Webinar: ArcGIS – A system of engagement for precision agriculture

ในงานสัมมนาออนไลน์นี้คุณจะเรียนรู้วิธี

  • ใช้แผนที่และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่เพื่อให้เห็นภาพ ทำความเข้าใจ วางแผน และดำเนินการเมื่อประสานงานกับโปรแกรมการจัดการฟาร์มที่มีรายละเอียดและซับซ้อน
  • ปรับ workflow ให้เหมาะสมและลดความเสี่ยงในขณะที่ปรับปรุงแนวปฏิบัติด้านการปฏิรูปและสร้างหลักประกันความเสมอภาคทางสังคม

นอกจากนี้ ArcGIS ยังช่วยปรับแต่งกระบวนการวางแผนและปรับปรุงการตัดสินใจในการจัดการความเสี่ยงเพื่อให้ได้มาซึ่งประสิทธิภาพและความได้เปรียบในการแข่งขันและการสร้างแบบจำลองเชิงรุก

วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2566 เวลา 10:00 – 11:30 น. ผ่าน zoom

ลงทะเบียนฟรี: http://bit.ly/42nNNtB