แพลตฟอร์มบริหารจัดการข้อมูลเมืองอัจฉริยะเชิงพื้นที่ Geo City Data Platform

ยกระดับการบริหารจัดการข้อมูลเมืองให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย Geo City Data Platform

แพลตฟอร์มบริหารจัดการข้อมูลเมืองอัจฉริยะเชิงพื้นที่ด้วย ArcGIS รวบรวมและเชื่อมโยงข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานขององค์กรส่วนท้องถิ่น

แพลตฟอร์มบริหารจัดการข้อมูลเมืองอัจฉริยะเชิงพื้นที่ Geo City Data Platform เป็นแพลตฟอร์มที่นำเทคโนโลยี GIS เข้ามาทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการบูรณาการข้อมูลและเชื่อมโยงข้อมูลเมืองในรูปแบบดิจิทัลมาไว้ในแพลตฟอร์มเดียว โดยอาศัยชุดข้อมูลด้านต่างๆ ของเมือง อาทิ ข้อมูลพื้นฐานเมือง สาธารณูปโภคพื้นฐานในเมือง ข้อมูลประชากรและกลุ่มเปราะบาง จุดสถานที่สำคัญ และข้อมูลการวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงภัยต่างๆ ฯลฯ เพื่อการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ข้อมูลทั้งหมดนี้จะถูกนำมา integrate ในรูปของ Location เพื่อให้เห็นภาพรวมตำแหน่งของข้อมูลได้อย่างกว้างขวางและครอบคลุมที่สุด ทำให้ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่เทคนิค หรือผู้บริหารก็เข้าใจได้ง่ายและเห็นข้อมูลเป็นภาพเดียวกัน ส่งผลให้ลดเวลาประสานงาน เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และแก้ปัญหาให้ประชาชนอย่างทันท่วงที

โดยมีเครื่องมือการวิเคราะห์ข้อมูลที่หลากหลายและแอปพลิเคชันที่ออกแบบมาให้สอดคล้องกับพันธกิจของหน่วยงาน รองรับการแสดงผลข้อมูลแผนที่ดิจิทัลทั้งในรูปแบบ 2D และ 3D ช่วยเพิ่มมุมมองการแสดงผล ทำให้เห็นมุมมองได้ชัดเจนและเข้าใจง่าย

จุดเด่นของแพลตฟอร์มนี้สามารถแสดงผลทั้งในรูปแบบแผนที่ 2 มิติ 3 มิติ และ Dashboard ทำให้เห็นมุมมองได้ชัดเจนและเข้าใจง่าย ซึ่งไม่เพียงแค่การรวบรวมข้อมูลมา Visualization เท่านั้น แต่ยังสามารถวิเคราะห์และเห็นความสัมพันธ์ของข้อมูล สามารถจำลองสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นภายในเมือง เพื่อการติดตามและคาดการณ์สถานการณ์ในอนาคตได้ นำไปสู่วางแผนแก้ปัญหาในแต่ละด้านของเมืองได้อย่างตรงจุด นอกจากนี้ยังสามารถนำข้อมูลเป็นฐานเพื่อนำไปวิเคราะห์ต่อหรือสร้างเป็นแผนที่ข้อมูลแยกเฉพาะเรื่องเพื่อบริหารจัดการเฉพาะด้านสำหรับหน่วยงานภายในเทศบาลท้องถิ่นได้

 

การต่อยอดระบบสำหรับหน่วยงานภายในเทศบาล

  • ระบบติดตามสถานะของการทำงานของเมืองแบบ Real-time
  • ระบบแผนที่ด้านความปลอดภัย เชื่อมต่อ CCTV ดูความครอบคลุมในพื้นที่
  • ระบบแผนที่ด้านสวัสดิการสังคม เชื่อมโยงข้อมูลผู้ป่วย ผู้มีภาวะพึ่งพิงและผู้สูงอายุ
  • ระบบแผนที่ข้อมูลการรับวัคซีนสัตว์เลี้ยง
  • ระบบแผนที่ติดตามสถานะการแจ้งเหตุร้องเรียน ร้องทุกข์
  • ระบบแผนที่การติดตามภัยพิบัติ
  • ระบบแผนที่การท่องเที่ยว