Training

E-learning Course

E-learning
Course

หลักสูตร

การทำงานกับข้อมูลเชิงพื้นที่อย่างมีประสิทธิผลด้วย ArcGIS Pro

5,900.00 บาท

ArcGIS Pro เป็นโปรแกรม Desktop GIS ที่รองรับการแสดงข้อมูลเชิงพื้นที่ และ ตาราง รวมไปถึงการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกสำหรับใช้ในการตัดสินใจ เพื่อประหยัด งบประมาณ เวลา และค่าใช้จ่าย ในการดำเนินงาน สามารถบริหารจัดการข้อมูลได้ทั้ง รูปแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ หลักสูตรนี้แนะนำเทคนิคและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการ จัดทำแผนที่ จัดการ วิเคราะห์ และแบ่งปันข้อมูลต่าง ๆ ซึ่งแบบฝึกหัดภาคปฏิบัติจะ ทำให้คุณได้รับประสบการณ์ที่จำเป็นและครอบคลุมการทำงานกับ ArcGIS Pro ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตร

การทำงานกับข้อมูลเชิงพื้นที่อย่างมีประสิทธิผลด้วย ArcGIS Pro

5,900.00 บาท

ArcGIS Pro เป็นโปรแกรม Desktop GIS ที่รองรับการแสดงข้อมูลเชิงพื้นที่ และ ตาราง รวมไปถึงการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกสำหรับใช้ในการตัดสินใจ เพื่อประหยัด งบประมาณ เวลา และค่าใช้จ่าย ในการดำเนินงาน สามารถบริหารจัดการข้อมูลได้ทั้ง รูปแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ หลักสูตรนี้แนะนำเทคนิคและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการ จัดทำแผนที่ จัดการ วิเคราะห์ และแบ่งปันข้อมูลต่าง ๆ ซึ่งแบบฝึกหัดภาคปฏิบัติจะ ทำให้คุณได้รับประสบการณ์ที่จำเป็นและครอบคลุมการทำงานกับ ArcGIS Pro ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

สามารถจัดระเบียบ สร้าง
และแก้ไขข้อมูลเชิงพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สามารถจัดการ แสดงสัญลักษณ์ และติดป้ายแสดงชื่อข้อมูลต่างๆ
บนแผนที่

สามารถทำการวิเคราะห์และสร้างแบบจำลองข้อมูล GIS
เพื่อแก้ไขปัญหา เชิงพื้นที่

สามารถนำเสนอผลงานข้อมูลเชิงพื้นที่ และผลการวิเคราะห์ปัญหาเชิงพื้นที่ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

สามารถจัดระเบียบ สร้าง
และแก้ไขข้อมูลเชิงพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สามารถจัดการ แสดงสัญลักษณ์
และติดป้ายแสดงชื่อข้อมูลต่างๆ บนแผนที่

สามารถทำการวิเคราะห์และสร้างแบบ
จำลองข้อมูล GIS เพื่อแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่

สามารถนำเสนอผลงานข้อมูลเชิงพื้นที่ และผล
การวิเคราะห์ปัญหาเชิงพื้นที่ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ

Software ที่ใช้ประกอบการฝึกอบรม ในหลักสูตร

  • ArcGIS Pro 3.2 ใช้ได้ทั้งในระดับ Basic, Standard, or Advanced
  • ArcGIS Online

ผู้ที่สนใจสมัครเรียนหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สามารถติดต่อได้ที่

wanida.j@cdg.co.th 02-678-0710

Software ที่ใช้ประกอบการฝึกอบรม ในหลักสูตร

  • ArcGIS Pro 3.2 ใช้ได้ทั้งในระดับ Basic, Standard, or
    Advanced
  • ArcGIS Online

ผู้ที่สนใจสมัครเรียนหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สามารถติดต่อได้ที่

02-678-0710