ArcGIS

ArcGIS

ArcGIS

ArcGIS Platform ເປັນແພດຟອມທີ່ຄອບຄຸມການເຮັດວຽກກັບຂໍ້ມູນເຊີງພື້ນທີ່ທຸກຮູບແບບທັງໃນເດດທ໊ອບ ເຊີບເວີ້ ໂມບາຍແລະລະບົບຄາວເຕັກໂນໂລຍີ ເຊີ່ງສາມາດນຳມາປະຍຸກໃຊ້ໄດ້ທັງໃນພາກລັດຖະບານ ພາກເອກະຊົນແລະກຸ່ມອຸດສາຫະກຳຫຼາກຫຼາຍປະເພດ ມາຮ່ວມຄົ້ນພົບວ່າ ArcGIS Platform ສາມາດຊ່ວຍທຸລະກິດຫຼືອົງກອນໄດ້ແນວໃດ

ຄົ້ນຫາ ໃຊ້ງານ ສ້າງແລະແບ່ງປັນແຜນທີ່ຈາກອຸປະກອນສື່ສານທຸກປະເພດ ໄດ້ທຸກທີ່ ທຸກເວລາ


ArcGIS ຊ່ວຍໃຫ້ທຸກຄົນໃນອົງກອນໄດ້ດຮັບຂໍ້ມູນທີ່ຖືກຕ້ອງ ໃນເວລາທີ່ເໝາະສົມແລະເກີດການປະສານງານຮ່ວມກັນໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ

ຄຸນສົມບັດຂອງ ArcGIS Platform


ArcGIS ມີຄຸນສົມບັດທີ່ເໝາະສົມກັບການວິເຄາະຂໍ້ມູນເຊີງພື້ນທີ່ ທີ່ຕອບສະໜອງຂະບວນການ ການເຮັດວຽກຂອງອົງກອນ ດ້ວຍການໃຊ້ເຄື່ອງມືໃນການວິເຄາະແລະສະແດງຜົນຂໍ້ມູນເຊີງເລິກຈາກຂໍ້ມູນພາຍໃນແລະພາຍນອກອົງກອນ ພ້ອມກັບການນຳຜົນລັບໄປເຜີຍແຜ່ໃນຮູບແບບແຜນທີ່ ໂປແກມປະຍຸກ ແດດບອດ ແລະລາຍງານ

Spatial Analysis & Data Science

ເຊື່ອມຕໍ່ກັບແຫຼ່ງຂໍ້ມູນທີ່ຫຼາກຫຼາຍ ແລະນຳມາວິເຄາະຮ່ວມກັນ ດ້ວຍຄວາມສາມາດໃນການວິເຄາະເຊີງພື້ນທີ່ຂອງຊອຟແວຣ໌ ArcGIS ສາມາດນຳມິຕິຂອງໂລເຄຊັ່ນມາເປັນປັດໄຈຫຼັກໃນການວິເຄາະເພື່ອຫາແນວໂນ້ມຂອງຂໍ້ມູນແລະຍັງສ້າງໂມເດວການພະຍາກອນໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບແລະຍືດຫຍຸ່ນໃນຮູບແບບເດດທ໊ອບຫຼືໃນຄາວ

Field Operations

ໂລເຄຊັ່ນຄືປັດໄຈຫຼັກຂອງການເກັບຫຼືສຳຫຼວດຂໍ້ມູນພາກສະໜາມ ArcGIS ມີໂປແກມປະຫຍຸກທີ່ຮອງຮັບການໃຊ້ງານຮ່ວມກັນໄດ້ຢ່າງຄ່ອງແຄ້ວ ໂດຍເຈົ້າໜ້າທີ່ໃນສຳນັກງານແລະພາກສະໜາມສາມາດເຮັດວຽກຮ່ວມກັນໄດ້ ພ້ອມກັບການອັບເດດຂໍ້ມູນໄດ້ແບບ Real-time ໃນຮູບແບບແພັດຟອມ

Mapping

ການສ້າງແຜນທີ່ສາມາດຊ່ວຍເພີ່ມມິຕິມູມມອງເຊີງພື້ນທີ່ໃຫ້ແກ່ຂໍ້ມູນ ເຊີ່ງສາມາດນຳມາເປັນຕົວຊ່ວຍໃນການຕັດສິນໃຈໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບຫຼາຍຂື້ນ ແລະຍັງເປັນສື່ສຳຄັນໃນການສື່ສານແລະເຮັດວຽກຮ່ວມກັນດ້ວຍການຳແຜນທີ່ໄປໃຊ້ງານໃນອຸປະກອນຫຼາກຫຼາຍຊະນິດ ເຊັ່ນ ຄອມພິວເຕີ້ ເວັບບາວເຊີ ແລະອຸປະກອນພົກພາ ເປັນຕົ້ນ

3D GIS

ຍົກລະດັບການເຮັດວຽກດ້ານ GIS ດ້ວຍຂໍ້ມູນ 3 ມິຕິ ເພີ່ມຄວາມສະເໝືອນຈິງຂອງຂໍ້ມູນ GIS ໄດ້ດ້ວຍການແປງຂໍ້ມູນເປັນໂມເດ3ມິຕິສຳລັບການວິເຄາະແລະແບ່ງປັນໄອເດຍໃຫ້ແກ່ບຸກຄົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

Imagery & Remote Sensing

ArcGIS ມີເຄື່ອງມືຮອງຮັບການບໍລິຫານຈັດການ ແລະວິເຄາະຂໍ້ມູນຮູບຖ່າຍແລະຂໍ້ມູນຈາກການສຳຫຼວດ ໃນ
ດ້ານຂອກງານສະແດງຜົນການວິເຄາະແລະການເອີ້ນໃຊ້ຂໍ້ມູນຈາກຄັງຮູບຂະໜາດໃຫຍ່ໃນ ArcGIS Platform

Data Collection & Management

ສາມາດໃຊ້ ArcGIS ໃນການສຳຫຼວດ ຈັດເກັບ ໃຊ້ງານ ແລະເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບແລະປອດໄພ ໂດຍການບູລະນາການກັບລະບົບຈັດເກັບຂໍ້ມູນອື່ນໆແລະສາມາດເພີ່ມມິຕິເຊີງພື້ນທີ່ໃຫ້ແກ່ຂໍ້ມູນເຫຼົ່ານີ້ໄດ້

ArcGIS Platform ເປັນແພດຟອມທີ່ຄອບຄຸມການເຮັດວຽກກັບຂໍ້ມູນເຊີງພື້ນທີ່ທຸກຮູບແບບທັງໃນເດດທ໊ອບ ເຊີບເວີ້ ໂມບາຍແລະລະບົບຄາວເຕັກໂນໂລຍີ ເຊີ່ງສາມາດນຳມາປະຍຸກໃຊ້ໄດ້ທັງໃນພາກລັດຖະບານ ພາກເອກະຊົນແລະກຸ່ມອຸດສາຫະກຳຫຼາກຫຼາຍປະເພດ ມາຮ່ວມຄົ້ນພົບວ່າ ArcGIS Platform ສາມາດຊ່ວຍທຸລະກິດຫຼືອົງກອນໄດ້ແນວໃດ

ຄົ້ນຫາ ໃຊ້ງານ ສ້າງແລະແບ່ງປັນແຜນທີ່ຈາກອຸປະກອນສື່ສານທຸກປະເພດ ໄດ້ທຸກທີ່ ທຸກເວລາ


ArcGIS ຊ່ວຍໃຫ້ທຸກຄົນໃນອົງກອນໄດ້ດຮັບຂໍ້ມູນທີ່ຖືກຕ້ອງ ໃນເວລາທີ່ເໝາະສົມແລະເກີດການປະສານງານຮ່ວມກັນໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ

ຄຸນສົມບັດຂອງ ArcGIS Platform


ArcGIS ມີຄຸນສົມບັດທີ່ເໝາະສົມກັບການວິເຄາະຂໍ້ມູນເຊີງພື້ນທີ່ ທີ່ຕອບສະໜອງຂະບວນການ ການເຮັດວຽກຂອງອົງກອນ ດ້ວຍການໃຊ້ເຄື່ອງມືໃນການວິເຄາະແລະສະແດງຜົນຂໍ້ມູນເຊີງເລິກຈາກຂໍ້ມູນພາຍໃນແລະພາຍນອກອົງກອນ ພ້ອມກັບການນຳຜົນລັບໄປເຜີຍແຜ່ໃນຮູບແບບແຜນທີ່ ໂປແກມປະຍຸກ ແດດບອດ ແລະລາຍງານ

Spatial Analysis & Data Science

ເຊື່ອມຕໍ່ກັບແຫຼ່ງຂໍ້ມູນທີ່ຫຼາກຫຼາຍ ແລະນຳມາວິເຄາະຮ່ວມກັນ ດ້ວຍຄວາມສາມາດໃນການວິເຄາະເຊີງພື້ນທີ່ຂອງຊອຟແວຣ໌ ArcGIS ສາມາດນຳມິຕິຂອງໂລເຄຊັ່ນມາເປັນປັດໄຈຫຼັກໃນການວິເຄາະເພື່ອຫາແນວໂນ້ມຂອງຂໍ້ມູນແລະຍັງສ້າງໂມເດວການພະຍາກອນໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບແລະຍືດຫຍຸ່ນໃນຮູບແບບເດດທ໊ອບຫຼືໃນຄາວ

Field Operations

ໂລເຄຊັ່ນຄືປັດໄຈຫຼັກຂອງການເກັບຫຼືສຳຫຼວດຂໍ້ມູນພາກສະໜາມ ArcGIS ມີໂປແກມປະຫຍຸກທີ່ຮອງຮັບການໃຊ້ງານຮ່ວມກັນໄດ້ຢ່າງຄ່ອງແຄ້ວ ໂດຍເຈົ້າໜ້າທີ່ໃນສຳນັກງານແລະພາກສະໜາມສາມາດເຮັດວຽກຮ່ວມກັນໄດ້ ພ້ອມກັບການອັບເດດຂໍ້ມູນໄດ້ແບບ Real-time ໃນຮູບແບບແພັດຟອມ

Mapping

ການສ້າງແຜນທີ່ສາມາດຊ່ວຍເພີ່ມມິຕິມູມມອງເຊີງພື້ນທີ່ໃຫ້ແກ່ຂໍ້ມູນ ເຊີ່ງສາມາດນຳມາເປັນຕົວຊ່ວຍໃນການຕັດສິນໃຈໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບຫຼາຍຂື້ນ ແລະຍັງເປັນສື່ສຳຄັນໃນການສື່ສານແລະເຮັດວຽກຮ່ວມກັນດ້ວຍການຳແຜນທີ່ໄປໃຊ້ງານໃນອຸປະກອນຫຼາກຫຼາຍຊະນິດ ເຊັ່ນ ຄອມພິວເຕີ້ ເວັບບາວເຊີ ແລະອຸປະກອນພົກພາ ເປັນຕົ້ນ

3D GIS

ຍົກລະດັບການເຮັດວຽກດ້ານ GIS ດ້ວຍຂໍ້ມູນ 3 ມິຕິ ເພີ່ມຄວາມສະເໝືອນຈິງຂອງຂໍ້ມູນ GIS ໄດ້ດ້ວຍການແປງຂໍ້ມູນເປັນໂມເດ3ມິຕິສຳລັບການວິເຄາະແລະແບ່ງປັນໄອເດຍໃຫ້ແກ່ບຸກຄົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

Imagery & Remote Sensing

ArcGIS ມີເຄື່ອງມືຮອງຮັບການບໍລິຫານຈັດການ ແລະວິເຄາະຂໍ້ມູນຮູບຖ່າຍແລະຂໍ້ມູນຈາກການສຳຫຼວດ ໃນ
ດ້ານຂອກງານສະແດງຜົນການວິເຄາະແລະການເອີ້ນໃຊ້ຂໍ້ມູນຈາກຄັງຮູບຂະໜາດໃຫຍ່ໃນ ArcGIS Platform

Data Collection & Management

ສາມາດໃຊ້ ArcGIS ໃນການສຳຫຼວດ ຈັດເກັບ ໃຊ້ງານ ແລະເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບແລະປອດໄພ ໂດຍການບູລະນາການກັບລະບົບຈັດເກັບຂໍ້ມູນອື່ນໆແລະສາມາດເພີ່ມມິຕິເຊີງພື້ນທີ່ໃຫ້ແກ່ຂໍ້ມູນເຫຼົ່ານີ້ໄດ້

Flexible licensing and deployment


ArcGIS ມີຄຸນສົມບັດທີ່ເໝາະສົມກັບການວິເຄາະຂໍ້ມູນເຊີງພື້ນທີ່ທີ່ຕອບສະໜອງຂະບວນການການເຮັດວຽກຂອງອົງກອນ ດ້ວຍການໃຊ້ເຄື່ອງມືໃນການວິເຄາະແລະສະແດງຜົນຂໍ້ມູນເຊີງເລິກຈາກຂໍ້ມູນຍໃນແລະພາຍນອກອົງກອນ ພ້ອມກັບການນຳຜົນລັບໄປເຜີຍແຜ່ໃນຮູບແບບແຜນທີ່ ໂປແກມປະຫຍຸກ ເດດບອດ ແລະລາຍງານ

Esri’s cloud infrastructure

ການໃຊ້ງານໃນຮູບແບບ Software-as-a-Service (SaaS) ລະບົບຄາວທີ່ຮອງຮັບການໃຊ້ງານຕະຫຼອດເວລາດ້ວຍການເບິ່ງແຍງລະບົບໂດຍ Esri ແລະຮອງຮັບການຂະຫຍາຍຕົວຂອງລະບົບໄດ້ຢ່າງຍືດຫຍຸ່ນຕາມການໃຊ້ງານ

Your cloud infrastructure

ການໃຊ້ງານພາຍໃນໂຄງສ້າງພື້ນຖານຂອງອົງກອນ ຫຼືໃນລະບົບຄາວ ເຊັ່ນ Amazon Web Services ແລະ Microsoft Azure ໂດຍສາມາດຕິດຕັ້ງໃນຮູບແບບ Single-Machine ຫຼື Multiple-Machine ໄດ້

Flexible licensing and deployment


ArcGIS ມີຄຸນສົມບັດທີ່ເໝາະສົມກັບການວິເຄາະຂໍ້ມູນເຊີງພື້ນທີ່ທີ່ຕອບສະໜອງຂະບວນການການເຮັດວຽກຂອງອົງກອນ ດ້ວຍການໃຊ້ເຄື່ອງມືໃນການວິເຄາະແລະສະແດງຜົນຂໍ້ມູນເຊີງເລິກຈາກຂໍ້ມູນຍໃນແລະພາຍນອກອົງກອນ ພ້ອມກັບການນຳຜົນລັບໄປເຜີຍແຜ່ໃນຮູບແບບແຜນທີ່ ໂປແກມປະຫຍຸກ ເດດບອດ ແລະລາຍງານ

Esri’s cloud infrastructure

ການໃຊ້ງານໃນຮູບແບບ Software-as-a-Service (SaaS) ລະບົບຄາວທີ່ຮອງຮັບການໃຊ້ງານຕະຫຼອດເວລາດ້ວຍການເບິ່ງແຍງລະບົບໂດຍ Esri ແລະຮອງຮັບການຂະຫຍາຍຕົວຂອງລະບົບໄດ້ຢ່າງຍືດຫຍຸ່ນຕາມການໃຊ້ງານ

Your cloud infrastructure

ການໃຊ້ງານພາຍໃນໂຄງສ້າງພື້ນຖານຂອງອົງກອນ ຫຼືໃນລະບົບຄາວ ເຊັ່ນ Amazon Web Services ແລະ Microsoft Azure ໂດຍສາມາດຕິດຕັ້ງໃນຮູບແບບ Single-Machine ຫຼື Multiple-Machine ໄດ້