Manufacturing

ควบคุมการผลิตตั้งแต่ต้นสายไปจนปลายสายให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

เพิ่มขีดความสามารถของอุตสาหกรรมการผลิต

  • ช่วยเลือกทำเลที่ตั้งที่เหมาะสม
  • บริหารจัดการจากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภค
  • ส่งเสริมการขายและการตลาด

Solutions

การหาทำเลที่ตั้งที่เหมาะสม

ดูความสามารถของการกระจายตัวของตำแหน่งโรงงาน หรือปัจจัยอื่นๆ อย่างประชากร ทรัพยากร คู่แข่ง เส้นทางขนส่ง เพื่อวิเคราะห์หาตำแน่งที่ตั้งที่เหมาะสม

บริหารจัดการจากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภค

เครื่องมือที่จะช่วยวางแผน กำหนดเส้นทางหรือจัดตารางการขนส่ง

สรุปการขายและวิเคราะห์การตลาด

ดูพื้นที่ให้บริการของตัวแทนขาย ประเมินชีดความสามารถของจุดกระจายสินค้า พร้อมทั้งคาดการณ์แนวโน้มความต้องการของตลาดในอนาคต

Main

ควบคุมการผลิตตั้งแต่ต้นสายไปจนปลายสายให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

เพิ่มขีดความสามารถของอุตสาหกรรมการผลิต

  • ช่วยเลือกทำเลที่ตั้งที่เหมาะสม
  • บริหารจัดการจากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภค
  • ส่งเสริมการขายและการตลาด

Solutions

การหาทำเลที่ตั้งที่เหมาะสม

ดูความสามารถของการกระจายตัวของตำแหน่งโรงงาน หรือปัจจัยอื่นๆ อย่างประชากร ทรัพยากร คู่แข่ง เส้นทางขนส่ง เพื่อวิเคราะห์หาตำแน่งที่ตั้งที่เหมาะสม

บริหารจัดการจากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภค

เครื่องมือที่จะช่วยวางแผน กำหนดเส้นทางหรือจัดตารางการขนส่ง

สรุปการขายและวิเคราะห์การตลาด

ดูพื้นที่ให้บริการของตัวแทนขาย ประเมินชีดความสามารถของจุดกระจายสินค้า พร้อมทั้งคาดการณ์แนวโน้มความต้องการของตลาดในอนาคต