Apps for the Office

Apps for the Office

ຕັດສິນໃຈທີ່ດີກວ່າເກົ່າດ້ວຍຂໍ້ມູນເຊີງເລີກທາງພູມມິສາດ

ບໍ່ວ່າທ່ານຈະເປັນຜູ້ຈັດການຝ່າຍປະຕິບັດການທີ່ຕ້ອງການເຫັນທີ່ຕັ້ງຂອງສິນຊັບຫຼືນັກວິເຄາະຕະຫຼາດທີ່ຕ້ອງການເຮັດຄວາມເຂົ້າໃຈຂໍ້ມູນທີ່ລູກຄ້າໃນພື້ນທີ່ເປົ້າໝາຍ ທ່ານສາມາດໃຊ້ ArcGIS for the Office ເພື່ອປະກອບການຕັດສິນໃຈເຊີ່ງຊ່ວຍປະຫຍັດເງີນແລະເວລາ ເບິ່ງຮູບຂໍ້ມູນຂອງທ່ານໃນບໍລິບົດທາງພູມມິສາດແລະໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກຂໍ້ມູນຕຳ ແໜ່ງພື້ນທີ່ເຊີ່ງເລີກທີ່ທ່ານອາດຈະເບິ່ງຂ້າມໄປ

ຄົ້ນຫາທຳເລທີ່ເໝາະສົມສຳລັບທຸລະກິດຂອງທ່ານ

ເບິ່ງເຫັນ

ສ້າງແຜນທີ່ເພື່ອເບິ່ງກຸ່ມລູກຄ້າເປົ້າໝາຍ ຂອບເຂດພື້ນທີ່ການຂາຍແລະທຳເລສັກຂະຍະພາບຂອງທ່ານ ດ້ວຍການໃຊ້ຂໍ້ມູນປະຊາກອນການໃຊ້ຊີວິດ ແລະຂໍ້ມູນການໃຊ້ຈ່າຍຂອງພວກເຂົາ

ເຂົ້າໃຈ

ປະເມີນຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງຕະຫຼາດແລະຂໍ້ມູນທີ່ລະບຸຕົວຕົນຂອງລູກຄ້າໃນທຳເລສັກຂະຍະພາບຂອງທ່ານ ເຂົ້າເຖີງຂໍ້ມູນເຊີງເລີກທາງທຸລະກິດທີ່ທ່ານພາດໄປ

ຕັດສິນໃຈ

ຄົ້ນຫາທຳເລທີ່ສອດຄ່ອງກັບຂໍ້ກຳໜົດຂອງຕະຫຼາດເປົ້າໝາຍຂອງທ່ານແລະມີແນວໂນ້ມເຮັດກຳໄລໄດ້ຫຼາຍທີ່ສຸດ

ເພີ່ມປະສິດທິພາບການບໍລິຫານສິນຊັບຂອງທ່ານໃຫ້ໄດ້ປະໂຫຍດສູງສຸດ

ເບິ່ງເຫັນ

ສ້າງແຜນທີ່ສິນຊັບໂຄງຂ່າຍ ລະບົບໂຄງສ້າງພື້ນຖານແລະການສັ່ງງານຂອງທ່ານ ເພື່ອຮຽນຮູ້ຄວາມເຊື່ອມໂຍງລະຫວ່າງສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ເພີ່ມເຕີມດ້ວຍຂໍ້ມູນສະພາບອາກາດ ພູມມິປະເທດ ຮູບຖ່າຍດາວທຽມ ແລະຂໍ້ມູນຈາກພາກສະໜ!ມ

ເຂົ້າໃຈ

ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບປະສິດທິພາບຂອງທຸລະກິດ ເພື່ອການບໍລິຫານຈັດການສິນຊັບໃຫ້ເກີດປະສິດທິພາບແລະຄວາມສາມາດໃນການເຮັດວຽກຂອງບຸກຄະລາກອນໄດ້ຫຼາຍຂື້ນ ເຊັ່ນ ລະບຸລູກຄ້າທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກລະບົບທໍ່ສົ່ງນ້ຳທີ່ເສຍຫາຍແລະຕິດຕາມການສັ່ງງານທີ່ມອບໝາຍໄປ

ຕັດສິນໃຈ

ເຂົ້າໃຈປະສິດທິພາບການໃຊ້ສິນຊັບ ປະຫວັດການສ້ອມແປງບຳລຸງ ແລະແຜນການກວດສອບໄດ້ທັນທີ ປັບປຸງການວາງແຜນຊັບພະຍາກອນແລະຫຼຸດຕົ້ນທືນການດຳເນີນວຽກສຳລັບການບໍລິຫານຈັດການສິນຊັບຂອງອົງກອນທ່ານ

ທົບທວນແລະປະເມີນສະຖານະການການວາງແຜນ

ເບິ່ງເຫັນ

ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທີ່ສົມຈິງ ແລະສະແດງຮູບຜັງເມືອງ ສະຖາປັດຕະຍະກຳແລະການອອກແບບໃນຮູບແບບສາມມິຕິ

ເຂົ້າໃຈ

ເຮັດຄວາມເຂົ້າໃຈທັດສະນະວິໄສຂອງຕົວອາຄານ ເງົາຕົກທອດຂອງອາຄານ ແລະແສງທີ່ສະທ້ອນຄວາມຮ້ອນອອກໄປ

ຕັດສິນໃຈ

ກຳໜົດຂໍ້ສະເໜີການສ້າງອາຄານແລະສະຖານະການທາງເລືອກຕ່າງໆທີ່ເໝາະສົມກັບວິໄສທັດໂດຍລວມຂອງເມືອງ

ຕິດຕາມການປ່ຽນແປງໃນການໃຊ້ທີ່ດິນ

ເບິ່ງເຫັນ

ທ່ານຈະເຫັນສະພາບແວດລ້ອມຕ່າງໆ ໄດ້ດີທີ່ສຸດຈາກຮູບດາວທຽມແລະຖ່າຍຮູບໂດຍໃຊ້ໂດຣນ ຕັ້ງແຕ່ການເຮັດຄວາມເຂົ້າໃຈໃນກນາທຳລາຍປ່າໄມ້ແລະສູນເສຍພື້ນທີ່ຢູ່ອາໄສ ຕະຫຼອດຈົນການຕອບສະໜອງຕໍ່ໄພພິບັດແລະການສືກສາຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ

ເຂົ້າໃຈ

ປຽບທຽບພື້ນທີ່ທີ່ສົນໃຈຕາມຊ່ວງເວລາແລະສະແດງການປ່ຽນແປງການໃຊ້ທີ່ດິນ ວິເຄາະເພື່ອຕີຄວາມໝາຍ ໃຊ້ຂໍ້ມູນ meta data ເພື່ອຮູ້ຂໍ້ມູນຮູບຖ່າຍດາວທຽມຫຼາຍຂື້ນ

ຕັດສິນໃຈ

ປະເມີນຜົນກະທົບຂອງການປ່ຽນແປງສິ່ງແວດລ້ອມແລະການເຕີບໃຫຍ່ຂອງເມືອງ ພັດທະນາການບໍລິຫານຈັດການປ່າໄມ້ ຮູ້ພື້ນທີ່ສຳລັບສົ່ງທີມປະຕິບັດການສຸກເສີນ ພ້ອມຈັດການການບຸກລຸກພື້ນທີ່ເພື່ອເພາະປູກ


ดู Apps ที่เกี่ยวข้อง

ArcGIS Dashboards

ArcGIS Insights

ArcGIS for Office

ArcGIS CityEngine

ຕັດສິນໃຈທີ່ດີກວ່າເກົ່າດ້ວຍຂໍ້ມູນເຊີງເລີກທາງພູມມິສາດ

ບໍ່ວ່າທ່ານຈະເປັນຜູ້ຈັດການຝ່າຍປະຕິບັດການທີ່ຕ້ອງການເຫັນທີ່ຕັ້ງຂອງສິນຊັບຫຼືນັກວິເຄາະຕະຫຼາດທີ່ຕ້ອງການເຮັດຄວາມເຂົ້າໃຈຂໍ້ມູນທີ່ລູກຄ້າໃນພື້ນທີ່ເປົ້າໝາຍ ທ່ານສາມາດໃຊ້ ArcGIS for the Office ເພື່ອປະກອບການຕັດສິນໃຈເຊີ່ງຊ່ວຍປະຫຍັດເງີນແລະເວລາ ເບິ່ງຮູບຂໍ້ມູນຂອງທ່ານໃນບໍລິບົດທາງພູມມິສາດແລະໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກຂໍ້ມູນຕຳ ແໜ່ງພື້ນທີ່ເຊີ່ງເລີກທີ່ທ່ານອາດຈະເບິ່ງຂ້າມໄປ

ຄົ້ນຫາທຳເລທີ່ເໝາະສົມສຳລັບທຸລະກິດຂອງທ່ານ

ເບິ່ງເຫັນ

ສ້າງແຜນທີ່ເພື່ອເບິ່ງກຸ່ມລູກຄ້າເປົ້າໝາຍ ຂອບເຂດພື້ນທີ່ການຂາຍແລະທຳເລສັກຂະຍະພາບຂອງທ່ານ ດ້ວຍການໃຊ້ຂໍ້ມູນປະຊາກອນການໃຊ້ຊີວິດ ແລະຂໍ້ມູນການໃຊ້ຈ່າຍຂອງພວກເຂົາ

ເຂົ້າໃຈ

ປະເມີນຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງຕະຫຼາດແລະຂໍ້ມູນທີ່ລະບຸຕົວຕົນຂອງລູກຄ້າໃນທຳເລສັກຂະຍະພາບຂອງທ່ານ ເຂົ້າເຖີງຂໍ້ມູນເຊີງເລີກທາງທຸລະກິດທີ່ທ່ານພາດໄປ

ຕັດສິນໃຈ

ຄົ້ນຫາທຳເລທີ່ສອດຄ່ອງກັບຂໍ້ກຳໜົດຂອງຕະຫຼາດເປົ້າໝາຍຂອງທ່ານແລະມີແນວໂນ້ມເຮັດກຳໄລໄດ້ຫຼາຍທີ່ສຸດ

ເພີ່ມປະສິດທິພາບການບໍລິຫານສິນຊັບຂອງທ່ານໃຫ້ໄດ້ປະໂຫຍດສູງສຸດ

ເບິ່ງເຫັນ

ສ້າງແຜນທີ່ສິນຊັບໂຄງຂ່າຍ ລະບົບໂຄງສ້າງພື້ນຖານແລະການສັ່ງງານຂອງທ່ານ ເພື່ອຮຽນຮູ້ຄວາມເຊື່ອມໂຍງລະຫວ່າງສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ເພີ່ມເຕີມດ້ວຍຂໍ້ມູນສະພາບອາກາດ ພູມມິປະເທດ ຮູບຖ່າຍດາວທຽມ ແລະຂໍ້ມູນຈາກພາກສະໜ!ມ

ເຂົ້າໃຈ

ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບປະສິດທິພາບຂອງທຸລະກິດ ເພື່ອການບໍລິຫານຈັດການສິນຊັບໃຫ້ເກີດປະສິດທິພາບແລະຄວາມສາມາດໃນການເຮັດວຽກຂອງບຸກຄະລາກອນໄດ້ຫຼາຍຂື້ນ ເຊັ່ນ ລະບຸລູກຄ້າທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກລະບົບທໍ່ສົ່ງນ້ຳທີ່ເສຍຫາຍແລະຕິດຕາມການສັ່ງງານທີ່ມອບໝາຍໄປ

ຕັດສິນໃຈ

ເຂົ້າໃຈປະສິດທິພາບການໃຊ້ສິນຊັບ ປະຫວັດການສ້ອມແປງບຳລຸງ ແລະແຜນການກວດສອບໄດ້ທັນທີ ປັບປຸງການວາງແຜນຊັບພະຍາກອນແລະຫຼຸດຕົ້ນທືນການດຳເນີນວຽກສຳລັບການບໍລິຫານຈັດການສິນຊັບຂອງອົງກອນທ່ານ

ທົບທວນແລະປະເມີນສະຖານະການການວາງແຜນ

ເບິ່ງເຫັນ

ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທີ່ສົມຈິງ ແລະສະແດງຮູບຜັງເມືອງ ສະຖາປັດຕະຍະກຳແລະການອອກແບບໃນຮູບແບບສາມມິຕິ

ເຂົ້າໃຈ

ເຮັດຄວາມເຂົ້າໃຈທັດສະນະວິໄສຂອງຕົວອາຄານ ເງົາຕົກທອດຂອງອາຄານ ແລະແສງທີ່ສະທ້ອນຄວາມຮ້ອນອອກໄປ

ຕັດສິນໃຈ

ກຳໜົດຂໍ້ສະເໜີການສ້າງອາຄານແລະສະຖານະການທາງເລືອກຕ່າງໆທີ່ເໝາະສົມກັບວິໄສທັດໂດຍລວມຂອງເມືອງ

ຕິດຕາມການປ່ຽນແປງໃນການໃຊ້ທີ່ດິນ

ເບິ່ງເຫັນ

ທ່ານຈະເຫັນສະພາບແວດລ້ອມຕ່າງໆ ໄດ້ດີທີ່ສຸດຈາກຮູບດາວທຽມແລະຖ່າຍຮູບໂດຍໃຊ້ໂດຣນ ຕັ້ງແຕ່ການເຮັດຄວາມເຂົ້າໃຈໃນກນາທຳລາຍປ່າໄມ້ແລະສູນເສຍພື້ນທີ່ຢູ່ອາໄສ ຕະຫຼອດຈົນການຕອບສະໜອງຕໍ່ໄພພິບັດແລະການສືກສາຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ

ເຂົ້າໃຈ

ປຽບທຽບພື້ນທີ່ທີ່ສົນໃຈຕາມຊ່ວງເວລາແລະສະແດງການປ່ຽນແປງການໃຊ້ທີ່ດິນ ວິເຄາະເພື່ອຕີຄວາມໝາຍ ໃຊ້ຂໍ້ມູນ meta data ເພື່ອຮູ້ຂໍ້ມູນຮູບຖ່າຍດາວທຽມຫຼາຍຂື້ນ

ຕັດສິນໃຈ

ປະເມີນຜົນກະທົບຂອງການປ່ຽນແປງສິ່ງແວດລ້ອມແລະການເຕີບໃຫຍ່ຂອງເມືອງ ພັດທະນາການບໍລິຫານຈັດການປ່າໄມ້ ຮູ້ພື້ນທີ່ສຳລັບສົ່ງທີມປະຕິບັດການສຸກເສີນ ພ້ອມຈັດການການບຸກລຸກພື້ນທີ່ເພື່ອເພາະປູກ


ดู Apps ที่เกี่ยวข้อง

ArcGIS Dashboards

ArcGIS Insights

ArcGIS for Office

ArcGIS CityEngine