Real-Time GIS

ช่วยคุณตัดสินใจได้ดีขึ้นเมื่อเกิดเหตุการณ์บางอย่าง

ระบบ GIS แบบ Real-time จะวิเคราะห์ข้อมูล sensor และ ข้อมูลอัพเดท (live feeds) อื่น ๆ จากนั้นจึงนำข้อมูลมาใส่ในแผนที่แบบ interactive เพื่อให้การตัดสินใจเป็นไปแบบ real-time

  • ทำให้การรับรู้สถานการณ์ทุกอย่างดีขึ้น ตั้งแต่การจัดเก็บสินค้าที่เน่าเสียง่าย ไปจนถึงการตรวจสอบคุณภาพน้ำและการถ่ายโอนพลังงานที่ปลอดภัย
  • ปรับปรุงเวลาการตอบสนองของคุณเมื่อมีการบังคับใช้กฎหมายและอัคคีภัยในระหว่างการขนส่งและการส่งมอบ และเมื่อ เวลา สถานที่หรือสถานการณ์ที่เร็วต่อสภาพแวดล้อมเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงทางการเงิน
  • ติดตามสินทรัพย์ที่เคลื่อนไหว (dynamic assets) ที่มีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้งบ่อย ๆ (เช่น ยานพาหนะ อากาศยาน หรือเรือ) หรือสินทรัพย์คงที่ (stationary assets) เช่น สถานีตรวจสอบสภาพอากาศและสิ่งแวดล้อม
  • ทำให้เข้าใจข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว (dynamic data) ที่มีจำนวนมหาศาล รวมถึง Big Data

Main

ช่วยคุณตัดสินใจได้ดีขึ้นเมื่อเกิดเหตุการณ์บางอย่าง

ระบบ GIS แบบ Real-time จะวิเคราะห์ข้อมูล sensor และ ข้อมูลอัพเดท (live feeds) อื่น ๆ จากนั้นจึงนำข้อมูลมาใส่ในแผนที่แบบ interactive เพื่อให้การตัดสินใจเป็นไปแบบ real-time

  • ทำให้การรับรู้สถานการณ์ทุกอย่างดีขึ้น ตั้งแต่การจัดเก็บสินค้าที่เน่าเสียง่าย ไปจนถึงการตรวจสอบคุณภาพน้ำและการถ่ายโอนพลังงานที่ปลอดภัย
  • ปรับปรุงเวลาการตอบสนองของคุณเมื่อมีการบังคับใช้กฎหมายและอัคคีภัยในระหว่างการขนส่งและการส่งมอบ และเมื่อ เวลา สถานที่หรือสถานการณ์ที่เร็วต่อสภาพแวดล้อมเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงทางการเงิน
  • ติดตามสินทรัพย์ที่เคลื่อนไหว (dynamic assets) ที่มีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้งบ่อย ๆ (เช่น ยานพาหนะ อากาศยาน หรือเรือ) หรือสินทรัพย์คงที่ (stationary assets) เช่น สถานีตรวจสอบสภาพอากาศและสิ่งแวดล้อม
  • ทำให้เข้าใจข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว (dynamic data) ที่มีจำนวนมหาศาล รวมถึง Big Data