ArcGIS Drone2Map

ປ່ຽນDroneຂອງທ່ານເປັນເຄື່ອງມືທີ່ເພີ່ມປະສິດທິພາບ

ສ້າງ Orthomosaics, 3D meshes ແລະອື່ນໆໃນໂປແກມ ArcGIS Enterprise ຕັ້ງແຕ່ໂດຣນເກັບຂໍ້ມູນຂອງທ່ານຈົນເຖີງຮູບຖ່າຍພຽງບໍ່ເທົ່າໃດນາທີ

ເຮັດວຽກແນວໃດ

ArcGIS Drone2Map ຊ່ວຍເພີ່ມຄວາມຄ່ອງຕົວໃນການສ້າງຜະລິດຕະພັນຮູບຖ່າຍຢ່າງມືອາຊີບຕັ້ງແຕ່ໂດຣນເກັບຂໍ້ມູນຈົນເຖີງຮູບຖ່າຍສຳລັບການສະແດງຜົນແລະວິເຄາະໃນໂປແກມ ArcGIS

ສະໜັບສະໜຸນໂດຣນ

ໃຊ້ໂດຣນແລະກ້ອງທີ່ຕົງຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານ ແລະປະມວນຜົນຮູບຈາກພາກສະໜາມເພື່ອກວດສອບຂອບເຂດແລະຄຸນນະພາບຂອງການເກັບຮູບຖ່າຍຂອງທ່ານ

ການຄວບຄຸມພາກພື້ນດິນ

ຫຼຸດຄວາມຊັບຊ້ອນແລະຫຼຸດຂັ້ນຕອນການເຮັດວຽກຄວບຄຸມພາກພື້ນດິນຂອງທ່ານໂດຍການໃຊ້ໂປແກມ ArcGIS Collector ເພື່ອເກັບຕຳແໜ່ງທີ່ແນ່ນອນສູງທີ່ພ້ອມລວມເຂົ້າໄປຍັງໂຄງການ

ຈຸດເດັ່ນຂອງ Drone2Map

ເຮັດການປະມວນຜົນກະທົບຂອງທ່ານໃຫ້ອັດຕະໂນມັດດ້ວຍຊອຟແວຣ໌ປະມວນຜົນຮູບໂດຣນທີ່ງ່າຍທີ່ສຸດຂອງອຸດສາຫະກຳ ສ້າງຜະລິດຕະພັນ 2 ມິຕິ ແລະ 3 ມິຕິທີ່ສວຍງາມທີ່ທັງອົງກອນຂອງທ່ານສາມາດໃຊ້ສຳລັບການວິເຄາະແລະສະແດງຜົນໄດ້ດ້ວຍບໍ່ເທົ່າໃດຄລິກ

ຜະລິດຕະພັນຮູບຖ່າຍໃນໂປແກມ ArcGIS ຕາມຄວາມຕ້ອງການ

ຜະລິດຕະພັນຮູບຖ່າຍ 2 ມິຕິ

ORTHOMOSAIC – ຮັບມູມມອງທາງອາກາດທີ່ອັບເດດພຽງກົດປຸ່ມ ສ້າງແຜນທີ່ຖານຂອງທ່ານເອງ ວິເຄາະຮູບຖ່າຍ ແລະວັດຄຸນສົມບັດຕ່າງໆ

ELEVATION PRODUCTS – ສ້າງແບບຈຳລອງພູມມິປະເທດພື້ນທີ່ໂຄງການຂອງທ່ານດ້ວຍແບບຈຳລອງພື້ນຜິວດິຈິທັດຄວາມລະອຽດສູງ ສ້າງແບບຈຳລອງພູມມິທັດທຳມະຊາດຂອງພື້ນທີ່ໂຄງການຂອງທ່ານດ້ວຍແບບຈຳລອງຄ່າຄວາມສູງພູມມິປະເທດແລະເສັ້ນຄວາມສູງແບບດິຈິທັດ

ຜະລິດຕະພັນຮູບຖ່າຍ 3 ມິຕິ

ການສະແດງຜົນ – ແບບຈຳລອງ 3 ມິຕິແບບ mesh ສະໜັບສະໜຸນການສ້າງແບບຈຳລອງ ການວາງແຜນ ແລະການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນໃນທຸກໆລະດັບ

ການວິເຄາະ – 3D point clouds ຊ່ວຍການວິເຄາະຄຸນລັກສະນະທາງທຳມະຊາດແລະທີ່ຖືກສ້າງຂື້ນ ລວມເຖີງການວັດປະລິມານການກວດຈັບ ການປ່ຽນແປງ ແນວສາຍຕາ ແລະສິ່ງກີດຂວາງ

ຄວາມສາມາດໃນການກວດສອບ

ເບິ່ງສິນຊັບຂອງທ່ານຈາກທຸກມູມມອງດ້ວຍ Drone2Map ແລະກວດສອບສິນຊັບຖາວອນ ທີ່ອາດຈະເຂົ້າເຖີງໄດ້ຍາກ ເບິ່ງຮູບຖ່າຍຈາກຫຼາຍມູມມອງ

Main

ປ່ຽນDroneຂອງທ່ານເປັນເຄື່ອງມືທີ່ເພີ່ມປະສິດທິພາບ

ສ້າງ Orthomosaics, 3D meshes ແລະອື່ນໆໃນໂປແກມ ArcGIS Enterprise ຕັ້ງແຕ່ໂດຣນເກັບຂໍ້ມູນຂອງທ່ານຈົນເຖີງຮູບຖ່າຍພຽງບໍ່ເທົ່າໃດນາທີ

ເຮັດວຽກແນວໃດ

ArcGIS Drone2Map ຊ່ວຍເພີ່ມຄວາມຄ່ອງຕົວໃນການສ້າງຜະລິດຕະພັນຮູບຖ່າຍຢ່າງມືອາຊີບຕັ້ງແຕ່ໂດຣນເກັບຂໍ້ມູນຈົນເຖີງຮູບຖ່າຍສຳລັບການສະແດງຜົນແລະວິເຄາະໃນໂປແກມ ArcGIS

ສະໜັບສະໜຸນໂດຣນ

ໃຊ້ໂດຣນແລະກ້ອງທີ່ຕົງຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານ ແລະປະມວນຜົນຮູບຈາກພາກສະໜາມເພື່ອກວດສອບຂອບເຂດແລະຄຸນນະພາບຂອງການເກັບຮູບຖ່າຍຂອງທ່ານ

ການຄວບຄຸມພາກພື້ນດິນ

ຫຼຸດຄວາມຊັບຊ້ອນແລະຫຼຸດຂັ້ນຕອນການເຮັດວຽກຄວບຄຸມພາກພື້ນດິນຂອງທ່ານໂດຍການໃຊ້ໂປແກມ ArcGIS Collector ເພື່ອເກັບຕຳແໜ່ງທີ່ແນ່ນອນສູງທີ່ພ້ອມລວມເຂົ້າໄປຍັງໂຄງການ

ຈຸດເດັ່ນຂອງ Drone2Map

ເຮັດການປະມວນຜົນກະທົບຂອງທ່ານໃຫ້ອັດຕະໂນມັດດ້ວຍຊອຟແວຣ໌ປະມວນຜົນຮູບໂດຣນທີ່ງ່າຍທີ່ສຸດຂອງອຸດສາຫະກຳ ສ້າງຜະລິດຕະພັນ 2 ມິຕິ ແລະ 3 ມິຕິທີ່ສວຍງາມທີ່ທັງອົງກອນຂອງທ່ານສາມາດໃຊ້ສຳລັບການວິເຄາະແລະສະແດງຜົນໄດ້ດ້ວຍບໍ່ເທົ່າໃດຄລິກ

ຜະລິດຕະພັນຮູບຖ່າຍໃນໂປແກມ ArcGIS ຕາມຄວາມຕ້ອງການ

ຜະລິດຕະພັນຮູບຖ່າຍ 2 ມິຕິ

ORTHOMOSAIC – ຮັບມູມມອງທາງອາກາດທີ່ອັບເດດພຽງກົດປຸ່ມ ສ້າງແຜນທີ່ຖານຂອງທ່ານເອງ ວິເຄາະຮູບຖ່າຍ ແລະວັດຄຸນສົມບັດຕ່າງໆ

ELEVATION PRODUCTS – ສ້າງແບບຈຳລອງພູມມິປະເທດພື້ນທີ່ໂຄງການຂອງທ່ານດ້ວຍແບບຈຳລອງພື້ນຜິວດິຈິທັດຄວາມລະອຽດສູງ ສ້າງແບບຈຳລອງພູມມິທັດທຳມະຊາດຂອງພື້ນທີ່ໂຄງການຂອງທ່ານດ້ວຍແບບຈຳລອງຄ່າຄວາມສູງພູມມິປະເທດແລະເສັ້ນຄວາມສູງແບບດິຈິທັດ

ຜະລິດຕະພັນຮູບຖ່າຍ 3 ມິຕິ

ການສະແດງຜົນ – ແບບຈຳລອງ 3 ມິຕິແບບ mesh ສະໜັບສະໜຸນການສ້າງແບບຈຳລອງ ການວາງແຜນ ແລະການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນໃນທຸກໆລະດັບ

ການວິເຄາະ – 3D point clouds ຊ່ວຍການວິເຄາະຄຸນລັກສະນະທາງທຳມະຊາດແລະທີ່ຖືກສ້າງຂື້ນ ລວມເຖີງການວັດປະລິມານການກວດຈັບ ການປ່ຽນແປງ ແນວສາຍຕາ ແລະສິ່ງກີດຂວາງ

ຄວາມສາມາດໃນການກວດສອບ

ເບິ່ງສິນຊັບຂອງທ່ານຈາກທຸກມູມມອງດ້ວຍ Drone2Map ແລະກວດສອບສິນຊັບຖາວອນ ທີ່ອາດຈະເຂົ້າເຖີງໄດ້ຍາກ ເບິ່ງຮູບຖ່າຍຈາກຫຼາຍມູມມອງ