Apps for the Field

Apps for the Field

ໃຊ້ພະລັງຂອງຂໍ້ມູນຕຳແໜ່ງທີ່ຕັ້ງໃນທຸກທີ່- ເພີ່ມປະສິດທິພາບໃນກິດຈະກຳພາກສະໜາມດ້ວຍພະລັງຂອງເຕັກໂນໂລຍີລະບົບ GIS ດ້ວຍຂໍ້ມູນຕຳແໜ່ງທີ່ຕັ້ງທາງພູມມິສາດ

ເພື່ອປັບປຸງການປະສານງານແລະປະສິດທິພາບການເຮັດວຽກໃນກິດຈະກຳພາກສະໜາມ ຫຼຸດຫຼືແທນທີ່ການໃຊ້ເຈັ້ຍ ເຮັດໃຫ້ໝັ້ນໃຈວ່າທັງເຈົ້າໜ້າທີ່ພາກສະໜາມແລະເຈົ້າໜ້າທີ່ສຳນັກງານໃຊ້ຂໍ້ມູນທີ່ໜ້າເຊື່ອຖືຊຸດດຽວກັນເພື່ອຫຼຸດຂໍ້ຜິດພາດເພີ່ມປະສິດທິພາບການຜະລິດແລະປະຫຍັດງົບປະມານ

ກິດຈະກຳພາກສະໜາມທີ່ໃຊ້ຂໍ້ມູນຕຳແໜ່ງທີ່ຕັ້ງ

ໃຊ້ຂັ້ນຕອນເວີກໂຟທີ່ທັນສະໄໝ

ຫຼຸດການໃຊ້ເຈັ້ຍ

ເພີ່ມຄວາມແນ່ນອນຂອງຂໍ້ມູນ

ຮັບຂໍ້ມູນທີ່ແນ່ນອນ ເຊື່ອຖືໄດ້ ແລະເຂົ້າເຖີງໄດ້

ປະຫຍັດເວລາແລະງົບປະມານ

ເພີ່ມປະສິດທິພາບໃນກິດຈະກຳທີ່ເນັ້ນພາກສະໜາມ

ໃຊ້ມູມເບິ່ງທາງຕຳແໜ່ງທີ່ຕັ້ງ

ຈັດສັນແຫຼ່ງຂໍ້ມູນເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນລັບທີ່ດີທີ່ສຸດ

ກວດສອບສະຖານະໃນແບບລຽວທາມ

ໃຊ້ເດດບອດທີ່ມີຂໍ້ມູນຄົບຖ້ວນ ເພື່ອປະກອບການຕັດສິນໃຈ

ແອບທີ່ສ້າງຕາມວັດຖຸປະສົງໃນການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ

ອົງກອນທຸກປະເພດພົບປະໂຫຍດຫຼວງຫຼາຍຈາກຊຸດໂມບາຍແອບພິເຄຊັ່ນຂອງ Esri ທີ່ສະໜັບສະໜຸນກິດຈະກຳພາກສະໜາມຂອງພວກເຂົາ ໃນການປະຕິບັດສຳພັນການໃຊ້ງານຮ່ວມກັນ ແອບທີ່ໃຊ້ງານໄດ້ງ່າຍເຫຼົ່ານີ້ສາມາດເຮັດວຽກໃນແບບໂຊລູຊັ່ນ Software-as-a-Service (SaaS) ຫຼືຢູ່ເບື້ອງຫຼັງໄຟວໍຂອງທ່ານ

ວາງແຜນ

ເຮັດໃຫ້ສຳນັກງານແລະພາກສະໜາມເຮັດວຍກໄດ້ພ້ອມກັນ ໃຊ້ພະລັງຂອງຕຳແໜ່ງທີ່ຕັ້ງເພື່ອເຮັດຄວາມເຂົ້າໃຈສະຖານທີ່ທີ່ຕ້ອງເຂົ້າເຮັດວຽກ ປະສານງານແລະສົ່ງຂໍ້ມູນຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ຂໍ້ມູນທີ່ໜ້າເຊື່ອຖື ຖືກຕ້ອງແນ່ນອນຂອງທ່ານເປັນແກນນຳຫຼັກທີ່ເຮັດໃຫ້ການວາງແຜນກິດຈະກຳພາກສະໜາມສຳເລັດໄດ້ດ້ວຍດີ

ນຳທາງ

ຂໍ້ມູນຂອງທ່ານ ເສັ້ນທາງຂອງທ່ານ- ແມ້ຂະນະອອບໄລນ໌ ໃຊ້ເສັ້ນທາງທີ່ມີປະສິດທິພາບເພື່ອຄວາມຕົງເວລາຢ່າງສະໝ່ຳສະເໝີປັດໄຈຂອງປະເພດທີ່ຂັບແລະຂໍ້ຈຳກັດຂອງຖະໜົນຕະຫຼອດເສັ້ນທາງມາປະກອບ

ເຮັດຄວາມເຂົ້າໃຈ

ນຳແຜນທີ່ດິຈິທັດຂອງອົງກອນໄປກັບທ່ານທຸກທີ່ທຸກເວລາ ໃຊ້ແຜນທີ່ປະຈຸບັນເພື່ອຄົ້ນຫາສິນຊັບແລະພື້ນທີ່ທີ່ໜ້າສົນໃຈຫຼືເພື່ອເບິ່ງສິ່ງທີ່ຢູ່ໃນສະພາບແວດລ້ອມໂດຍຮອບ ສົ່ງເສີມການຮັບຮູ້ແລະຄວາມເຂົ້າໃຈເຊີງພື້ນທີ່ເມື່ອຕ້ອງສັງເກດການ ການຮັບມືກັບໄພທຳມະຊາດ ຫຼືການມີສ່ວນຮ່ວມໃນກິດຈະກຳອື່ນໆ ທີ່ເປັນປະໂຫຍດຈາກການໃຊ້ຂໍ້ມູນບໍລິບົດທາງພື້ນທີ່

ເກັບຂໍ້ມູນ

ປະຖິ້ມການເຮັດວຽກດ້ວຍເຈັ້ຍທີ່ລ້າສະໄໝ ເປີດການເຮັດວຽກໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ພາກສະໜາມເກັບລວບລວມຂໍ້ມູນທີ່ຖືກຕ້ອງແລະກວດສອບສິນຊັບໃນສະພາບແວດລ້ອມຕ່າງໆ ໄດ້ດ້ວຍແອບພິເຄຊັ່ນທີ່ຮູ້ຂໍ້ມູນຕຳແໜ່ງທີ່ຕັ້ງ ເຊີ່ງຜູ້ປະຕິບັດງານໃນທຸລະດັບສາມາດໃຊ້ງານໄດ້ ຂໍ້ມູນພາກສະໜ!ມທີ່ຖືກຈັດເກັບສາມາດສົ່ງອອກໄປຍັງລະບົບການຈັດເກັບຂໍ້ມູນແລະການບັນທືກຂໍ້ມູນໄດ້ທັນທີ ຫຼຸດຂະບວນການຈັດການແລະສະໜັບສະໜຸນການໃຊ້ຂໍ້ມູນເພື່ອການຕັດສິນໃຈຢ່າງຊານຊະຫຼາດ

ກວດສອບ

ຕັດສິນໃຈໄດ້ວ່ອງໄວ ເດດບອດແລະແຜນທີ່ທີ່ເຂົ້າໃຈງ່າຍຊ່ວຍສະໜັບສະໜຸນການຕັດສິນໃຈ ສື່ສານສະຖານະຂອງປະຕິບັດການພາກສະໜາມແຜ່ຜູ້ທີ່ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໂດຍການກວດສອບ ຕິດຕາມ ແລະລາຍງານຂໍ້ມູນທີ່ສົ່ງມາແບບລຽວທາມ ຕິດຕາມຕຳແໜ່ງທາງພື້ນທີ່ແລະກິດຈະກຳທີ່ສຳຄັນວ່າເກີດຫຍັງຂື້ນແດ່ ນຳສະເໜີແຜນທີ່ແລະເດດບອດເພື່ອແຈ້ງລາຍລະອຽດທີ່ສຳຄັນຂອງກິດຈະກຳແລະເຫດການທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ພວກເຂົາ

ແບ່ງປັນ

ການແບ່ງປັນຂໍ້ມູນເປັນສິ່ງສຳຄັນຕໍ່ຄວາມສຳເລັດຂອງໂຄງການ ບໍ່ວ່ວາການເຮັດວຽກເປັນທີມດ່ຽວຫຼືຫຼາຍ ໜ່ວຍງານ ຄວາມສາມາດໃນການປັບຂະໜາດແລະຮູບແບບຂອງແອບຕາມຄວາມຕ້ອງການ ສາມາດເຮັດໄດ້ງ່າຍພາຍໃນລະບົບດຽວ ຄວບຄຸມການເຂົ້າເຖີງຂໍ້ມູນທັງພາຍໃນແລະພາຍນອກໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ ດັ່ງນັ້ນທຸກຄົນຈະໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນສະເພາະທີ່ຈຳເປັນ


ดู Apps ที่เกี่ยวข้อง

 ArcGIS Collector

การรวบรวมข้อมูลที่แม่นยำทำได้ง่ายและส่งข้อมูลไปยังออฟฟิศได้ง่าย

ArcGIS Survey123 

แบบฟอร์มที่เก็บข้อมูลได้อย่างชาญฉลาด

ArcGIS Drone2Map 

เปลี่ยนDroneของคุณเป็นเครื่องมือที่เพิ่มประสิทธิภาพ

ArcGIS Explorer 

แผนที่เพื่อสำรวจโลก นำแผนที่ไปกับคุณทุกที่ที่คุณไป

ArcGIS Workforce 

ประสานงานทีมภาคสนามอย่างชาญฉลาดเพียงปลายนิ้ว

ArcGIS Field Maps

แอปพลิเคชันภาคสนามแบบครบวงจร

ໃຊ້ພະລັງຂອງຂໍ້ມູນຕຳແໜ່ງທີ່ຕັ້ງໃນທຸກທີ່- ເພີ່ມປະສິດທິພາບໃນກິດຈະກຳພາກສະໜາມດ້ວຍພະລັງຂອງເຕັກໂນໂລຍີລະບົບ GIS ດ້ວຍຂໍ້ມູນຕຳແໜ່ງທີ່ຕັ້ງທາງພູມມິສາດ

ເພື່ອປັບປຸງການປະສານງານແລະປະສິດທິພາບການເຮັດວຽກໃນກິດຈະກຳພາກສະໜາມ ຫຼຸດຫຼືແທນທີ່ການໃຊ້ເຈັ້ຍ ເຮັດໃຫ້ໝັ້ນໃຈວ່າທັງເຈົ້າໜ້າທີ່ພາກສະໜາມແລະເຈົ້າໜ້າທີ່ສຳນັກງານໃຊ້ຂໍ້ມູນທີ່ໜ້າເຊື່ອຖືຊຸດດຽວກັນເພື່ອຫຼຸດຂໍ້ຜິດພາດເພີ່ມປະສິດທິພາບການຜະລິດແລະປະຫຍັດງົບປະມານ

ກິດຈະກຳພາກສະໜາມທີ່ໃຊ້ຂໍ້ມູນຕຳແໜ່ງທີ່ຕັ້ງ

ໃຊ້ຂັ້ນຕອນເວີກໂຟທີ່ທັນສະໄໝ

ຫຼຸດການໃຊ້ເຈັ້ຍ

ເພີ່ມຄວາມແນ່ນອນຂອງຂໍ້ມູນ

ຮັບຂໍ້ມູນທີ່ແນ່ນອນ ເຊື່ອຖືໄດ້ ແລະເຂົ້າເຖີງໄດ້

ປະຫຍັດເວລາແລະງົບປະມານ

ເພີ່ມປະສິດທິພາບໃນກິດຈະກຳທີ່ເນັ້ນພາກສະໜາມ

ໃຊ້ມູມເບິ່ງທາງຕຳແໜ່ງທີ່ຕັ້ງ

ຈັດສັນແຫຼ່ງຂໍ້ມູນເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນລັບທີ່ດີທີ່ສຸດ

ກວດສອບສະຖານະໃນແບບລຽວທາມ

ໃຊ້ເດດບອດທີ່ມີຂໍ້ມູນຄົບຖ້ວນ ເພື່ອປະກອບການຕັດສິນໃຈ

ແອບທີ່ສ້າງຕາມວັດຖຸປະສົງໃນການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ

ອົງກອນທຸກປະເພດພົບປະໂຫຍດຫຼວງຫຼາຍຈາກຊຸດໂມບາຍແອບພິເຄຊັ່ນຂອງ Esri ທີ່ສະໜັບສະໜຸນກິດຈະກຳພາກສະໜາມຂອງພວກເຂົາ ໃນການປະຕິບັດສຳພັນການໃຊ້ງານຮ່ວມກັນ ແອບທີ່ໃຊ້ງານໄດ້ງ່າຍເຫຼົ່ານີ້ສາມາດເຮັດວຽກໃນແບບໂຊລູຊັ່ນ Software-as-a-Service (SaaS) ຫຼືຢູ່ເບື້ອງຫຼັງໄຟວໍຂອງທ່ານ

ວາງແຜນ

ເຮັດໃຫ້ສຳນັກງານແລະພາກສະໜາມເຮັດວຍກໄດ້ພ້ອມກັນ ໃຊ້ພະລັງຂອງຕຳແໜ່ງທີ່ຕັ້ງເພື່ອເຮັດຄວາມເຂົ້າໃຈສະຖານທີ່ທີ່ຕ້ອງເຂົ້າເຮັດວຽກ ປະສານງານແລະສົ່ງຂໍ້ມູນຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ຂໍ້ມູນທີ່ໜ້າເຊື່ອຖື ຖືກຕ້ອງແນ່ນອນຂອງທ່ານເປັນແກນນຳຫຼັກທີ່ເຮັດໃຫ້ການວາງແຜນກິດຈະກຳພາກສະໜາມສຳເລັດໄດ້ດ້ວຍດີ

ນຳທາງ

ຂໍ້ມູນຂອງທ່ານ ເສັ້ນທາງຂອງທ່ານ- ແມ້ຂະນະອອບໄລນ໌ ໃຊ້ເສັ້ນທາງທີ່ມີປະສິດທິພາບເພື່ອຄວາມຕົງເວລາຢ່າງສະໝ່ຳສະເໝີປັດໄຈຂອງປະເພດທີ່ຂັບແລະຂໍ້ຈຳກັດຂອງຖະໜົນຕະຫຼອດເສັ້ນທາງມາປະກອບ

ເຮັດຄວາມເຂົ້າໃຈ

ນຳແຜນທີ່ດິຈິທັດຂອງອົງກອນໄປກັບທ່ານທຸກທີ່ທຸກເວລາ ໃຊ້ແຜນທີ່ປະຈຸບັນເພື່ອຄົ້ນຫາສິນຊັບແລະພື້ນທີ່ທີ່ໜ້າສົນໃຈຫຼືເພື່ອເບິ່ງສິ່ງທີ່ຢູ່ໃນສະພາບແວດລ້ອມໂດຍຮອບ ສົ່ງເສີມການຮັບຮູ້ແລະຄວາມເຂົ້າໃຈເຊີງພື້ນທີ່ເມື່ອຕ້ອງສັງເກດການ ການຮັບມືກັບໄພທຳມະຊາດ ຫຼືການມີສ່ວນຮ່ວມໃນກິດຈະກຳອື່ນໆ ທີ່ເປັນປະໂຫຍດຈາກການໃຊ້ຂໍ້ມູນບໍລິບົດທາງພື້ນທີ່

ເກັບຂໍ້ມູນ

ປະຖິ້ມການເຮັດວຽກດ້ວຍເຈັ້ຍທີ່ລ້າສະໄໝ ເປີດການເຮັດວຽກໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ພາກສະໜາມເກັບລວບລວມຂໍ້ມູນທີ່ຖືກຕ້ອງແລະກວດສອບສິນຊັບໃນສະພາບແວດລ້ອມຕ່າງໆ ໄດ້ດ້ວຍແອບພິເຄຊັ່ນທີ່ຮູ້ຂໍ້ມູນຕຳແໜ່ງທີ່ຕັ້ງ ເຊີ່ງຜູ້ປະຕິບັດງານໃນທຸລະດັບສາມາດໃຊ້ງານໄດ້ ຂໍ້ມູນພາກສະໜ!ມທີ່ຖືກຈັດເກັບສາມາດສົ່ງອອກໄປຍັງລະບົບການຈັດເກັບຂໍ້ມູນແລະການບັນທືກຂໍ້ມູນໄດ້ທັນທີ ຫຼຸດຂະບວນການຈັດການແລະສະໜັບສະໜຸນການໃຊ້ຂໍ້ມູນເພື່ອການຕັດສິນໃຈຢ່າງຊານຊະຫຼາດ

ກວດສອບ

ຕັດສິນໃຈໄດ້ວ່ອງໄວ ເດດບອດແລະແຜນທີ່ທີ່ເຂົ້າໃຈງ່າຍຊ່ວຍສະໜັບສະໜຸນການຕັດສິນໃຈ ສື່ສານສະຖານະຂອງປະຕິບັດການພາກສະໜາມແຜ່ຜູ້ທີ່ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໂດຍການກວດສອບ ຕິດຕາມ ແລະລາຍງານຂໍ້ມູນທີ່ສົ່ງມາແບບລຽວທາມ ຕິດຕາມຕຳແໜ່ງທາງພື້ນທີ່ແລະກິດຈະກຳທີ່ສຳຄັນວ່າເກີດຫຍັງຂື້ນແດ່ ນຳສະເໜີແຜນທີ່ແລະເດດບອດເພື່ອແຈ້ງລາຍລະອຽດທີ່ສຳຄັນຂອງກິດຈະກຳແລະເຫດການທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ພວກເຂົາ

ແບ່ງປັນ

ການແບ່ງປັນຂໍ້ມູນເປັນສິ່ງສຳຄັນຕໍ່ຄວາມສຳເລັດຂອງໂຄງການ ບໍ່ວ່ວາການເຮັດວຽກເປັນທີມດ່ຽວຫຼືຫຼາຍ ໜ່ວຍງານ ຄວາມສາມາດໃນການປັບຂະໜາດແລະຮູບແບບຂອງແອບຕາມຄວາມຕ້ອງການ ສາມາດເຮັດໄດ້ງ່າຍພາຍໃນລະບົບດຽວ ຄວບຄຸມການເຂົ້າເຖີງຂໍ້ມູນທັງພາຍໃນແລະພາຍນອກໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ ດັ່ງນັ້ນທຸກຄົນຈະໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນສະເພາະທີ່ຈຳເປັນ


ดู Apps ที่เกี่ยวข้อง

 ArcGIS Collector

การรวบรวมข้อมูลที่แม่นยำทำได้ง่ายและส่งข้อมูลไปยังออฟฟิศได้ง่าย

ArcGIS Survey123 

แบบฟอร์มที่เก็บข้อมูลได้อย่างชาญฉลาด

ArcGIS Drone2Map 

เปลี่ยนDroneของคุณเป็นเครื่องมือที่เพิ่มประสิทธิภาพ

ArcGIS Explorer 

แผนที่เพื่อสำรวจโลก นำแผนที่ไปกับคุณทุกที่ที่คุณไป

ArcGIS Workforce 

ประสานงานทีมภาคสนามอย่างชาญฉลาดเพียงปลายนิ้ว

ArcGIS Field Maps

แอปพลิเคชันภาคสนามแบบครบวงจร