Government

Government

Government

ແຜນທີ່ອັດສະລິຍະແລະການວິເຄາະເຫດການຂອງພາກລັດໃນອານາຄົດ


ພາກລັດໄດ້ລວບລວມແລະນຳຂໍ້ມູນຕ່າງໆມາວິເຄາະເຊີງພ່ື້ນທີ່ໂດຍຂໍ້ມູນລັກສະນະຕ່າງໆໃນພື້ນທີ່ຈະຖືກນຳມາຈັດໃຫ້ຢູ່ໃນຮູບແບບທີ່ມີຄວາມສຳພັນເຊື່ອມໂຍງກັນ ເຮັດໃຫ້ໄດ້ຂໍ້ມູນທີ່ແນ່ນອນ ວ່ອງໄວ ແລະຍັງງ່າຍຕໍ່ການໃຊ້ງານ ຊ່ວຍໃນການຕັດສິນໃຈເຊີງລຸກໃຫ້ກັບພາກລັດ ເພື່ອປັບປຸງຄຸນນະພາບຊີວິດຂອງປະຊາຊົນ ເຊີ່ງເປັນສິ່ງສຳຄັນໃນການພັດທະນາປະເທດໂດຍເຕັກໂນໂລຍີຈາກ Esri ຈະຊ່ວຍໃນການເຮັດວຽກໃຫ້ທຸກໜ່ວຍງານເພີ່ມປະສິດທິພາບການບໍລິຫານຈັດການໃຫ້ດີຍິ່ງຂື້ນ

ການວິເຄາະທີ່ຊານສະຫຼາດ

ສ້າງແຜນທີ່ທີ່ໃຊ້ງານງ່າຍ ວິເຄາະປັນຫາທີ່ຊັບຊ້ອນແລະຊ່ວຍໃນການຕັດສິນໃຈຢ່າງເປັນລະບົບຖືກຕ້ອງແລະແນ່ນອນ

ການລວບລວມຂໍ້ມູນທີ່ວ່ອງໄວ

ຫຼຸດຄວາມຊັບຊ້ອນຂອງການລວບລວມຂໍ້ມູນອຸປະກອນຕ່າງໆ ບໍ່ວ່າຈະເປັນສະມ໊າດໂຟນ ໂດຣນ ແລະເຊັນເຊີ້ Internet of Things (IoT) ໂດຍລວບລວມຂໍ້ມູນຈາກການສະແດງຜົນແບບ Real-Time ຈາກຖານຂໍ້ມູນຫຼາຍແຫຼ່ງຫຼືຂໍ້ມູນສາທາລະນະອອນໄລນ໌ຕ່າງໆໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ

ການແບ່ງປັນຂໍ້ມູນຢ່າງງ່າຍ

ໃຊ້ແຜນທີ່ຮ່ວມກັນແລະການວິເຄາະທີ່ປອດໄພກັບຜູ້ຮ່ວມງານໃນອົງກອນຫຼືປະຊາຊົນເພື່ອສະໜັບສະໜຸນຄວາມຄິດດ້ານ Smart Initiatives ດ້ວຍ Dashboard, Story map ແລະ Interactive web maps ທີ່ມີ Infographics ເຮັດໃຫ້ການສື່ສານມີປະສິດທິພາບຫຼາຍຂື້ນ

ການປະສານງານ

ໃຊ້ຂໍ້ມູນແບບ Real-Time ແລະຂໍ້ມູນແຜນທີ່ໃນ Dashboard ດຽວແບບຄົບວົງຈອນ ດຳເນີນການດ້ວຍຄວາມໝັ້ນໃຈໃນສະຖານະການ ເພື່ອເພີ່ມຄວາມວ່ອງໄວໃນການຕອບສະໜອງຕໍ່ເຫດເລັ່ງດ່ວນຕ່າງໆ

ແຜນທີ່ອັດສະລິຍະແລະການວິເຄາະເຫດການຂອງພາກລັດໃນອານາຄົດ


ພາກລັດໄດ້ລວບລວມແລະນຳຂໍ້ມູນຕ່າງໆມາວິເຄາະເຊີງພ່ື້ນທີ່ໂດຍຂໍ້ມູນລັກສະນະຕ່າງໆໃນພື້ນທີ່ຈະຖືກນຳມາຈັດໃຫ້ຢູ່ໃນຮູບແບບທີ່ມີຄວາມສຳພັນເຊື່ອມໂຍງກັນ ເຮັດໃຫ້ໄດ້ຂໍ້ມູນທີ່ແນ່ນອນ ວ່ອງໄວ ແລະຍັງງ່າຍຕໍ່ການໃຊ້ງານ ຊ່ວຍໃນການຕັດສິນໃຈເຊີງລຸກໃຫ້ກັບພາກລັດ ເພື່ອປັບປຸງຄຸນນະພາບຊີວິດຂອງປະຊາຊົນ ເຊີ່ງເປັນສິ່ງສຳຄັນໃນການພັດທະນາປະເທດໂດຍເຕັກໂນໂລຍີຈາກ Esri ຈະຊ່ວຍໃນການເຮັດວຽກໃຫ້ທຸກໜ່ວຍງານເພີ່ມປະສິດທິພາບການບໍລິຫານຈັດການໃຫ້ດີຍິ່ງຂື້ນ

ການວິເຄາະທີ່ຊານສະຫຼາດ

ສ້າງແຜນທີ່ທີ່ໃຊ້ງານງ່າຍ ວິເຄາະປັນຫາທີ່ຊັບຊ້ອນແລະຊ່ວຍໃນການຕັດສິນໃຈຢ່າງເປັນລະບົບຖືກຕ້ອງແລະແນ່ນອນ

ການລວບລວມຂໍ້ມູນທີ່ວ່ອງໄວ

ຫຼຸດຄວາມຊັບຊ້ອນຂອງການລວບລວມຂໍ້ມູນອຸປະກອນຕ່າງໆ ບໍ່ວ່າຈະເປັນສະມ໊າດໂຟນ ໂດຣນ ແລະເຊັນເຊີ້ Internet of Things (IoT) ໂດຍລວບລວມຂໍ້ມູນຈາກການສະແດງຜົນແບບ Real-Time ຈາກຖານຂໍ້ມູນຫຼາຍແຫຼ່ງຫຼືຂໍ້ມູນສາທາລະນະອອນໄລນ໌ຕ່າງໆໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ

ການແບ່ງປັນຂໍ້ມູນຢ່າງງ່າຍ

ໃຊ້ແຜນທີ່ຮ່ວມກັນແລະການວິເຄາະທີ່ປອດໄພກັບຜູ້ຮ່ວມງານໃນອົງກອນຫຼືປະຊາຊົນເພື່ອສະໜັບສະໜຸນຄວາມຄິດດ້ານ Smart Initiatives ດ້ວຍ Dashboard, Story map ແລະ Interactive web maps ທີ່ມີ Infographics ເຮັດໃຫ້ການສື່ສານມີປະສິດທິພາບຫຼາຍຂື້ນ

ການປະສານງານ

ໃຊ້ຂໍ້ມູນແບບ Real-Time ແລະຂໍ້ມູນແຜນທີ່ໃນ Dashboard ດຽວແບບຄົບວົງຈອນ ດຳເນີນການດ້ວຍຄວາມໝັ້ນໃຈໃນສະຖານະການ ເພື່ອເພີ່ມຄວາມວ່ອງໄວໃນການຕອບສະໜອງຕໍ່ເຫດເລັ່ງດ່ວນຕ່າງໆ