About Esri

Business Partner

Business Partner

มุมมองใหม่ที่จะเพิ่ม ขีดความสามารถและโอกาสทางธุรกิจ เพื่อรับมือกับยุค Digital Transformation

ในยุค Digital Transformation ที่เน้นการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี และการเข้าถึงข้อมูลต่างๆที่ทำได้ง่ายขึ้น การแข่งขันเพื่อเป็นผู้นำทางธุรกิจของลูกค้า ในธุรกิจด้านต่างๆ ทำให้ผู้ที่ทำธุรกิจในการให้บริการด้านไอที ต้องพบกับโจทย์ที่ยากขึ้น และเปลี่ยนแปลงอยู่แสมอ ลูกค้ามีแนวโน้มของ การพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆขององค์กร ที่เปลี่ยนไป งบประมาณของลูกค้า ด้านไอที กลับไม่ใช่เพื่อการลงทุนด้านระบบ Hardware แต่กลับเป็นการหา Software Solutions ที่มีประสิทธิภาพ ที่สามารถเชื่อมโยงและนำมา ผนวกกับข้อมูลที่มีอยู่แล้วของลูกค้า เพื่อนำข้อมูลมาใช้งานได้อย่าง เต็มประสิทธิภาพระบบ ภูมิสารสนเทศ หรือ Geographic Information Systems

GIS เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่รองรับยุค Digital Transformationมีการพัฒนามาอย่าง ต่อเนื่องและเป็นตัวช่วยที่สำคัญในธุรกิจต่างๆ ในการนำข้อมูลทางภูมิศาสตร์ที่จำเป็นมาใช้ ในการวิเคราะห์และตัดสินใจ ไม่เพียงแค่นำไปประยุกต์ใช้ในการวางผังเมือง การจัดการเชิง พื้นที่ของ หน่วยงาน บริหารจัดการที่ดิน การจัดการภายในของหน่วยงานภาครัฐ ส่วนกลาง การจัดการภายในของหน่วยงานองค์กรปกครองท้องถิ่น และการให้บริการภาคประชาชน ของภาครัฐเท่านั้น

ในส่วนของภาคธุรกิจต่างๆ GIS ยังเป็นตัวช่วยวิเคราะห์หาพื้นที่เหมาะสม ในการขยายสาขา การกระจายสินค้า ตำแหน่งของลูกค้า การจัดเส้นทางการ ขนส่งสินค้า ที่สามารถช่วยในการ ลดต้นทุนและการตัดสินใจที่ถูกต้อง มากขึ้น การประเมินศักยภาพและเปรียบเทียบพื้นที่ ของคู่แข่ง การแบ่ง กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย พฤติกรรมผู้บริโภค สนับสนุนการส่งเสริมการขาย และช่วยในการวิเคราะห์ตลาด เป็นต้น

มุมมองใหม่ที่จะเพิ่ม ขีดความสามารถและโอกาสทางธุรกิจ เพื่อรับมือกับยุค Digital Transformation

ในยุค Digital Transformation ที่เน้นการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี และการเข้าถึงข้อมูลต่างๆที่ทำได้ง่ายขึ้น การแข่งขันเพื่อเป็นผู้นำทางธุรกิจของลูกค้า ในธุรกิจด้านต่างๆ ทำให้ผู้ที่ทำธุรกิจในการให้บริการด้านไอที ต้องพบกับโจทย์ที่ยากขึ้น และเปลี่ยนแปลงอยู่แสมอ ลูกค้ามีแนวโน้มของ การพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆขององค์กร ที่เปลี่ยนไป งบประมาณของลูกค้า ด้านไอที กลับไม่ใช่เพื่อการลงทุนด้านระบบ Hardware แต่กลับเป็นการหา Software Solutions ที่มีประสิทธิภาพ ที่สามารถเชื่อมโยงและนำมา ผนวกกับข้อมูลที่มีอยู่แล้วของลูกค้า เพื่อนำข้อมูลมาใช้งานได้อย่าง เต็มประสิทธิภาพระบบ ภูมิสารสนเทศ หรือ Geographic Information Systems

GIS เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่รองรับยุค Digital Transformationมีการพัฒนามาอย่าง ต่อเนื่องและเป็นตัวช่วยที่สำคัญในธุรกิจต่างๆ ในการนำข้อมูลทางภูมิศาสตร์ที่จำเป็นมาใช้ ในการวิเคราะห์และตัดสินใจ ไม่เพียงแค่นำไปประยุกต์ใช้ในการวางผังเมือง การจัดการเชิง พื้นที่ของ หน่วยงาน บริหารจัดการที่ดิน การจัดการภายในของหน่วยงานภาครัฐ ส่วนกลาง การจัดการภายในของหน่วยงานองค์กรปกครองท้องถิ่น และการให้บริการภาคประชาชน ของภาครัฐเท่านั้น

ในส่วนของภาคธุรกิจต่างๆ GIS ยังเป็นตัวช่วยวิเคราะห์หาพื้นที่เหมาะสม ในการขยายสาขา การกระจายสินค้า ตำแหน่งของลูกค้า การจัดเส้นทางการ ขนส่งสินค้า ที่สามารถช่วยในการ ลดต้นทุนและการตัดสินใจที่ถูกต้อง มากขึ้น การประเมินศักยภาพและเปรียบเทียบพื้นที่ ของคู่แข่ง การแบ่ง กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย พฤติกรรมผู้บริโภค สนับสนุนการส่งเสริมการขาย และช่วยในการวิเคราะห์ตลาด เป็นต้น

Digital Transformation กำลังผลักดันให้ธุรกิจการค้าทุกแห่ง “คิด” และ “ทำ” ในสิ่งที่แตกต่าง คำถามคือ
“คุณจะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้อย่างไร?”

บริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้นำระบบ GIS ของประเทศไทยและเป็นตัวแทนจำหน่ายหลักผลิตภัณฑ์ ArcGIS ประจำประเทศไทย และกลุ่มประเทศ CLMV ผลิตภัณฑ์ ArcGIS เป็นซอฟต์แวร์
ได้รับการพัฒนาโดยบริษัท Esri, Inc. ประเทศสหรัฐอเมริกา และ เป็น ซอฟต์แวร์ด้าน GIS ระดับ World Class อันดับ 1 ของโลก ซึ่งเป็นต้นแบบของซอฟต์แวร์ GIS ทั่วโลก ผลิตภัณฑ์ ArcGIS ได้รับ
การปรับปรุงและพัฒนาให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ เพื่อรองรับการวางกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนธุรกิจด้วยการนำข้อมูลมาวิเคราะห์และใช้งานอย่างเต็มประสิทธิภาพ สามารถใช้งานได้เลยโดยไม่ต้องมีการ
เขียนโปรแกรมขึ้นใหม่ (No coding) สามารถ customize ได้ตามความต้องการของธุรกิจของลูกค้า และรองรับการทำงานระดับเอ็นเตอร์ไพรซ์อีกด้วย

มาร่วมเป็นพันธมิตรกับเรา เพื่อสร้างความแตกต่าง เพิ่มโอกาส และขีดความสามารถทางธุรกิจให้กับลูกค้าของคุณและรับมือ
กับยุค Digital Transformation อย่างมั่นใจด้วยนวัตกรรมจากผลิตภัณฑ์ ArcGIS พร้อมการสนับสนุนการทำธุรกิจของคุณจาก
Esri ผู้นำการทำธุรกิจด้าน GIS ระดับ World class อันดับ 1 จากประเทศสหรัฐอเมริกา

Digital Transformation กำลังผลักดันให้ธุรกิจการค้าทุกแห่ง “คิด” และ “ทำ” ในสิ่งที่แตกต่าง คำถามคือ “คุณจะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้อย่างไร?”

บริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้นำระบบ GIS ของประเทศไทยและเป็นตัวแทนจำหน่ายหลักผลิตภัณฑ์ ArcGIS ประจำประเทศไทย และกลุ่มประเทศ CLMV ผลิตภัณฑ์ ArcGIS เป็นซอฟต์แวร์ ได้รับการพัฒนาโดยบริษัท Esri, Inc. ประเทศสหรัฐอเมริกา และ เป็น ซอฟต์แวร์ด้าน GIS ระดับ World Class อันดับ 1 ของโลก ซึ่งเป็นต้นแบบของซอฟต์แวร์ GIS ทั่วโลก ผลิตภัณฑ์ ArcGIS ได้รับการปรับปรุงและพัฒนาให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ เพื่อรองรับการวางกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนธุรกิจด้วยการนำข้อมูลมาวิเคราะห์และใช้งานอย่างเต็มประสิทธิภาพ สามารถใช้งานได้เลยโดยไม่ต้องมีการเขียนโปรแกรมขึ้นใหม่ (No coding) สามารถ customize ได้ตามความต้องการของธุรกิจของลูกค้า และรองรับการทำงานระดับเอ็นเตอร์ไพรซ์อีกด้วย

มาร่วมเป็นพันธมิตรกับเรา เพื่อสร้างความแตกต่าง เพิ่มโอกาส และขีดความสามารถทางธุรกิจให้กับลูกค้าของคุณและรับมือกับยุค Digital Transformation อย่างมั่นใจด้วยนวัตกรรมจากผลิตภัณฑ์ ArcGIS พร้อมการสนับสนุนการทำธุรกิจของคุณจาก Esri ผู้นำการทำธุรกิจด้าน GIS ระดับ World class อันดับ 1 จากประเทศสหรัฐอเมริกา

สำหรับ Esri เราเชื่อว่าข้อมูลเชิงพื้นที่สามารถทำให้เราเห็นมุมมองใหม่ๆที่สามารถนำมาวิเคราะห์ วางแผนและแก้ไขปัญหาของธุรกิจได้ “The Science of Where: ศาสตร์ที่ใช้โลเคชั่นตอบทุกคำถามของคุณ” ช่วยให้เราสามารถใช้ข้อมูลได้อย่างเต็มประสิทธิภาพสูงสุด

สำหรับ Esri เราเชื่อว่าข้อมูลเชิงพื้นที่สามารถทำให้เราเห็นมุมมองใหม่ๆที่สามารถนำมาวิเคราะห์ วางแผนและแก้ไขปัญหาของธุรกิจได้ “The Science of Where: ศาสตร์ที่ใช้โลเคชั่นตอบทุกคำถามของคุณ” ช่วยให้เราสามารถใช้ข้อมูลได้อย่างเต็มประสิทธิภาพสูงสุด