បណ្ដាញឌីជីថល ជីអាយអេស អាចជួយបង្កើនការកកើតឡើងវិញដ៏មានអត្ថប្រយោជន៍នៃថាមពលចំពោះឧបករណ៍អគ្គីសនី

វិស្វករនៅ​ Electrobras Chesf ជាប្រតិបត្តិករ​តម្រូវការទិន្នន័យរបស់ឧបករណ៍អគ្គីសនី ជនជាតិប្រេស៊ីល។​ ផែនការពង្រីក និងតម្រូវការថែទាំទាមទារនូវរូបភាពគ្រប់គ្រាន់មួយចំពោះប្រព័ន្ធ។ តម្រូវការកើនឡើងនៃការកកើតថាមពលថ្មី​ បានបង្កើតនូវភាពបន្ទាន់ និង​ការទាមទារខាងបរិស្ថានត្រូវបានរារាំង។ អ្វីដែល Electrobras Chesf​ ត្រូវការគឺជាវិធីមួយក្នុងការចាប់យកប្រយោជន៍របស់វា និងការប្រឈមមុខចំពោះធម្មជាតិពិភពលោក។

ដើម្បីបំពេញនូវចំនុចខ្វះខាតទិន្នន័យ​ Electrobras Chesf កំពុងប្រើប្រាស់នូវបច្ចេកទេសចាប់យករូបភាពដោយផ្ទាល់។ ពួកគេបានប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ឡាស៊ែដើម្បីធ្វើការចាប់យកទាំងលើអាកាស និងលើដី។ពួកគេបានចាប់យករូបភាពដោយឧបករណ៍ដ្រូន។ ពួកគេបានបញ្ចូលថែមនូវការបង្កើតគម្រូទិន្នន័យព័ត៌មាន (BIM) ពី Autodesk ប្រភេទ 3D ពីអនុស្ថានីយ។ រួចហើយពួកគេបានធ្វើការភា្ជប់ទិន្នន័យកម្រិតខ្ពស់ចូលគ្នាដោយប្រើនូវបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានភូមិសាស្រ្ត។ ហើយលទ្ធផលទទួលបានគឺ GeoPortal ដោយប្រើ ArcGIS Enterprise បណ្ដាញឌីជីថលភ្លោះសម្រាប់គម្រោងប្រតិបត្តិការ និងគម្រោងសាងសង់។

ឌីជីថលភ្លោះរបស់ Electrobras Chesf បង្ហាញពីទំនាក់ទំនង និងជួយដល់ការទាក់ទងភាគីពាក់ព័ន្ធ។ វាបានចាប់យកភាពលំអិតដែលអ្នកឌីហ្សាញ និងអ្នកចេញគម្រោង ត្រូវការបង្កើនបរិមាណបន្ថែម។ វាបានបង្ហាញនូវទុក្ខកង្វល់ពីផលប៉ះពាល់បរិស្ថាន។ វាបានប្រមូលព័ត៌មានដែលត្រូវការក្នុងដើម្បីពង្រីកវិសាលភាព និងអនុវត្តតាមតម្រូវការថែទាំ និងសាងសង់។ ហើយវាបានផ្ដល់ព័ត៌មានទៅកាន់សហគមន៍ជុំវិញការបង្កើតផលប្រយោជន៍ និងប្រតិបត្តិការរបស់ Electrobras Chesf។

 

បណ្ដាញឌីជីថលភ្លោះបានជួយដល់ការបង្កើនការកកើតឡើងវិញដ៏សំខាន់ចំពោះថាមពលនៅប្រេស៊ីល

វិស្វករនៅ Electrobras Chesf ជាប្រតិបត្តិករតម្រូវការទិន្នន័យរបស់ឧបករណ៍អគ្គីសនី ជនជាតិប្រេស៊ីល។ ផែនការពង្រីក និងតម្រូវការថែទាំទាមទារនូវរូបភាពគ្រប់គ្រាន់មួយចំពោះប្រព័ន្ធ។ តម្រូវការកើនឡើងនៃការកកើតថាមពលថ្មី បានបង្កើតនូវភាពបន្ទាន់ និងការទាមទារខាងបរិស្ថានត្រូវបានរារាំង។ អ្វីដែល Electrobras Chesf ត្រូវការគឺជាវិធីមួយក្នុងការចាប់យកប្រយោជន៍របស់វា និងការប្រឈមមុខចំពោះធម្មជាតិពិភពលោក។

Valeria Carazzai អ្នកគ្រប់គ្រងផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាភូមិសាស្រ្តនៅ Electrobras Chesf បានប្រឈមជាមួយការប្រកួតប្រជែង។ អ្នកនាងដឹងថាទិន្នន័យដែល Electrobras Chesf មានគឺរោងចក្រវារីអគ្គិសនីប្រមាណ 12 ឧទ្យានថាមពលខ្យល់ប្រមាណ 14 អនុស្ថានីយ 136 និងខ្សែបញ្ជូន 21000 គីឡូម៉ែត្រ។ ទិន្នន័យ បើទោះជាវាខ្វះភាពជាក់លាក់តែគ្រប់គ្នាក្នុងអង្គការអាចមានសមត្ថភាពងាយស្រួលក្នុងការស្វែងរក និងចែកចាយបន្ត។

ដើម្បីបំពេញនូវចំនុចខ្វះខាតទិន្នន័យ Carazzai និងក្រុមការងាររបស់នាងបានចូលរួមទាំងអស់គ្នាលើបច្ចេកវិទ្យាចាប់យករូបភាពដោយផ្ទាល់។ ពួកគេបានប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ឡាស៊ែដើម្បីធ្វើការចាប់យកទាំងលើអាកាស និងលើដី។ ពួកគេបានចាប់យករូបភាពដោយឧបករណ៍ដ្រូន។ ពួកគេបានបញ្ចូលថែមនូវការបង្កើតគម្រូទិន្នន័យព័ត៌មាន(BIM) ពី Autodesk ប្រភេទ 3D ពីអនុស្ថានីយ។ រួចហើយពួកគេបានធ្វើការភា្ជប់ទិន្នន័យកម្រិតខ្ពស់ចូលគ្នាដោយប្រើនូវបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានភូមិសាស្រ្ត។ ហើយលទ្ធផលទទួលបានគឺ GeoPortal ដោយប្រើ ArcGIS Enterprise បណ្ដាញឌីជីថលភ្លោះសម្រាប់គម្រោងប្រតិបត្តិការ និងគម្រោងសាងសង់។

Carazzai បាននិយាយថា “ពួកយើងត្រូវការអ្វីៗទាំងអស់រួមគ្នា”“ពេលដែលពួកយើងចេញគម្រោងឧទ្យានថាមពលខ្យល់ថ្មី ពួកយើងត្រូវឆ្លងកាត់អាជ្ញាប័ណ្ណបរិស្ថាន ពួកយើងត្រូវដឹងពីខ្សែបណ្ដាញដែលអាចបញ្ជូនថាមពល​”

 

មើលឃើញអ្វីៗច្បាស់

រាល់ពេលមានបញ្ហាមកដល់ គ្រប់គ្នានៅ Electrobras Chesf អាចបើកGeoPortal សម្រាប់ពត័មាន និងដឹងពីបញ្ហាអ្វីកំពុងកើតឡើង។ វាបានផ្ដល់ទំនាក់ទំនងការយល់ដឹង និងមូលដ្ឋានគ្រឹះការសម្រេចចិត្ត។ Carazzai បាននិយាយថា ពួកយើងបង្កើតដំណោះស្រាយចំពោះវាដែលបង្ហាញពីបរិបទប្រតិបត្តិការ។ វាជំនួសអោយបញ្ជីដែលមនុស្សមួយចំនួនតែងតែប្រើ។ លើសពីនេះ GeoPortal​ អាចចាប់យកទិន្នន័យពីដែន រួចទាញទៅឌីជីថលភ្លោះដែលគ្រប់គ្នាអាចឃើញ។

ឌីជីថលភ្លោះរបស់ Electrobras Chesf បង្ហាញនូវទំនាក់ទំនង និងភាគីពាក់ព័ន្ធ។

វាបានប្រមូលព័ត៌មានដែលត្រូវការដើម្បីពង្រីកវិសាលភាព និងអនុវត្តតាមតម្រូវការថែទាំ និងសាងសង់។ ហើយវាបានផ្ដល់ព័ត៌មានទៅកាន់សហគមន៍ជុំវិញការបង្កើតផលប្រយោជន៍ និងប្រតិបត្តិការរបស់ Electrobras Chesf។

ថ្មីៗនេះ ឌីជីថលភ្លោះមានការទាក់ទងនឹងគ្រោះទឹកជំនន់។ Carazzai បាននិយាយថា “វាជាផលប្រយោជន៍ដំបូងក្នុងការបង្ហាញក្រុមហ៊ុនដែលគ្មានបញ្ហាចំពោះអ្វីកំពុងកើតឡើង”។ “ជាពិសេសបំផុត វាប្រាប់ពីរឿងរ៉ាវ។ ពួកគេអាចមើលនៅទីនោះដោយខ្លួនឯងផ្ទាល់ និងអ្វីដែលបានផ្លាស់ប្ដូរ”។

វាមានផលប្រយោជន៍ក្នុងការទាក់ទងគ្រោះថ្នាក់ជាមួយនឹងខ្សែបញ្ជូន ជួយក្រុមការងាររៀនពីចំនុចកំពូល។ ព័ត៌មានដូចគ្នាត្រូវបានប្រើដើម្បីទាញចំនុចកំពូល និងស្ដារថាមពលមកវិញលឿនបំផុតតាមដែលអាចធ្វើបាន។

 

ការគ្រប់គ្រងផលប្រយោជន៍ដែលទទួលបាន

ក្រុមការងាររបស់ Carazzai រួមមានវិស្វករខាងផែនទី ខាងសំណង់ និងខាងភូមិសាស្រ្ត។សមាជិកក្រុមទាំងនេះសុទ្ធតែជំនាញក្នុងដំណើរការទិន្នន័យភូមិសាស្រ្ត។ កាលពីអតីតកាល ការងារនេះផ្តោតលើផែនទី 2D ប៉ុន្តែពេលនេះគេចាប់យករូបភាពពិត (មើលចំហៀង)។

អត្ថប្រយោជន៍ភាគច្រើនប្រើនូវអ្នកម៉ៅការដើម្បីវាស់ស្ទង់ការងារ​ ប៉ុន្តែ Electrobras Chesf ចង់បានភាពបត់បែន និងមានបទពិសោធន៍ក្នុងការចាប់យករូបភាពលំអិត ហើយច្បាស់។ វាទទួលប្រព័ន្ធជាមួយកាមេរ៉ាចំនួនបួន និងម៉ាស៊ីនស្កេនឡាស៊ែមួយពី Teledyne Optech និងទាញយកវាលើឧទ្ធម្ភាគចក្រ។ ជាមួយគ្នានេះ ក្រុមការងាររបស់ Carazzai គូរផែនទីផ្ទៃទាំងមូល ដែលឧបករណ៍របស់ Electrobras Chesf មាន។ ពួកគេចាប់យករុក្ខជាតិ បំណែកនៃទឹក និងដី អគារ និងការរីកចំរើនក្នុង 3D របស់ Electrobras Chesf។ ​ពេលវេលាដែល Electrobras Chesf រក្សាទុកដោយការឆ្លងកាត់ក្នុងឧទ្ធម្ភាចក្រសំខាន់ខ្លាំង។ ហើយក្រុមការងារបានចេញក្រៅជាច្រើនថ្ងៃដើម្បីប្រមូលទិន្នន័យ និងមិនទទួលបានរូបភាពច្បាស់។

ទិដ្ឋភាពរុក្ខជាតិអាចឱ្យ Eletrobras Chesf រក្សាដើមឈើឱ្យឆ្ងាយពីខ្សែថាមពលរបស់វា។ ជាមួយនឹងប្រព័ន្ធឡាស៊ែរ វាអាចពណ៌នាពីអ្វីដែលខ្លួនគ្រោងនឹងដកចេញ។ បន្ទាប់មក ព័ត៌មានលម្អិតត្រូវបានចែករំលែកជាមួយភ្នាក់ងារបរិស្ថាន ដើម្បីពន្លឿនការអនុម័ត។ Carazzai សង្ឃឹមថានឹងធ្វើឱ្យមានដំណើរការទាំងមូលជាស្វ័យប្រវត្តិ។

ឌីជីថលភ្លោះផ្តល់ឱ្យ Eletrobras Chesf នូវអត្ថប្រយោជន៍បន្ថែមនៅពេលដេញថ្លៃលើគម្រោងផលិត​ថាមពល និងបណ្តាញបញ្ជូនថ្មី។ ទិន្នន័យផ្តល់នូវរូបភាពពេញលេញ ដើម្បីស្នើការរចនា និងគណនាការចំណាយ ដោយមានការយល់ដឹងអំពីឧបសគ្គ។

Carazzai បាននិយាយថា “ក្រុមអ្នករចនាបាននិយាយថា វាចំណាយពេលពាក់កណ្តាល ហើយពួកគេចង់ធ្វើវាក្នុងរយៈពេលមួយភាគបីនៃពេលវេលា” ។ “យើងធ្វើបានល្អ ហើយយើងនឹងធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងលឿន”។

 

ការធានានូវឌីណាមិកឌីជីថលភ្លោះ

តើ Eletrobras Chesf មកទទួលយកគំនិតឌីជីថលភ្លោះដោយរបៀបណា? លោកស្រី Carazzai មានការខកចិត្តដែលផែនទីដែលក្រុមរបស់នាងបានបង្កើតមិនត្រូវបានគេប្រើប្រាស់យ៉ាងទូលំទូលាយ។ បាទ ផែនទីបានឆ្លើយសំណួរសំខាន់ៗសម្រាប់នាយកផ្នែកទាំងប្រាំ។ ប៉ុន្តែនាងបានឃើញការខកចិត្តកាន់តែធំនៃកង្វះព័ត៌មានហូរចូលក្នុងក្រុមហ៊ុន។  Carazzai បាននិយាយថា “ឥឡូវនេះ យើងបានចាប់យកដំណើរការគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិទាំងមូល ចាប់តាំងពីព័ត៌មានកើតឡើងរហូតដល់ការអនុវត្ត”។

ឌីជីថលភ្លោះចាប់យកព័ត៌មានលម្អិតច្រើន។ វាមានភាពទាក់ទាញ និងមើលឃើញខ្ពស់ ដែលមានន័យថាវាមានវិចារណញាណខ្ពស់។ នាយកប្រតិបត្តិបានចាប់អារម្មណ៍លើតម្លៃនៃឌីជីថលភ្លោះ និងបានជំរុញឱ្យមានការពង្រីកការចូលប្រើប្រាស់នៅទូទាំងក្រុមហ៊ុន។ ឥឡូវនេះ Carazzai ផ្តោតលើការចាប់យករាល់ដំណើរការ។

លោកស្រី Carazzai បាននិយាយថា “យើងបានប្រឹងប្រែងដើម្បីបង្ហាញពួកគេថា យើងត្រូវរៀបចំដំណើរការនីមួយៗ ដើម្បីធានាថាវាចាប់យកសកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃ”។ “បើគ្មានការប្រមូល និងថែទាំថេរ រួមបញ្ចូលអ្វីៗទាំងអស់នៅកន្លែងតែមួយទេ វានឹងមិនមែនជាឌីជីថលភ្លោះនោះទេ។”

កង្វល់មួយទៀតនៃដំណោះស្រាយឌីជីថលភ្លោះគឺការរួមបញ្ចូល។ GeoPortal រីកចម្រើនដោយសារតែភាពងាយស្រួលនៃការប្រើប្រាស់របស់វា។ វាអាចត្រូវបានចូលប្រើនៅក្នុងកម្មវិធីរុករកបណ្ដាញណាមួយពីគ្រប់ទីកន្លែង។ នេះលុបបំបាត់តម្រូវការប្តូររវាងកម្មវិធី។

លោកស្រី Carazzai បាននិយាយថា “សម្រាប់អ្នកដែលមិនអាចទៅកាន់ទីតាំងផ្ទាល់បាន ពួកគេអាចចូលដោយរហ័សទៅរកបាននូវអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលសំខាន់”។ “ដោយចុចមួយ អ្នកនឹងទទួលបានព័ត៌មានបច្ចេកទេសនេះទាំងអស់អំពីឧបករណ៍ទាំងអស់។”

 

 


Unleashing GIS Technology’s potential in every industries

 

Read more