ESRI THAILAND

THAI GIS USER CONFERENCE 2024

ESRI THAILAND

THAI GIS USER
CONFERENCE 2023

GIS – Uniting Our World

เรียนรู้ ค้นพบ และก้าวล้ำไปกับเทคโนโลยีระบบภูมิสารสนเทศและงานสำรวจอย่างครบวงจร
พร้อมนำไปประยุกต์ใช้เพื่อรองรับการดำเนินงานทางด้านธุรกิจที่เติบโตอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน
เพื่อก้าวสู่ยุคดิจิทัลเต็มรูปแบบ พร้อมยกระดับประเทศไทยด้วยพื้นฐานภูมิสารสนเทศ

GIS – Uniting Our World

เรียนรู้ ค้นพบ และก้าวล้ำไปกับเทคโนโลยีระบบภูมิสารสนเทศและงานสำรวจอย่างครบวงจร พร้อมนำไปประยุกต์ใช้เพื่อรองรับการดำเนินงานทางด้านธุรกิจที่เติบโตอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน เพื่อก้าวสู่ยุคดิจิทัลเต็มรูปแบบ พร้อมยกระดับประเทศไทยด้วยพื้นฐานภูมิสารสนเทศ

TUC งานสัมมนาด้าน GIS
ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

Plenary Session

Technical Sessions

Demo Booth

TUC งานสัมมนาด้าน GIS
ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

Plenary Session

Technical Sessions

Demo Booth

Agenda

กำหนดการ วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2566

07:30 – 08:45 น.

ลงทะเบียน ณ จุดลงทะเบียนชั้น 3
พร้อมชมการสาธิตการใช้งานผลิตภัณฑ์ด้านภูมิสารสนเทศ และเทคโนโลยีต่างๆ

Plenary Session ณ ห้อง Miracle Grand Ballroom

08:45 – 09:00 น.

เปิดงานสัมมนา Thai GIS User Conference ครั้งที่ 27 (TUC2023)
ภายใต้แนวความคิด “GIS – Creating the World You Want to See”

09:00 – 09:30 น.

กล่าวต้อนรับ และนำเสนอ Vision และ Highlight Product ของ ArcGIS

ดร. ธนพร ฐิติสวัสดิ์
ประธาน บริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัดประธาน บริษัท อีเอสอาร์ไอ
(ประเทศไทย) จำกัด

09:30 – 10:15 น.

Plenary Session ช่วงที่ 1 (Keynote Speakers)
“ระบบแผนที่ภาษี ช่วยพัฒนาท้องถิ่น พัฒนาชาติ (Shaping the World through GIS: Tax Maps for Effective Appraisals and Sustainable Development)”

คุณโอฬาร อัศวพลังกูล
ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สำนักการคลัง กรุงเทพมหานครผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
สำนักการคลัง กรุงเทพมหานคร

คุณสันติ สายสกุล
นักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญการพิเศษ
ส่วนจัดการฐานข้อมูล กรมธนารักษ์
นักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญการพิเศษ
ส่วนจัดการฐานข้อมูลกรมธนารักษ์

10:15 – 10:45 น.

พักรับประทานอาหารว่าง
พร้อมชมการสาธิตการใช้งานผลิตภัณฑ์ด้านภูมิสารสนเทศและเทคโนโลยีต่างๆ

10:45 – 12:00 น.

Plenary Session ช่วงที่ 2
การประยุกต์ใช้ ArcGIS ภายใต้แนวคิด “GIS – Creating the World You Want to See”
โดย บริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด

12:00 – 12:45 น.

รับประทานอาหารเที่ยง
พร้อมชมการสาธิตการใช้งานผลิตภัณฑ์ด้านภูมิสารสนเทศและเทคโนโลยีต่างๆ

12.45 – 13:15 น.

การนำเสนอผลิตภัณฑ์ ArcGIS ในรูปแบบ Demo Theater
ณ ลานกิจกรรมห้องสัมมนา Miracle Grand Ballroom

Technical Sessions

13:15 – 14:00 น.

การบรรยายหัวข้อที่ 1-3*

14:05 – 14:50 น.

การบรรยายหัวข้อที่ 4-6*

14:50 – 15:00 น.

พักรับประทานอาหารว่าง
พร้อมชมการสาธิตการใช้งานผลิตภัณฑ์ด้านภูมิสารสนเทศและเทคโนโลยีต่างๆ

15:00 – 15:45 น.

การบรรยายหัวข้อที่ 7-9*

15:45 – 16:00 น.

กิจกรรม Lucky Draw
ณ ลานกิจกรรมห้องสัมมนา Miracle Grand Ballroom

หมายเหตุ

* กำหนดการและรายละเอียดการต่าง ๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

Sessions

Discovering the Power of ArcGIS Reality and ArcGIS Image

Miracle A (ชั้น 4)


รายละเอียด

พบกับเทคโนโลยีการสร้างชั้นข้อมูล 2D และ 3D เช่น True Ortho, DSM, 3D Mesh และ Point Cloud ด้วยซอฟต์แวร์ใหม่ล่าสุดอย่าง ArcGIS Reality ที่มาพร้อมกับความรวดเร็วในการประมวลผล คุณภาพผลลัพธ์ที่ละเอียดสมจริง สนับสนุนทุกประเภทของข้อมูลภาพ อีกทั้งยังสามารถนำข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์เชิงลึกในรูปแบบ Spatial Deep Learning ด้วย ArcGIS Image ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการวิเคราะห์ข้อมูลภาพหลายมิติ ต่อยอดสู่การเป็น Digital Twins

คุณขจีมาศ อนงค์ไชย
GIS Technical Support
- มีประสบการณ์ในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญทางด้านการพัฒนาบุคลากรและวิทยากรบรรยาย และพัฒนาหลักสูตรทางด้าน GIS รวมทั้งวางแผน และจัดการอบรมในโครงการ มากว่า 20 ปี

คุณคณพล อินทร์สำอาง
Mapping System Engineer
หน้าที่ความรับผิดชอบ
- จัดฝึกอบรมการใช้งานผลิตภัณท์ ArcGIS สำหรับโครงการต่าง ๆ
- จัดทำสื่อการเรียนการสอน
- จัดฝึกอบรมการใช้งานผลิตภัณท์ ArcGIS ในหลักสูตรนานาชาติ

ArcGIS 2023: Leveraging Cutting-Edge Capabilities, Highlighting Enhancements

Miracle B (ชั้น 4)


รายละเอียด

อัปเดตความสามารถใหม่ๆ ของ ArcGIS 2023 ที่มาพร้อมเทคโนโลยีล่าสุด ที่ตอบโจทย์การทำงานด้าน GIS ในทุกมิติ ด้วยการนำเสนอความสามารถในการจัดการข้อมูลสมัยใหม่ การวิเคราะห์เชิงลึกสู่การตัดสินใจที่ดีกว่า และรูปแบบใหม่ของการนำเสนอผ่านแผนที่ทั้งแบบ 2D และ 3D ผ่านแพลตฟอร์มที่หลากหลาย เช่น ArcGIS Pro, ArcGIS Enterprise, ArcGIS Online, และ ArcGIS Apps เพื่อยกระดับธุรกิจของคุณไปอีกขั้น

คุณสุภาภรณ์ รักษาล้ำ
GIS Technical Consultant
- มีประสบการณ์ในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญทางด้านการพัฒนาบุคลากรและวิทยากรบรรยาย และพัฒนาหลักสูตรทางด้าน GIS รวมทั้งวางแผน และจัดการอบรมในโครงการ มากว่า 20 ปี

คุณภัทรพล ศันสนยุทธ
GIS Technical Specialist
หน้าที่ความรับผิดชอบ
- จัดฝึกอบรมการใช้งานผลิตภัณท์ ArcGIS สำหรับโครงการต่าง ๆ
- จัดทำสื่อการเรียนการสอน
- จัดฝึกอบรมการใช้งานผลิตภัณท์ ArcGIS ในหลักสูตรนานาชาติ

ArcGIS Apps: Empowering Users with Seamless Workflow Automation through No-Code Platform

Miracle C (ชั้น 4)


รายละเอียด

ยกระดับการทำงานด้วย ArcGIS Apps แพลตฟอร์ม No-Code ที่เข้ามาช่วยให้กระบวนการทำงานกับข้อมูลเชิงพื้นที่เป็นเรื่องง่ายและไร้รอยต่อ ตั้งแต่การเก็บข้อมูลด้วย ArcGIS Field Maps การจัดการข้อมูลด้วย ArcGIS Experience Builder การสรุปข้อมูลด้วย ArcGIS Dashboards รวมถึงการสร้างกระบวนการตรวจสอบ แจ้งเตือน และการทำ Report แบบอัตโนมัติด้วยเทคนิคต่าง ๆ เช่น Attribute Rules, Webhook, URL Parameters และอื่น ๆ เพื่อลดความผิดพลาดในกระบวนการทำงานและเพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ใช้งาน นำไปสู่ผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้น

คุณกฤติยา โฆษิตดุริยพันธุ์
Enterprise Solution Manager
- มีประสบการณ์ในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญทางด้านการพัฒนาบุคลากรและวิทยากรบรรยาย และพัฒนาหลักสูตรทางด้าน GIS รวมทั้งวางแผน และจัดการอบรมในโครงการ มากว่า 20 ปี

คุณวัชนันท์ เนตรเจริญ
GIS Technical Support
หน้าที่ความรับผิดชอบ
- จัดฝึกอบรมการใช้งานผลิตภัณท์ ArcGIS สำหรับโครงการต่าง ๆ
- จัดทำสื่อการเรียนการสอน
- จัดฝึกอบรมการใช้งานผลิตภัณท์ ArcGIS ในหลักสูตรนานาชาติ

TwinCity Innovate: Driving Smart City Innovation through Digital Twins and Asset Intelligence

Miracle A (ชั้น 4)

รายละเอียด


เรียนรู้การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีโลกเสมือน (Digital Twins) และการบริหารสินทรัพย์ (Asset Management) บนพื้นฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ผ่านแนวความคิดและกรณีศึกษาที่สะท้อนถึงนวัตกรรมการพัฒนาเมืองไปสู่ความเป็นเมืองอัจฉริยะในทุก ๆ ระดับ เพื่อเป็นแนวทางในการนำไปประยุกต์ใช้กับเมืองหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

คุณกัลยานี พรพัฒนกุลฑล
GeoDesign Manager
- ประสบการณ์ทำงาน: 29 ปี
- ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบภูมิสารสนเทศโครงข่ายระบบไฟฟ้าและระบบประปา ในระดับ Enterprise GIS
- มีประสบการณ์ในการเป็นที่ปรึกษา ออกแบบ-พัฒนาระบบภูมิสารสนเทศและบูรณาการข้อมูลกับระบบสารสนเทศต่างๆ สำหรับหน่วยงานทางด้านสาธารณูปโภคระบบไฟฟ้าและระบบประปาในประเทศไทย และในต่างประเทศมากว่า 27 ปี

Transforming Competitive Data Analytics: GeoAI & Spatial Big Data

Miracle B (ชั้น 4)


รายละเอียด

ปลดล็อคการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบใหม่ โดยการใช้เทคโนโลยี GeoAI ร่วมกับข้อมูล Spatial Big Data เพื่อสร้างความเข้าใจและความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่อย่างอัตโนมัติ ทำให้เราสามารถตรวจจับแนวโน้ม ค้นหารูปแบบ และสร้างแนวคิดใหม่ ๆ จากข้อมูลเชิงพื้นที่ เพื่อยกระดับการตัดสินใจและวางแผนการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสู่การเป็น ผู้แข่งขันที่เหนือกว่า

คุณพรนิภา โชติดี
Enterprise Solution Manager
- การศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวะกรรมคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- ประสบการณ์การทำงาน Fullstack Developer
- มีประสบการทำงานด้าน GIS มากกว่า 10 ปี รับผิดชอบงานด้าน R&D และให้คำปรึกษาด้านเทคนิคแก่ลูกค้า

คุณณัฐนภัส รชตะวิวรรธน์
CEO & Co-Founder Blendata
- การศึกษาระดับปริญญาโท จบการศึกษาจากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิศวกรรมเว็บมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
- ประสบการณ์การทำงาน เริ่มต้นเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากการเป็นโปรแกรมเมอร์ในการพัฒนาเกม, Mobile Application และเริ่มมีความสนใจที่นำความสามารถไปต่อยอดเป็นนักวิเคราะห์ระบบ จึงได้มาทำในตำแหน่ง GIS Business Analyst โดยรับผิดชอบการเก็บ requirement รวมถึงการออกแบบระบบตั้งแต่รูปแบบการทำงาน จนถึงการเก็บข้อมูล และทดสอบ

ArcGIS: The Open Platform Empowering Collaboration and Innovation

Miracle C (ชั้น 4)


รายละเอียด

ArcGIS เทคโนโลยีที่พัฒนาด้วยวิสัยทัศน์แห่งการเป็น Open Platform เพื่อเปิดกว้างให้ผู้ใช้สามารถทำงานได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และปลอดภัย เชื่อมต่อระบบภูมิสารสนเทศของตนเองเข้ากับระบบสารสนเทศต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร นำไปสู่การใช้ประโยชน์จากความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและระหว่างองค์กรผ่านมาตรฐานสากลต่าง ๆ รวมไปถึงการต่อยอดในการสร้างนวัตกรรมด้วย API ที่มีให้เลือกมากมายหลากหลาย

คุณอิทธิพล ดิลกรัตนพิจิตร
Senior Vice President - Business Partner
- จบการศึกษาด้าน Urban Architecture จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง GeoDesign Manager ที่บริษัท Esri Thailand
- ประสบการณ์ทำงานกว่า 10 ปี
- เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์กับงานทางด้านการออกแบบ วางผังเมือง และในธุรกิจ AEC (Architecture-Engineering-Construction)

คุณอสิต นิตยพัฒนากร
Enterprise Business Consultant
- จบการศึกษาด้าน Urban Architecture จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง GeoDesign Manager ที่บริษัท Esri Thailand
- ประสบการณ์ทำงานกว่า 10 ปี
- เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์กับงานทางด้านการออกแบบ วางผังเมือง และในธุรกิจ AEC (Architecture-Engineering-Construction)

Data-Driven Decision-Making for Resilient Infrastructure

Miracle A (ชั้น 4)


รายละเอียด

นำเสนอเทคโนโลยีระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) ในการสนับสนุนกระบวนการตัดสินใจที่ใช้ข้อมูลโครงข่ายสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า ประปา โทรคมนาคม) ข้อมูลในรูปแบบ 3 มิติ และข้อมูลด้านอื่น ๆ ในหลายหลายรูปแบบ เช่น ข้อมูลประวัติการบำรุงรักษาอุปกรณ์ ข้อมูลแบบเรียลไทม์ และการวิเคราะห์ทางการคาดการณ์ เพื่อให้ได้การตัดสินใจที่ถูกต้องแม่นยำ ลดความเสี่ยง และเตรียมความพร้อมในการตอบสนองตอบเหตุการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างทันท่วงที

คุณธิดารัตน์ อินทนาวรานนท์
Utilities Solution Analyst
- อายุงาน 10 ปี
- เป็นผู้เชี่ยวชาญและให้คำปรึกษา การประยุกต์ใช้ ArcGIS Platform สำหรับหน่วยงานด้านทหาร และ ตำรวจ อาทิเช่น กรมแผนที่ทหาร,กรมอุทกศาสตร์ และ กรมข่าวทหารบก เป็นต้น

Gain Deeper Insights into Your Business with Location Intelligence

Miracle B (ชั้น 4)


รายละเอียด

เจาะลึกธุุรกิจด้วยเทคโนโลยี GIS จากการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจด้วย Location Intelligence เพื่อดูแนวโน้มและแพทเทิร์นของข้อมูลในมิติที่คุณไม่เคยเห็นมาก่อน ไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า (Customer Analysis) เพื่อให้เห็นพฤติกรรมของลูกค้าที่ซ่อนอยู่ นำไปสู่การทำ Marketing Campaign ได้ตรงจุด รวมไปถึงการหาทำเลที่ตั้ง เพื่อเปิด-ปิดสาขาที่เหมาะสม (Site Suitability) นอกจากนี้ยังมีการวิเคราะห์ขอบเขตการขาย (Trade Area Analysis) เพื่อใช้ในการวางแผนการขนส่งให้เหมาะสม (Route Planning and Optimization) รวมไปถึงการพยากรณ์ยอดขาย (Sales Prediction) เพื่อต่อยอดการพัฒนาธุรกิจให้ดีขึ้นและสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

คุณไพลิน ดาวรัตนหงษ์
GIS Business Support
- ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง Business Development Manager บริษัท Esri Thailand
- ประสบการณ์การทำงานทางด้าน GIS มากว่า 10 ปี ดูแลลูกค้าทั้งในภาครัฐและเอกชน
- เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบโซลูชันและให้คำปรึกษาในการประยุกต์ใช้ ArcGIS โดยเฉพาะกับงานด้านธุรกิจ (Commercial)

ArcGIS AllSource: Pioneering the Multi-Intelligence Approach in Public Safety

Miracle C (ชั้น 4)


รายละเอียด

การทำงานกับข่าวกรองสารสนเทศแบบอัจฉริยะด้วยเทคโนโลยี ArcGIS โดยการบูรณาการข้อมูลจากหลายแหล่งที่มา เพื่อให้ได้มาซึ่งการแก้ไขและป้องกันปัญหาด้านความมั่นคงตามกระบวนของการวิเคราะห์ข่าวกรองสารสนเทศ (Intelligence Cycle) ได้แก่ การรวบรวมข้อมูล (Collection) การวิเคราะห์ข่าวกรอง (Analysis) การนำไปใช้ประโยชน์ (Sharing & Dissemination) และการวางแผนการรวบรวมข้อมูล (Planning & Direction) เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในสังคมทั้งในปัจจุบันและอนาคต

คุณภัทรโชติ ยิ่งยง
GIS Business Support
- อายุงาน: 2 ปี
- รูปแบบงานที่ทำ: ออกแบบและพัฒนาระบบ core ของ GIS Application รวมถึงนำแนวคิดการพัฒนาแอปพลิเคชันในรูปแบบของ Cloud Native มาปรับใช้ภายในองค์กร ไม่ว่าจะเป็น DevSecOps, Microservices, Container และ Kubernetes

คุณพลอยไพลิน ดารา
GIS Business Support
- อายุงาน: 15 ปี
- รูปแบบงานที่ทำ: มีประสบการณ์การดูแลและติดตั้งระบบ Server ทั้งระบบ On-Premise, Cloud, Network Switching, Clustering รวมถึงระบบ Backup และ Data ที่เกี่ยวข้องกับ GIS

Sponsors

Platinum Sponsors

Autodesk

Autodesk is changing how the world is designed and make. From greener buildings to smarter products to mesmerizing blockbusters, Autodesk software helps our customers to desing and make a better world for all.

Blendata Co.,Ltd.

Blendata ผู้พัฒนา Deep Technology ด้าน Big Data ที่ยกระดับการจัดการข้อมูลในองค์กรให้ง่าย เร็ว และมีประสิทธิภาพ ด้วยเทคโนโลยีประสิทธิภาพสูง ซึ่งเป็นตัวกลางที่ช่วยให้องค์กรยกระดับสู่การเป็น Data-Driven Organization สามารถเข้าถึงศักยภาพของ Big Data ในทุกการทำงานและการตัดสินใจ

 

Blendata ได้ร่วมมือกับ Esri Thailand ผสานเทคโนโลยี Big Data เข้ากับ ArcGIS จนเกิดเป็น GeoDataX – Spatial Big Data Analytics Platform เพิ่มความแข็งแกร่งด้านการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่เชิงพื้นที่ เพื่อประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อภาคประชาชนจนถึงองค์กรภาครัฐและเอกชน

GIS Co., Ltd.

บริษัท จีไอเอส จำกัดผู้นำให้บริการระบบภูมิสารสนเทศแบบครบวงจร (GIS One Stop Services) ให้บริการติดตั้งและวางระบบที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS System Integrator) เริ่มตั้งแต่ให้คำปรึกษา จัดทำแผนงาน ออกแบบวางระบบ บริการบำรุงรักษาระบบหลังการขาย ตลอดจนมีโซลูชั่นที่ตอบรับทุกความต้องการทางธุรกิจ รวมถึงนำเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ประยุกต์ใช้ เฉพาะหน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหากิจ สถาบันการศึกษา และหน่วยงานอิสระ

Gold Sponsors

Dell Technologies

Performance Your Creations Are Limitless with Dell Precision workstations.

SiS Distribution (Thailand) PCL.

Samsung – อุปกรณ์ และโซลูชั่น เพื่อความปลอดภัยสำหรับองค์กร

Veritas (Thailand) Co.,Ltd.

Veritas ผู้นำเทคโนโลยีด้านการจัดการและปกป้องข้อมูล (Data Management) ให้กับองค์กรชั้นนำต่างๆ ระดับโลก และครองตำแหน่งผู้นำส่วนแบ่งการตลาดด้าน ยอดขาย (Revenue Market Share) ทั่วโลก อันดับ 1 สำหรับตลาด Backup & Recovery Software มาตลอด 20 กว่าปี

Defence Innovation Co.,Ltd.

Modernize your application & infrastructure by VMware
VMware is a leading provider of multi-cloud services for all apps, enabling digital innovation with enterprise control.At the heart of everything we do lies the responsibility and the opportunity to build a sustainable, equitable and more secure future for all.​

Silver Sponsors

VST ECS (Thailand) Co., Ltd.