งานสัมมนาเพื่อการศึกษาและงานวิจัยในหัวข้อ ArcGIS: Enabling a Sustainable Future

ปัจจุบันโลกของเรามีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องจำนวนประชากร สภาพแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ การทำอุตสาหกรรม รวมไปถึงการเกิดขึ้นของเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์ ซึ่งในการที่เราจะทำให้โลกของเราอยู่ได้อย่างยั่งยืนนั้น เราจำเป็นต้องสร้างสมดุลให้กับโลกของเรา เพื่อป้องกันปัญหาต่างๆ ที่อาจจะตามมา เช่น ภัยจากมลพิษ ภัยธรรมชาติ การขาดแคลนอาหารและทรัพยากร การสูญพันธุ์ของสัตว์ต่างๆ และอื่นๆ อีกมากมาย ที่ล้วนมีผลกระทบต่อความยั่งยืนในอนาคต

ดังนั้นมนุษย์เราที่เป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลง จึงต้องร่วมด้วยช่วยกันแก้ไขและป้องกัน ซึ่งการนำเทคโนโลยี GIS มาใช้ ก็เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่จะช่วยให้เราสามารถปกป้องและพัฒนาโลกของเราได้อย่างยั่งยืน ด้วยการนำข้อมูลต่าง ๆ มาใช้วิเคราะห์ ประมวลผลขั้นสูง เพื่อเตรียมรับมือ และวางแผนป้องกันผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นตามมา โดยผลลัพธ์ที่ได้จะนำไปสู่การใช้ชีวิตในโลกที่ยั่งยืน ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความปลอดภัย มีการตระหนักรู้ถึงเรื่องสิ่งแวดล้อม ลดการใช้พลังงานลง และมีสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นในอนาคต

ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมงานสัมมนาเพื่อการศึกษาและงานวิจัย ArcGIS: Enabling a Sustainable Future ในวันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 – 11.00 น. ผ่านทาง Zoom Webinar

ใน Webinar นี้ จะได้รู้จักกับโซลูชันจาก ArcGIS ที่จะเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยพัฒนาและวางแผนแนวทางในการสร้างความยั่งยืนให้กับโลกของเรา โดยสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็น ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ด้านการเกษตรกรรม หรือด้านอุตสาหกรรม เป็นต้น

Highlight ที่ห้ามพลาดใน Webinar นี้
– ภาพรวมของ ArcGIS System
– แนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนด้วย ArcGIS
– การประยุกต์ใช้ระบบภูมิสารสนเทศกับเกษตรกรรมยั่งยืน
– การประยุกต์ใช้ระบบภูมิสารสนเทศกับอุตสาหกรรมในประเทศอย่างยั่งยืน
– ประโยชน์อื่น ๆ จากการประยุกต์ใช้ ArcGIS ในการสร้างความยั่งยืน