ເຄືອຂ່າຍດິຈິຕອນຄູ່ GIS ຊ່ວຍໃຫ້ສາທາລະນຸປະໂພກ ໄຟຟ້າຂະຫຍາຍພະລັງງານທົດແທນ

ວິສະວະກອນຢູ່ Eletrobras Chesf, ຜູ້ດຳເນີນການສາທາລະນຸປະໂພກໄຟຟ້າຂອງບຣາຊີນ, ຕ້ອງການຂໍ້ມູນ. ແຜນການຂະຫຍາຍ ແລະ ຂໍ້ກຳນົດການບຳລຸງຮັກສາໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີພາບລວມຂອງເຄືອຂ່າຍ. ຄວາມຕ້ອງການພະລັງງານທົດແທນທີ່ຫຼາຍຂຶ້ນໄດ້ສ້າງຄວາມຮີບດ່ວນ ແລະ ຂໍ້ກຳນົດທາງສິ່ງແວດລ້ອມກໍເຮັດໃຫ້ມີການຊັກຊ້າ. ສິ່ງທີ່ Eletrobras Chesf ຕ້ອງການກໍຄືວິທີການບັນທຶກຊັບສິນຂອງຕົນ ແລະ ຕົວປະສານຂອງພວກເຂົາກັບໂລກທຳມະຊາດ.

ເພື່ອເຕີມເຕັມຊ່ອງວ່າງຂອງຂໍ້ມູນ, Eletrobras Chesf ນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີບັນທຶກຄວາມເປັນຈິງ. ພວກເຂົາໄດ້ຊື້ອຸປະກອນເລເຊີສຳລັບການສຳຫຼວດຈາກອາກາດ ແລະ ເທິງໜ້າດິນ. ພວກເຂົາບັນທຶກຮູບພາບດ້ວຍໂດຣນ. ພວກເຂົາປະກອບຂໍ້ມູນການຈຳລອງຂໍ້ມູນຕຶກອາຄານ (BIM) ຈາກ Autodesk ສຳລັບແບບ 3D ຂອງສະຖານີຍ່ອຍ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ພວກເຂົາກໍເອົາຂໍ້ມູນຄຸຸນນະພາບສູງມາປະກອບກັນໂດຍນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີລະບົບຂໍ້ມູນທາງພູມິສາດ (GIS). ຜົນໄດ້ຮັບກໍຄື GeoPortal ທີ່ນໍາໃຊ້ ArcGIS Enterprise, ເຄືອຂ່າຍດິຈິຕອນຄູ່ສຳລັບການວາງແຜນ, ການປະຕິບັດງານ ແລະ ໂຄງການກໍ່ສ້າງ.

ດິຈິຕອນຄູ່ຂອງ Eletrobras Chesf ໄດ້ສະແດງເຖິງຄວາມສຳພັນ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມສາມາດສື່ສານໄດ້. ມັນບັນທຶກລາຍລະອຽດທີ່ນັກອອກແບບ ແລະ ຜູ້ວາງແຜນຈຳເປັນຕ້ອງມີເພື່ອສ້າງສັກກະຍາພາບຫຼາຍຂຶ້ນ. ມັນລະບຸຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ. ມັນເກັບກຳຂໍ້ມູນທີ່ຕ້ອງມີເພື່ອກຳນົດຂອບເຂດ ແລະ ດຳເນີນການບຳລຸງຮັກສາ ແລະ ການກໍ່ສ້າງທີ່ຈຳເປັນ. ແລະ ມັນໃຫ້ຂໍ້ມູນແກ່ຊຸມຊົນທີ່ຢູ່ອ້ອມຮອບຊັບສິນກໍ່ສ້າງ ແລະ ການປະຕິບັດງານຂອງ Eletrobras Chesf.

 

ເຄືອຂ່າຍດິຈິຕອນຄູ່ຊ່ວຍໃຫ້ສາທາລະນຸປະໂພກຂອງບຣາຊີນຂະຫຍາຍພະລັງງານທົດແທນ

ວິສະວະກອນຢູ່ Eletrobras Chesf, ຜູ້ດຳເນີນການສາທາລະນຸປະໂພກໄຟຟ້າຂອງບຣາຊີນ, ຕ້ອງການຂໍ້ມູນ. ແຜນການຂະຫຍາຍ ແລະ ຂໍ້ກຳນົດການບຳລຸງຮັກສາໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີພາບລວມຂອງເຄືອຂ່າຍ. ຄວາມຕ້ອງການພະລັງງານທົດແທນທີ່ຫຼາຍຂຶ້ນໄດ້ສ້າງຄວາມຮີບດ່ວນ ແລະ ຂໍ້ກຳນົດທາງສິ່ງແວດລ້ອມກໍເຮັດໃຫ້ມີການຊັກຊ້າ. ສິ່ງທີ່ Eletrobras Chesf ຕ້ອງການກໍຄືວິທີການບັນທຶກຊັບສິນຂອງຕົນ ແລະ ຕົວປະສານຂອງພວກເຂົາກັບໂລກທຳມະຊາດ.

Valéria Carazzai, ຜູ້ຈັດການພະແນກເຕັກໂນໂລຊີທໍລະນີສາດຢູ່ Eletrobras Chesf, ໄດ້ປະສົບກັບຄວາມທ້າທາຍ. ລາວຮູ້ຈັກເຖິງຂໍ້ມູນທີ່ Eletrobras Chesf ມີກ່ຽວກັບໂຮງງານໄຟຟ້າພະລັງງານນໍ້າ 12 ແຫ່ງ, ສະໜາມພະລັງງານລົມ 14 ແຫ່ງ, 136 ສະຖານີຍ່ອຍ ແລະ ສາຍສົ່ງ 21,000 ກິໂລແມັດ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຂໍ້ມູນຂາດຄວາມຊັດເຈນ ແລະ ຄວາມສາມາດທີ່ທຸກຄົນໃນອົງກອນສາມາດຄົ້ນຫາ ແລະ ແບ່ງປັນມັນໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ.

ເພື່ອເຕີມເຕັມຊ່ອງວ່າງຂອງຂໍ້ມູນ, Carazzai ແລະ ທີມງານຂອງລາວທຸ່ມເທທຸກຢ່າງກັບເຕັກໂນໂລຊີບັນທຶກຄວາມເປັນຈິງ. ພວກເຂົາໄດ້ຊື້ອຸປະກອນເລເຊີສຳລັບການສຳຫຼວດຈາກອາກາດ ແລະ ເທິງດິນ. ພວກເຂົາບັນທຶກຮູບພາບດ້ວຍໂດຣນ. ພວກເຂົາປະກອບຂໍ້ມູນການຈຳລອງຂໍ້ມູນຕຶກອາຄານ (BIM) ຈາກ Autodesk ສຳລັບແບບ 3D ຂອງສະຖານີຍ່ອຍ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ພວກເຂົາກໍເອົາຂໍ້ມູນຄຸຸນນະພາບສູງມາປະກອບກັນໂດຍນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີລະບົບຂໍ້ມູນທາງພູມິສາດ (GIS). ຜົນໄດ້ຮັບກໍຄື GeoPortal, ເຄືອຂ່າຍດິຈິຕອນຄູ່ສຳລັບການວາງແຜນ, ການປະຕິບັດງານ ແລະ ໂຄງການກໍ່ສ້າງ.

Carazzai ເວົ້າວ່າ “ພວກເຮົາຈຳເປັນຕ້ອງເອົາທຸກຢ່າງມາຢູ່ຮ່ວມກັນ”. “ເມື່ອພວກເຮົາວາງແຜນໂຮງງານພະລັງງານລົມແຫ່ງໃໝ່, ພວກເຮົາຈຳເປັນຕ້ອງຜ່ານການອອກໃບອະນຸຍາດສິ່ງແວດລ້ອມ, ພວກເຮົາຈຳເປັນຕ້ອງຮູ້ຈັກສາຍສົ່ງທີ່ສາມາດສົ່ງມອບພະລັງງານ”.

 

ການເຫັນທຸກສິ່ງຢ່າງຊັດເຈນ

ເມື່ອໃດກໍຕາມທີ່ເກີດມີຄຳຖາມໃດໜຶ່ງ, ທຸກຄົນຢູ່ Eletrobras Chesf ສາມາດໄປຫາ GeoPortal ສຳລັບຂໍ້ມູນ ແລະ ຮູ້ວ່າກຳລັງເກີດຂຶ້ນຫຍັງ. ມັນເຮັດໃຫ້ມີການຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບຄວາມສຳພັນລະຫວ່າງບຸກຄົນ ແລະ ພື້ນຖານຳສຳລັບການຕັດສິນໃຈ. Carazzai ເວົ້າວ່າ “ພວກເຮົາສ້າງການຕອບໂຈດດ້ວຍເຄືອຂ່າຍນັ້ນທີ່ສະແດງບໍລິບົດຕ່າງໆສຳລັບການປະຕິບັດງານ”. ມັນປ່ຽນແຜ່ນສະເປຣດຊີດທີ່ສອງສາມຄົນນໍາໃຊ້. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, GeoPortal ບັນທຶກຂໍ້ມູນໃນພາກສະໜາມ ແລະ ເອົາມັນເຂົ້າສູ່ດິຈິຕອນຄູ່ທີ່ທຸກຄົນສາມາດເຫັນໄດ້.

ດິຈິຕອນຄູ່ຂອງ Eletrobras Chesf ໄດ້ສະແດງເຖິງຄວາມສຳພັນ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມສາມາດສື່ສານໄດ້. ມັນບັນທຶກລາຍລະອຽດທີ່ນັກອອກແບບ ແລະ ຜູ້ວາງແຜນຈຳເປັນຕ້ອງມີເພື່ອສ້າງສັກກະຍາພາບຫຼາຍຂຶ້ນ. ມັນລະບຸຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ. ມັນເກັບກຳຂໍ້ມູນທີ່ຕ້ອງມີເພື່ອກຳນົດຂອບເຂດ ແລະ ດຳເນີນການບຳລຸງຮັກສາ ແລະ ການກໍ່ສ້າງທີ່ຈຳເປັນ. ແລະ ມັນໃຫ້ຂໍ້ມູນແກ່ຊຸມຊົນທີ່ຢູ່ອ້ອມຮອບຊັບສິນກໍ່ສ້າງ ແລະ ການປະຕິບັດງານຂອງ Eletrobras Chesf.

ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້, ດິຈິຕອນຄູ່ໄດ້ສື່ສານອັນຕະລາຍໄພນໍ້າຖ້ວມ. Carazzai ເວົ້າວ່າ “ມັນເປັນປະໂຫຍດທີ່ຈະພິສູດກ່ອນວ່າບໍລິສັດບໍ່ມີຄວາມຜິດສຳລັບສິ່ງທີ່ກຳລັງເກີດຂຶ້ນ”. “ສິ່ງທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດກໍຄືມັນບອກເລື່ອງລາວ. ພວກເຂົາສາມາດເຫັນຕົນເອງຢູ່ບ່ອນນັ້ນ ແລະ ເຫັນສິ່ງທີ່ປ່ຽນແປງໄປ”.

ມັນເປັນປະໂຫຍດທີ່ຈະທຽບຄຽງເຫດການກັບສາຍສົ່ງ, ຊ່ວຍໃຫ້ທີມງານຮຽນຮູ້ຈາກທຸກໆເສົາທີ່ລົ້ມລົງ. ຂໍ້ມູນດຽວກັນຈະຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອດຶງເອົາເສົາຂຶ້ນ ແລະ ເລີ່ມປ່ອຍພະລັງງານຄືນໃໝ່ເຂົ້າໃນພື້ນທີ່ໃຫ້ໄວເທົ່າທີ່ເປັນໄປໄດ້.

 

ການບັນລຸການຄຸ້ມຄອງຊັບສິນ

ທີມງານຂອງ Carazzai ລວມເຖິງວິສະວະກອນແຕ້ມແຜນທີ່, ວິສະວະກອນພົນລະເມືອງ ແລະ ນັກພູມິສາດ. ສະມາຊິກທີມງານເຫຼົ່ານີ້ທຸກຄົນມີຄວາມຊຳນານໃນການປະມວນຂໍ້ມູນພື້ນທີ່ພູມິສາດ. ໃນອະດີດ, ວຽກງານນີ້ເນັ້ນທີ່ແຜນທີ່ 2D, ແຕ່ຕອນນີ້ ພວກເຂົາບັນທຶກຄວາມເປັນຈິງ (ເບິ່ງແຖບດ້ານຂ້າງ).

ສາທາລະນຸປະໂພກສ່ວນໃຫຍ່ນໍາໃຊ້ຜູ້ຮັບເໝົາສຳລັບວຽກງານການສຳຫຼວດ, ແຕ່ Eletrobras Chesf ຕ້ອງການຄວາມຍືດຍຸ່ນ ແລະ ມີຄວາມຊຳນານທີ່ຈະບັນທຶກລາຍລະອຽດໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ. ມັນໄດ້ຮັບລະບົບທີ່ມີກ້ອງຖ່າຍຮູບສີ່ເຄື່ອງ ແລະ ເຄື່ອງສະແກນເລເຊີໜຶ່ງເຄື່ອງຈາກ Teledyne Optech ແລະ ຕິດຕັ້ງມັນໃສ່ເຮລິຄອບເຕີ. ເມື່ອມີລະບົບນີ້, ທີມງານຂອງ Carazzai ສາມາດສ້າງແຜນທີ່ພື້ນຜິວທັງໝົດເພື່ອລະບຸຕຳແໜ່ງຊັບສິນຂອງ Eletrobras Chesf. ພວກເຂົາທັນທຶກພືດພັນ, ແອ່ງນໍ້າ, ສ່ວນດິນທີ່ສາມາດເຫັນໄດ້, ຕຶກອາຄານ ແລະ ສິ່ງພັດທະນາທັງໝົດຂອງ Eletrobras Chesf ເປັນ 3D.

ເວລາທີ່ Eletrobras Chesf ປະຢັດໂດຍການຂຶ້ນບິນເທິງເຮລິຄອບເຕີແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍ. ແລະ ທີມງານບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງອອກໄປໃນຕອນກາງເວັນເພື່ອເກັບກຳຈຸດຂໍ້ມູນ ແລະ ບໍ່ໄດ້ຮັບຮູບພາບທີ່ຊັດເຈນອີກຕໍ່ໄປ.

ມຸມມອງພືດພັນເຮັດໃຫ້ Eletrobras Chesf ສາມາດຮັກສາໃຫ້ຕົ້ນໄມ້ອອກຫ່າງຈາກສາຍສົ່ງຂອງຕົນ. ດ້ວຍລະບົບເລເຊີ, ມັນສາມາດສະແດງສິ່ງທີ່ວາງແຜນຈະເອົາອອກ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ລາຍລະອຽດກໍຖືກແບ່ງປັນກັບໜ່ວຍງານສິ່ງແວດລ້ອມເພື່ອເລັ່ງການອະນຸມັດ. Carazzai ຫວັງທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ຂະບວນການທັງໝົດດຳເນີນການໂດຍອັດຕະໂນມັດ.

ດິຈິຕອນຄູ່ເຮັດໃຫ້ Eletrobras Chesf ໄດ້ປຽບເພີ່ມຂຶ້ນ ເມື່ອປະມູນໂຄງການຜະລິດ ແລະ ສົ່ງພະລັງງານໃໝ່. ຂໍ້ມູນຈະໃຫ້ພາບລວມເພື່ອນໍາສະເໜີການອອກແບບ ແລະ ຄຳນວນຕົ້ນທຶນ, ໂດຍຮັບຮູ້ເຖິງຂໍ້ຈຳກັດ.

Carazzai ເວົ້າວ່າ “ທີມງານອອກແບບເວົ້າວ່າມັນໃຊ້ເວລາໜ້ອຍລົງເຄິ່ງໜຶ່ງ ແລະ ພວກເຂົາຕ້ອງການເຮັດໃຫ້ມັນເຫຼືອໜຶ່ງສ່ວນສາມ”. “ພວກເຮົາກຳລັງເຮັດໄດ້ດີ ແລະ ພວກເຮົາກຳລັງພັດທະນາໄດ້ໄວ”.

 

ການຮັບປະກັນດິຈິຕອນຄູ່ພົນລະວັດ

Eletrobras Chesf ເລີ່ມມາປັບໃຊ້ແນວຄິດດິຈິຕອນຄູ່ໄດ້ແນວໃດ? Carazzai ມີຄວາມໃຈຮ້າຍ ເມື່ອແຜນທີ່ທີ່ທີມງານຂອງລາວໄດ້ສ້າງຂຶ້ນບໍ່ໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ໃນວົງກວ້າງ. ແມ່ນແລ້ວ, ແຜນທີ່ຕອບຄຳຖາມຫຼັກສຳລັບຜູ້ອຳນວຍການຂະແໜງຫ້າຄົນ. ແຕ່ລາວເຫັນຄວາມເຈັບປວດຫຼາຍກວ່ານັ້ນຈາກການຂາດການໄຫຼວຽນຂອງຂໍ້ມູນພາຍໃນບໍລິສັດ. Carazzai ເວົ້າວ່າ “ຕອນນີ້, ພວກເຮົາໄດ້ບັນທຶກຂະບວນການຄຸ້ມຄອງຊັບສິນທັງໝົດ, ນັບຕັ້ງແຕ່ເວລາທີ່ຂໍ້ມູນກໍ່ຕົວຂຶ້ນຈົນເຖິງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ”.

ດິຈິຕອນຄູ່ບັນທຶກລາຍລະອຽດຫຼາຍຢ່າງ. ມັນສຸດຍອດ ແລະ ສະແດງພາບຊັດເຈນຫຼາຍ, ເຊິ່ງໝາຍຄວາມວ່າມັນເປັນທຳມະຊາດຫຼາຍ. ຜູ້ບໍລິຫານເຂົ້າໃຈມູນຄ່າຂອງດິຈິຕອນຄູ່ ແລະ ຜັກດັນໃຫ້ມີການເຂົ້າເຖິງຫຼາຍຂຶ້ນທົ່ວບໍລິສັດ. ຕອນນີ້, Carazzai ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນກັບທຸກຂະບວນການ.

Carazzai ເວົ້າວ່າ “ພວກເຮົາໄດ້ເຮັດວຽກໜັກເພື່ອສະແດງໃຫ້ພວກເຂົາເຫັນວ່າພວກເຮົາຕ້ອງອອກແບບແຕ່ລະຂະບວນການເພື່ອຮັບປະກັນວ່າມັນບັນທຶກກິດຈະກຳໃນແຕ່ລະມື້”. “ຖ້າບໍ່ມີການເກັບກຳ ແລະ ການຮັກສາຢ່າງສະໝໍ່າສະເໝີ—ການປະສົມປະສານທຸກສິ່ງເຂົ້າໃນບ່ອນດຽວ—ມັນຈະບໍ່ແມ່ນດິຈິຕອນຄູ່”.

ອີກໜຶ່ງຄວາມກັງວົນທີ່ດິຈິຕອນຄູ່ແກ້ໄຂກໍຄືການປະສົມປະສານ. GeoPortal ກ້າວໜ້າຍ້ອນມັນສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ. ມັນສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ໃນທຸກເວບບຣາວເຊີຈາກທຸກບ່ອນ. ສິ່ງນີ້ເຮັດໃຫ້ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງປ່ຽນໄປມາລະຫວ່າງຊັອບແວ.

Carazzai ເວົ້າວ່າ “ສຳລັບຄົນທີ່ບໍ່ສາມາດໄປພາກສະໜາມ, ພວກເຂົາສາມາດເຂົ້າເຖິງທຸກສິ່ງທີ່ສຳຄັນໄດ້ໂດຍໄວ”. “ດ້ວຍການຄລິກຄັ້ງດຽວ, ທ່ານກໍມີຂໍ້ມູນວິຊາການທັງໝົດນີ້ກ່ຽວກັບອຸປະກອນທັງໝົດ”.

 

 


 

ค้นหาศักยภาพของเทคโนโลยี GIS กับการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอื่นๆ เพิ่มเติม

 

อ่านเพิ่มเติม