Esri Blog

Esri Blog

ประชากรโลกในปัจจุบันนี้อาศัยอยู่ในแถบเมืองเป็นส่วนใหญ่ และมีแนวโน้มที่จะขยายตัวขึ้นเรื่อย ๆ ในอนาคต ทั้งองค์กรภาครัฐระดับชาติ...

การแก้ปัญหาและการร่วมมือกันเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนั้นต้องเริ่มจากการแชร์ความรู้ ความชำนาญ และข้อมูลที่ถูกต้องและรวดเร็ว ที่สหรัฐอเมริกา ทำเนียบขาวได้เปิดตัวเครื่องมือใหม่ซึ่งเป็นการพัฒนาร่วมกันระหว่าง the...

Digital Twins คือการสร้างแบบจำลองวัตถุทางกายภาพให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัลอันประกอบด้วย วัตถุทางกายภาพ กระบวนการ...

ภาครัฐได้นำเทคโนโลยี IoT มาใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาเมืองและประเทศในทุกแง่มุม ตั้งแต่การจราจร การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ...

ลูกค้าของ Esri มักสรรหาวิธีการที่จะทำความเข้าใจและแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนและท้ายทายในโลกปัจจุบันอยู่เสมอ ซึ่งความท้าทายในช่วงปีที่ผ่าน ๆ...