ArcGIS Image Analyst

ArcGIS Image Analyst

ArcGIS Image Analyst

เปลี่ยน ArcGIS Pro ให้เป็นเวิร์กสเตชันสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลภาพถ่ายที่ครบถ้วน

ArcGIS Image Analyst

ArcGIS Image Analyst คือโปรแกรมเสริมของ ArcGIS Pro ที่มาพร้อมเครื่องมือสำหรับการแปลรูปภาพระดับสูง การนำภาพไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ที่สัมพันธ์กับรูปภาพ ทั้งยังช่วยเพิ่มการทำงานให้รวดเร็วและเป็นอัตโนมัติมากขึ้น เช่น การค้นหาวัตถุในภาพ (Feature Extraction), การจำแนกภาพถ่าย (Image Classification), การวิเคราะห์ข้อมูลหลายมิติ (Multidimension Analysis) และ การค้นหาการเปลี่ยนแปลงจากภาพ (Change Detection) เพราะมีชุดเครื่องมือที่มีคุณภาพทั้ง Image-based Machine Learning และ Deep Learning พร้อมด้วยสมการวิเคราะห์ภาพ Raster พร้อมใช้งาน (Raster Functions) และเครื่องมือการวิเคราะห์ด้านภาพถ่ายอีกมากมาย นอกจากนั้นยังช่วยให้การวิเคราะห์ผลลัพธ์ทำได้อย่างรวดเร็วด้วยการประมวลผล และวิเคราะห์ในรูปแบบ On-the-Fly

ArcGIS Image Analyst ทำอะไรได้บ้าง

จัดการและแก้ไข Pixel อย่างรวดเร็ว

เปลี่ยน Pixel หรือกลุ่ม Pixel แบบ Interactive ในทันที พร้อมแก้ไขปฏิบัติการต่าง ๆ เช่น แก้ไขชุดข้อมูลค่าความสูง ข้อมูลภาพถ่ายหลายช่วงคลื่น (Multispectral Imagery) การแก้ไขแหล่งข้อมูล (Redaction) การลบเสียงรบกวน และ การจัดกลุ่มข้อมูลใหม่

ประมวลผลรูปภาพและการวิเคราะห์ Raster แบบ Real-time

สร้างผลลัพธ์รูปภาพอย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องสร้างชุดข้อมูลเพิ่มด้วยการใช้Raster Functions พร้อมใช้งาน มากกว่า 150 สมการ และยังสามารถเชื่อมโยงสมการเหล่านี้ให้ตอบโจทย์กระบวนการการทำงานที่กำหนดเอง (Raster Processing Chain) โดยแสดงผลลัพธ์ในทันที

ปรับขั้นตอนการทำงานและทำให้เป็นอัตโนมัติ

ด้วยการใช้เทคโนโลยี Machine Learning และ Deep Learning – สามารถจำแนกรูปภาพได้เร็วยิ่งขึ้น ด้วยอัลกอริทึม Machine Learning และ Deep Learning พร้อมใช้งานสำหรับการทำงานด้านภาพถ่ายแบบอัตโนมัติ เช่น Feature Extraction, Feature Classification และ Object Detection

ทำความเข้าใจกับแนวโน้ม และทำการพยากรณ์โดยใช้ฐานข้อมูลแบบหลายมิติ (Multidimensional Data)

การทำงานกับ Multidimensional Data มีตัวแปรและมิติที่หลากหลาย เช่น เวลา และ ความลึก ได้อย่างง่ายดายผ่านชุดเครื่องมือที่ออกแบบมาโดยเฉพาะการวิเคราะห์แบบหลายมิติจะช่วยในการหาค่าผิดปกติ (Anomaly) การวิเคราะห์หาแนวโน้มของข้อมูลตามช่วงเวลา และการวิเคราะห์แบบพยากรณ์ (Predictive Analysis)

ทำการวิเคราะห์ Change Detection จากการเปรียบเทียบรูปภาพ

สามารถวิเคราะห์หาการเปลี่ยนแปลงในแต่ละช่วงเวลาของแต่ละพื้นที่โดยการวิเคราะห์จาก 2 รูปภาพในช่วงเวลาที่ต่างกัน ทำให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงก่อน-หลัง เช่นเหตุภัยพิบัติ หรือการเติบโตของเมือง

แปลรูปภาพโดยไม่บิดเบี้ยว

แสดงรูปภาพที่ถูกเก็บข้อมูลโดยเซนเซอร์การบินสำรวจทางอากาศ แปลภาพแนวเฉียง การสำรวจและเก็บข้อมูล และการวัดพื้นที่ของภาพ

แสดงภาพในโหมดสเตอริโอ

จำแนกความต่างของภาพ 3 มิติอย่างแม่นยำ ทั้งภาพถ่ายดาวเทียม ภาพถ่ายทางอากาศ และภาพถ่ายจากโดรน ด้วยการใช้ความสามารถด้านการแสดงภาพสเตอริโอ นอกจากนั้นยังสามารถเก็บข้อมูลจุด เส้น และพื้นที่ในรูปแบบ 3 มิติของเพื่อใช้งานหลากหลายรูปแบบ เช่น การสร้างตึก 3 มิติอย่างง่าย และการวัดระยะห่างและความสูง

จัดการและใช้ภาพเคลื่อนไหว

จัดการและใช้วิดีโอที่มีข้อมูลเชิงโลเคชัน (Geospatial Metadata) ได้ดียิ่งขึ้น สามารถแยกเฟรมวิดีโอ และข้อมูล Metadata ที่เกี่ยวข้องจากวิดีโอสตรีมเพื่อวิเคราะห์และสร้างรายงาน และใช้วิดีโอเพื่อวิเคราะห์อุปสรรค การติดตาม การสำรวจสัตว์ป่า การจัดการความเสี่ยง และอื่น ๆ ได้อีกด้วย

ArcGIS Image Analyst ทำงานอย่างไร

นำเข้าข้อมูล

ทำงานกับความละเอียดของข้อมูลที่แตกต่างกัน ทั้งความละเอียดเชิงพื้นที่ เชิงสเปกตรัม และเชิงเวลา โดยการนำข้อมูลที่หลากหลาย ทั้งภาพแนวดิ่ง ภาพแนวเฉียง วิดีโอ ภาพหลายมิติ ภาพสเตอริโอ และข้อมูล GIS มาใช้งานร่วมกันอย่างสมบูรณ์แบบ

แสดงผล

สามารถเห็นภาพจากมุมมองเซนเซอร์ด้วยการตรึงพิกัดภาพ (Georeferencing) พร้อมกับข้อมูล GIS อื่น ๆ

แยกย่อยข้อมูล

ชุดเครื่องมือวัดพื้นที่ช่่วยให้คุณรู้ความสูง ระยะห่าง จุด องศา เส้นรอบวง และการวัดค่าเฉลี่ยของพื้นที่ทั่วไป

แก้ไข

ปรับปรุงผลลัพธ์การจำแนกรูปภาพ ด้วยการแก้ไขค่าระดับความสูงใน Digital Elevation Model (DEM) และสามารถทำการเซนเซอร์บริเวณที่ภาพอาจเป็นพื้นที่สงวนได้

วิเคราะห์

ใช้เครื่องมือที่ออกแบบมาเพื่อการวิเคราะห์ภาพระดับสูง เช่น Machine Learning, Deep Learning, Multidimensional Analysis และ Change Analysis

ArcGIS Image Analyst คือโปรแกรมเสริมของ ArcGIS Pro ที่มาพร้อมเครื่องมือสำหรับการแปลรูปภาพระดับสูง การนำภาพไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ที่สัมพันธ์กับรูปภาพ ทั้งยังช่วยเพิ่มการทำงานให้รวดเร็วและเป็นอัตโนมัติมากขึ้น เช่น การค้นหาวัตถุในภาพ (Feature Extraction), การจำแนกภาพถ่าย (Image Classification), การวิเคราะห์ข้อมูลหลายมิติ (Multidimension Analysis) และ การค้นหาการเปลี่ยนแปลงจากภาพ (Change Detection) เพราะมีชุดเครื่องมือที่มีคุณภาพทั้ง Image-based Machine Learning และ Deep Learning พร้อมด้วยสมการวิเคราะห์ภาพ Raster พร้อมใช้งาน (Raster Functions) และเครื่องมือการวิเคราะห์ด้านภาพถ่ายอีกมากมาย นอกจากนั้นยังช่วยให้การวิเคราะห์ผลลัพธ์ทำได้อย่างรวดเร็วด้วยการประมวลผล และวิเคราะห์ในรูปแบบ On-the-Fly

ArcGIS Image Analyst ทำอะไรได้บ้าง

จัดการและแก้ไข Pixel อย่างรวดเร็ว

เปลี่ยน Pixel หรือกลุ่ม Pixel แบบ Interactive ในทันที พร้อมแก้ไขปฏิบัติการต่าง ๆ เช่น แก้ไขชุดข้อมูลค่าความสูง ข้อมูลภาพถ่ายหลายช่วงคลื่น (Multispectral Imagery) การแก้ไขแหล่งข้อมูล (Redaction) การลบเสียงรบกวน และ การจัดกลุ่มข้อมูลใหม่

ประมวลผลรูปภาพและการวิเคราะห์ Raster แบบ Real-time

สร้างผลลัพธ์รูปภาพอย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องสร้างชุดข้อมูลเพิ่มด้วยการใช้Raster Functions พร้อมใช้งาน มากกว่า 150 สมการ และยังสามารถเชื่อมโยงสมการเหล่านี้ให้ตอบโจทย์กระบวนการการทำงานที่กำหนดเอง (Raster Processing Chain) โดยแสดงผลลัพธ์ในทันที

ปรับขั้นตอนการทำงานและทำให้เป็นอัตโนมัติ

ด้วยการใช้เทคโนโลยี Machine Learning และ Deep Learning – สามารถจำแนกรูปภาพได้เร็วยิ่งขึ้น ด้วยอัลกอริทึม Machine Learning และ Deep Learning พร้อมใช้งานสำหรับการทำงานด้านภาพถ่ายแบบอัตโนมัติ เช่น Feature Extraction, Feature Classification และ Object Detection

ทำความเข้าใจกับแนวโน้ม และทำการพยากรณ์โดยใช้ฐานข้อมูลแบบหลายมิติ (Multidimensional Data)

การทำงานกับ Multidimensional Data มีตัวแปรและมิติที่หลากหลาย เช่น เวลา และ ความลึก ได้อย่างง่ายดายผ่านชุดเครื่องมือที่ออกแบบมาโดยเฉพาะการวิเคราะห์แบบหลายมิติจะช่วยในการหาค่าผิดปกติ (Anomaly) การวิเคราะห์หาแนวโน้มของข้อมูลตามช่วงเวลา และการวิเคราะห์แบบพยากรณ์ (Predictive Analysis)

ทำการวิเคราะห์ Change Detection จากการเปรียบเทียบรูปภาพ

สามารถวิเคราะห์หาการเปลี่ยนแปลงในแต่ละช่วงเวลาของแต่ละพื้นที่โดยการวิเคราะห์จาก 2 รูปภาพในช่วงเวลาที่ต่างกัน ทำให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงก่อน-หลัง เช่นเหตุภัยพิบัติ หรือการเติบโตของเมือง

แปลรูปภาพโดยไม่บิดเบี้ยว

แสดงรูปภาพที่ถูกเก็บข้อมูลโดยเซนเซอร์การบินสำรวจทางอากาศ แปลภาพแนวเฉียง การสำรวจและเก็บข้อมูล และการวัดพื้นที่ของภาพ

แสดงภาพในโหมดสเตอริโอ

จำแนกความต่างของภาพ 3 มิติอย่างแม่นยำ ทั้งภาพถ่ายดาวเทียม ภาพถ่ายทางอากาศ และภาพถ่ายจากโดรน ด้วยการใช้ความสามารถด้านการแสดงภาพสเตอริโอ นอกจากนั้นยังสามารถเก็บข้อมูลจุด เส้น และพื้นที่ในรูปแบบ 3 มิติของเพื่อใช้งานหลากหลายรูปแบบ เช่น การสร้างตึก 3 มิติอย่างง่าย และการวัดระยะห่างและความสูง

จัดการและใช้ภาพเคลื่อนไหว

จัดการและใช้วิดีโอที่มีข้อมูลเชิงโลเคชัน (Geospatial Metadata) ได้ดียิ่งขึ้น สามารถแยกเฟรมวิดีโอ และข้อมูล Metadata ที่เกี่ยวข้องจากวิดีโอสตรีมเพื่อวิเคราะห์และสร้างรายงาน และใช้วิดีโอเพื่อวิเคราะห์อุปสรรค การติดตาม การสำรวจสัตว์ป่า การจัดการความเสี่ยง และอื่น ๆ ได้อีกด้วย

ArcGIS Image Analyst ทำงานอย่างไร

นำเข้าข้อมูล

ทำงานกับความละเอียดของข้อมูลที่แตกต่างกัน ทั้งความละเอียดเชิงพื้นที่ เชิงสเปกตรัม และเชิงเวลา โดยการนำข้อมูลที่หลากหลาย ทั้งภาพแนวดิ่ง ภาพแนวเฉียง วิดีโอ ภาพหลายมิติ ภาพสเตอริโอ และข้อมูล GIS มาใช้งานร่วมกันอย่างสมบูรณ์แบบ

แสดงผล

สามารถเห็นภาพจากมุมมองเซนเซอร์ด้วยการตรึงพิกัดภาพ (Georeferencing) พร้อมกับข้อมูล GIS อื่น ๆ

แยกย่อยข้อมูล

ชุดเครื่องมือวัดพื้นที่ช่่วยให้คุณรู้ความสูง ระยะห่าง จุด องศา เส้นรอบวง และการวัดค่าเฉลี่ยของพื้นที่ทั่วไป

แก้ไข

ปรับปรุงผลลัพธ์การจำแนกรูปภาพ ด้วยการแก้ไขค่าระดับความสูงใน Digital Elevation Model (DEM) และสามารถทำการเซนเซอร์บริเวณที่ภาพอาจเป็นพื้นที่สงวนได้

วิเคราะห์

ใช้เครื่องมือที่ออกแบบมาเพื่อการวิเคราะห์ภาพระดับสูง เช่น Machine Learning, Deep Learning, Multidimensional Analysis และ Change Analysis