ArcGIS Explorer

ArcGIS Explorer

ແຜນທີ່ທີ່ປາຍນິ້ວຂອງທ່ານ

ໃຊ້ແຜນທີ່ເພື່ອສຳຫຼວດໂລກ-ນຳແຜນທີ່ໄປກັບທ່ານທຸກທີ່ ທີ່ທ່ານໄປດ້ວຍArcGIS Explorer ໂມບາຍແອບພິເຄຊັ່ນ ສຳລັບ iOS ແລະ Android

ແຜນທີ່ສຳລັບທຸກຄົນ

ໃຊ້ ArcGIS Explorer ໃນສະມາດໂຟນຫຼືແທ໊ບເລ໊ດ ໃນການເຮັດວຽກພາກສະໜາມ ທ່ານສາມາດໃຊ້ຂໍ້ມູນຈາກອົງກອນຂອງທ່ານຫຼືເອີ້ນເບິ່ງແຜນທີ່ທີ່ເປີດເຜີຍສາທາລະນະໄດ້ ຄົ້ນຫາຄວາມສາມາດການຊ່ວຍເຫຼືອເພື່ອຫາສະຖານທີ່ແລະຄຸນລັກສະນະ ເຊັ່ນ ສິນຊັບຫຼືພື້ນທີ່ສືກສາຂອງທ່ານ

ໃຊ້ແຜນທີ່ອອບໄລນ໌

ຄົງປະສິດທິພາບການເຮັດວຽກສະເໝີໃນພື້ນທີ່ຫ່າງໄກດ້ວຍການດາວໂຫຼດແຜນທີ່ທີ່ທ່ານຕ້ອງການກ່ອນທີ່ທ່າຈະໄປ ບໍ່ວ່າທ່ານກຳລັງດຳເນີນການກວດສອບຫຼືຍ່າງໃນສວນສາທາລະນະ ທ່ານສາາດເຂົ້າເຖີງແຜນທີ່ຂອງທ່ານໄດ້ຕະຫຼອດ

ເຮັດເຄື່ອງໝາຍແບບແຜນທີ່ຂອງທ່ານ

ເຄື່ອງມືເຮັດເຄື່ອງໝາຍຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານເພີ່ມຂໍ້ຄວາມໃນແຜນທີ່ຂອງທ່ານໄດ້ໂດຍກົງ ແຕ້ມຮູບຮ່າງຫຼືເສັ້ນເພື່ອເອີ້ນພື້ນທີ່ສົນໃຈຂື້ນມາ ໃຊ້ຂໍ້ຄວາມຕົວອັກສອນເພື່ອໃຫ້ລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມ ລະບຸສະຖານທີ່ໃນແຜນທີ່ຂອງທ່ານທີ່ຕ້ອງການການພິຈາລະນາເພີ່ມເຕີ່ມ ຈາກນັ້ນແບ່ງປັນແຜນທີ່ທີ່ເພີ່ມເຄື່ອງໝາຍນີ້ກັບເພື່ອນຮ່ວມງານໃນສະໜາມຫຼືສະມາຊິກ ArcGIS ຂອງອົງກອນຂອງທ່ານ

ແຜນທີ່ທີ່ປາຍນິ້ວຂອງທ່ານ

ໃຊ້ແຜນທີ່ເພື່ອສຳຫຼວດໂລກ-ນຳແຜນທີ່ໄປກັບທ່ານທຸກທີ່ ທີ່ທ່ານໄປດ້ວຍArcGIS Explorer ໂມບາຍແອບພິເຄຊັ່ນ ສຳລັບ iOS ແລະ Android

ແຜນທີ່ສຳລັບທຸກຄົນ

ໃຊ້ ArcGIS Explorer ໃນສະມາດໂຟນຫຼືແທ໊ບເລ໊ດ ໃນການເຮັດວຽກພາກສະໜາມ ທ່ານສາມາດໃຊ້ຂໍ້ມູນຈາກອົງກອນຂອງທ່ານຫຼືເອີ້ນເບິ່ງແຜນທີ່ທີ່ເປີດເຜີຍສາທາລະນະໄດ້ ຄົ້ນຫາຄວາມສາມາດການຊ່ວຍເຫຼືອເພື່ອຫາສະຖານທີ່ແລະຄຸນລັກສະນະ ເຊັ່ນ ສິນຊັບຫຼືພື້ນທີ່ສືກສາຂອງທ່ານ

ໃຊ້ແຜນທີ່ອອບໄລນ໌

ຄົງປະສິດທິພາບການເຮັດວຽກສະເໝີໃນພື້ນທີ່ຫ່າງໄກດ້ວຍການດາວໂຫຼດແຜນທີ່ທີ່ທ່ານຕ້ອງການກ່ອນທີ່ທ່າຈະໄປ ບໍ່ວ່າທ່ານກຳລັງດຳເນີນການກວດສອບຫຼືຍ່າງໃນສວນສາທາລະນະ ທ່ານສາາດເຂົ້າເຖີງແຜນທີ່ຂອງທ່ານໄດ້ຕະຫຼອດ

ເຮັດເຄື່ອງໝາຍແບບແຜນທີ່ຂອງທ່ານ

ເຄື່ອງມືເຮັດເຄື່ອງໝາຍຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານເພີ່ມຂໍ້ຄວາມໃນແຜນທີ່ຂອງທ່ານໄດ້ໂດຍກົງ ແຕ້ມຮູບຮ່າງຫຼືເສັ້ນເພື່ອເອີ້ນພື້ນທີ່ສົນໃຈຂື້ນມາ ໃຊ້ຂໍ້ຄວາມຕົວອັກສອນເພື່ອໃຫ້ລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມ ລະບຸສະຖານທີ່ໃນແຜນທີ່ຂອງທ່ານທີ່ຕ້ອງການການພິຈາລະນາເພີ່ມເຕີ່ມ ຈາກນັ້ນແບ່ງປັນແຜນທີ່ທີ່ເພີ່ມເຄື່ອງໝາຍນີ້ກັບເພື່ອນຮ່ວມງານໃນສະໜາມຫຼືສະມາຊິກ ArcGIS ຂອງອົງກອນຂອງທ່ານ