Manufacturing

ควบคุมการผลิตตั้งแต่ต้นสายไปจนปลายสายให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

โลกาภิวัตน์สามารถช่วยคุณค้นหาตลาดเกิดใหม่ แต่ทุกอย่างย่อมมีความเสี่ยง ผู้ผลิตสามารถเปลี่ยนองค์กรของพวกเขาอย่างปลอดภัยได้อย่างไร โดยการเพิ่มยอดขาย ลดความเสี่ยงและตัดสินใจในโอกาสทางธุรกิจอย่างรวดเร็วในเวลาเดียวกัน

เพิ่มขีดความสามารถของอุตสาหกรรมการผลิตด้วย Location Intelligence

  • ช่วยเลือกทำเลที่ตั้งที่เหมาะสม
  • บริหารจัดการจากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภค
  • ส่งเสริมการขายและการตลาด
ArcGIS online ผู้ช่วยเรื่องการวางแผนการผลิต

Solutions

ArcGIS online ผู้ช่วยเรื่อง site selection

การหาทำเลที่ตั้งที่เหมาะสม

ดูความสามารถของการกระจายตัวของตำแหน่งโรงงาน หรือปัจจัยอื่นๆ อย่าง ข้อมูลประชากร ทรัพยากร คู่แข่ง เส้นทางขนส่ง เพื่อวิเคราะห์หาตำแหน่งที่ตั้งที่เหมาะสม

บริหารจัดการจากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภค

ระบบ GIS ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลตามพื้นที่ รวบรวมข้อมูลเพื่อการจัดการห่วงโซ่อุปทาน ลดความเสี่ยง และสามารถจัดการวางแผนการผลิตให้ตรงกับความต้องการได้

ArcGIS online ผู้ช่วยเรื่อง supply chain management
ArcGIS online ผู้ช่วยเรื่อง site selection

สรุปการขายและวิเคราะห์การตลาด

แสดงภาพเพื่อให้เกิดความเข้าใจผลการดำเนินงาน และเข้าใจปัจจัยในการขับเคลื่อนตลาดในแต่ละพื้นที่ ให้แพลตฟอร์มของ ESRI ช่วยให้คุณเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้น และเลือกใช้วิธีการที่เหมาะสมในการดำเนินธุรกิจอย่างเหมาะสม

Main

ควบคุมการผลิตตั้งแต่ต้นสายไปจนปลายสายให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ArcGIS online ผู้ช่วยเรื่องการวางแผนการผลิต

เพิ่มขีดความสามารถของอุตสาหกรรมการผลิต

  • ช่วยเลือกทำเลที่ตั้งที่เหมาะสม
  • บริหารจัดการจากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภค
  • ส่งเสริมการขายและการตลาด

Solutions

ArcGIS online ผู้ช่วยเรื่อง site selection

การหาทำเลที่ตั้งที่เหมาะสม

ดูความสามารถของการกระจายตัวของตำแหน่งโรงงาน หรือปัจจัยอื่นๆ อย่างประชากร ทรัพยากร คู่แข่ง เส้นทางขนส่ง เพื่อวิเคราะห์หาตำแน่งที่ตั้งที่เหมาะสม

ArcGIS online ผู้ช่วยเรื่อง supply chain management

บริหารจัดการจากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภค

เครื่องมือที่จะช่วยวางแผน กำหนดเส้นทางหรือจัดตารางการขนส่ง

ArcGIS online ผู้ช่วยเรื่อง site selection

สรุปการขายและวิเคราะห์การตลาด

ดูพื้นที่ให้บริการของตัวแทนขาย ประเมินชีดความสามารถของจุดกระจายสินค้า พร้อมทั้งคาดการณ์แนวโน้มความต้องการของตลาดในอนาคต