ArcGIS Survey123

ArcGIS Survey123

ແບບຟອມທີ່ເກັບຂໍ້ມູນໄດ້ຢ່າງຊານສະຫຼາດ

ArcGIS Survey123ແບບຟອມທີ່ສົມບູນສຳລັບການສ້າງ ແບ່ງປັນ ແລະວິເຄາະຫານສຳເລັດ ສາມາດສ້າງແບບຟອມທີ່ຊານສະຫຼາດດ້ວຍ skip logic ກຳໜົດຄ່າເລີ່ມຕົ້ນແລະສະໜັບສະໜຸນຫຼາກຫຼາຍພາສາ ສາມາດລວບລວມຂໍ້ມູນຜ່ານເວັບຫຼືອຸປະກອນເຄື່ອນທີ່ແມ້ບໍ່ໄດ້ເຊື່ອມຕໍ່ອິນເຕີເນັດ ແລະຍັງວິເຄາະຜົນລັບໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ ພ້ອມອັບໂຫຼດຂໍ້ມູນໄດ້ຢ່າງປອດໄພ

ຕັດສິນໃຈດີຂື້ນຈາກຂໍ້ມູນທີ່ດີຂື້ນ

ແທນທີ່ການເກັບຂໍ້ມູນໃນເຈັ້ຍດ້ວຍແບບຟອມທີ່ຊານສະຫຼາດເຊື່ອຖືໄດ້ ຕອບໂຈດຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ໃຊ້ງານທຸກຮູບແບບ

ເກັບຂໍ້ມູນໄດ້ທຸກທີ່ ທຸກເວລາ

ເກັບຂໍ້ມູນໄດ້ທຸກທີ່ທຸກເວລາດ້ວຍ ແອບພິເຄຊັ່ນ ArcGIS Survey123 ທີ່ສາມາດເຮັດວຽກໃນອຸປະກອນສະມາດໂຟນ ແລັບທ໊ອບ ຫຼືເດດທ໊ອບ ໃນຖານະທີ່ເປັນເນທີບແອບແລະເຮັດວຽກໄດ້ໃນບາວເຊີ ຄົງປະສິດທິພາບການເຮັດວຽກແມ້ບໍ່ມີການເຊື່ີອມຕໍ່ອິນເຕີເນັດ

ເກັບຂໍ້ມູນສຳເລັດໄດ້ຢ່າງແນ່ນອນ

ເກັບແລະລວບລວມຂໍ້ມູນສຳຫຼວດໄດ້ວ່ອງໄວດ້ວຍຄຳຖາມທີ່ກຳໜົດຄ່າໄວ້ ສາມາດໃສ່ຂໍ້ມູນລາຍລະອຽດພ້ອມແນບສຽງແລະຮູບ ໃຊ້ງານໄດ້ຫຼາກຫຼາຍພາສາ ແລະຮອງຮັບຄຸນລັກສະນະສະເພາະຂອງXLSForm

ສ້າງໃນໂປແກມ ArcGIS

ຂໍ້ມູນທີ່ຖືກເກັບໃນ ArcGIS Survey123 ສາມາດໃຊ້ໄດ້ທັນທີໃນແພດຟອມຂອງຊອຟແວຣ໌ ArcGIS ຊ່ວຍເພີ່ມປະສິດທິພາບການເຮັດວຽກພາກສະໜາມ ເຂົ້າໃຈຂໍ້ມູນແລະສື່ສານງານຂອງທ່ານ

ຍືດຫຍຸ່ນສຳລັບສະຖານະການທີ່ຫຼາກຫຼາຍ

ເມື່ອໂຄງການເລີ່ມຕົ້ນຂື້ນຢ່າງວ່ອງໄວ ສ້າງການສຳຫຼວດໄດ້ວ່ອງໄວເພື່ອເລີ່ມເກັບຂໍ້ມູນ ເມື່ອຈັດການທີມຫຼາກຫຼາຍໃນພື້ນທີ່ຕ່າງກັນ ແບບຟອມມາດຕະຖານເຮັດໃຫ້ທຸກຄົນເຮັດວຽກໄດ້ພ້ອມພຽງກັນ

ເຮັດວຽກໃນເດດທ໊ອບ ເວັບ ແລະອຸປະກອນເຄື່ອນທີ່

ສ້າງການອອກແບບທີ່ປ່ຽມດ້ວຍປະສິດທິພາບໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ

ໃຊ້ເວັບແອບ ຫຼື ເດດທ໊ອບແອບສຳລັບໂປແກມ Survey123 ເພື່ອສ້າງການສຳຫຼວດທີ່ມີປະສິດທິພາບ ແອບທັງສອງເຜີຍແຜ່ການສຳຫຼວດທີ່ງ່າຍໄປຈົນເຖີງທີ່ຊັບຊ້ອນໃນໂປແກມ ArcGIS

ຮັບຄຳຕອບຈາກທຸກທີ່

ໃນສະພາບແວດລ້ອມຕ່າງໆ ແລະການຝືກອົບຮົມຂະໜ!ດນ້ອຍ ໃຊ້ເວັບແອບແລະໂມບາຍແອບ Survey123 ເພື່ອບັນທືກຄຳຕອບການສຳຫຼວດໃນເດດທ໊ອບຫຼື້ອຸປະກອນເຄື່ອນທີ່

ວິເຄາະຜົນລັບເພື່ອການຕັດສິນໃຈ

ວິເຄາະຄຳຕອບໃນແບບລຽວທາມເພື່ອສະໜັບສະໜຸນການຕັດສິນໃຈ ເບິ່ງການວິເຄາະສະຫຼຸບໃນແອບເຮັດການວິເຄາະຂໍ້ມູນຈາກ Survey123 ໃຫ້ເລີກຂື້ນໄດ້ໃນໂປແກມ ArcGIS

ແບບຟອມທີ່ເກັບຂໍ້ມູນໄດ້ຢ່າງຊານສະຫຼາດ

ArcGIS Survey123ແບບຟອມທີ່ສົມບູນສຳລັບການສ້າງ ແບ່ງປັນ ແລະວິເຄາະຫານສຳເລັດ ສາມາດສ້າງແບບຟອມທີ່ຊານສະຫຼາດດ້ວຍ skip logic ກຳໜົດຄ່າເລີ່ມຕົ້ນແລະສະໜັບສະໜຸນຫຼາກຫຼາຍພາສາ ສາມາດລວບລວມຂໍ້ມູນຜ່ານເວັບຫຼືອຸປະກອນເຄື່ອນທີ່ແມ້ບໍ່ໄດ້ເຊື່ອມຕໍ່ອິນເຕີເນັດ ແລະຍັງວິເຄາະຜົນລັບໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ ພ້ອມອັບໂຫຼດຂໍ້ມູນໄດ້ຢ່າງປອດໄພ

ຕັດສິນໃຈດີຂື້ນຈາກຂໍ້ມູນທີ່ດີຂື້ນ

ແທນທີ່ການເກັບຂໍ້ມູນໃນເຈັ້ຍດ້ວຍແບບຟອມທີ່ຊານສະຫຼາດເຊື່ອຖືໄດ້ ຕອບໂຈດຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ໃຊ້ງານທຸກຮູບແບບ

ເກັບຂໍ້ມູນໄດ້ທຸກທີ່ ທຸກເວລາ

ເກັບຂໍ້ມູນໄດ້ທຸກທີ່ທຸກເວລາດ້ວຍ ແອບພິເຄຊັ່ນ ArcGIS Survey123 ທີ່ສາມາດເຮັດວຽກໃນອຸປະກອນສະມາດໂຟນ ແລັບທ໊ອບ ຫຼືເດດທ໊ອບ ໃນຖານະທີ່ເປັນເນທີບແອບແລະເຮັດວຽກໄດ້ໃນບາວເຊີ ຄົງປະສິດທິພາບການເຮັດວຽກແມ້ບໍ່ມີການເຊື່ີອມຕໍ່ອິນເຕີເນັດ

ເກັບຂໍ້ມູນສຳເລັດໄດ້ຢ່າງແນ່ນອນ

ເກັບແລະລວບລວມຂໍ້ມູນສຳຫຼວດໄດ້ວ່ອງໄວດ້ວຍຄຳຖາມທີ່ກຳໜົດຄ່າໄວ້ ສາມາດໃສ່ຂໍ້ມູນລາຍລະອຽດພ້ອມແນບສຽງແລະຮູບ ໃຊ້ງານໄດ້ຫຼາກຫຼາຍພາສາ ແລະຮອງຮັບຄຸນລັກສະນະສະເພາະຂອງXLSForm

ສ້າງໃນໂປແກມ ArcGIS

ຂໍ້ມູນທີ່ຖືກເກັບໃນ ArcGIS Survey123 ສາມາດໃຊ້ໄດ້ທັນທີໃນແພດຟອມຂອງຊອຟແວຣ໌ ArcGIS ຊ່ວຍເພີ່ມປະສິດທິພາບການເຮັດວຽກພາກສະໜາມ ເຂົ້າໃຈຂໍ້ມູນແລະສື່ສານງານຂອງທ່ານ

ຍືດຫຍຸ່ນສຳລັບສະຖານະການທີ່ຫຼາກຫຼາຍ

ເມື່ອໂຄງການເລີ່ມຕົ້ນຂື້ນຢ່າງວ່ອງໄວ ສ້າງການສຳຫຼວດໄດ້ວ່ອງໄວເພື່ອເລີ່ມເກັບຂໍ້ມູນ ເມື່ອຈັດການທີມຫຼາກຫຼາຍໃນພື້ນທີ່ຕ່າງກັນ ແບບຟອມມາດຕະຖານເຮັດໃຫ້ທຸກຄົນເຮັດວຽກໄດ້ພ້ອມພຽງກັນ

ເຮັດວຽກໃນເດດທ໊ອບ ເວັບ ແລະອຸປະກອນເຄື່ອນທີ່

ສ້າງການອອກແບບທີ່ປ່ຽມດ້ວຍປະສິດທິພາບໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ

ໃຊ້ເວັບແອບ ຫຼື ເດດທ໊ອບແອບສຳລັບໂປແກມ Survey123 ເພື່ອສ້າງການສຳຫຼວດທີ່ມີປະສິດທິພາບ ແອບທັງສອງເຜີຍແຜ່ການສຳຫຼວດທີ່ງ່າຍໄປຈົນເຖີງທີ່ຊັບຊ້ອນໃນໂປແກມ ArcGIS

ຮັບຄຳຕອບຈາກທຸກທີ່

ໃນສະພາບແວດລ້ອມຕ່າງໆ ແລະການຝືກອົບຮົມຂະໜ!ດນ້ອຍ ໃຊ້ເວັບແອບແລະໂມບາຍແອບ Survey123 ເພື່ອບັນທືກຄຳຕອບການສຳຫຼວດໃນເດດທ໊ອບຫຼື້ອຸປະກອນເຄື່ອນທີ່

ວິເຄາະຜົນລັບເພື່ອການຕັດສິນໃຈ

ວິເຄາະຄຳຕອບໃນແບບລຽວທາມເພື່ອສະໜັບສະໜຸນການຕັດສິນໃຈ ເບິ່ງການວິເຄາະສະຫຼຸບໃນແອບເຮັດການວິເຄາະຂໍ້ມູນຈາກ Survey123 ໃຫ້ເລີກຂື້ນໄດ້ໃນໂປແກມ ArcGIS