Insurance

Insurance

บริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management)

• แสดงการกระจายตัวของลูกค้าในแต่ละพื้นที่ เพื่อบริหารและจัดการความเสี่ยง เช่น บริเวณพื้นที่ที่เกิดน้ำท่วม หรือความไม่สงบ เนื่องจากเข้าใจพื้นที่เสี่ยงภัยได้ดียิ่งขึ้นจากการค้นหาข้อมูลทางภูมิศาสตร์ทางสถิติที่ถูกต้องแม่นยำ จากเหตุการณ์ที่ผ่านมา และการพยากรณ์ในอนาคต
• ช่วยกำหนดอัตราเบี้ยประกัน และการพิจารณาขออนุมัติ ในการรับประกันภัยแต่ละพื้นที่เพื่อลดความเสี่ยง

เพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการเรียกร้องสิทธิ์ (Improve Claims Management Process)

• ช่วยให้สามารถเข้าถึงข้อมูลอย่างครบถ้วนในกระบวนการเคลม ไม่ว่าจะเป็นก่อนเหตุการณ์ ระหว่าง หรือหลังเหตุการณ์ภัยพิบัติ
• เพิ่มความสะดวกในการประเมินความเสียหาย และจัดการเรื่องการเรียกร้องค่าเสียหายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการนำแผนที่มาใช้แสดงจุดเกิดเหตุ หรือนำทางเพื่อการเข้าถึงพื้นที่ได้อย่างรวดเร็ว
• ป้องกันการเรียกร้องค่าเสียหายที่เกินจริง หรือการฉ้อโกง ซึ่งสามารถตรวจสอบพื้นที่ที่ครอบคลุมการเกิดเหตุได้อย่างแม่นยำ

เพิ่มประสิทธิภาพการบริการ (Improve Customer Services)

• กำหนดทิศทางของตัวแทนและเจ้าหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม เช่น การกระจายตัวของตัวแทนให้ครอบคลุมในพื้นที่ต่าง ๆ กำหนดตำแหน่งและขอบเขต
• การให้บริการของเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบค่าเสียหาย รวมถึงการจัดการวิเคราะห์เส้นทางการเดินทางและการเข้าถึงตำแหน่งต่างๆ โดยใช้เวลาและระยะทางที่สั้นที่สุด

บริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management)

• แสดงการกระจายตัวของลูกค้าในแต่ละพื้นที่ เพื่อบริหารและจัดการความเสี่ยง เช่น บริเวณพื้นที่ที่เกิดน้ำท่วม หรือความไม่สงบ เนื่องจากเข้าใจพื้นที่เสี่ยงภัยได้ดียิ่งขึ้นจากการค้นหาข้อมูลทางภูมิศาสตร์ทางสถิติที่ถูกต้องแม่นยำ จากเหตุการณ์ที่ผ่านมา และการพยากรณ์ในอนาคต
• ช่วยกำหนดอัตราเบี้ยประกัน และการพิจารณาขออนุมัติ ในการรับประกันภัยแต่ละพื้นที่เพื่อลดความเสี่ยง

เพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการเรียกร้องสิทธิ์ (Improve Claims Management Process)

• ช่วยให้สามารถเข้าถึงข้อมูลอย่างครบถ้วนในกระบวนการเคลม ไม่ว่าจะเป็นก่อนเหตุการณ์ ระหว่าง หรือหลังเหตุการณ์ภัยพิบัติ
• เพิ่มความสะดวกในการประเมินความเสียหาย และจัดการเรื่องการเรียกร้องค่าเสียหายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการนำแผนที่มาใช้แสดงจุดเกิดเหตุ หรือนำทางเพื่อการเข้าถึงพื้นที่ได้อย่างรวดเร็ว
• ป้องกันการเรียกร้องค่าเสียหายที่เกินจริง หรือการฉ้อโกง ซึ่งสามารถตรวจสอบพื้นที่ที่ครอบคลุมการเกิดเหตุได้อย่างแม่นยำ

เพิ่มประสิทธิภาพการบริการ (Improve Customer Services)

• กำหนดทิศทางของตัวแทนและเจ้าหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม เช่น การกระจายตัวของตัวแทนให้ครอบคลุมในพื้นที่ต่าง ๆ กำหนดตำแหน่งและขอบเขต
• การให้บริการของเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบค่าเสียหาย รวมถึงการจัดการวิเคราะห์เส้นทางการเดินทางและการเข้าถึงตำแหน่งต่างๆ โดยใช้เวลาและระยะทางที่สั้นที่สุด