Open Vision

Developer APIs

นักพัฒนาแอป หรือ Developer สามารถใช้บริการแผนที่ระดับสูง ในการสร้างแอปพลิเคชันได้ หรือเลือกปรับใช้จากระบบ ArcGIS เพื่อให้ตรงตามความต้องการขององค์กรก็ได้ ทั้งนี้ พาร์ทเนอร์, Integrator และ Developer ของอีเอสอาร์ไอใช้ ArcGIS application programming interfaces (APIs) และชุด พัฒนาซอฟต์แวร์ (SDKs) ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โซลูชัน แอปพลิเคชัน และอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับโลเคชัน ซึ่งคุณสามารถใช้ชุด เครื่องมือเดียวกันนี้นำไปพัฒนาระบบสมัยใหม่ใด ๆ ให้มี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นได้

Esri APIs and SDKs


ArcGIS REST API


ArcGIS Maps SDK for JavaScript


ArcGIS Runtime SDK for Android


ArcGIS Runtime SDK for iOS


ArcGIS Maps SDK for Qt


ArcGIS Maps SDK for .NET


ArcGIS Maps SDK for Java


Webhooks for ArcGIS Enterprise


ArcGIS REST API


ArcGIS Maps SDK for JavaScript


ArcGIS Runtime SDK for Android


ArcGIS Runtime SDK for iOS


ArcGIS Maps SDK for Qt


ArcGIS Maps SDK for .NET


ArcGIS Maps SDK for Java


Webhooks for ArcGIS Enterprise

Third-party mapping APIs

ArcGIS Platform เป็น Platform as a Service (PaaS) ที่เหล่านักพัฒนาสามารถนำ Map Service มาสร้างแอปพลิเคชันด้วยภาษาที่ถนัดจาก
Open Source Mapping API เช่น Leaflet, OpenLayers และ Mapbox GL JS ได้อีกด้วย

ArcGIS Platform เป็น Platform as a Service
(PaaS) ที่เหล่านักพัฒนาสามารถนำ Map Service
มาสร้างแอปพลิเคชันด้วยภาษาที่ถนัดจาก
Open Source Mapping API เช่น Leaflet,
OpenLayers และ Mapbox GL JS ได้อีกด้วย


Leaflet
ใช้ Leaflet ร่วมกับบริการโลเคชันของ ArcGIS ผ่านชุดเครื่องมือแบบ Lightweight ที่เรียกว่า Esri Leaflet


OpenLayers
ใช้ OpenLayers ร่วมกับบริการโลเคชันของ ArcGIS เพื่อพัฒนา แอปพลิเคชันแผนที่ได้หลากหลายประเภท


Mapbox GL JS
ใช้ Mapbox GL JS ร่วมกับบริการโลเคชันของ ArcGIS เพื่อเรนเดอร์ Interactive map จาก Vector tile


Leaflet
ใช้ Leaflet ร่วมกับบริการโลเคชันของ ArcGIS ผ่านชุดเครื่องมือแบบ Lightweight ที่เรียกว่า Esri Leaflet


OpenLayers
ใช้ OpenLayers ร่วมกับบริการโลเคชันของ ArcGIS เพื่อพัฒนา แอปพลิเคชันแผนที่ได้หลากหลายประเภท


Mapbox GL JS
ใช้ Mapbox GL JS ร่วมกับบริการโลเคชันของ ArcGIS เพื่อเรนเดอร์ Interactive map จาก Vector tile