Banking

ธุรกิจการเงินการธนาคาร

การเงินและการธนาคารเป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันสูงมากในปัจจุบัน หากต้องการจะสร้างลูกค้าใหม่ และรักษาลูกค้าเดิมเอาไว้ให้ได้ ธนาคาร บริษัทบัตรเครดิต สหภาพเครดิต และสถาบันที่ให้บริการทางการเงินอื่นๆ ต่างก็หันมาให้ความสนใจ ศึกษา และนำระบบ GIS มาประยุกต์ใช้งาน เพื่อให้เกิด Location intelligence การวิเคราะห์ข้อมูลในมุมมองใหม่ๆ และต้องการให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่า โดยพัฒนาความเข้าใจและการเข้าถึงข้อมูลที่มีอยู่ให้ดียิ่งขึ้น GIS จะช่วยให้องค์กรของคุณสามารถ เข้าใจและรู้จักตลาดดียิ่งขึ้น ทราบพฤติกรรมของลูกค้า ลดความซับซ้อนทางธุรกิจ และลดความเสี่ยง โดยใช้ขอบเขตทางภูมิศาสตร์ และการวิเคราะห์พื้นที่ เพื่อเพิ่มมุมมองให้กว้างขึ้น

Solutions

ArcGIS online ผู้ช่วยเรื่องการประเมินอสังหาริมทรัพย์

การประเมินทรัพย์สิน

การประเมินมูลค่าทรัพย์สิน (Property Valuation)จำเป็นต้องรู้ตำแหน่งของหลักประกัน หรืออสังหาริมทรัพย์ ประกอบกับข้อมูลด้านอื่น ๆ เพื่อใช้ในการประเมินมูลค่าทรัพย์สินให้ถูกต้อง สมเหตุผล ซึ่งระบบ GIS ช่วยให้การทำงานง่ายขึ้น สะดวกขึ้น ทั้งยังเพิ่มความสามารถในการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้วยการใช้ข้อมูลทางภูมิศาสตร์สถิติ เช่น พื้นที่ที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยกับหลักทรัพย์ที่ลูกค้านำมาค้ำประกัน โดยสามารถแบ่งระดับของความเสี่ยงได้ด้วย

การขายและการตลาด

ระบบ GIS เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้คุณตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้น จากการทำงานร่วมกับข้อมูลจำนวนมหาศาล (Big Data) ที่มักอยู่ในรูปของชุดข้อมูลลูกค้า หรือ MCIF และข้อมูลด้านการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า หรือ CRM มาวิเคราะห์เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินหรือบริการที่เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าต่อไป ระบบ GIS ยังช่วยคำนวณข้อมูลที่อยู่อาศัยให้เป็นค่าพิกัดและแสดงตำแหน่งลงบนพื้นโลกได้อย่างถูกต้อง เพื่อให้คุณนำข้อมูลนี้ไปใช้วิเคราะห์หาพฤติกรรมต่าง ๆ ของลูกค้า เช่น การวิเคราะห์ในเรื่องกำลังซื้อ พฤติกรรมการใช้จ่าย สภาพคล่อง สภาพหนี้ รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงทางด้านประชากรศาสตร์ โดยนำข้อมูลเหล่านี้มาแสดงบนแผนที่ ซึ่งมีผลต่อการจัดกิจกรรมทางการตลาดของ เพื่อให้ตรงกับลูกค้าแต่ละกลุ่ม และยังช่วยกำหนดขอบเขตพื้นที่การให้บริการได้ครอบคลุมยิ่งขึ้น

ArcGIS online ผู้ช่วยเรื่องการประเมินอสังหาริมทรัพย์
ArcGIS online ผู้ช่วยเรื่อง site selection

การเลือกพื้นที่ให้บริการและการวิเคราะห์ตำแหน่งที่ตั้ง

ในการพิจารณาเลือกทำเลที่ตั้งสาขา สำนักงาน หรือตู้ ATM แห่งใหม่ จะต้องใช้ทั้งความรู้และทักษะหลายด้าน ในอดีตผู้ประกอบการมักเลือกใช้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการค้นหาทำเลดังกล่าว แต่ในปัจจุบันเจ้าของกิจการสามารถเลือกทำเลที่ตั้งได้เอง โดยใช้ระบบ GIS เป็นเครื่องมือ โดยทำการวิเคราะห์จากเงื่อนไขที่กำหนดไว้และนำเสนอผลลัพธ์ด้วยข้อมูลบนแผนที่ เช่น การวิเคราะห์จากจำนวนประชากร รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือน และพฤติกรรมการใช้จ่าย โดยใช้ระบบ GIS เป็นเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจเลือกทำเลที่ตั้งที่เหมาะสม คลอบคลุมพื้นที่การให้บริการ และเข้าถึงลูกค้าทุกพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ

การขนส่ง

ระบบ GIS สามารถช่วยในการวางแผน กำหนดตารางเส้นทางการเดินรถและจำนวนรถที่ต้องใช้อย่างเหมาะสม เช่น รถขนเงินของธนาคาร ในการขนส่งไปยังธนาคารสาขา หรือตู้เอทีเอ็มในพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อช่วยลดเวลาในการเดินทาง ลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม ประหยัดน้ำมัน และเพิ่มความปลอดภัยในการเดินรถ ซึ่งสามารถตรวจสอบได้

ArcGIS online ผู้เชี่ยวชาญด้าน dynamic routing
Main

ธุรกิจการเงินการธนาคาร

การเงินและการธนาคารเป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันสูงมากในปัจจุบัน หากต้องการจะสร้างลูกค้าใหม่ และรักษาลูกค้าเดิมเอาไว้ให้ได้ ธนาคาร บริษัทบัตรเครดิต สหภาพเครดิต และสถาบันที่ให้บริการทางการเงินอื่นๆ ต่างก็หันมาให้ความสนใจ ศึกษา และนำ GIS มาประยุกต์ใช้งานเพื่อเปิดมุมมองใหม่ และต้องการให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่า โดยพัฒนาความเข้าใจและการเข้าถึงข้อมูลที่มีอยู่ให้ดียิ่งขึ้น GIS จะช่วยให้องค์กรของคุณสามารถ เข้าใจและรู้จักตลาดดียิ่งขึ้น ทราบพฤติกรรมของลูกค้า ลดความซับซ้อนทางธุรกิจ และลดความเสี่ยง โดยใช้ขอบเขตทางภูมิศาสตร์ และการวิเคราะห์พื้นที่ เพื่อเพิ่มมุมมองให้กว้างขึ้น

Solutions

ArcGIS online ผู้ช่วยเรื่องการประเมินอสังหาริมทรัพย์

การประเมินทรัพย์สิน

การประเมินมูลค่าทรัพย์สิน (property Valuation)จำเป็นต้องรู้ตำแหน่งของหลักประกัน หรืออสังหาริมทรัพย์ ประกอบกับข้อมูลด้านอื่น ๆ เพื่อใช้ในการประเมินมูลค่าทรัพย์สินให้ถูกต้อง สมเหตุผล ซึ่งระบบ GIS ช่วยให้การทำงานง่ายขึ้น สะดวกขึ้น ทั้งยังเพิ่มความสามารถในการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้วยการใช้ข้อมูลทางภูมิศาสตร์สถิติ เช่น พื้นที่ที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยกับหลักทรัพย์ที่ลูกค้านำมาค้ำประกัน โดยสามารถแบ่งระดับของความเสี่ยงได้ด้วย

ArcGIS online ผู้ช่วยเรื่องการประเมินอสังหาริมทรัพย์

การขายและการตลาด

GIS เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้คุณตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้น จากการทำงานร่วมกับข้อมูลจำนวนมหาศาล (Big Data) ที่มักอยู่ในรูปของชุดข้อมูลลูกค้า หรือ MCIF และข้อมูลด้านการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า หรือ CRM มาวิเคราะห์เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินหรือบริการที่เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าต่อไป GIS ยังช่วยคำนวณข้อมูลที่อยู่อาศัยให้เป็นค่าพิกัดและแสดงตำแหน่งลงบนพื้นโลกได้อย่างถูกต้อง เพื่อให้คุณนำข้อมูลนี้ไปใช้วิเคราะห์หาพฤติกรรมต่าง ๆ ของลูกค้า เช่น การวิเคราะห์ในเรื่องกำลังซื้อ พฤติกรรมการใช้จ่าย สภาพคล่อง สภาวะการเป็นหนี้ รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงทางด้านประชากรศาสตร์ โดยนำข้อมูลเหล่านี้มาแสดงบนแผนที่ ซึ่งมีผลต่อการจัดกิจกรรมทางการตลาดของลูกค้าแต่ละกลุ่ม และยังช่วยกำหนดขอบเขตพื้นที่การให้บริการได้ครอบคลุมยิ่งขึ้น

ArcGIS online ผู้ช่วยเรื่อง site selection

การเลือกพื้นที่ให้บริการและการวิเคราะห์ตำแหน่งที่ตั้ง

ในการพิจารณาเลือกทำเลที่ตั้งสาขา สำนักงาน หรือตู้ ATM แห่งใหม่ จะต้องใช้ทั้งความรู้และทักษะหลายด้าน ในอดีตผู้ประกอบการมักเลือกใช้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการค้นหาทำเลดังกล่าว แต่ในปัจจุบันเจ้าของกิจการสามารถเลือกทำเลที่ตั้งได้เอง โดยใช้ GIS เป็นเครื่องมือ โดยทำการวิเคราะห์จากเงื่อนไขที่กำหนดไว้และนำเสนอผลลัพธ์ด้วยข้อมูลบนแผนที่ เช่น การวิเคราะห์จากจำนวนประชากร รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือน และพฤติกรรมการใช้จ่าย โดยใช้ GIS เป็นเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจเลือกทำเลที่ตั้งที่เหมาะสม คลอบคลุมพื้นที่การให้บริการ และเข้าถึงลูกค้าทุกพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ

ArcGIS online ผู้เชี่ยวชาญด้าน dynamic routing

การขนส่ง

GIS สามารถช่วยในการวางแผน กำหนดตารางเส้นทางการเดินรถจำนวนรถที่ต้องใช้อย่างเหมาะสม เช่น รถขนเงินของธนาคาร ในการขนส่งไปยังธนาคารสาขา หรือตู้เอทีเอ็มในพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อช่วยลดเวลาในการเดินทาง ลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม ประหยัดน้ำมัน และเพิ่มความปลอดภัยในการเดินรถ ซึ่งสามารถตรวจสอบได้