ArcGIS Online

ArcGIS Online

Mapping and analysis: location intelligence for everyone

ArcGIS Online ເປັນ Geospatial Cloud platform ທີ່ສາມາດສ້າງ ຄົ້ນຫາ ວິເຄາະ ແລະເຜີຍແຜ່ແຜນທີ່ແບບ Interactiveເທິງເວັບໄຊຕ໌ ນອກຈາກນີ້ຍັງມີແອບພິເຄຊັ່ນທີ່ຕອບໂຈດການເຮັດວຽກຕັ້ງແຕ່ການເກັບຂໍ້ມູນໄປຈົນຖືງການສະຫຼຸບຜົນຂໍ້ມູນ ຊ່ວຍໃຫ້ທຸກຄົນໃນອົງກອນສາມາດເຮັດວຽກກັບຂໍ້ມູນເຊີງພື້ນທີ່ໄດ້ຢ່າງດາຍ

ຄວາມສາມາດຂອງ ArcGIS Online


ສ້າງແຜນທີ່

ໂລເຄຊັ່ນຄືປັດໄຈຫຼັຂອງການເກັບຫຼືສຳຫຼວດຂໍ້ມູນພາກສະໜາມ ArcGISມີໂປແກມປະຫຍຸກທີ່ຮອງຮັບການໃຊ້ງານຮ່ວມກັນໄດ້ຢ່າງລາບລື່ນ ໂດຍເຈົ້າໜ້າທີ່ໃນສຳນັກງານແລະພາກສະໜາມສາມາດເຮັດວຽກຮ່ວມກັນໄດ້ ພ້ອມກັບການອັບເດດຂໍ້ມູນໄດ້ແບບ Real-time ໃນຮູບແບບແພດຟອມ ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມ

ແບ່ງປັນແຜນທີ່

ສາມາດແບ່ງປັນແຜນທີ່ແບບ Interactive ໃຫ້ທຸກຄົນສາມາດໃຊ້ງານຮ່ວມກັນໄດ້ແລະນຳໄປສ້າງແອບພິເຄຊັ່ນເພື່ອໃຊ້ງານຕໍ່ຍອດ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງເຮັດການຂຽນໂປແກມ ນອກຈາກນັ້ນຍັງສາມາດນຳແຜນທີ່ແລະແອບພິເຄຊັ່ນໄປໃຊ້ງານໄດ້ເທິງເວັບໄຊຕ໌ບລ໊ອກ (Blog)ຫຼືສື່ Social Mediaຕ່າງໆ

ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນພາຍໃນອົງກອນ

ເພີ່ມປະສິດທິພາບແລະຄວາມປອດໄພໃນການເຮັດວຽກລະຫວ່າງໜ່ວຍງານພາຍໃນອົງກອນໂດຍສາມາດແບ່ງປັນຂໍ້ມູນ ແຜນທີ່ ແລະແອບພິເຄຊັ່ນໃຫ້ໃຊ້ງານຮ່ວມກັນແລະຍັງເພີ່ມຄວາມປອດໄພໃຫ້ກັບຂໍ້ມູນໂດຍການກຳໜົດສິດໃນການເຂົ້າເຖິງແລະການໃຊ້ງານຂໍ້ມູນໄດ້

ວິເຄາະຂໍ້ມູນ

ສາມາດວິເຄາະຫາຄວາມສຳພັນຂອງຂໍ້ມູນໃນເຊີງພື້ນທີ່ ຄົ້ນຫາຕຳແໜ່ງສຳຄັນ ຄົ້ນຫາເສັ້ນທາງທີ່ເໝາະສົມໃນການເດິນທາງແລະວິເຄາະຫາແນວໂນ້ມ(Patterns)ເພື່ອນຳໄປຄາດການ(Prediction)ນອກຈາກນັ້ນຍັງສາມາດໃຊ້ງານຂໍ້ມູນສຳມະໂນຄົວ (Demographic)ທີ່ໃຫ້ບໍລິການໂດຍ Esri ມາວິເຄາະຮ່ວມກັນໄດ້

ການໃຊ້ງານຂໍ້ມູນ

ສາມາດເພີ່ມ ອັບເດດແລະແກ້ໄຂຂໍ້ມູນ ໂດຍສະແດງຜົນເທິງແຜນທີ່ແລະແອບພິເຄຊັ່ນໄດ້ທັນທີ ອີກທັງຍັງສາມາດກຳໜົດສິດການເພີ່ມ ແກ້ໄຂ ແລະໃຊ້ງານຂໍ້ມູນໃຫ້ກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ ເຊີ່ງຊ່ວຍໃຫ້ການເຮັດວຽກກັບຂໍ້ມູນມີຄວາມ Real-time ແລະສາມາດຄວບຄຸມການໃຊ້ງານຂໍ້ມູນໄດ້ຢ່າງເຕັມປະສິດທິພາບ

ອອກແບບເພື່ອຄວາມສຳເລັດຂອງທ່ານ


ໃຊະກັບລະບົບຄາວ

ArcGIS Online ເປັນ Cloud platform ທີ່ສາມາດເຂົ້າໃຊ້ງານໄດ້ໃນລັກສະນະ Software-as-a-Service (SaaS) ພາຍໃຕ້ການເບິ່ງແຍງຂອງ Esri ເຊີ່ງຮອງຮັບການໃຊ້ງານກັບອົງກອນທຸກຂະໜາດແລະສາມາດເຂົ້າໃຊ້ງານໄດ້ທຸກທີ່ ທຸກເວລາ ໃນທຸກໆອຸປະກອນຜ່ານເວັບບາວເຊີ້ຫຼືແອບພິເຄຊັ່ນ

ປອດໄພແລະເປັນສ່ວນຕົວ

ດ້ວຍການຮອງຮັບມາດຕະຖານລະດັບສາກົນດ້ານຄວາມປອດໄພຂອງ Cloud Service ເຮັດໃຫ້ສາມາດເຮັດວຽກກັບຂໍ້ມູນຂອງທ່ານໄດ້ຢ່າງປອດໄພໃນ ArcGIS Online

ຕອບສະໜອງການໃຊ້ງານສຳລັບທັງອົງກອນ

ມີລະບົບການຈັດການສະມາຊິກພາຍໃນອົງກອນ ສາມາດເຝົ້າຕິດຕາມກິດຈະກຳຕ່າງໆທີ່ເກີດຂື້ນພາຍໃນອົງກອນແລະສະຫຼຸບຜົນເປັນລາຍງານ ໂດຍສາມາດຕັ້ງຄ່າການເຮັດວຽກຕ່າງໆໃຫ້ເໝາະສົມກັບອົງກອນ

ເພີ່ມຂີດຄວາມສາມດໃຫ້ວງານ


ArcGIS Online ຄືໂຊລູຊັ້ນການເຮັດແຜນທີ່ແລະການວິເຄາະທີ່ສົມບູນແບບ ສາມາດແຊຣ໌ແລະໃຊ້ງານຮ່ວມກັບຜະລິດຕະພັນອື່ນໆຂອງ ArcGIS

ເຄື່ອງມືສຳລັບຜູ້ພັດທະນາ

ມີເຄື່ອງມືສຳລັບນັກພັດທະນາ ສຳລັບຕໍ່ຍອດແລະພັດທະນາເປັນແອບພິເຄຊັ່ນເທິງເວັບຫຼືອຸປະກອນພົກພາ ຜ່ານ APIແລະ SDK ທີ່ຮອງຮັບການເຮັດວຽກລະບົບປະຕິບັດການ iOS, Android, Windows ແລະ Linux ເປັນຕົ້ນ ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມ

ການປະຕິບັດວຽກພາກສະໜາມ

ຮອງຮັບການເກັບຂໍ້ມູນພາກສະໜາມໄດ້ທັງແບບອອນໄລນ໌ແລະອອບໄລນ໌ໂດຍສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ຂໍ້ມູນກັບເຂົ້າມາຍັງລະບົບ ນຳມາສ້າງແຜນທີ່ ແອບພິເຄຊັ່ນ ແລະສະຫຼຸບຜົນເປັນ Dashboard ໄດ້

ຂັ້ນຕອນການເຮັດວຽກຂັ້ນສູງ

ສາມາດໃຊ້ງານຮ່ວມກັບ ArcGIS Pro ໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບໂດຍການສ້າງຂໍ້ມູນແລະແຜນທີ່ແບບ 2 ມິຕິ ແລະ 3 ມິຕິ ລວມເຖີງການໃຊ້ງານເຄື່ອງມືສຳລັບການວິເຄາະຂັ້ນສູງແລະແບ່ງປັນຜົນລັບໃຫ້ຜູ້ອື່ນໃຊ້ງານໄດ້ຜ່ານ ArcGIS Online

ເບິ່ງຂໍ້ມູນ GIS ຈາກທົ່ວໂລກ

ສາມາດເອີ້ນໃຊ້ງານຂໍ້ມູນ GIS ຈາກທົ່ວໂລກ ເຊັ່ນ ຂໍ້ມູນປະຊາກອນ ຂໍ້ມູນສະພາບອາກາດແລະຂ້ໍມູນຮູບຖ່າຍທາງອາກາດຈາກArcGIS Living Atlas of the Worldມາໃຊ້ງານຮ່ວມກັບແຜນທີ່ຂອງທ່ານໃນ ArcGIS Online ໄດ້

Mapping and analysis: location intelligence for everyone

ArcGIS Online ເປັນ Geospatial Cloud platform ທີ່ສາມາດສ້າງ ຄົ້ນຫາ ວິເຄາະ ແລະເຜີຍແຜ່ແຜນທີ່ແບບ Interactiveເທິງເວັບໄຊຕ໌ ນອກຈາກນີ້ຍັງມີແອບພິເຄຊັ່ນທີ່ຕອບໂຈດການເຮັດວຽກຕັ້ງແຕ່ການເກັບຂໍ້ມູນໄປຈົນຖືງການສະຫຼຸບຜົນຂໍ້ມູນ ຊ່ວຍໃຫ້ທຸກຄົນໃນອົງກອນສາມາດເຮັດວຽກກັບຂໍ້ມູນເຊີງພື້ນທີ່ໄດ້ຢ່າງດາຍ

ຄວາມສາມາດຂອງ ArcGIS Online


ສ້າງແຜນທີ່

ໂລເຄຊັ່ນຄືປັດໄຈຫຼັຂອງການເກັບຫຼືສຳຫຼວດຂໍ້ມູນພາກສະໜາມ ArcGISມີໂປແກມປະຫຍຸກທີ່ຮອງຮັບການໃຊ້ງານຮ່ວມກັນໄດ້ຢ່າງລາບລື່ນ ໂດຍເຈົ້າໜ້າທີ່ໃນສຳນັກງານແລະພາກສະໜາມສາມາດເຮັດວຽກຮ່ວມກັນໄດ້ ພ້ອມກັບການອັບເດດຂໍ້ມູນໄດ້ແບບ Real-time ໃນຮູບແບບແພດຟອມ ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມ

ແບ່ງປັນແຜນທີ່

ສາມາດແບ່ງປັນແຜນທີ່ແບບ Interactive ໃຫ້ທຸກຄົນສາມາດໃຊ້ງານຮ່ວມກັນໄດ້ແລະນຳໄປສ້າງແອບພິເຄຊັ່ນເພື່ອໃຊ້ງານຕໍ່ຍອດ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງເຮັດການຂຽນໂປແກມ ນອກຈາກນັ້ນຍັງສາມາດນຳແຜນທີ່ແລະແອບພິເຄຊັ່ນໄປໃຊ້ງານໄດ້ເທິງເວັບໄຊຕ໌ບລ໊ອກ (Blog)ຫຼືສື່ Social Mediaຕ່າງໆ

ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນພາຍໃນອົງກອນ

ເພີ່ມປະສິດທິພາບແລະຄວາມປອດໄພໃນການເຮັດວຽກລະຫວ່າງໜ່ວຍງານພາຍໃນອົງກອນໂດຍສາມາດແບ່ງປັນຂໍ້ມູນ ແຜນທີ່ ແລະແອບພິເຄຊັ່ນໃຫ້ໃຊ້ງານຮ່ວມກັນແລະຍັງເພີ່ມຄວາມປອດໄພໃຫ້ກັບຂໍ້ມູນໂດຍການກຳໜົດສິດໃນການເຂົ້າເຖິງແລະການໃຊ້ງານຂໍ້ມູນໄດ້

ວິເຄາະຂໍ້ມູນ

ສາມາດວິເຄາະຫາຄວາມສຳພັນຂອງຂໍ້ມູນໃນເຊີງພື້ນທີ່ ຄົ້ນຫາຕຳແໜ່ງສຳຄັນ ຄົ້ນຫາເສັ້ນທາງທີ່ເໝາະສົມໃນການເດິນທາງແລະວິເຄາະຫາແນວໂນ້ມ(Patterns)ເພື່ອນຳໄປຄາດການ(Prediction)ນອກຈາກນັ້ນຍັງສາມາດໃຊ້ງານຂໍ້ມູນສຳມະໂນຄົວ (Demographic)ທີ່ໃຫ້ບໍລິການໂດຍ Esri ມາວິເຄາະຮ່ວມກັນໄດ້

ການໃຊ້ງານຂໍ້ມູນ

ສາມາດເພີ່ມ ອັບເດດແລະແກ້ໄຂຂໍ້ມູນ ໂດຍສະແດງຜົນເທິງແຜນທີ່ແລະແອບພິເຄຊັ່ນໄດ້ທັນທີ ອີກທັງຍັງສາມາດກຳໜົດສິດການເພີ່ມ ແກ້ໄຂ ແລະໃຊ້ງານຂໍ້ມູນໃຫ້ກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ ເຊີ່ງຊ່ວຍໃຫ້ການເຮັດວຽກກັບຂໍ້ມູນມີຄວາມ Real-time ແລະສາມາດຄວບຄຸມການໃຊ້ງານຂໍ້ມູນໄດ້ຢ່າງເຕັມປະສິດທິພາບ

ອອກແບບເພື່ອຄວາມສຳເລັດຂອງທ່ານ


ໃຊະກັບລະບົບຄາວ

ArcGIS Online ເປັນ Cloud platform ທີ່ສາມາດເຂົ້າໃຊ້ງານໄດ້ໃນລັກສະນະ Software-as-a-Service (SaaS) ພາຍໃຕ້ການເບິ່ງແຍງຂອງ Esri ເຊີ່ງຮອງຮັບການໃຊ້ງານກັບອົງກອນທຸກຂະໜາດແລະສາມາດເຂົ້າໃຊ້ງານໄດ້ທຸກທີ່ ທຸກເວລາ ໃນທຸກໆອຸປະກອນຜ່ານເວັບບາວເຊີ້ຫຼືແອບພິເຄຊັ່ນ

ປອດໄພແລະເປັນສ່ວນຕົວ

ດ້ວຍການຮອງຮັບມາດຕະຖານລະດັບສາກົນດ້ານຄວາມປອດໄພຂອງ Cloud Service ເຮັດໃຫ້ສາມາດເຮັດວຽກກັບຂໍ້ມູນຂອງທ່ານໄດ້ຢ່າງປອດໄພໃນ ArcGIS Online

ຕອບສະໜອງການໃຊ້ງານສຳລັບທັງອົງກອນ

ມີລະບົບການຈັດການສະມາຊິກພາຍໃນອົງກອນ ສາມາດເຝົ້າຕິດຕາມກິດຈະກຳຕ່າງໆທີ່ເກີດຂື້ນພາຍໃນອົງກອນແລະສະຫຼຸບຜົນເປັນລາຍງານ ໂດຍສາມາດຕັ້ງຄ່າການເຮັດວຽກຕ່າງໆໃຫ້ເໝາະສົມກັບອົງກອນ

ເພີ່ມຂີດຄວາມສາມດໃຫ້ວງານ


ArcGIS Online ຄືໂຊລູຊັ້ນການເຮັດແຜນທີ່ແລະການວິເຄາະທີ່ສົມບູນແບບ ສາມາດແຊຣ໌ແລະໃຊ້ງານຮ່ວມກັບຜະລິດຕະພັນອື່ນໆຂອງ ArcGIS

ເຄື່ອງມືສຳລັບຜູ້ພັດທະນາ

ມີເຄື່ອງມືສຳລັບນັກພັດທະນາ ສຳລັບຕໍ່ຍອດແລະພັດທະນາເປັນແອບພິເຄຊັ່ນເທິງເວັບຫຼືອຸປະກອນພົກພາ ຜ່ານ APIແລະ SDK ທີ່ຮອງຮັບການເຮັດວຽກລະບົບປະຕິບັດການ iOS, Android, Windows ແລະ Linux ເປັນຕົ້ນ ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມ

ການປະຕິບັດວຽກພາກສະໜາມ

ຮອງຮັບການເກັບຂໍ້ມູນພາກສະໜາມໄດ້ທັງແບບອອນໄລນ໌ແລະອອບໄລນ໌ໂດຍສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ຂໍ້ມູນກັບເຂົ້າມາຍັງລະບົບ ນຳມາສ້າງແຜນທີ່ ແອບພິເຄຊັ່ນ ແລະສະຫຼຸບຜົນເປັນ Dashboard ໄດ້

ຂັ້ນຕອນການເຮັດວຽກຂັ້ນສູງ

ສາມາດໃຊ້ງານຮ່ວມກັບ ArcGIS Pro ໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບໂດຍການສ້າງຂໍ້ມູນແລະແຜນທີ່ແບບ 2 ມິຕິ ແລະ 3 ມິຕິ ລວມເຖີງການໃຊ້ງານເຄື່ອງມືສຳລັບການວິເຄາະຂັ້ນສູງແລະແບ່ງປັນຜົນລັບໃຫ້ຜູ້ອື່ນໃຊ້ງານໄດ້ຜ່ານ ArcGIS Online

ເບິ່ງຂໍ້ມູນ GIS ຈາກທົ່ວໂລກ

ສາມາດເອີ້ນໃຊ້ງານຂໍ້ມູນ GIS ຈາກທົ່ວໂລກ ເຊັ່ນ ຂໍ້ມູນປະຊາກອນ ຂໍ້ມູນສະພາບອາກາດແລະຂ້ໍມູນຮູບຖ່າຍທາງອາກາດຈາກArcGIS Living Atlas of the Worldມາໃຊ້ງານຮ່ວມກັບແຜນທີ່ຂອງທ່ານໃນ ArcGIS Online ໄດ້