Esri Thailand พัฒนาแพลตฟอร์ม Geo City Data Platform จังหวัดนครศรีธรรมราช ยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้เป็นเมืองน่าอยู่ยั่งยืน

 

Esri Thailand พัฒนาแพลตฟอร์มบูรณาการฐานข้อมูลเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยบริหารจัดการด้านต่างๆ ของเมืองให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อพัฒนาเมืองนครศรีธรรมราชให้เป็น “สมาร์ทซิตี้” (Smart City) อย่างเต็มรูปแบบตามเป้าหมายหลักของเมือง เพื่อให้สามารถใช้ข้อมูลในการวิเคราะห์และตัดสินใจสำหรับการตอบสนองการบริการประชาชนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพและแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุดมากขึ้น

แพลตฟอร์มบูรณาการฐานข้อมูลเมืองที่พัฒนาโดยเทคโนโลยี GIS ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการบูรณาการข้อมูล ดิจิทัลและเชื่อมโยงข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานทั้งหมดภายในเมืองมาไว้ในแพลตฟอร์มเดียว ไม่ว่าจะเป็น ข้อมูลพื้นฐานเมือง ข้อมูลทรัพย์สิน ข้อมูลประชากรและกลุ่มเปราะบาง และข้อมูลการวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงภัยต่างๆ เพื่อการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ โดยสามารถนำมาแสดงผลทั้งในรูปแบบแผนที่ 2 มิติ 3 มิติ และ Dashboard ทำให้เห็นมุมมองได้ชัดเจนและเข้าใจง่าย โดยทุกๆ หน่วยงานสามารถนำข้อมูลเป็นฐานเพื่อนำไปวิเคราะห์ต่อได้อย่างรวดเร็ว หรือสร้างเป็นแผนที่แยกเฉพาะเรื่องได้ โดยจุดเด่นที่ไม่เพียงแค่การรวบข้อมูลมา Visualization เท่านั้น แต่ยังสามารถวิเคราะห์และเห็นความสัมพันธ์ของข้อมูล ช่วยในการติดตามและรับมือสถานการณ์ นำไปสู่วางแผนแก้ปัญหาในแต่ละด้านของเมืองได้อย่างตรงจุด

ตัวอย่างความสามารถหลักๆ ในแพลตฟอร์ม

– Dashboard แสดงข้อมูลเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ช่วยในการวางแผนบริหารจัดการแก้ไขในระยะยาวในเชิงนโยบาย

– แผนที่แสดงตำแหน่งกล้อง CCTV เพื่อดูความปลอดภัยและความเรียบร้อยของเมือง

– Dashboard แสดงข้อมูลทะเบียนและตำแหน่งสัตว์เลี้ยง เพื่อช่วยวางแผน Facility ที่ Support กับสัตว์เลี้ยง เช่น ความครอบคลุมของจุดให้บริการตรวจสุขภาพสัตว์เลี้ยงหรือจุดบริการฉีดวัคซีน

– การ Integrate ข้อมูล Real-time เช่น กล้องวัดค่าระดับน้ำ ช่วยติดตาม คาดการณ์สถานการณ์ที่จะเกิด นำไปสู่การวางแผนป้องกันเหตุการณ์หรือพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบได้

 

 

Tags: