Apps for the Community

Apps for the Community

ສ້າງຄວາມມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຜູ້ຊົມ

ລັດຖະບານ ອົງກອນ ບໍ່ສະແຫວງກາກຳໄລ ສື່ມວນຊົນ ແລະທຸລະກິດຕ່າງຕ້ອງການວິທີການສື່ສານທີ່ມີປະສິດທິພາບຫຼາຍຂື້ນກັບຜູ້ຊົມສະເພາະກຸ່ມ ບໍ່ວ່າທ່ານຈະຕ້ອງການເຂົ້າເຖີງສາທາລະນະຊົນກຸ່ມໃຫຍ່ຫຼືຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນອົງກອນສະເພາະກຸ່ມ ແອບພິເຄຊັ່ນ ArcGIS for the Community ອັນຊົງພະປະສິດທິພາບໃຫ້ທ່ານເຮັດໄດ້ຫຼາຍຍິ່ງກວ່າ

ແບ່ງປັນຂໍ້ມູນແລະເລື່ອງລາວ

ທົດລອງໃຊ້ເທມເພດແອບພິເຄຊັ່ນທີ່ກຳໜົດໄດ້ແຕກຕ່າງກັນຫຼາຍກວ່າ 30 ຮູບແບບ ແລະໃຊ້ຄວາມສາມາດໃນການເລົ່າເລື່ອງທີ່ມີປະສິດທິພາບດ້ວຍ ArcGIS Story Maps ສ້າງແອບທີ່ໃຊ້ສ້າງແຜນທີ່ເຊີ່ງສາມາດໃຊ້ງານໄດ້ພາຍໃນອົງກອນຂອງທ່ານ ຝັງໄວ້ໃນເວັບໄຊຕ໌ຫຼືແບ່ງປັນກັບຜູ້ຄົນໃນໂລກນີ້ ດ້ວຍແອບນີ້ທ່ານສາມາດ:

 • ສ້າງການມີສ່ວນຮ່ວມແກ່ຊຸມຊົນຂອງທ່ານ
 • ສະແດງແຜນງານ ໂຄງການແລະໂຄງສ້າງພື້ນຖານ
 • ສື່ສານກັບລູກຄ້າ
 • ໃຫ້ຄົນໃນຊຸມຊົນໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມສັງເກດການແລະໃຫ້ຂໍ້ມູນລວມທັງ
 • ໃຫ້ຄວາມຮູ້ແກ່ຜູ້ມີອຳນາດໃນການຕັດສິນໃຈ
 • ລວບລວມຜູ້ສະໜັບສະໜຸນ

ເຊື່ອມໂຍງຜູ້ຄົນກັບຂໍ້ມູນ

ເມື່ອໃດກໍ່ຕາມທີ່ຕ້ອງການຂໍ້ມູນ ທັງປະຊາຊົນ ນັກຂ່າວ ນັກວິຊາການ ກຸ່ມ Start-up ຫຼືແມ້ແຕ່ຄົນໃນອົງກອນຂອງທ່ານ ທຸກຄົນໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກການຄົ້ນຫາຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ຮັບສິດທິຕາມທີ່ພວກເຂົາຕ້ອງການ ໃຫ້ສາມາດເຂົ້າເຖີງໄດ້ຜ່ານ Open data portal ໃຊ້ຂໍ້ມູນ GIS ທີ່ມີຢູ່ໃຫ້ເປັນປະໂຫຍດໂດຍການໃຊ້ ArcGIS Hub ເພື່ອປ່ຽນຂໍ້ມູນທີ່ທ່ານສາມາດສ້າງການມີສ່ວນຮ່ວມແລະສື່ສານກັບຜູ້ຊົມຂອງທ່ານ

ຄິດເລີ່ມຕົ້ນແລະດຳເນີນການຮ່ວມກັນ

ສາມາດເຂົ້າເຖີງຂໍ້ມູນ ແຜນທີ່ ແລະແອບທີ່ສາມາດໃຊ້ສ້າງຂໍ້ມູນຜະລິດຕະພັນແລະຄວາມຮູ້ໃຫມ່ໆເພື່ອໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດຕໍ່ຊຸມຊົນ ໂດຍເປັນພື້ນທີ່ທີ່ລັດຖະບານ NGOs ກຸ່ມ Start-up ທຸລະກິດ ແລະປະຊາຊົນ ສາມາດເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ ເພື່ອສ້າງວິໄສທັດແລະແອບພິເຄຊັ່ນທີ່ຊ່ວຍໃນການແກ້ໄຂປັນຫາ


ดู Apps ที่เกี่ยวข้อง

ArcGIS Open Data

สนับสนุนการตัดสินใจและผลลัพธ์ด้วยข้อมูลของคุณ

Crowdsource Manager

นำเสนอแผนที่ได้มากกว่าหนึ่ง ตรวจสอบปัญหาหรือรายงานข้อมูล ดูรูปแบบและการกระจายตัว รายละเอียดของปัญหา อัพเดทสถานะ และกำหนดความรับผิดชอบงานได้

Crowdsource Polling

นำเสนอแผนที่ที่สามารถใช้วัดความเชื่อมั่นในแผนงานหรือข้อเสนอที่เฉพาะเจาะจง

Crowdsource Reporter

นำเสนอแผนที่ได้มากกว่าหนึ่ง รายงานปัญหาหรือข้อควรระวัง ผู้ใช้สามารถส่งรายงานใหม่ ตรวจสอบรายงานที่มีอยู่แล้ว ให้ความคิดเห็นและให้คะแนนเสียงบนรายงานหรือข้อควรระวังที่ผู้อื่นส่งมาได้โดยไม่ต้องระบุชื่อ

ArcGIS Story Maps

ทุกคนมีเรื่องราวที่จะบอกเล่า ใช้พลังจากแผนที่เพื่อบอกเล่าเรื่องราวของคุณ

ສ້າງຄວາມມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຜູ້ຊົມ

ລັດຖະບານ ອົງກອນ ບໍ່ສະແຫວງກາກຳໄລ ສື່ມວນຊົນ ແລະທຸລະກິດຕ່າງຕ້ອງການວິທີການສື່ສານທີ່ມີປະສິດທິພາບຫຼາຍຂື້ນກັບຜູ້ຊົມສະເພາະກຸ່ມ ບໍ່ວ່າທ່ານຈະຕ້ອງການເຂົ້າເຖີງສາທາລະນະຊົນກຸ່ມໃຫຍ່ຫຼືຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນອົງກອນສະເພາະກຸ່ມ ແອບພິເຄຊັ່ນ ArcGIS for the Community ອັນຊົງພະປະສິດທິພາບໃຫ້ທ່ານເຮັດໄດ້ຫຼາຍຍິ່ງກວ່າ

ແບ່ງປັນຂໍ້ມູນແລະເລື່ອງລາວ

ທົດລອງໃຊ້ເທມເພດແອບພິເຄຊັ່ນທີ່ກຳໜົດໄດ້ແຕກຕ່າງກັນຫຼາຍກວ່າ 30 ຮູບແບບ ແລະໃຊ້ຄວາມສາມາດໃນການເລົ່າເລື່ອງທີ່ມີປະສິດທິພາບດ້ວຍ ArcGIS Story Maps ສ້າງແອບທີ່ໃຊ້ສ້າງແຜນທີ່ເຊີ່ງສາມາດໃຊ້ງານໄດ້ພາຍໃນອົງກອນຂອງທ່ານ ຝັງໄວ້ໃນເວັບໄຊຕ໌ຫຼືແບ່ງປັນກັບຜູ້ຄົນໃນໂລກນີ້ ດ້ວຍແອບນີ້ທ່ານສາມາດ:

 • ສ້າງການມີສ່ວນຮ່ວມແກ່ຊຸມຊົນຂອງທ່ານ
 • ສະແດງແຜນງານ ໂຄງການແລະໂຄງສ້າງພື້ນຖານ
 • ສື່ສານກັບລູກຄ້າ
 • ໃຫ້ຄົນໃນຊຸມຊົນໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມສັງເກດການແລະໃຫ້ຂໍ້ມູນລວມທັງ
 • ໃຫ້ຄວາມຮູ້ແກ່ຜູ້ມີອຳນາດໃນການຕັດສິນໃຈ
 • ລວບລວມຜູ້ສະໜັບສະໜຸນ

ເຊື່ອມໂຍງຜູ້ຄົນກັບຂໍ້ມູນ

ເມື່ອໃດກໍ່ຕາມທີ່ຕ້ອງການຂໍ້ມູນ ທັງປະຊາຊົນ ນັກຂ່າວ ນັກວິຊາການ ກຸ່ມ Start-up ຫຼືແມ້ແຕ່ຄົນໃນອົງກອນຂອງທ່ານ ທຸກຄົນໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກການຄົ້ນຫາຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ຮັບສິດທິຕາມທີ່ພວກເຂົາຕ້ອງການ ໃຫ້ສາມາດເຂົ້າເຖີງໄດ້ຜ່ານ Open data portal ໃຊ້ຂໍ້ມູນ GIS ທີ່ມີຢູ່ໃຫ້ເປັນປະໂຫຍດໂດຍການໃຊ້ ArcGIS Hub ເພື່ອປ່ຽນຂໍ້ມູນທີ່ທ່ານສາມາດສ້າງການມີສ່ວນຮ່ວມແລະສື່ສານກັບຜູ້ຊົມຂອງທ່ານ

ຄິດເລີ່ມຕົ້ນແລະດຳເນີນການຮ່ວມກັນ

ສາມາດເຂົ້າເຖີງຂໍ້ມູນ ແຜນທີ່ ແລະແອບທີ່ສາມາດໃຊ້ສ້າງຂໍ້ມູນຜະລິດຕະພັນແລະຄວາມຮູ້ໃຫມ່ໆເພື່ອໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດຕໍ່ຊຸມຊົນ ໂດຍເປັນພື້ນທີ່ທີ່ລັດຖະບານ NGOs ກຸ່ມ Start-up ທຸລະກິດ ແລະປະຊາຊົນ ສາມາດເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ ເພື່ອສ້າງວິໄສທັດແລະແອບພິເຄຊັ່ນທີ່ຊ່ວຍໃນການແກ້ໄຂປັນຫາ


ดู Apps ที่เกี่ยวข้อง

ArcGIS Open Data

สนับสนุนการตัดสินใจและผลลัพธ์ด้วยข้อมูลของคุณ

Crowdsource Manager

นำเสนอแผนที่ได้มากกว่าหนึ่ง ตรวจสอบปัญหาหรือรายงานข้อมูล ดูรูปแบบและการกระจายตัว รายละเอียดของปัญหา อัพเดทสถานะ และกำหนดความรับผิดชอบงานได้

Crowdsource Polling

นำเสนอแผนที่ที่สามารถใช้วัดความเชื่อมั่นในแผนงานหรือข้อเสนอที่เฉพาะเจาะจง

Crowdsource Reporter

นำเสนอแผนที่ได้มากกว่าหนึ่ง รายงานปัญหาหรือข้อควรระวัง ผู้ใช้สามารถส่งรายงานใหม่ ตรวจสอบรายงานที่มีอยู่แล้ว ให้ความคิดเห็นและให้คะแนนเสียงบนรายงานหรือข้อควรระวังที่ผู้อื่นส่งมาได้โดยไม่ต้องระบุชื่อ

ArcGIS Story Maps

ทุกคนมีเรื่องราวที่จะบอกเล่า ใช้พลังจากแผนที่เพื่อบอกเล่าเรื่องราวของคุณ