Water Utilities

สร้างสาธารณูปโภคทางน้ำอย่างยั่งยืน

ArcGIS Platform สามารถทำให้เกิดความเข้าใจ เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านสาธารณูปโภคน้ำ การบูรณาการข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ เช่น เซ็นเซอร์ มิเตอร์ ทีมงาน ท่อ เป็นต้นโดยจัดเก็บข้อมูลไว้ในระบบภูมิสารสนเทศ โดยมีการแบ่งปันแผนที่แบบโต้ตอบ (interactive map) ร่วมกัน รวมทั้งผลักดันแผนที่ในการทำงานไปยังพนักงานภาคสนาม

การเตรียมความพร้อมที่ดีหมายถึงผลงานที่ดี

เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ของระบบน้ำให้ดียิ่งขึ้น ด้วยการทำงานเชิงรุก โดยอ้างอิงข้อมูลสถานที่ทำให้เข้าใจถึงสถานะและตำแหน่งของทรัพย์สิน ต่าง ๆ เช่นท่อน้ำที่ฝังอยู่ รวมถึงสร้างรายงานเพื่อการปฏิบัติงานได้อย่างง่ายดายผ่าน Dashboard ที่ช่วยให้เห็นภาพได้ง่ายขึ้น เช่น เรื่องของการบำรุงรักษา อีกทั้งลูกค้าสามารถติดต่อทีมงานผ่านโทรศัพท์มือถือได้อีกด้วย

Benefits

Deliver

ความต้องการสาธารณูปโภคที่ชาญฉลาดมากขึ้นช่วยให้ลูกค้ามีส่วนร่วมผ่านทางออนไลน์มากขึ้นด้วย

Protect

ขับเคลื่อนข้อมูล สนับสนุนการจัดการทรัพย์สิน ด้วยระบบ GIS จะช่วยลดความยุ่งยากในการตรวจสอบ การบำรุงรักษา และการซ่อมแซม

Trust

สามารถเชื่อมโยงข้อมูลจากสำนักงานไปยังภาคสนาม เพื่อการเข้าถึงที่ไว้วางใจได้ในทุกที่

Solutions

ArcGIS for Water Utilities

ArcGIS for Water Utilities ช่วยรักษาและแก้ไขข้อมูลสินทรัพย์ได้เร็วขึ้นและด้วยความผิดพลาดและความซ้ำซ้อนให้น้อยลง ปรับปรุงแผนการโครงสร้างพื้นฐานใหม่ด้วยการแสดงผลข้อมูลที่มีความหนาแน่นสูงด้วยแผนที่ที่อ่านง่าย เพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานภาคสนามด้วยแอปพลิเคชันบนมือถือ

ArcGIS Pro

แผนที่แสดงมากกว่าที่ตั้ง ซึ่งสามารถค้นพบแนวโน้มในการทำลายโครงสร้างพื้นฐาน หรือปฏิบัติตามกฎระเบียบได้ง่ายขึ้นผ่านการรายงานอัตโนมัติ ใช้เครื่องมือตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าความสมบูรณ์ของข้อมูลได้รับการพิสูจน์ เพื่อให้ทีมงานมีขั้นตอนการทำงานที่เรียบง่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

GeoEvent Extension for ArcGIS

สามารถรับรู้สถานการณ์หรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ของสาธารณูปโภคต่าง ๆ ด้วยโปรแกรมเสริมของ ArcGIS คือ Geo Event ซึ่งช่วยตีความข้อมูลที่ป้อนเข้ามาแบบเรียลไทม์ เช่น จาก AMI และ AMR เพื่อให้คุณสามารถตรวจสอบ เตรียมทีมงานแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงที

Main

สร้างสาธารณูปโภคทางน้ำอย่างยั่งยืน

ArcGIS Platform สามารถทำให้เกิดความเข้าใจ เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านสาธารณูปโภคน้ำ การบูรณาการข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ เช่น เซ็นเซอร์ มิเตอร์ ทีมงาน ท่อ เป็นต้นโดยจัดเก็บข้อมูลไว้ในระบบภูมิสารสนเทศ โดยมีการแบ่งปันแผนที่แบบโต้ตอบ (interactive map) ร่วมกัน รวมทั้งผลักดันแผนที่ในการทำงานไปยังพนักงานภาคสนาม

Water

การเตรียมความพร้อมที่ดีหมายถึงผลงานที่ดี

เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ของระบบน้ำให้ดียิ่งขึ้น ด้วยการทำงานเชิงรุก โดยอ้างอิงข้อมูลสถานที่ทำให้เข้าใจถึงสถานะและตำแหน่งของทรัพย์สิน ต่าง ๆ เช่นท่อน้ำที่ฝังอยู่ รวมถึงสร้างรายงานเพื่อการปฏิบัติงานได้อย่างง่ายดายผ่าน Dashboard ที่ช่วยให้เห็นภาพได้ง่ายขึ้น เช่น เรื่องของการบำรุงรักษา อีกทั้งลูกค้าสามารถติดต่อทีมงานผ่านโทรศัพท์มือถือได้อีกด้วย

Benefits

Deliver

ความต้องการสาธารณูปโภคที่ชาญฉลาดมากขึ้นช่วยให้ลูกค้ามีส่วนร่วมผ่านทางออนไลน์มากขึ้นด้วย

Protect

ขับเคลื่อนข้อมูล สนับสนุนการจัดการทรัพย์สิน ด้วยระบบ GIS จะช่วยลดความยุ่งยากในการตรวจสอบ การบำรุงรักษา และการซ่อมแซม

Trust

สามารถเชื่อมโยงข้อมูลจากสำนักงานไปยังภาคสนาม เพื่อการเข้าถึงที่ไว้วางใจได้ในทุกที่

Solutions

ArcGIS for Water Utilities

ArcGIS for Water Utilities ช่วยรักษาและแก้ไขข้อมูลสินทรัพย์ได้เร็วขึ้นและด้วยความผิดพลาดและความซ้ำซ้อนให้น้อยลง ปรับปรุงแผนการโครงสร้างพื้นฐานใหม่ด้วยการแสดงผลข้อมูลที่มีความหนาแน่นสูงด้วยแผนที่ที่อ่านง่าย เพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานภาคสนามด้วยแอปพลิเคชันบนมือถือ

ArcGIS Pro

แผนที่แสดงมากกว่าที่ตั้ง ซึ่งสามารถค้นพบแนวโน้มในการทำลายโครงสร้างพื้นฐาน หรือปฏิบัติตามกฎระเบียบได้ง่ายขึ้นผ่านการรายงานอัตโนมัติ ใช้เครื่องมือตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าความสมบูรณ์ของข้อมูลได้รับการพิสูจน์ เพื่อให้ทีมงานมีขั้นตอนการทำงานที่เรียบง่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

GeoEvent Extension for ArcGIS

สามารถรับรู้สถานการณ์หรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ของสาธารณูปโภคต่าง ๆ ด้วยโปรแกรมเสริมของ ArcGIS คือ Geo Event ซึ่งช่วยตีความข้อมูลที่ป้อนเข้ามาแบบเรียลไทม์ เช่น จาก AMI และ AMR เพื่อให้คุณสามารถตรวจสอบ เตรียมทีมงานแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงที