພາຍຸໂຊນຮ້ອນຫຼືພາຍຸດີເປຣສຊັ່ນ ເຊິ່ງຂໍ້ມູນແບບ Real-time ຈຳເປັນຢ່າງຍິ່ງຕໍ່ການຄາດຄະເນທິດທາງຂອງພາຍຸແລະຜົນກະທົບຕໍ່ປະຊາກອນໃນພື້ນທີ່

ເພື່ອການຄາດການຕົ

ວຢ່າງເຊັ່ນ:ໃນສະຫະລັດອາເມລິກາທີ່ມີການຄາດການຄວາມໜາແໜ້ນຂອງການຈາລະຈອນໃນພື້ນທີ່ຕ່າງໆຈາກການເຫັນຂໍ້ມູນການຄອບຄອງແລະແຜນທີ່ແປງທີ່ດິນ ການໃຊ້ທີ່ດິນຂອງພື້ນທີ່ນັ້ນໆ ຜ່ານເຕັກໂນໂລຍີGIS

ເພື່ອການຈັດລຳດັບຄວາມສຳຄັນ

ເຕັກໂນໂລຍີ GIS ເປັນສ່ວນສຳຄັນຂອງ spatial analysisຫຼືການວິເຄາະຂໍ້ມູນເຊີງພື້ນທີ່ເຊັ່ນ ການນຳເອົາເຕັກໂນໂລຍີ GISໄປໃຊ້ໃນການວິເຄາະຄວາມສ່ຽງໃນການເກີດອາຊະຍາກຳໃນພື້ນທີ່ຕ່າງໆເຊີ່ງນຳໄປສູ່ການຈັດການດ້ານຄວາມປອດໄພໃຫ້ມີປະສິດທິພາບຫຼາຍທີ່ສຸດດ້ວຍບຸກຄະລາກອນທີ່ມີຢ່າງຈຳກັດ

ເພື່ອເຮັດຄວາມເຂົ້າໃຈ Trend (ທິດທາງ)

ເຕັກໂນໂລຍີ GISເຮັດໃຫ້ເຫັນແງ່ມູມຕ່າງໆຈາກຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ສາມາດເບິ່ງເຫັນໄດ້ຈາກການເບິ່ງຂໍ້ມູນໃນຮູບແບບຕາຕະລາງ ເຊັ່ນ ການເຫັນອັດຕາການຈ້າງງານໃນແຕ່ລະປະເພດທຸລະກິດ ແລະໃນແຕ່ລະພື້ນທີ່ໃນເວລາດຽວກັນທັງຍັງເຮັດໃຫ້ເຫັນຂໍ້ບົ່ງຊີ້ເພື່ອຄວາມໄດ້ປຽບທາງທຸລະກິດອີກດ້ວຍ

ເພື່ອເຮັດຄວາມເຂົ້າໃຈ Trend (ທິດທາງ)

ເຕັກໂນໂລຍີ GISເຮັດໃຫ້ເຫັນແງ່ມູມຕ່າງໆຈາກຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ສາມາດເບິ່ງເຫັນໄດ້ຈາກການເບິ່ງຂໍ້ມູນໃນຮູບແບບຕາຕະລາງ ເຊັ່ນ ການເຫັນອັດຕາການຈ້າງງານໃນແຕ່ລະປະເພດທຸລະກິດ ແລະໃນແຕ່ລະພື້ນທີ່ໃນເວລາດຽວກັນທັງຍັງເຮັດໃຫ້ເຫັນຂໍ້ບົ່ງຊີ້ເພື່ອຄວາມໄດ້ປຽບທາງທຸລະກິດອີກດ້ວຍ

ລະບົບສາລະສົນເທດພູມມິສາດເຮັດວຽກແນວໃດ

ເຮັດຄວາມເຂົ້າໃຈໂລກຮອບຕົວທ່ານ

ຊອຟແວຣ໌ລະບົບພູມມິສາລະສົນເທດ ຫຼືຈີໄອເອສ(GIS)ໄດ້ຮັບການອອກແບບມາເພື່ອເກັບຮູບ ຈັດການ ວິເຄາະ ແລະສະແດງຜົນຂໍ້ມູນອ້າງອິງທາງພູມມິສາດທຸກຮູບແບບ ເຮັດໃຫ້ເບິ່ງເຫັນ ເຮັດຄວາມເຂົ້າໃຈ ຕັ້ງຄຳຖາມ ແປຜົນ ແລະເຫັນຮູບໂລກຂອງເຮົາ ໂດຍເຫັນ

ເຖິງຄວາມສຳພັນ ຮູບແບບ ແລະທິດທາງແນວໂນ້ມຕ່າງໆ ໃນຮູບແບບແຜນທີ 3 ມິຕິ ໂລກຈຳລອງ ລາຍງານ ແລະແຜນຮູບຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານຕອບຄຳຖາມແລະແກ້ປັນຫາໂດຍການເບິ່ງແຍງຂໍ້ມູນຂອງທ່ານເຊິ່ງເຂົ້າໃຈໄດ້ວ່ອງໄວແລະໃຊ້ງານຮ່ວມກັນໄດ້ງ່າຍເທິງແຜນທີ

How GIS Works

Maps

ແຜນທີປຽບສະເໝືອນກ່ອງເກັບຂໍ້ມູນທີ່ເກັບຂໍ້ມູນໄວ້ເປັນຊັ້ນໆຢູ່ເທິງແຜນທີ ເຊິ່ງສາມາດເຂົ້າເຖີງແລະແຊຣ໌ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ ລວມທັງຍັງສາມາດຕິດຕັ້ງໄວ້ເທິງແອບພິເຄຊັ່ນໄດ້ອີກດ້ວຍ

Data

GIS ສາມາດເກັບຂໍ້ມູນໄດ້ຫຼາກຫຼາຍປະເພດ ເຊັ່ນ , feature, ຮູບຖ່າຍ ຫຼື ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບ basemap ຫຼືຂໍ້ມູນຕາຕະລາງໄດ້

Analysis

ການວິເຄາະຂໍ້ມູນເຊີີງພື້ນທີ່ເຮັດໃຫ້ທ່ານສາມາດພິຈາລະນາຄວາມສາມາດ ຄາດການຄວາມໜ້າຈະເປັນ ເຂົ້າໃຈເຫດການທີ່ຈະນຳມາເຊີ່ງຄວາມເຂົ້າໃຈຂໍ້ມູນໃນມູມມອງໃໝ່ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ການຕັດສິນໃຈເປັນໄປຢ່າງມີປະສິດທິພາບ

Apps

ແອບພິເຄຊັ່ນຖືກພັດທະນາຂື້ນມາເພື່ອໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ງານສາມາດເຂົ້າຖືງໄດ້ທຸກທີ່ທຸກເວລາຜ່ານທາງ smartphone, tablet, web browser, ຫຼືໃນ desktops

Showcase

ລອງມາເບິ່ງກັນໃຫ້ເລິກລົງໄປວ່າຊອຟແວຣ໌ລະບົບສາລະສົນເທດພູມມິສາດ(GIS)ຊ່ວຍໃຫ້ທຸກອົງກອນແລະທຸກວົງການສາມາດຕັດສິນໃຈໄດ້ດີຂື້ນແລະສ້າງຄວາມແຕກຕ່າງກັນໄດ້ແນວໃດໃນໂລກຂອງເຮົາ

Solutions

ພາກທະລຸກິດ

ຊ່ວຍຜູ້ຄ້າປິກ ຜູ້ເຮັດອາຊີບດ້ານອະສັງຫາລິມມະຊັບ ບໍລິສັດປະກັນໄພ ແລະທຸລະກິດອື່ນໆ ເຫັນຮູບ ຈັດການ ເພື່ອການວາງແຜນການຜະລິດ ການຈັດການຫ່ວງໂສ້ອຸປະກອນ(Supply chain management)ແລະວິເຄາະສິນຊັບທາງທຸລະກິດໄດ້

ຄວາມປອດໄພຂອງປະເທດ

ມີບົດບາດສຳຄັນໃນການປະເມີນເປົ້າໝາຍການກໍ່ການຮ້າຍ ການວາງແຜນຮົບ ແລະການບໍລິຫານຈັດການຍຸດໂທປະກອນ

ການສືກສາ

ມີເຄື່ອງມືຕ່າງໆທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ນັກຮຽນນັກສືກສາເຂົ້າໃຈໂລກຂອງເຮົາໄດ້ດີຂື້ນ

ພາກລັດ

ຊ່ວຍພາກລັດເພີ່ມປະສິດທິພາບການເຮັດວຽກ ຫຼຸດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ປັບປຸງການປະສານງານແລະເຮັດໜ້າທີ່ໂດຍໂປ່ງໃສແລະກວດສອບໄດ້

ບໍລິການສຸຂະພາບມະນຸດ

ລະບົບສາລະສົນເທດພູມມິສາດ (GIS)ຊ່ວຍໃຫ້ອົງກອນດ້ານສຸຂະພາບໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກຂໍ້ມູນປະຊາກອນຊັບພະຍາກອນທີ່ມີຢູ່ຈຳກັດແລະສົ່ງຜົນຢ່າງຊັດເຈນຕໍ່ບຸກຄົນ ຄອບຄົວແລະສັງຄົມ

ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ

ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດອາໄສລະບົບສາລະສົນເທດພູມມິສາດ (GIS)ເພື່ອຊ່ວຍໃນການຕັດສິນໃຈທີ່ສຳຄັນໃນຖານະທີ່ພວກເຂົາເປັນຜູ້ຈັດການຊັບພະຍາກອນຂອງໂລກ

ຄວາມປອດໄພສາທາລະນະ

ຊ່ວຍໃຫ້ບຸກຄະລາກອນດ້ານຄວາມປອກໄພສາທາລະນະເບິ່ງເຫັນຮູບຄວາມສຳພັນຂອງເຫດການວິກິດແລະສະແດງທິດທາງສຳຄັນທີ່ຈະຕ້ອງຕອບສະໜອງແລະວາງແຜນ

ການຄົມມະນາຄົມ

ບຸກຄະລາກອນດ້ານຄົມມະນາຄົມໃຊ້ລະບົບສາລະສົນເທດພູມມິສາດ (GIS)ໃນການບໍລິຫານຈັດການ ການວາງແຜນ ການປະເມີນຜົນ ແລະການບຳລຸງຮັກສາລະບົບຄົມມະນາຄົມ

Main

ເຕັກໂນໂລຢີ(ຊີ)GISແມ່ນຫຍັງ?

ເຕັກໂນໂລຢີດ້ານGISລະບົບພູມມິສາລະສົນເທດ ເປັນການລວບລວມ ບໍລິຫານຈັດການ ແລະວິເຄາະຂໍ້ມູນ ເທິງພື້ນຖານຂອງວິທະຍາສາດດ້ານແຜນທີ່ ເຊີ່ງເປັນການນຳເອົາຂໍ້ມູນຕ່າງໆມາເຊື່ອງ(ເຊື່ອມ)ລົງເທິງແຜນທີ່ແລະຮູບ3ມິຕິ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດເບິ່ງເຫັນຂໍ້ມູນໄດ້ຊັດເຈນຂື້ນ ນຳໄປສູ່ການຄິດວິເຄາະໃຫ້ເຫັນຄວາມສຳພັນກັນຂອງຂໍ້ມູນແລະຮູບແບບຂອງຂໍ້ມູນຕໍ່ພື້ນທີ່ໃຫ້ສາມາດນຳໄປໃຊ້ວາງແຜນທຸລະກິິດ ຕັດສິນໃຈ ແກ້ປັນຫາ ຫຼືສາມາດນຳໄປຕໍ່ຍອດເປັນ solution ເພື່ອໃຫ້ເກີດເປັນ Location Intelligence ການວິເຄາະດ້ວຍລະບົບພູມມິສາລະສົນເທດໃນມູມເບິ່ງ(ມອງ)ໃໝ່ໆ ເຊັ່ນ ການຈັດການເສັ້ນທາງການຂົນສົ່ງ ການແບ່ງເຂດການຂາຍ ການເຮັດ Site selection ຫຼືການເລືອກທຳເລທີ່ຕັ້ງ

Location Intelligence

ເຕັກໂນໂລຍີ GIS ໄດ້ຮັບຄວາມຍອມຮັບແລະເປັນທີ່ນິຍົມຢ່າງຫຼາຍຈາກອົງກອນຕ່າງໆທົ່ວໂລກ ດ້ວຍຈຸດປະສົງທີ່ແຕກຕ່າງກັນ

ເພື່ອຈັດການກັບເຫດການຕ່າງໆ

ເຕັກໂນໂລຍີGISເຮັດໃຫ້ເບິ່ງເຫັນຄວາມເຄື່ອນໄຫວຂອງຂໍ້ມູນແບບ Real-time ໃນຮູບແບບຂອງແຜນທີ່ ບໍ່ວ່າຈະເປັນຂໍ້ມູນການຊື້ຂາຍຂອງສາຂາທຸລະກິດ ໄປຈົນຖືງຂໍ້ມູນພາຍຸໂຊນຮ້ອນຫຼືພາຍຸດີເປຣສຊັ່ນ ເຊິ່ງຂໍ້ມູນແບບ Real-time ຈຳເປັນຢ່າງຍິ່ງຕໍ່ການຄາດຄະເນທິດທາງຂອງພາຍຸແລະຜົນກະທົບຕໍ່ປະຊາກອນໃນພື້ນທີ່

ເພື່ອການຄາດການຕົ

ວຢ່າງເຊັ່ນ:ໃນສະຫະລັດອາເມລິກາທີ່ມີການຄາດການຄວາມໜາແໜ້ນຂອງການຈາລະຈອນໃນພື້ນທີ່ຕ່າງໆຈາກການເຫັນຂໍ້ມູນການຄອບຄອງແລະແຜນທີ່ແປງທີ່ດິນ ການໃຊ້ທີ່ດິນຂອງພື້ນທີ່ນັ້ນໆ ຜ່ານເຕັກໂນໂລຍີGIS

ເພື່ອການຈັດລຳດັບຄວາມສຳຄັນ

ເຕັກໂນໂລຍີ GIS ເປັນສ່ວນສຳຄັນຂອງ spatial analysisຫຼືການວິເຄາະຂໍ້ມູນເຊີງພື້ນທີ່ເຊັ່ນ ການນຳເອົາເຕັກໂນໂລຍີ GISໄປໃຊ້ໃນການວິເຄາະຄວາມສ່ຽງໃນການເກີດອາຊະຍາກຳໃນພື້ນທີ່ຕ່າງໆເຊີ່ງນຳໄປສູ່ການຈັດການດ້ານຄວາມປອດໄພໃຫ້ມີປະສິດທິພາບຫຼາຍທີ່ສຸດດ້ວຍບຸກຄະລາກອນທີ່ມີຢ່າງຈຳກັດ

ເພື່ອເຮັດຄວາມເຂົ້າໃຈ Trend (ທິດທາງ)

ເຕັກໂນໂລຍີ GISເຮັດໃຫ້ເຫັນແງ່ມູມຕ່າງໆຈາກຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ສາມາດເບິ່ງເຫັນໄດ້ຈາກການເບິ່ງຂໍ້ມູນໃນຮູບແບບຕາຕະລາງ ເຊັ່ນ ການເຫັນອັດຕາການຈ້າງງານໃນແຕ່ລະປະເພດທຸລະກິດ ແລະໃນແຕ່ລະພື້ນທີ່ໃນເວລາດຽວກັນທັງຍັງເຮັດໃຫ້ເຫັນຂໍ້ບົ່ງຊີ້ເພື່ອຄວາມໄດ້ປຽບທາງທຸລະກິດອີກດ້ວຍ

ເພື່ອເຮັດຄວາມເຂົ້າໃຈ Trend (ທິດທາງ)

ເຕັກໂນໂລຍີ GISເຮັດໃຫ້ເຫັນແງ່ມູມຕ່າງໆຈາກຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ສາມາດເບິ່ງເຫັນໄດ້ຈາກການເບິ່ງຂໍ້ມູນໃນຮູບແບບຕາຕະລາງ ເຊັ່ນ ການເຫັນອັດຕາການຈ້າງງານໃນແຕ່ລະປະເພດທຸລະກິດ ແລະໃນແຕ່ລະພື້ນທີ່ໃນເວລາດຽວກັນທັງຍັງເຮັດໃຫ້ເຫັນຂໍ້ບົ່ງຊີ້ເພື່ອຄວາມໄດ້ປຽບທາງທຸລະກິດອີກດ້ວຍ

How GIS Works

ລະບົບສາລະສົນເທດພູມມິສາດເຮັດວຽກແນວໃດ

ເຮັດຄວາມເຂົ້າໃຈໂລກຮອບຕົວທ່ານ

ຊອຟແວຣ໌ລະບົບພູມມິສາລະສົນເທດ ຫຼືຈີໄອເອສ(GIS)ໄດ້ຮັບການອອກແບບມາເພື່ອເກັບຮູບ ຈັດການ ວິເຄາະ ແລະສະແດງຜົນຂໍ້ມູນອ້າງອິງທາງພູມມິສາດທຸກຮູບແບບ ເຮັດໃຫ້ເບິ່ງເຫັນ ເຮັດຄວາມເຂົ້າໃຈ ຕັ້ງຄຳຖາມ ແປຜົນ ແລະເຫັນຮູບໂລກຂອງເຮົາ ໂດຍເຫັນ

ເຖິງຄວາມສຳພັນ ຮູບແບບ ແລະທິດທາງແນວໂນ້ມຕ່າງໆ ໃນຮູບແບບແຜນທີ 3 ມິຕິ ໂລກຈຳລອງ ລາຍງານ ແລະແຜນຮູບຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານຕອບຄຳຖາມແລະແກ້ປັນຫາໂດຍການເບິ່ງແຍງຂໍ້ມູນຂອງທ່ານເຊິ່ງເຂົ້າໃຈໄດ້ວ່ອງໄວແລະໃຊ້ງານຮ່ວມກັນໄດ້ງ່າຍເທິງແຜນທີ

How Does GIS Work?

Maps

ແຜນທີປຽບສະເໝືອນກ່ອງເກັບຂໍ້ມູນທີ່ເກັບຂໍ້ມູນໄວ້ເປັນຊັ້ນໆຢູ່ເທິງແຜນທີ ເຊິ່ງສາມາດເຂົ້າເຖີງແລະແຊຣ໌ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ ລວມທັງຍັງສາມາດຕິດຕັ້ງໄວ້ເທິງແອບພິເຄຊັ່ນໄດ້ອີກດ້ວຍ

Data

GIS ສາມາດເກັບຂໍ້ມູນໄດ້ຫຼາກຫຼາຍປະເພດ ເຊັ່ນ , feature, ຮູບຖ່າຍ ຫຼື ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບ basemap ຫຼືຂໍ້ມູນຕາຕະລາງໄດ້

Analysis

ການວິເຄາະຂໍ້ມູນເຊີີງພື້ນທີ່ເຮັດໃຫ້ທ່ານສາມາດພິຈາລະນາຄວາມສາມາດ ຄາດການຄວາມໜ້າຈະເປັນ ເຂົ້າໃຈເຫດການທີ່ຈະນຳມາເຊີ່ງຄວາມເຂົ້າໃຈຂໍ້ມູນໃນມູມມອງໃໝ່ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ການຕັດສິນໃຈເປັນໄປຢ່າງມີປະສິດທິພາບ

Apps

ແອບພິເຄຊັ່ນຖືກພັດທະນາຂື້ນມາເພື່ອໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ງານສາມາດເຂົ້າຖືງໄດ້ທຸກທີ່ທຸກເວລາຜ່ານທາງ smartphone, tablet, web browser, ຫຼືໃນ desktops

Showcase

Showcase

ລອງມາເບິ່ງກັນໃຫ້ເລິກລົງໄປວ່າຊອຟແວຣ໌ລະບົບສາລະສົນເທດພູມມິສາດ(GIS)ຊ່ວຍໃຫ້ທຸກອົງກອນແລະທຸກວົງການສາມາດຕັດສິນໃຈໄດ້ດີຂື້ນແລະສ້າງຄວາມແຕກຕ່າງກັນໄດ້ແນວໃດໃນໂລກຂອງເຮົາ

Solutions

ພາກທະລຸກິດ

ຊ່ວຍຜູ້ຄ້າປິກ ຜູ້ເຮັດອາຊີບດ້ານອະສັງຫາລິມມະຊັບ ບໍລິສັດປະກັນໄພ ແລະທຸລະກິດອື່ນໆ ເຫັນຮູບ ຈັດການ ເພື່ອການວາງແຜນການຜະລິດ ການຈັດການຫ່ວງໂສ້ອຸປະກອນ(Supply chain management)ແລະວິເຄາະສິນຊັບທາງທຸລະກິດໄດ້

ຄວາມປອດໄພຂອງປະເທດ

ມີບົດບາດສຳຄັນໃນການປະເມີນເປົ້າໝາຍການກໍ່ການຮ້າຍ ການວາງແຜນຮົບ ແລະການບໍລິຫານຈັດການຍຸດໂທປະກອນ

ການສືກສາ

ມີເຄື່ອງມືຕ່າງໆທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ນັກຮຽນນັກສືກສາເຂົ້າໃຈໂລກຂອງເຮົາໄດ້ດີຂື້ນ

ພາກລັດ

ຊ່ວຍພາກລັດເພີ່ມປະສິດທິພາບການເຮັດວຽກ ຫຼຸດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ປັບປຸງການປະສານງານແລະເຮັດໜ້າທີ່ໂດຍໂປ່ງໃສແລະກວດສອບໄດ້

ບໍລິການສຸຂະພາບມະນຸດ

ລະບົບສາລະສົນເທດພູມມິສາດ (GIS)ຊ່ວຍໃຫ້ອົງກອນດ້ານສຸຂະພາບໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກຂໍ້ມູນປະຊາກອນຊັບພະຍາກອນທີ່ມີຢູ່ຈຳກັດແລະສົ່ງຜົນຢ່າງຊັດເຈນຕໍ່ບຸກຄົນ ຄອບຄົວແລະສັງຄົມ

ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ

ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດອາໄສລະບົບສາລະສົນເທດພູມມິສາດ (GIS)ເພື່ອຊ່ວຍໃນການຕັດສິນໃຈທີ່ສຳຄັນໃນຖານະທີ່ພວກເຂົາເປັນຜູ້ຈັດການຊັບພະຍາກອນຂອງໂລກ

ການຄົມມະນາຄົມ

ບຸກຄະລາກອນດ້ານຄົມມະນາຄົມໃຊ້ລະບົບສາລະສົນເທດພູມມິສາດ (GIS)ໃນການບໍລິຫານຈັດການ ການວາງແຜນ ການປະເມີນຜົນ ແລະການບຳລຸງຮັກສາລະບົບຄົມມະນາຄົມ

ຄວາມປອດໄພສາທາລະນະ

ຊ່ວຍໃຫ້ບຸກຄະລາກອນດ້ານຄວາມປອກໄພສາທາລະນະເບິ່ງເຫັນຮູບຄວາມສຳພັນຂອງເຫດການວິກິດແລະສະແດງທິດທາງສຳຄັນທີ່ຈະຕ້ອງຕອບສະໜອງແລະວາງແຜນ