Defense

Defense

โซลูชันสนับสนุนงานด้านการทหาร

ปัจจุบัน เทคโนโลยีด้านภูมิสารสนเทศได้เข้ามามีส่วนช่วยแก้ปัญหาเกี่ยวกับงานด้านการทหารมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการใช้เทคโนโลยีในการช่วยสร้างแผนที่ดิจิทัลหรือการใช้ ArcGIS เป็นเครื่องมือสำหรับการวิเคราะห์ในระดับคอมพิวเตอร์ส่วนตัวหรือการสร้างโปรแกรมประยุกต์ที่สามารถใช้งานผ่านเว็บเบราว์เซอร์ ใช้งานในระบบคลาวด์ได้ และการสร้างโปรแกรมที่สามารถทำงานผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ต่าง ๆ ได้ ไม่ว่าจะเป็น สมาร์ทโฟน และแทบเล็ต เป็นต้น

ด้านการจัดทำแผนที่ฐาน (Mapping Organizations)

โปรแกรมสำหรับการสร้างแผนที่ของ ArcGIS สามารถสร้างแผนที่ได้หลายรูปแบบและยังอ้างอิงมาตราฐานการสร้างแผนที่แต่ละด้านได้อีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นแผนที่การเดินอากาศ แผนที่การเดินเรือ แผนที่ทางทหารและแผนที่เฉพาะด้านที่ผู้ใช้สามารถกำหนดรูปแบบเอง ซึ่งเมื่อผู้ใช้งานเลือกโปรแกรมสร้างแผนที่ที่ตนเองต้องการไปใช้งาน ก็ไม่ต้องกังวลกับกระบวนการทำงานและขั้นตอนหรือเครื่องมือต่าง ๆ เพราะ ArcGIS ได้จัดเตรียมไว้ให้ใช้งานเรียบร้อยแล้ว

ด้านการข่าว (Intelligence)

ArcGIS สำหรับงานด้านการข่าว สำหรับจัดการ วิเคราะห์ และรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข่าวต่าง ๆ เข้าไว้ด้วยกัน เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ หรือนำข้อมูลไปเผยแพร่ รวมไปถึงการนำข้อมูลเชิงพื้นที่มาเป็นส่วนหนึ่งของวงจรการทำงานด้านงานข่าว ซึ่ง ArcGIS for Intelligence สามารถทำงานได้ 2 ส่วนหลักคือ
งานข่าวทั่วไป (National Intelligence)
ใช้ในการวางแผนการตัดสินใจ โดยใช้ข้อมูลด้านงานข่าวมาแสดงผลเป็นข้อมูลเชิงพื้นที่ เพื่อแก้ไขสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น การแก้ไขป้องกันการเกิดเหตุอาชญกรรมในพื้นที่ จากงานข่าวที่จัดเก็บในระบบ เป็นต้น
งานข่าวทางการทหาร (Military Intelligence)
เพื่อการวางแผนการตัดสินใจสำหรับการรบต่าง ๆ เช่น การแสดงแผนที่กองกำลังฝ่ายตรงข้าม การโจมตีต่าง ๆ เป็นต้น

ด้านยุทธการ (Operations)

โปรแกรมช่วยวางแผนการปฏิบัติการทางบก ใช้ในการสร้างแผนที่สถานการณ์ เพื่อช่วยวางแผนการรบรูปแบบต่าง ๆ สามารถเชื่อมโยงและวิเคราะห์ข้อมูลด้านงานข่าวมาแสดงเป็นข้อมูลแผนที่ เพื่อประกอบการตัดสินใจได้ และยังสามารถวางแผน จัดการ รวมถึงวิเคราะห์ หรือทำงานผ่านกระบวนการทำงานที่ ArcGIS ได้ออกแบบไว้ ซึ่งเครื่องมือ กระบวนการ หรือรูปแบบแผนที่ สามารถดาวน์โหลดมาใช้งานได้ทันที เช่น การสร้างแผนที่สถานการณ์ตามมาตรฐาน 2525C หรือเครื่องมือสำหรับการวิเคราะห์แนวยิงของยุทโธปกรณ์ชนิดต่าง ๆ

 

ด้านความมั่นคงภายในพื้นที่ฐานทัพ ( Sustainment)

ใช้ความสามารถด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการจัดการพื้นที่ อาคาร สิ่งปลูกสร้างภายในพื้นที่ฐานทัพ กำหนดแผนปฏิบัติการเชิงรุก เพื่อความมั่นคง และ ปลอดภัยภายในพื้นที่ฐานทัพ ซึ่งเป็นสถานที่ที่สำคัญสูงสุด

 

โซลูชันสนับสนุนงานด้านการทหาร

ปัจจุบัน เทคโนโลยีด้านภูมิสารสนเทศได้เข้ามามีส่วนช่วยแก้ปัญหาเกี่ยวกับงานด้านการทหารมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการใช้เทคโนโลยีในการช่วยสร้างแผนที่ดิจิทัลหรือการใช้ ArcGIS เป็นเครื่องมือสำหรับการวิเคราะห์ในระดับคอมพิวเตอร์ส่วนตัวหรือการสร้างโปรแกรมประยุกต์ที่สามารถใช้งานผ่านเว็บเบราว์เซอร์ ใช้งานในระบบคลาวด์ได้ และการสร้างโปรแกรมที่สามารถทำงานผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ต่าง ๆ ได้ ไม่ว่าจะเป็น สมาร์ทโฟน และแทบเล็ต เป็นต้น

ด้านการจัดทำแผนที่ฐาน (Mapping Organizations)

โปรแกรมสำหรับการสร้างแผนที่ของ ArcGIS สามารถสร้างแผนที่ได้หลายรูปแบบและยังอ้างอิงมาตราฐานการสร้างแผนที่แต่ละด้านได้อีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นแผนที่การเดินอากาศ แผนที่การเดินเรือ แผนที่ทางทหารและแผนที่เฉพาะด้านที่ผู้ใช้สามารถกำหนดรูปแบบเอง ซึ่งเมื่อผู้ใช้งานเลือกโปรแกรมสร้างแผนที่ที่ตนเองต้องการไปใช้งาน ก็ไม่ต้องกังวลกับกระบวนการทำงานและขั้นตอนหรือเครื่องมือต่าง ๆ เพราะ ArcGIS ได้จัดเตรียมไว้ให้ใช้งานเรียบร้อยแล้ว

ด้านการข่าว (Intelligence)

ArcGIS สำหรับงานด้านการข่าว สำหรับจัดการ วิเคราะห์ และรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข่าวต่าง ๆ เข้าไว้ด้วยกัน เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ หรือนำข้อมูลไปเผยแพร่ รวมไปถึงการนำข้อมูลเชิงพื้นที่มาเป็นส่วนหนึ่งของวงจรการทำงานด้านงานข่าว ซึ่ง ArcGIS for Intelligence สามารถทำงานได้ 2 ส่วนหลักคือ
งานข่าวทั่วไป (National Intelligence)
ใช้ในการวางแผนการตัดสินใจ โดยใช้ข้อมูลด้านงานข่าวมาแสดงผลเป็นข้อมูลเชิงพื้นที่ เพื่อแก้ไขสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น การแก้ไขป้องกันการเกิดเหตุอาชญกรรมในพื้นที่ จากงานข่าวที่จัดเก็บในระบบ เป็นต้น
งานข่าวทางการทหาร (Military Intelligence)
เพื่อการวางแผนการตัดสินใจสำหรับการรบต่าง ๆ เช่น การแสดงแผนที่กองกำลังฝ่ายตรงข้าม การโจมตีต่าง ๆ เป็นต้น

ด้านยุทธการ (Operations)

โปรแกรมช่วยวางแผนการปฏิบัติการทางบก ใช้ในการสร้างแผนที่สถานการณ์ เพื่อช่วยวางแผนการรบรูปแบบต่าง ๆ สามารถเชื่อมโยงและวิเคราะห์ข้อมูลด้านงานข่าวมาแสดงเป็นข้อมูลแผนที่ เพื่อประกอบการตัดสินใจได้ และยังสามารถวางแผน จัดการ รวมถึงวิเคราะห์ หรือทำงานผ่านกระบวนการทำงานที่ ArcGIS ได้ออกแบบไว้ ซึ่งเครื่องมือ กระบวนการ หรือรูปแบบแผนที่ สามารถดาวน์โหลดมาใช้งานได้ทันที เช่น การสร้างแผนที่สถานการณ์ตามมาตรฐาน 2525C หรือเครื่องมือสำหรับการวิเคราะห์แนวยิงของยุทโธปกรณ์ชนิดต่าง ๆ

 

ด้านความมั่นคงภายในพื้นที่ฐานทัพ ( Sustainment)

ใช้ความสามารถด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการจัดการพื้นที่ อาคาร สิ่งปลูกสร้างภายในพื้นที่ฐานทัพ กำหนดแผนปฏิบัติการเชิงรุก เพื่อความมั่นคง และ ปลอดภัยภายในพื้นที่ฐานทัพ ซึ่งเป็นสถานที่ที่สำคัญสูงสุด