ArcGIS Enterprise

ArcGIS Enterprise

Power your location intelligence

ArcGIS Enterprise ເປັນລະບົບບໍລິຫານຈັດການຂໍ້ມູນເຊີງພື້ນທີ່ພາຍໃຕ້ຮູບແບບການເຮັດວຽກແບບ Private Cloud ທີ່ສາມາດບໍລິຫານຈັດການຂໍ້ມູນເຊີງພື້ນທີ່ພາຍໃນໂຄງສ້າງພື້ນຖານຂອງອົງກອນ ລວມເຖີງການກຳໜົດສິດໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ພາຍໃນອົງກອນສາມາດເຂົ້າເຖີງວິເຄາະ ແລະໃຊ້ງານຂໍ້ມູນຮ່ວມກັນຜ່ານເວັບບາບເຊີ ສະມາດໂຟນ ແທັບເລັດ ຫຼື້ເດດທ໊ອບ

ແຜນທີແລະການວິເຄາະດ້ວຍຊ໊ອບແວຊັ້ນນຳຢ່າງ GIS


ພ້ອມສ້າງພື້ນຖານດ້ວຍ ArcGIS Enterprise

ປັບໃຊ້ໃນອົງກອນໄດ້ຢ່າງປອດໄພ

ArcGIS Enterprise ຮອງຮັບການເຮັດວຽກທັງໃນຮູບແບບ Cloud ແລະ On-premises ສາມາດຈັດການແລະປັບປຸງລະບົບໃຫ້ເໝາະສົມຕໍ່ການໃຊ້ງານພາຍໃນອົງກອນໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ

ບໍລິຫານຈັດການຂໍ້ມູນ

ຮອງຮັບການໃຊ້ງານຮ່ວມກັບຊອຟແວຣ໌ຖານຂໍ້ມູນພາຍໃນອົງກອນ Microsoft SQL Server, Oracle, PostgreSQL, SAP HANA ແລະອື່ນໆ

ແຜນທີ່ແລະການສະແດງຜົນທີ່ຊົງພະລັງ

ສາມາດນຳຂໍ້ມູນມາສະແດງຜົນໃນແຜນທີ່ໃນຮູບແບບຕ່າງໆ ລວມໄປເຖີງການສ້າງແອບພິເຄຊັ່ນ ເພື່ອນຳໄປສູ່ການຕັດສິນໃຈທີ່ດີຍິ່ງຂື້ນ

ການວິເຄາະທີ່ມີປະສິດທິພາບ

ວິເຄາະຂໍ້ມູນດ້ວຍເຄື່ອງມືໃນ ArcGIS Enterprise ເຮັດໃຫ້ເຫັນຄວາມສຳພັນຂອງຂໍ້ມູນໃນຮູບແບບແລະມູມມອງເຊີງພື້ນທີ່

ArcGIS Enterprise ເຮັດວຽກແນວໃດ


ຈັດການແລະເຂົ້າເຖີງຂໍ້ມູນ

ສາມາດຈັດການແລະເຂົ້າເຖີງຂໍ້ມູນຜ່ານເວັບໄຊຕ໌ໄດ້ທຸກທີ່ ທຸກເວລາ ໃນທຸກໆອຸປະກອນ

ວິເຄາະເພື່ອເຂົ້າໃຈຄວາມສຳພັນຂອງຂໍ້ມູນ

ເຂົ້າໃຈຄວາມສຳພັນຂອງຂໍ້ມູນຫຼາຍຍິ່ງຂື້ນດ້ວຍການວິເຄາະໃນຮູບແບບ Location Intelligence

ແບ່ງປັນຂ້ໍມູນຮ່ວມກັນໃນອົງກອນເຈົ້າໜ້າທີ່ໃນອົງກອນ

ສາມາດແບ່ງປັນແລະໃຊ້ງານຂໍ້ມູນຮ່ວມກັນໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ ເຮັດໃຫ້ການເຮັດວຽກວ່ອງໄວແລະເປັນໄປຢ່າງມີປະສິດທິພາບ

ArcGIS Enterprise ເປັນລະບົບບໍລິຫານຈັດການຂໍ້ມູນເຊີງພື້ນທີ່ພາຍໃຕ້ຮູບແບບການເຮັດວຽກແບບ Private Cloud ທີ່ສາມາດບໍລິຫານຈັດການຂໍ້ມູນເຊີງພື້ນທີ່ພາຍໃນໂຄງສ້າງພື້ນຖານຂອງອົງກອນ ລວມເຖີງການກຳໜົດສິດໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ພາຍໃນອົງກອນສາມາດເຂົ້າເຖີງວິເຄາະ ແລະໃຊ້ງານຂໍ້ມູນຮ່ວມກັນຜ່ານເວັບບາບເຊີ ສະມາດໂຟນ ແທັບເລັດ ຫຼື້ເດດທ໊ອບ

ແຜນທີແລະການວິເຄາະດ້ວຍຊ໊ອບແວຊັ້ນນຳຢ່າງ GIS


ພ້ອມສ້າງພື້ນຖານດ້ວຍ ArcGIS Enterprise

ປັບໃຊ້ໃນອົງກອນໄດ້ຢ່າງປອດໄພ

ArcGIS Enterprise ຮອງຮັບການເຮັດວຽກທັງໃນຮູບແບບ Cloud ແລະ On-premises ສາມາດຈັດການແລະປັບປຸງລະບົບໃຫ້ເໝາະສົມຕໍ່ການໃຊ້ງານພາຍໃນອົງກອນໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ

ບໍລິຫານຈັດການຂໍ້ມູນ

ຮອງຮັບການໃຊ້ງານຮ່ວມກັບຊອຟແວຣ໌ຖານຂໍ້ມູນພາຍໃນອົງກອນ Microsoft SQL Server, Oracle, PostgreSQL, SAP HANA ແລະອື່ນໆ

ແຜນທີ່ແລະການສະແດງຜົນທີ່ຊົງພະລັງ

ສາມາດນຳຂໍ້ມູນມາສະແດງຜົນໃນແຜນທີ່ໃນຮູບແບບຕ່າງໆ ລວມໄປເຖີງການສ້າງແອບພິເຄຊັ່ນ ເພື່ອນຳໄປສູ່ການຕັດສິນໃຈທີ່ດີຍິ່ງຂື້ນ

ການວິເຄາະທີ່ມີປະສິດທິພາບ

ວິເຄາະຂໍ້ມູນດ້ວຍເຄື່ອງມືໃນ ArcGIS Enterprise ເຮັດໃຫ້ເຫັນຄວາມສຳພັນຂອງຂໍ້ມູນໃນຮູບແບບແລະມູມມອງເຊີງພື້ນທີ່

ArcGIS Enterprise ເຮັດວຽກແນວໃດ


ຈັດການແລະເຂົ້າເຖີງຂໍ້ມູນ

ສາມາດຈັດການແລະເຂົ້າເຖີງຂໍ້ມູນຜ່ານເວັບໄຊຕ໌ໄດ້ທຸກທີ່ ທຸກເວລາ ໃນທຸກໆອຸປະກອນ

ວິເຄາະເພື່ອເຂົ້າໃຈຄວາມສຳພັນຂອງຂໍ້ມູນ

ເຂົ້າໃຈຄວາມສຳພັນຂອງຂໍ້ມູນຫຼາຍຍິ່ງຂື້ນດ້ວຍການວິເຄາະໃນຮູບແບບ Location Intelligence

ແບ່ງປັນຂ້ໍມູນຮ່ວມກັນໃນອົງກອນເຈົ້າໜ້າທີ່ໃນອົງກອນ

ສາມາດແບ່ງປັນແລະໃຊ້ງານຂໍ້ມູນຮ່ວມກັນໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ ເຮັດໃຫ້ການເຮັດວຽກວ່ອງໄວແລະເປັນໄປຢ່າງມີປະສິດທິພາບ