GIS Enabling Living Digital Twins

การสร้างและบริหารจัดการเมือง หรือสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ในปัจจุบันมีความซับซ้อนและมีความจำเป็นในการใช้ข้อมูลที่แม่นยำเพื่อการตัดสินใจที่ดีขึ้น

วันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับเทคโนโลยี “Living Digital Twins” และความสำคัญของการนำ GIS ไปประยุกต์ใช้ เพื่อสร้างความเข้าใจและบริหารจัดการสิ่งต่าง ๆ ด้วย Data Information Model ได้แบบ Real- Time

Living Digital Twins คือการนำเข้าข้อมูลจากระบบและแหล่งข้อมูลหลายแหล่งเข้ามาในแบบจำลองดิจิทัลที่สามารถอัปเดตและแสดงผลตามเวลาจริง (RealTime Data) ด้วย ArcGIS เราสามารถสร้าง Living Digital Twins ที่เชื่อมโยงข้อมูลทางภูมิศาสตร์เข้ากับแบบจำลอง และยังสามารถใช้ในการวางแผน จำลอง ติดตามสถานการณ์ และการวิเคราะห์ต่าง ๆ เพื่อสร้างความเข้าใจและจัดการกับระบบในโลกจริงได้อย่างแม่นยำและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

การเชื่อมโยงข้อมูลจากหลากหลายแหล่งที่มาก็สามารถทำได้ง่าย ๆ ด้วย ArcGIS ที่เป็น Open Platform โดยที่เราไม่จำเป็นที่จะต้องสร้างข้อมูลขึ้นมาเองทั้งหมด ตัวอย่าง เช่น Building Information Modelling (BIM)* ที่เป็นแบบจำลองโมเดลสามมิติ ที่มีความละเอียดในระดับ โครงสร้างภายในของอาคาร จะทำให้เราเห็นรายละเอียด และข้อมูลของแต่ละองค์ประกอบภายในอาคารได้

*BIM คือ Data Information Model ที่เป็นที่นิยมในกลุ่มสถาปัตยกรรม วิศวกรรม และการก่อสร้าง (Architecture, Engineering, Construction – AEC) เช่นโมเดลอาคาร สิ่งปลูกสร้าง สะพาน

และยังสามารถคลิกเพื่อตรวจสอบและสืบค้นข้อมูลของ Model ได้ด้วย เช่น ประเภทการใช้ประโยชน์ของตึกในแต่ชั้น  ติดตามการทำงานของเครื่องมือเครื่องจักรในระบบ หรือแม้แต่การติดตามข้อมูล CCTV ภายในอาคารได้แบบ Real-Time

นอกจากนี้ เมืองยังมีโครงข่ายสาธารณูปโภคต่าง ๆ ซึ่งบางส่วนอาจอยู่ใต้ดินและอาจไม่สามารถมองเห็นหรือตรวจสอบได้ง่าย ๆ เช่น ระบบน้ำประปา ไฟฟ้า ระบบระบายน้ำ และโทรคมนาคม เราสามารถสร้างแบบจำลองเหล่านี้ขึ้นเพื่อเป็นชั้นข้อมูลในการตรวจสอบ ติดตามสถานะของเครื่องมือ หรือวางแผนในการจัดการเมืองในอนาคตได้

 

จะเห็นได้ว่าการนำ Living Digital Twins มาใช้ในการจำลองโครงสร้างพื้นฐาน ติดตามสถานการณ์ปัจจุบัน การวิเคราะห์เพื่อคาดการณ์และทำนายสถานการณ์ในอนาคต รวมถึงการเชื่อมโยงกับข้อมูลแบบ Real-Time เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยในการวางแผนและการเตรียมรับมือกับเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งจะช่วยให้เราลดความเสี่ยงต่อการเผชิญหน้ากับสถานการณ์ต่าง ๆ ลดการลงทุนในการพัฒนาเมือง และเสริมสร้างการจัดการเมืองให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นได้

 

 


 

ค้นหาศักยภาพของเทคโนโลยี GIS กับการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอื่นๆ เพิ่มเติม

 

อ่านเพิ่มเติม