Spatial Analysis

เข้าใจรูปแบบ และความสัมพันธ์เชิงพื้นที่

การวิเคราะห์เชิงพื้นที่ทำให้เราเข้าใจโลกมากขึ้น รู้ว่าอะไรอยู่ที่ไหน เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันอย่างไร มีความหมายอะไร และควรปฎิบัติต่อสิ่งเหล่านั้นอย่างไร จากการวิเคราะห์คำนวณรูปแบบทางภูมิศาสตร์ในการค้นพบเส้นทาง การหาทำเลที่ตั้ง และการพยากรณ์ชั้นสูง การวิเคราะห์เชิงพื้นที่นี้ถือเป็นหัวใจสำคัญของระบบภูมิสารสนเทศ หรือ GIS

Solutions

เพิ่มความเข้าใจ

สำนักงานตั้งอยู่ที่ไหน? รถบรรทุกขนส่งไปที่ไหน ? การแปลงบริบทเพื่อให้เกิดความเข้าใจสถานที่ที่เราสามารถแปลงข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบของแผนที่โดยการใช้สัญสักษณ์ เพื่อช่วยเพิ่มมุมมองและความเข้าใจในข้อมูลเหล่านั้น

การวัดขนาด และรูปร่าง

สามารถวัดขนาดและรูปร่างว่ามีขนาดใหญ่มากน้อยเท่าใด หรืออธิบายรูปร่างลักษณะของพื้นที่ อาณาเขต ความยาว ความสูงได้

ค้นหาความสัมพันธ์

สามารถตอบคำถามเชิงพื้นที่ ที่ต้องใช้ความสัมพันธ์ของพื้นที่เข้าด้วยกัน เช่น เหตุการณ์เกิดใกล้เคียงกัน หรือเกิดขึ้นพร้อมกัน เช่น คำถามที่ว่า ในพื้นที่นี้เคยเกิดเหตุอาชญากรรมอื่น ๆ ขึ้นหรือไม่

ค้นหาพื้นที่ศักยภาพ

ช่วยเพิ่มข้อมูลในการตัดสินใจในการค้นหาพื้นที่ที่ดีที่สุด เช่น พื้นที่ศักยภาพในการจัดตั้งร้านค้าใหม่ ค้นหาเส้นทางที่ดีที่สุดในการเดินทาง เป็นต้น

ตรวจสอบในรูปแบบการแสดงจำนวน

การค้นหาพื้นที่ด้วยการแสดงปริมาณ จำนวน ด้วยการค้นหาแบบ hot spots เพื่อการวิเคราะห์ความเปลี่ยนแปลงเมื่อเวลาเปลี่ยนไป เช่น หาพื้นที่ที่มีการใช้จ่ายสินค้าอิเล็กทรอนิกส์สูง เป็นต้น

คาดการณ์อนาคต

การวิเคราะห์เชิงพื้นที่ยังสามารถใช้เทคนิคการทำนาย หรือพยากรณ์คาดการณ์อนาคตได้อีกด้วย เช่น ไฟป่าจะแพร่กระจายไปอย่างไรขึ้นกับพืชผัก และทิศทางของลม

Main

เข้าใจรูปแบบ และความสัมพันธ์เชิงพื้นที่

การวิเคราะห์เชิงพื้นที่ทำให้เราเข้าใจโลกมากขึ้น รู้ว่าอะไรอยู่ที่ไหน เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันอย่างไร มีความหมายอะไร และควรปฎิบัติต่อสิ่งเหล่านั้นอย่างไร จากการวิเคราะห์คำนวณรูปแบบทางภูมิศาสตร์ในการค้นพบเส้นทาง การหาทำเลที่ตั้ง และการพยากรณ์ชั้นสูง การวิเคราะห์เชิงพื้นที่นี้ถือเป็นหัวใจสำคัญของระบบภูมิสารสนเทศ หรือ GIS

Solutions

เพิ่มความเข้าใจ

สำนักงานตั้งอยู่ที่ไหน? รถบรรทุกขนส่งไปที่ไหน ? การแปลงบริบทเพื่อให้เกิดความเข้าใจสถานที่ที่เราสามารถแปลงข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบของแผนที่โดยการใช้สัญสักษณ์ เพื่อช่วยเพิ่มมุมมองและความเข้าใจในข้อมูลเหล่านั้น

การวัดขนาด และรูปร่าง

สามารถวัดขนาดและรูปร่างว่ามีขนาดใหญ่มากน้อยเท่าใด หรืออธิบายรูปร่างลักษณะของพื้นที่ อาณาเขต ความยาว ความสูงได้

ค้นหาความสัมพันธ์

สามารถตอบคำถามเชิงพื้นที่ ที่ต้องใช้ความสัมพันธ์ของพื้นที่เข้าด้วยกัน เช่น เหตุการณ์เกิดใกล้เคียงกัน หรือเกิดขึ้นพร้อมกัน เช่น คำถามที่ว่า ในพื้นที่นี้เคยเกิดเหตุอาชญากรรมอื่น ๆ ขึ้นหรือไม่

ค้นหาพื้นที่ศักยภาพ

ช่วยเพิ่มข้อมูลในการตัดสินใจในการค้นหาพื้นที่ที่ดีที่สุด เช่น พื้นที่ศักยภาพในการจัดตั้งร้านค้าใหม่ ค้นหาเส้นทางที่ดีที่สุดในการเดินทาง เป็นต้น

ตรวจสอบในรูปแบบการแสดงจำนวน

การค้นหาพื้นที่ด้วยการแสดงปริมาณ จำนวน ด้วยการค้นหาแบบ hot spots เพื่อการวิเคราะห์ความเปลี่ยนแปลงเมื่อเวลาเปลี่ยนไป เช่น หาพื้นที่ที่มีการใช้จ่ายสินค้าอิเล็กทรอนิกส์สูง เป็นต้น

คาดการณ์อนาคต

การวิเคราะห์เชิงพื้นที่ยังสามารถใช้เทคนิคการทำนาย หรือพยากรณ์คาดการณ์อนาคตได้อีกด้วย เช่น ไฟป่าจะแพร่กระจายไปอย่างไรขึ้นกับพืชผัก และทิศทางของลม