ArcGIS Apps

ArcGIS Apps

ArcGIS Apps

ຊຸດແອບພິເຄຊັ່ນທີ່ເຮັດວຽກໄດ້ທຸກທີ່

ເລີ່ມຕົ້ນຂັ້ນຕອນການເຮັດວຽກຂອງທ່ານ ດ້ວຍແອບພິເຄຊັ່ນທີ່ພ້ອມເຮັດວຽກໄດ້ທັນທີໃນທຸກທີ່ ບໍ່ວ່າຈະໃນຄອມພິວເຕີ້ ເດດທ໊ອບ ອຸປະກອນເຄື່ອນທີ່ ຫຼືໃນບາວເຊີຂອງທ່ານ ຂັບເຄື່ອນໂດຍຊອຟແວຣ໌ແຜນທີ່ຊັ້ນນຳລະດັບໂລກຂອງ Esri ໃຊ້ສັກຂະຍະພາບການເຮັດວຽກເຊີງພື້ນທີ່ເພື່ອເບິ່ງຂໍ້ມູນ ປັບປຸງການເຮັດວຽກ ເພື່ອຊ່ວຍເພີ່ມປະສິດທິພາບໃນການດຳເນີນວຽກ ແລະໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກຂໍ້ມູນເຊີງເລີກ ຂໍ້ມູນທີ່ໜ້າເຊື່ອຖືຂອງທ່ານ ຄວນຄ່າແກ່ການນຳມາປະຫຍຸກໃຊ້ໃນການເຮັດວຽກໃຫ້ດີທີ່ສຸດຕາມສັກຂະຍະພາບຂອງຂໍ້ມູນ ເຮັດໃຫ້ໝັ້ນໃຈວ່າທີມງານຂອງທ່ານທັງໃນພາກສະໜາມຫຼືໃນສຳນັກງານກຳລັງໃຊ້ຂໍ້ມູນຊຸດດຽກັນ ເພື່ອຫຼຸດຄວາມຜິດພາດ ເພີ່ມປະສິດທິພາບແລະປະຫຍັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ

ArcGIS Apps ເຮັດຫຍັງໄດ້ແດ່

ArcGIS Apps ຊ່ວຍໃຫ້ວຽກສຳເລັດຕາມຸ້ງເປົ້າໝາຍໄດ້ວ່ອງໄວຂື້ນ ດ້ວຍເຄື່ອງມືທີ່ຜູ້ໃຊ້ງານສາມາດໃຊ້ສ້າງແອບພິເຄຊັ່ນຂອງຕົນເອງໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ ຕອບໂຈດຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ໃຊ້ງານທຸກຮູບແບບ ເຊັ່ນ ການໃຊ້ງານ GIS ໃນວຽກພາກສະໜາມ ການຕັດສິນໃຈໄດ້ດີຂື້ນດ້ວຍຂໍ້ມູນທາງພູມມິສາດເຊີງເລີກ ສ້າງການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຜູ້ຄົນ ສ້າງແອບພິເຄຊັ່ນຂອງທ່ານເອງ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງຂຽນໂປແກມ

Apps for the Field

Take GIS to the field and back

Apps for the Office

Make Better Decisions with Geographic Insights

Apps for the Community

Engage Your Audience

App Builders

Build Your Own Apps, No Coding Required

ຊຸດແອບພິເຄຊັ່ນທີ່ເຮັດວຽກໄດ້ທຸກທີ່

ເລີ່ມຕົ້ນຂັ້ນຕອນການເຮັດວຽກຂອງທ່ານ ດ້ວຍແອບພິເຄຊັ່ນທີ່ພ້ອມເຮັດວຽກໄດ້ທັນທີໃນທຸກທີ່ ບໍ່ວ່າຈະໃນຄອມພິວເຕີ້ ເດດທ໊ອບ ອຸປະກອນເຄື່ອນທີ່ ຫຼືໃນບາວເຊີຂອງທ່ານ ຂັບເຄື່ອນໂດຍຊອຟແວຣ໌ແຜນທີ່ຊັ້ນນຳລະດັບໂລກຂອງ Esri ໃຊ້ສັກຂະຍະພາບການເຮັດວຽກເຊີງພື້ນທີ່ເພື່ອເບິ່ງຂໍ້ມູນ ປັບປຸງການເຮັດວຽກ ເພື່ອຊ່ວຍເພີ່ມປະສິດທິພາບໃນການດຳເນີນວຽກ ແລະໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກຂໍ້ມູນເຊີງເລີກ ຂໍ້ມູນທີ່ໜ້າເຊື່ອຖືຂອງທ່ານ ຄວນຄ່າແກ່ການນຳມາປະຫຍຸກໃຊ້ໃນການເຮັດວຽກໃຫ້ດີທີ່ສຸດຕາມສັກຂະຍະພາບຂອງຂໍ້ມູນ ເຮັດໃຫ້ໝັ້ນໃຈວ່າທີມງານຂອງທ່ານທັງໃນພາກສະໜາມຫຼືໃນສຳນັກງານກຳລັງໃຊ້ຂໍ້ມູນຊຸດດຽກັນ ເພື່ອຫຼຸດຄວາມຜິດພາດ ເພີ່ມປະສິດທິພາບແລະປະຫຍັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ

ArcGIS Apps ເຮັດຫຍັງໄດ້ແດ່

ArcGIS Apps ຊ່ວຍໃຫ້ວຽກສຳເລັດຕາມຸ້ງເປົ້າໝາຍໄດ້ວ່ອງໄວຂື້ນ ດ້ວຍເຄື່ອງມືທີ່ຜູ້ໃຊ້ງານສາມາດໃຊ້ສ້າງແອບພິເຄຊັ່ນຂອງຕົນເອງໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ ຕອບໂຈດຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ໃຊ້ງານທຸກຮູບແບບ ເຊັ່ນ ການໃຊ້ງານ GIS ໃນວຽກພາກສະໜາມ ການຕັດສິນໃຈໄດ້ດີຂື້ນດ້ວຍຂໍ້ມູນທາງພູມມິສາດເຊີງເລີກ ສ້າງການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຜູ້ຄົນ ສ້າງແອບພິເຄຊັ່ນຂອງທ່ານເອງ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງຂຽນໂປແກມ

Apps for the Field

Take GIS to the field and back

Apps for the Office

Make Better Decisions with Geographic Insights

Apps for the Community

Engage Your Audience

App Builders

Build Your Own Apps, No Coding Required