Webinar: GIS for Environmental and Natural Resources – GIS Tech helps a sustainable world

ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์ GIS for Environmental and Natural Resources: GIS Tech helps a sustainable world เพื่อเรียนรู้การวิเคราะห์ข้อมูลและวางแผนด้านสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ

เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าใจสภาพปัญหาสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่ ตลอดจนเห็นความสัมพันธ์ของข้อมูลที่เกิดขึ้น และปัญหาวิกฤติที่ต้องการการแก้ไขอย่างเร่งด่วน เพื่อการพัฒนาและวางแผนด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืน

ปัจจุบันกิจกรรมต่าง ๆ ของประชากรบนโลก ผนวกกับปัญหาของการเกิดสภาวะโลกร้อน (Global Warming) มีผลต่อสภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมอย่างมาก ทั้งด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่แย่ลง ฝนไม่ตกตามฤดูกาล การเสื่อมโทรมของป่าไม้ และการเกิดดินถล่ม เป็นต้น ปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม ซึ่งกล่าวได้ว่าปัญหาต่าง ๆ นี้ ต้องอาศัยระยะเวลาในการ ฟื้นฟูและกำกับดูแล รวมถึงพวกเราต้องช่วยกันการเฝ้าระวัง และปลูกฝังจิตสำนึกไปพร้อม ๆ กับการเก็บข้อมูลและพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อนำไปวางแผนและพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมต่อไป โดยใช้เครื่องมือสำคัญอย่างเทคโนโลยี GIS

Webinar: GIS for Environmental and Natural Resources: GIS Tech helps a sustainable world
วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2565 เวลา 10:00 – 11:00 น. ผ่าน zoom