The Next Generation of Network Management for Utility

หน่วยงานด้านสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปา หรือธุรกิจอื่นๆ ที่มีการจัดการข้อมูลโครงข่าย เช่น ธุรกิจท่อส่งก๊าซ หรือ โทรคมนาคม หน่วยงานเหล่านี้ได้มีการนำเทคโนโลยี GIS เข้ามาช่วยบริหารจัดการทรัพย์สิน (Asset) ต่างๆ มาเป็นเวลานานแล้ว ซึ่งการใช้เทคโนโลยี GIS จะช่วยให้เราทราบถึง ตำแหน่ง (Location), ความสัมพันธ์ (Relationship) และรายละเอียด (Attributes) ต่างๆ ได้ แต่บ่อยครั้งที่ข้อมูล GIS นั้นไม่ได้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในแง่ของการแชร์ข้อมูลให้กับบุคลากรในองค์กร รวมถึงหน่วยงานต่างๆ ที่ต้องการใช้ข้อมูล เช่น พนักงานภาคสนาม วิศวกร ผู้จัดการ เป็นต้น

ในการตอบสนองต่อการจัดการเรื่องทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด และข้อมูลโครงข่ายสาธารณูปโภคที่มีความซับซ้อนมากขึ้น บริษัทและองค์กรต่างต้องการเทคโนโลยี GIS ในรูปแบบใหม่ๆ ในการจัดการบริหารโครงข่ายที่มีความสามารถมากขึ้น มีความยืดหยุ่นในการใช้งาน การรองรับเข้าถึงข้อมูลได้หลายรูปแบบ และสามารถแชร์ข้อมูลได้อย่างทั่วถึง Esri จึงได้พัฒนาเทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลที่เรียกว่า ArcGIS for Utility Network เพื่อใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลโครงข่ายระบบไฟฟ้า ประปา ท่อส่งน้ำมันปิโตรเลียมหรือก๊าซธรรมชาติ และโทรคมนาคมขึ้นมา เพื่อตอบสนองในการใช้งานด้านต่างๆ และช่วยให้บริษัทและองค์กรต่างๆ บรรลุเป้าหมายในการยกระดับสู่องค์กร Digital Transformation

การจัดเก็บข้อมูลด้วยเทคโนโลยี Utility Network ช่วยเพิ่มความรวดเร็วในการจัดเก็บมากขึ้น โดยโครงสร้างในการจัดเก็บรูปแบบใหม่นี้จะสามารถจัดเก็บข้อมูลที่มีความซับซ้อนได้ และการทำงานแบบ Service-based บน ArcGIS Platform ของ Esri ที่จะช่วยสนับสนุนการทำงานทุกรูปแบบทั้งบน Desktop, Mobile และ Web Application ผู้ใช้จะสามารถแชร์ข้อมูลให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดได้มองเห็นภาพเดียวกันโดยง่าย และสะดวกรวดเร็ว

อ่านข้อมูลด้าน Utility Network เพิ่มเติม. https://www.esri.com/en-us/arcgis/products/arcgis-utility-network/overview

 

 


 

ค้นหาศักยภาพของเทคโนโลยี GIS กับการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอื่นๆ เพิ่มเติม

 

อ่านเพิ่มเติม