ArcGIS Collector

ArcGIS Collector

ການລວບລວມຂໍ້ມູນທີ່ແນ່ນອນເຮັດໄດ້ງ່າຍ

ArcGIS Collector ແອບພິເຄຊັ່ນໃນມືຖືສຳລັບເກັບຂໍ້ມູນ ເປັນສ່ວນໜື່ງຂອງ Esri Geospatial Cloud ເຮັດໃຫ້ເກັບຂໍ້ມູນໄດ້ແນ່ນອນແລະສົ່ງຂໍ້ມູນໄປຍັງຫ້ອງການໄດ້ງ່າຍ ເຈົ້າໜ້າທີ່ພາກສະໜາມ

ສາມາດໃຊ້ແຜນທີ່ໃນອຸປະກອນເຄື່ອນທີ່ເພື່ອເກັບແລະແກ້ໄຂຂໍ້ມູນ ArcGIS Collector ເຮັດວຽກໄດ້ແມ້ບໍ່ມີການເຊື່ອມຕໍ່ອິນເຕີເນັດແລະສາມາດລວບລວມຂໍ້ມູນກັບໂປແກມ ArcGIS ອື່ນໆ ໄດ້ຢ່າງລາບລື່ນ

ເກັບແລະລາຍງານຂໍ້ມູນ

ArcGIS Collector ນຳສະເໜີຮູບແບບທີ່ໃຊ້ງານງ່າຍ ມີແບບຟອມແຜນທີ່ທີ່ຊ່ວຍເຈົ້າໜ້າທີ່ພາກສະໜາມໃນການເກັບຂໍ້ມູນ ບໍ່ວ່າຈະເປັນໃນຮູບ ວິດີໂອ ຫຼືການບັນທືກສຽງ ແລະສົ່ງຂໍ້ມູນຈາກພາກສະໜາມຕໍ່ໃຫ້ສ່ວນງານຫ້ອງການ ນອກຈາກນີ້ຍັງສາມາດລວບລວມຂໍ້ມູນເພື່ອເຮັດວຽກຕໍ່ກັບໂປແກມ ArcGIS ອື່ນໆໄດ້ອີກດ້ວຍ

ເຮັດວຽກຈາກຂໍ້ມູນທີ່ຖືກຕ້ອງຊຸດດຽວກັນ

ຂໍ້ມູນທີ່ຖືກເກັບດ້ວຍ Collector ສົ່ງຕໍ່ເຂົ້າໄປຍັງໂປແກມ ArcGIS ດັ່ງນັ້ນ ທຸກຄົນທັງໃນພາກສະໜາມແລະສຳນັກງານເຮັດວຽກຈາກຂໍ້ມູນທີ່ແນ່ນອນຊຸດດຽວກັນ ສາມາດໃຊ້ໂຄງສ້າງພື້ນຖານພາຍໃນຂອງທ່ານເຮັດເອກະສານໄດ້ຢ່າງແນ່ນອນເພື່ອສະທ້ອນຄວາມເປັນຈິງເມືອປ່ຽບທຽບກັບສິ່ງທີ່ວາງແຜນໄວ້

ບໍ່ມີແບບຟອມເຈັ້ຍອີກຕໍ່ໄປ

ຍົກເລິກຂະບວນການເກັບຂໍ້ມູນພາກສະໜາມດ້ວຍແບບຟອມເຈັ້ຍທີ່ຕ້ອງສົ່ງຄືນກັບມາຍັງສຳນັກງານຂອງທ່ານ ແລ້ວປ່ຽນຂໍ້ມູນເຂົ້າສູ່ລະບົບອື່ນ ArcGIS Collector ຈະຊ່ວຍຫຼຸດຄວາມຍຸ້ງຍາກຂອງຂັ້ນຕອນເວີກໂຟເຫຼົ່ານີ້ໂດຍການໃຊ້ອຸປະກອນສະມາດໂຟນເພື່ອເກັບຂໍ້ມູນໃນພາກສະໜາມແລະສົ່ງກັບໄປຍັງສຳນັກງານໄດ້ວ່ອງໄວແລະແນ່ນອນຍິ່ງຂື້ນ

ເຮັດວຽກໄດ້ທຸກທີ່ ທຸກເວລາ

ສາມາດເພີ່ມແລະອັບເດດຂໍ້ມູນ GIS ທີ່ມີຢູ່ໃນທຸກທີ່ ທຸກເວລາ ສາມາດເຮັດວຽກແບບອອບໄລນ໌ເຊີ່ງຂໍ້ມູນຈະຢູ່ໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານ ຂໍ້ມູນຈະມີການອັບເດດທັນທີເມື່ອມີການເຊື່ອມຕໍ່ອິນເຕີເນັດ ສ່ວນໃນກໍລະນີທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ອິນເຕີເນັດ ຂໍ້ມູນຂອງທ່ານຈະສົ່ງໄປຍັງໂປແກມ ArcGIS ໄດ້ໂດຍກົງ

ປັບປຸງຄວາມແນ່ນອນຂອງຂໍ້ມູນ

ArcGIS Collector ໃຊ້ບໍລິການຂໍ້ມູນຕຳແໜ່ງຂອງອຸປະກອນເພື່ອລະບຸຕຳແໜ່ງຂອງທ່ານ ເຮັດໃຫ້ໝັ້ນໃຈໄດ້ວ່າຂໍ້ມູນຕຳແໜ່ງທີ່ເກັບຈາກພາກສະໜາມ ມີຄວາມຖືກຕ້ອງ ຫາກຕ້ອງການຄວາມແນ່ນອນລະດັດຊັງຕີແມັດໂດຍການໃຊ້ເຄື່ອງຮັບ ທີ່ແນ່ນອນສູງ ຫຼືລະດັບມືອາຊີບ ໂປແກມ Collector ສາມາດສະໜັບສະໜຸນທັງສອງຕົວເລືອກນີ້

ArcGIS Collector ເຮັດວຽກແນວໃດ

ສ້າງ

ໃນໂປແກມ ArcGIS ສ້າງແຜນທີ່ສຳລັບໂຄງການເກັບຂໍ້ມູນຂອງທ່ານ ອອກແບບແບບຟອມທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ພາກສະໜາມຂອງທ່ານຈະໃຊ້ງານ

ເກັບ

ດ້ວຍອຸປະກອນໂມບາຍຂອງທ່ານ ເກັບສິນຊັບແລະການສັງເກດການແລະການກວດສອບໂດຍລະອຽດໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບລວບລວມຂໍ້ມູນຕຳແໜ່ງທີ່ຖືກຕ້ອງແລະເຕີມຂໍ້ມູນໃນແບບຟອມທີ່ໃຊ້ແຜນທີ່

ແຊຣ໌

ຂໍ້ມູນທີ່ຈັດເກັບຈາກພາກສະໜາມເປັນແຫຼ່ງຂໍ້ມູນທີ່ເປັນຄວາມຈິງແຫ່ງດຽວທີ່ຈະໃຊ້ໄດ້ທັງອົງກອນ ເປີດໃຫ້ຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມກວດສອບໂຄງການແລະດຳເນີນການວິເຄາະໄດ້

ການລວບລວມຂໍ້ມູນທີ່ແນ່ນອນເຮັດໄດ້ງ່າຍ

ArcGIS Collector ແອບພິເຄຊັ່ນໃນມືຖືສຳລັບເກັບຂໍ້ມູນ ເປັນສ່ວນໜື່ງຂອງ Esri Geospatial Cloud ເຮັດໃຫ້ເກັບຂໍ້ມູນໄດ້ແນ່ນອນແລະສົ່ງຂໍ້ມູນໄປຍັງຫ້ອງການໄດ້ງ່າຍ ເຈົ້າໜ້າທີ່ພາກສະໜາມ

ສາມາດໃຊ້ແຜນທີ່ໃນອຸປະກອນເຄື່ອນທີ່ເພື່ອເກັບແລະແກ້ໄຂຂໍ້ມູນ ArcGIS Collector ເຮັດວຽກໄດ້ແມ້ບໍ່ມີການເຊື່ອມຕໍ່ອິນເຕີເນັດແລະສາມາດລວບລວມຂໍ້ມູນກັບໂປແກມ ArcGIS ອື່ນໆ ໄດ້ຢ່າງລາບລື່ນ

ເກັບແລະລາຍງານຂໍ້ມູນ

ArcGIS Collector ນຳສະເໜີຮູບແບບທີ່ໃຊ້ງານງ່າຍ ມີແບບຟອມແຜນທີ່ທີ່ຊ່ວຍເຈົ້າໜ້າທີ່ພາກສະໜາມໃນການເກັບຂໍ້ມູນ ບໍ່ວ່າຈະເປັນໃນຮູບ ວິດີໂອ ຫຼືການບັນທືກສຽງ ແລະສົ່ງຂໍ້ມູນຈາກພາກສະໜາມຕໍ່ໃຫ້ສ່ວນງານຫ້ອງການ ນອກຈາກນີ້ຍັງສາມາດລວບລວມຂໍ້ມູນເພື່ອເຮັດວຽກຕໍ່ກັບໂປແກມ ArcGIS ອື່ນໆໄດ້ອີກດ້ວຍ

ເຮັດວຽກຈາກຂໍ້ມູນທີ່ຖືກຕ້ອງຊຸດດຽວກັນ

ຂໍ້ມູນທີ່ຖືກເກັບດ້ວຍ Collector ສົ່ງຕໍ່ເຂົ້າໄປຍັງໂປແກມ ArcGIS ດັ່ງນັ້ນ ທຸກຄົນທັງໃນພາກສະໜາມແລະສຳນັກງານເຮັດວຽກຈາກຂໍ້ມູນທີ່ແນ່ນອນຊຸດດຽວກັນ ສາມາດໃຊ້ໂຄງສ້າງພື້ນຖານພາຍໃນຂອງທ່ານເຮັດເອກະສານໄດ້ຢ່າງແນ່ນອນເພື່ອສະທ້ອນຄວາມເປັນຈິງເມືອປ່ຽບທຽບກັບສິ່ງທີ່ວາງແຜນໄວ້

ບໍ່ມີແບບຟອມເຈັ້ຍອີກຕໍ່ໄປ

ຍົກເລິກຂະບວນການເກັບຂໍ້ມູນພາກສະໜາມດ້ວຍແບບຟອມເຈັ້ຍທີ່ຕ້ອງສົ່ງຄືນກັບມາຍັງສຳນັກງານຂອງທ່ານ ແລ້ວປ່ຽນຂໍ້ມູນເຂົ້າສູ່ລະບົບອື່ນ ArcGIS Collector ຈະຊ່ວຍຫຼຸດຄວາມຍຸ້ງຍາກຂອງຂັ້ນຕອນເວີກໂຟເຫຼົ່ານີ້ໂດຍການໃຊ້ອຸປະກອນສະມາດໂຟນເພື່ອເກັບຂໍ້ມູນໃນພາກສະໜາມແລະສົ່ງກັບໄປຍັງສຳນັກງານໄດ້ວ່ອງໄວແລະແນ່ນອນຍິ່ງຂື້ນ

ເຮັດວຽກໄດ້ທຸກທີ່ ທຸກເວລາ

ສາມາດເພີ່ມແລະອັບເດດຂໍ້ມູນ GIS ທີ່ມີຢູ່ໃນທຸກທີ່ ທຸກເວລາ ສາມາດເຮັດວຽກແບບອອບໄລນ໌ເຊີ່ງຂໍ້ມູນຈະຢູ່ໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານ ຂໍ້ມູນຈະມີການອັບເດດທັນທີເມື່ອມີການເຊື່ອມຕໍ່ອິນເຕີເນັດ ສ່ວນໃນກໍລະນີທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ອິນເຕີເນັດ ຂໍ້ມູນຂອງທ່ານຈະສົ່ງໄປຍັງໂປແກມ ArcGIS ໄດ້ໂດຍກົງ

ປັບປຸງຄວາມແນ່ນອນຂອງຂໍ້ມູນ

ArcGIS Collector ໃຊ້ບໍລິການຂໍ້ມູນຕຳແໜ່ງຂອງອຸປະກອນເພື່ອລະບຸຕຳແໜ່ງຂອງທ່ານ ເຮັດໃຫ້ໝັ້ນໃຈໄດ້ວ່າຂໍ້ມູນຕຳແໜ່ງທີ່ເກັບຈາກພາກສະໜາມ ມີຄວາມຖືກຕ້ອງ ຫາກຕ້ອງການຄວາມແນ່ນອນລະດັດຊັງຕີແມັດໂດຍການໃຊ້ເຄື່ອງຮັບ ທີ່ແນ່ນອນສູງ ຫຼືລະດັບມືອາຊີບ ໂປແກມ Collector ສາມາດສະໜັບສະໜຸນທັງສອງຕົວເລືອກນີ້

ArcGIS Collector ເຮັດວຽກແນວໃດ

ສ້າງ

ໃນໂປແກມ ArcGIS ສ້າງແຜນທີ່ສຳລັບໂຄງການເກັບຂໍ້ມູນຂອງທ່ານ ອອກແບບແບບຟອມທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ພາກສະໜາມຂອງທ່ານຈະໃຊ້ງານ

ເກັບ

ດ້ວຍອຸປະກອນໂມບາຍຂອງທ່ານ ເກັບສິນຊັບແລະການສັງເກດການແລະການກວດສອບໂດຍລະອຽດໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບລວບລວມຂໍ້ມູນຕຳແໜ່ງທີ່ຖືກຕ້ອງແລະເຕີມຂໍ້ມູນໃນແບບຟອມທີ່ໃຊ້ແຜນທີ່

ແຊຣ໌

ຂໍ້ມູນທີ່ຈັດເກັບຈາກພາກສະໜາມເປັນແຫຼ່ງຂໍ້ມູນທີ່ເປັນຄວາມຈິງແຫ່ງດຽວທີ່ຈະໃຊ້ໄດ້ທັງອົງກອນ ເປີດໃຫ້ຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມກວດສອບໂຄງການແລະດຳເນີນການວິເຄາະໄດ້