ธุรกิจการเงินการธนาคาร

Banking

เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารงาน (Improve Productivity and Efficiency)

• วิเคราะห์หาความหนาแน่นและความเหมาะสมของจำนวนสาขา และตู้ ATM รวมถึงพื้นที่ครอบคลุมการให้บริการ
• ดูการกระจายตัวของประชากรและลูกค้า เพื่อวิเคราะห์หาพื้นที่ในการจัดตั้งสาขาใหม่ /ตู้ ATM/ เคาน์เตอร์แลกเงิน เพื่อรองรับการให้บริการ
• วิเคราะห์การแข่งขันเปรียบเทียบกับคู่แข่งในเชิงแผนที่ เพื่อหาโอกาสใหม่ๆ ทางธุรกิจ เช่น แสดงการกระจายตัวของสาขา และตู้ ATM ของธนาคารอื่น
• วิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้าแต่ละพื้นที่เพื่อวางแผนการขาย การตลาด และการบริการ ให้ตรงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

บริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management)
• แสดงขอบเขตพื้นที่เสี่ยงภัย เพื่อวางแผนจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับเส้นทางการขนส่งที่เหมาะสม เช่นในกรณีเกิดน้ำท่วม เพื่อป้องกันความเสียหาย
• สามารถวิเคราะห์หาจำนวนสาขา และตู้ ATM ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ฉุกเฉินและเตรียมการป้องกันได้ทันท่วงที

การประเมินหลักทรัพย์ (Property Valuation)
• ค้นหาตำแหน่งของหลักประกันและอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกต้อง พร้อมรายละเอียดโดยรอบ
• ค้นหาข้อมูล ราคาเพื่อเปรียบเทียบกับหลักประกัน ทำให้การประเมินมูลค่าทรัพย์สินถูกต้อง สมเหตุสมผล
• วิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมากในรูปแบบแผนที่เพื่อเปิดมุมมองใหม่ เข้าใจง่าย และมีประสิทธิภาพมากขึ้น

เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารงาน (Improve Productivity and Efficiency)

• วิเคราะห์หาความหนาแน่นและความเหมาะสมของจำนวนสาขา และตู้ ATM รวมถึงพื้นที่ครอบคลุมการให้บริการ
• ดูการกระจายตัวของประชากรและลูกค้า เพื่อวิเคราะห์หาพื้นที่ในการจัดตั้งสาขาใหม่ /ตู้ ATM/ เคาน์เตอร์แลกเงิน เพื่อรองรับการให้บริการ
• วิเคราะห์การแข่งขันเปรียบเทียบกับคู่แข่งในเชิงแผนที่ เพื่อหาโอกาสใหม่ๆ ทางธุรกิจ เช่น แสดงการกระจายตัวของสาขา และตู้ ATM ของธนาคารอื่น
• วิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้าแต่ละพื้นที่เพื่อวางแผนการขาย การตลาด และการบริการ ให้ตรงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

บริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management)
• แสดงขอบเขตพื้นที่เสี่ยงภัย เพื่อวางแผนจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับเส้นทางการขนส่งที่เหมาะสม เช่นในกรณีเกิดน้ำท่วม เพื่อป้องกันความเสียหาย
• สามารถวิเคราะห์หาจำนวนสาขา และตู้ ATM ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ฉุกเฉินและเตรียมการป้องกันได้ทันท่วงที

การประเมินหลักทรัพย์ (Property Valuation)
• ค้นหาตำแหน่งของหลักประกันและอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกต้อง พร้อมรายละเอียดโดยรอบ
• ค้นหาข้อมูล ราคาเพื่อเปรียบเทียบกับหลักประกัน ทำให้การประเมินมูลค่าทรัพย์สินถูกต้อง สมเหตุสมผล
• วิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมากในรูปแบบแผนที่เพื่อเปิดมุมมองใหม่ เข้าใจง่าย และมีประสิทธิภาพมากขึ้น