ArcGIS Online

ArcGIS Online

Mapping and analysis: location intelligence for everyone

ArcGIS Online

Mapping and analysis: location intelligence for everyone

ArcGIS Online ເປັນ Geospatial Cloud platform ທີ່ສາມາດສ້າງ ຄົ້ນຫາ ວິເຄາະ ແລະເຜີຍແຜ່ແຜນທີ່ແບບ Interactiveເທິງເວັບໄຊຕ໌ ນອກຈາກນີ້ຍັງມີແອບພິເຄຊັ່ນທີ່ຕອບໂຈດການເຮັດວຽກຕັ້ງແຕ່ການເກັບຂໍ້ມູນໄປຈົນຖືງການສະຫຼຸບຜົນຂໍ້ມູນ ຊ່ວຍໃຫ້ທຸກຄົນໃນອົງກອນສາມາດເຮັດວຽກກັບຂໍ້ມູນເຊີງພື້ນທີ່ໄດ້ຢ່າງດາຍ

ຄວາມສາມາດຂອງ ArcGIS Online


ສ້າງແຜນທີ່

ໂລເຄຊັ່ນຄືປັດໄຈຫຼັຂອງການເກັບຫຼືສຳຫຼວດຂໍ້ມູນພາກສະໜາມ ArcGISມີໂປແກມປະຫຍຸກທີ່ຮອງຮັບການໃຊ້ງານຮ່ວມກັນໄດ້ຢ່າງລາບລື່ນ ໂດຍເຈົ້າໜ້າທີ່ໃນສຳນັກງານແລະພາກສະໜາມສາມາດເຮັດວຽກຮ່ວມກັນໄດ້ ພ້ອມກັບການອັບເດດຂໍ້ມູນໄດ້ແບບ Real-time ໃນຮູບແບບແພດຟອມ ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມ

ແບ່ງປັນແຜນທີ່

ສາມາດແບ່ງປັນແຜນທີ່ແບບ Interactive ໃຫ້ທຸກຄົນສາມາດໃຊ້ງານຮ່ວມກັນໄດ້ແລະນຳໄປສ້າງແອບພິເຄຊັ່ນເພື່ອໃຊ້ງານຕໍ່ຍອດ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງເຮັດການຂຽນໂປແກມ ນອກຈາກນັ້ນຍັງສາມາດນຳແຜນທີ່ແລະແອບພິເຄຊັ່ນໄປໃຊ້ງານໄດ້ເທິງເວັບໄຊຕ໌ບລ໊ອກ (Blog)ຫຼືສື່ Social Mediaຕ່າງໆ

ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນພາຍໃນອົງກອນ

ເພີ່ມປະສິດທິພາບແລະຄວາມປອດໄພໃນການເຮັດວຽກລະຫວ່າງໜ່ວຍງານພາຍໃນອົງກອນໂດຍສາມາດແບ່ງປັນຂໍ້ມູນ ແຜນທີ່ ແລະແອບພິເຄຊັ່ນໃຫ້ໃຊ້ງານຮ່ວມກັນແລະຍັງເພີ່ມຄວາມປອດໄພໃຫ້ກັບຂໍ້ມູນໂດຍການກຳໜົດສິດໃນການເຂົ້າເຖິງແລະການໃຊ້ງານຂໍ້ມູນໄດ້

ວິເຄາະຂໍ້ມູນ

ສາມາດວິເຄາະຫາຄວາມສຳພັນຂອງຂໍ້ມູນໃນເຊີງພື້ນທີ່ ຄົ້ນຫາຕຳແໜ່ງສຳຄັນ ຄົ້ນຫາເສັ້ນທາງທີ່ເໝາະສົມໃນການເດິນທາງແລະວິເຄາະຫາແນວໂນ້ມ(Patterns)ເພື່ອນຳໄປຄາດການ(Prediction)ນອກຈາກນັ້ນຍັງສາມາດໃຊ້ງານຂໍ້ມູນສຳມະໂນຄົວ (Demographic)ທີ່ໃຫ້ບໍລິການໂດຍ Esri ມາວິເຄາະຮ່ວມກັນໄດ້

ການໃຊ້ງານຂໍ້ມູນ

ສາມາດເພີ່ມ ອັບເດດແລະແກ້ໄຂຂໍ້ມູນ ໂດຍສະແດງຜົນເທິງແຜນທີ່ແລະແອບພິເຄຊັ່ນໄດ້ທັນທີ ອີກທັງຍັງສາມາດກຳໜົດສິດການເພີ່ມ ແກ້ໄຂ ແລະໃຊ້ງານຂໍ້ມູນໃຫ້ກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ ເຊີ່ງຊ່ວຍໃຫ້ການເຮັດວຽກກັບຂໍ້ມູນມີຄວາມ Real-time ແລະສາມາດຄວບຄຸມການໃຊ້ງານຂໍ້ມູນໄດ້ຢ່າງເຕັມປະສິດທິພາບ

ອອກແບບເພື່ອຄວາມສຳເລັດຂອງທ່ານ


ໃຊະກັບລະບົບຄາວ

ArcGIS Online ເປັນ Cloud platform ທີ່ສາມາດເຂົ້າໃຊ້ງານໄດ້ໃນລັກສະນະ Software-as-a-Service (SaaS) ພາຍໃຕ້ການເບິ່ງແຍງຂອງ Esri ເຊີ່ງຮອງຮັບການໃຊ້ງານກັບອົງກອນທຸກຂະໜາດແລະສາມາດເຂົ້າໃຊ້ງານໄດ້ທຸກທີ່ ທຸກເວລາ ໃນທຸກໆອຸປະກອນຜ່ານເວັບບາວເຊີ້ຫຼືແອບພິເຄຊັ່ນ

ປອດໄພແລະເປັນສ່ວນຕົວ

ດ້ວຍການຮອງຮັບມາດຕະຖານລະດັບສາກົນດ້ານຄວາມປອດໄພຂອງ Cloud Service ເຮັດໃຫ້ສາມາດເຮັດວຽກກັບຂໍ້ມູນຂອງທ່ານໄດ້ຢ່າງປອດໄພໃນ ArcGIS Online

ຕອບສະໜອງການໃຊ້ງານສຳລັບທັງອົງກອນ

ມີລະບົບການຈັດການສະມາຊິກພາຍໃນອົງກອນ ສາມາດເຝົ້າຕິດຕາມກິດຈະກຳຕ່າງໆທີ່ເກີດຂື້ນພາຍໃນອົງກອນແລະສະຫຼຸບຜົນເປັນລາຍງານ ໂດຍສາມາດຕັ້ງຄ່າການເຮັດວຽກຕ່າງໆໃຫ້ເໝາະສົມກັບອົງກອນ

ເພີ່ມຂີດຄວາມສາມດໃຫ້ວງານ


ArcGIS Online ຄືໂຊລູຊັ້ນການເຮັດແຜນທີ່ແລະການວິເຄາະທີ່ສົມບູນແບບ ສາມາດແຊຣ໌ແລະໃຊ້ງານຮ່ວມກັບຜະລິດຕະພັນອື່ນໆຂອງ ArcGIS

ເຄື່ອງມືສຳລັບຜູ້ພັດທະນາ

ມີເຄື່ອງມືສຳລັບນັກພັດທະນາ ສຳລັບຕໍ່ຍອດແລະພັດທະນາເປັນແອບພິເຄຊັ່ນເທິງເວັບຫຼືອຸປະກອນພົກພາ ຜ່ານ APIແລະ SDK ທີ່ຮອງຮັບການເຮັດວຽກລະບົບປະຕິບັດການ iOS, Android, Windows ແລະ Linux ເປັນຕົ້ນ ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມ

ການປະຕິບັດວຽກພາກສະໜາມ

ຮອງຮັບການເກັບຂໍ້ມູນພາກສະໜາມໄດ້ທັງແບບອອນໄລນ໌ແລະອອບໄລນ໌ໂດຍສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ຂໍ້ມູນກັບເຂົ້າມາຍັງລະບົບ ນຳມາສ້າງແຜນທີ່ ແອບພິເຄຊັ່ນ ແລະສະຫຼຸບຜົນເປັນ Dashboard ໄດ້

ຂັ້ນຕອນການເຮັດວຽກຂັ້ນສູງ

ສາມາດໃຊ້ງານຮ່ວມກັບ ArcGIS Pro ໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບໂດຍການສ້າງຂໍ້ມູນແລະແຜນທີ່ແບບ 2 ມິຕິ ແລະ 3 ມິຕິ ລວມເຖີງການໃຊ້ງານເຄື່ອງມືສຳລັບການວິເຄາະຂັ້ນສູງແລະແບ່ງປັນຜົນລັບໃຫ້ຜູ້ອື່ນໃຊ້ງານໄດ້ຜ່ານ ArcGIS Online

ເບິ່ງຂໍ້ມູນ GIS ຈາກທົ່ວໂລກ

ສາມາດເອີ້ນໃຊ້ງານຂໍ້ມູນ GIS ຈາກທົ່ວໂລກ ເຊັ່ນ ຂໍ້ມູນປະຊາກອນ ຂໍ້ມູນສະພາບອາກາດແລະຂ້ໍມູນຮູບຖ່າຍທາງອາກາດຈາກArcGIS Living Atlas of the Worldມາໃຊ້ງານຮ່ວມກັບແຜນທີ່ຂອງທ່ານໃນ ArcGIS Online ໄດ້

ArcGIS Online ເປັນ Geospatial Cloud platform ທີ່ສາມາດສ້າງ ຄົ້ນຫາ ວິເຄາະ ແລະເຜີຍແຜ່ແຜນທີ່ແບບ Interactiveເທິງເວັບໄຊຕ໌ ນອກຈາກນີ້ຍັງມີແອບພິເຄຊັ່ນທີ່ຕອບໂຈດການເຮັດວຽກຕັ້ງແຕ່ການເກັບຂໍ້ມູນໄປຈົນຖືງການສະຫຼຸບຜົນຂໍ້ມູນ ຊ່ວຍໃຫ້ທຸກຄົນໃນອົງກອນສາມາດເຮັດວຽກກັບຂໍ້ມູນເຊີງພື້ນທີ່ໄດ້ຢ່າງດາຍ

ຄວາມສາມາດຂອງ ArcGIS Online


ສ້າງແຜນທີ່

ໂລເຄຊັ່ນຄືປັດໄຈຫຼັຂອງການເກັບຫຼືສຳຫຼວດຂໍ້ມູນພາກສະໜາມ ArcGISມີໂປແກມປະຫຍຸກທີ່ຮອງຮັບການໃຊ້ງານຮ່ວມກັນໄດ້ຢ່າງລາບລື່ນ ໂດຍເຈົ້າໜ້າທີ່ໃນສຳນັກງານແລະພາກສະໜາມສາມາດເຮັດວຽກຮ່ວມກັນໄດ້ ພ້ອມກັບການອັບເດດຂໍ້ມູນໄດ້ແບບ Real-time ໃນຮູບແບບແພດຟອມ ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມ

ແບ່ງປັນແຜນທີ່

ສາມາດແບ່ງປັນແຜນທີ່ແບບ Interactive ໃຫ້ທຸກຄົນສາມາດໃຊ້ງານຮ່ວມກັນໄດ້ແລະນຳໄປສ້າງແອບພິເຄຊັ່ນເພື່ອໃຊ້ງານຕໍ່ຍອດ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງເຮັດການຂຽນໂປແກມ ນອກຈາກນັ້ນຍັງສາມາດນຳແຜນທີ່ແລະແອບພິເຄຊັ່ນໄປໃຊ້ງານໄດ້ເທິງເວັບໄຊຕ໌ບລ໊ອກ (Blog)ຫຼືສື່ Social Mediaຕ່າງໆ

ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນພາຍໃນອົງກອນ

ເພີ່ມປະສິດທິພາບແລະຄວາມປອດໄພໃນການເຮັດວຽກລະຫວ່າງໜ່ວຍງານພາຍໃນອົງກອນໂດຍສາມາດແບ່ງປັນຂໍ້ມູນ ແຜນທີ່ ແລະແອບພິເຄຊັ່ນໃຫ້ໃຊ້ງານຮ່ວມກັນແລະຍັງເພີ່ມຄວາມປອດໄພໃຫ້ກັບຂໍ້ມູນໂດຍການກຳໜົດສິດໃນການເຂົ້າເຖິງແລະການໃຊ້ງານຂໍ້ມູນໄດ້

ວິເຄາະຂໍ້ມູນ

ສາມາດວິເຄາະຫາຄວາມສຳພັນຂອງຂໍ້ມູນໃນເຊີງພື້ນທີ່ ຄົ້ນຫາຕຳແໜ່ງສຳຄັນ ຄົ້ນຫາເສັ້ນທາງທີ່ເໝາະສົມໃນການເດິນທາງແລະວິເຄາະຫາແນວໂນ້ມ(Patterns)ເພື່ອນຳໄປຄາດການ(Prediction)ນອກຈາກນັ້ນຍັງສາມາດໃຊ້ງານຂໍ້ມູນສຳມະໂນຄົວ (Demographic)ທີ່ໃຫ້ບໍລິການໂດຍ Esri ມາວິເຄາະຮ່ວມກັນໄດ້

ການໃຊ້ງານຂໍ້ມູນ

ສາມາດເພີ່ມ ອັບເດດແລະແກ້ໄຂຂໍ້ມູນ ໂດຍສະແດງຜົນເທິງແຜນທີ່ແລະແອບພິເຄຊັ່ນໄດ້ທັນທີ ອີກທັງຍັງສາມາດກຳໜົດສິດການເພີ່ມ ແກ້ໄຂ ແລະໃຊ້ງານຂໍ້ມູນໃຫ້ກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ ເຊີ່ງຊ່ວຍໃຫ້ການເຮັດວຽກກັບຂໍ້ມູນມີຄວາມ Real-time ແລະສາມາດຄວບຄຸມການໃຊ້ງານຂໍ້ມູນໄດ້ຢ່າງເຕັມປະສິດທິພາບ

ອອກແບບເພື່ອຄວາມສຳເລັດຂອງທ່ານ


ໃຊະກັບລະບົບຄາວ

ArcGIS Online ເປັນ Cloud platform ທີ່ສາມາດເຂົ້າໃຊ້ງານໄດ້ໃນລັກສະນະ Software-as-a-Service (SaaS) ພາຍໃຕ້ການເບິ່ງແຍງຂອງ Esri ເຊີ່ງຮອງຮັບການໃຊ້ງານກັບອົງກອນທຸກຂະໜາດແລະສາມາດເຂົ້າໃຊ້ງານໄດ້ທຸກທີ່ ທຸກເວລາ ໃນທຸກໆອຸປະກອນຜ່ານເວັບບາວເຊີ້ຫຼືແອບພິເຄຊັ່ນ

ປອດໄພແລະເປັນສ່ວນຕົວ

ດ້ວຍການຮອງຮັບມາດຕະຖານລະດັບສາກົນດ້ານຄວາມປອດໄພຂອງ Cloud Service ເຮັດໃຫ້ສາມາດເຮັດວຽກກັບຂໍ້ມູນຂອງທ່ານໄດ້ຢ່າງປອດໄພໃນ ArcGIS Online

ຕອບສະໜອງການໃຊ້ງານສຳລັບທັງອົງກອນ

ມີລະບົບການຈັດການສະມາຊິກພາຍໃນອົງກອນ ສາມາດເຝົ້າຕິດຕາມກິດຈະກຳຕ່າງໆທີ່ເກີດຂື້ນພາຍໃນອົງກອນແລະສະຫຼຸບຜົນເປັນລາຍງານ ໂດຍສາມາດຕັ້ງຄ່າການເຮັດວຽກຕ່າງໆໃຫ້ເໝາະສົມກັບອົງກອນ

ເພີ່ມຂີດຄວາມສາມດໃຫ້ວງານ


ArcGIS Online ຄືໂຊລູຊັ້ນການເຮັດແຜນທີ່ແລະການວິເຄາະທີ່ສົມບູນແບບ ສາມາດແຊຣ໌ແລະໃຊ້ງານຮ່ວມກັບຜະລິດຕະພັນອື່ນໆຂອງ ArcGIS

ເຄື່ອງມືສຳລັບຜູ້ພັດທະນາ

ມີເຄື່ອງມືສຳລັບນັກພັດທະນາ ສຳລັບຕໍ່ຍອດແລະພັດທະນາເປັນແອບພິເຄຊັ່ນເທິງເວັບຫຼືອຸປະກອນພົກພາ ຜ່ານ APIແລະ SDK ທີ່ຮອງຮັບການເຮັດວຽກລະບົບປະຕິບັດການ iOS, Android, Windows ແລະ Linux ເປັນຕົ້ນ ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມ

ການປະຕິບັດວຽກພາກສະໜາມ

ຮອງຮັບການເກັບຂໍ້ມູນພາກສະໜາມໄດ້ທັງແບບອອນໄລນ໌ແລະອອບໄລນ໌ໂດຍສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ຂໍ້ມູນກັບເຂົ້າມາຍັງລະບົບ ນຳມາສ້າງແຜນທີ່ ແອບພິເຄຊັ່ນ ແລະສະຫຼຸບຜົນເປັນ Dashboard ໄດ້

ຂັ້ນຕອນການເຮັດວຽກຂັ້ນສູງ

ສາມາດໃຊ້ງານຮ່ວມກັບ ArcGIS Pro ໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບໂດຍການສ້າງຂໍ້ມູນແລະແຜນທີ່ແບບ 2 ມິຕິ ແລະ 3 ມິຕິ ລວມເຖີງການໃຊ້ງານເຄື່ອງມືສຳລັບການວິເຄາະຂັ້ນສູງແລະແບ່ງປັນຜົນລັບໃຫ້ຜູ້ອື່ນໃຊ້ງານໄດ້ຜ່ານ ArcGIS Online

ເບິ່ງຂໍ້ມູນ GIS ຈາກທົ່ວໂລກ

ສາມາດເອີ້ນໃຊ້ງານຂໍ້ມູນ GIS ຈາກທົ່ວໂລກ ເຊັ່ນ ຂໍ້ມູນປະຊາກອນ ຂໍ້ມູນສະພາບອາກາດແລະຂ້ໍມູນຮູບຖ່າຍທາງອາກາດຈາກArcGIS Living Atlas of the Worldມາໃຊ້ງານຮ່ວມກັບແຜນທີ່ຂອງທ່ານໃນ ArcGIS Online ໄດ້