Events

Events

Upcoming

Past Events

Upcoming

Past Events

ในงานสัมมนาออนไลน์นี้คุณจะเรียนรู้วิธี ใช้แผนที่และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่เพื่อให้เห็นภาพ ทำความเข้าใจ วางแผน และดำเนินการเมื่อประสานงานกับโปรแกรมการจัดการฟาร์มที่มีรายละเอียดและซับซ้อน ...

ปัจจุบันเทคโนโลยีทางด้านสื่อสารโทรคมนาคม ได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ทำให้ผู้ให้บริการในธุรกิจโทรคมนาคมแต่ละราย ต้องแข่งขันกันในด้านต่างๆ เพื่อให้การบริการลูกค้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ...

ที่ดิน ถือเป็นทรัพยากรที่จำเป็นที่ช่วยสนับสนุนความเป็นอยู่ที่ดีทั้งทางด้านสังคมและเศรษฐกิจ จึงจำเป็นที่จะต้องควบคุมและจัดการที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อความมั่นคงทางสังคมและการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ GIS...