Landsat Explorer เว็บแอปพลิเคชันให้บริการภาพถ่ายดาวเทียม Landsat

 

แนะนำแอปพลิเคชัน Landsat Explorer ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันฟรีในการค้นหาข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม Multispectral Landsat ในช่วงเวลาต่างๆ และสามารถวิเคราะห์ข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศ โดยมีการเพิ่มความสามารถใหม่ๆ เช่น การแสดงผลข้อมูลแบบ Dynamic View ที่ช่วยเลือกภาพปัจจุบันในแต่ละพื้นที่ที่มีเมฆน้อยที่สุดให้เราเห็นภาพรวมของภูมิประเทศได้ง่าย หรือแม้แต่การดูความเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ในแต่ละช่วงเวลา (Change Detection) เช่น น้ำท่วม ไฟป่า ดินถล่ม และการเติบโตของเมือง รวมทั้งการวิเคราะห์ข้อมูลภาพรูปแบบ Spectral profile เป็นต้น

เริ่มต้นด้วยการดูตัวอย่างการวิเคราะห์ Urban Heat Island (UHI) หรือเกาะความร้อนในเมือง โดยเริ่มจากการพิมพ์ “จังหวัดกรุงเทพมหานคร” ในช่อง Search Bar

 

ไปที่แท็บ Renderer และเลือกโหมดการแสดงผลเป็นค่าสภาพเปล่งรังสีของพื้นผิว (Surface Temp) สำหรับการวิเคราะห์เรื่องของ Urban Heat Island ว่าพื้นที่ใดมีปรากฏการณ์ UHI บ้าง ยกตัวอย่างเช่น พื้นที่ในสวนลุมพินีและสวนเบญจกิติ จะมีอุณหภูมิที่ต่ำกว่าพื้นที่อื่นในเมือง

อีกมุมหนึ่ง สามารถดูค่าดัชนีพืชพรรณ NDVI ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ด้านป่าไม้ / เกษตร โดยสามารถนำมาดูพื้นที่แห้งแล้ง หรือพื้นที่ที่มีต้นไม้ครอบคลุม อย่างเช่น บริเวณพื้นที่บางกระเจ้า พื้นที่สีเขียวจะเป็นบริเวณที่มีค่าดัชนีพืชพรรณสูง

 

บนหน้าต่าง Landsat Explorer สามารถดูการเปลี่ยนแปลงได้ผ่านเครื่องมือ Swipe เช่น ต้องการดูการเปลี่ยนแปลงน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยค่าดัชนีน้ำก่อนน้ำท่วมและหลังน้ำท่วมของปี 2564 เป็นต้น

 

 

และข้อดีอีกอย่างของ Landsat Explorer ตัวใหม่นี้คือสามารถนำภาพมาวิเคราะห์ได้บนเว็บเลย เช่น

– การวิเคราะห์หาพื้นที่ที่มีการเปลี่ยนแปลง (Change Detection) ของพื้นที่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนก่อนเหตุการณ์ไฟป่า – หลังไฟป่า ซึ่งบริเวณสีส้มจะแสดงค่าดัชนีพืชพรรณที่ลดลงเห็นได้ชัดเจน

– การแสดงแบบ  Swipe เพื่อดูภาพก่อนเหตุการณ์ไฟป่า-หลังเหตุการณ์ไฟป่า

 

สามารถเข้าไปใช้งาน Landsat Explorer ได้ที่:  https://livingatlas.arcgis.com/landsatexplorer

 

.