Water Utilities

สร้างสาธารณูปโภคทางน้ำอย่างยั่งยืน

ArcGIS Platform สามารถทำให้เกิดความเข้าใจ และเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านสาธารณูปโภคน้ำ การบูรณาการข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ เช่น เซ็นเซอร์ มิเตอร์ ท่อ และทีมงาน โดยจัดเก็บข้อมูลไว้ในระบบภูมิสารสนเทศ โดยมีการแบ่งปันแผนที่แบบโต้ตอบ (interactive map) ร่วมกัน รวมทั้งส่งต่อแผนที่ในการทำงานไปยังพนักงานภาคสนาม

การเตรียมความพร้อมที่ดีหมายถึงผลงานที่ดี

เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ของระบบน้ำให้ดียิ่งขึ้น ด้วยการทำงานเชิงรุก โดยอ้างอิงข้อมูลสถานที่ทำให้เข้าใจถึงสถานะและตำแหน่งของทรัพย์สิน ต่าง ๆ เช่นท่อน้ำที่ฝังอยู่ รวมถึงสร้างรายงานเพื่อการปฏิบัติงานได้อย่างง่ายดายผ่าน Dashboard ที่ช่วยให้เห็นภาพได้ง่ายขึ้น เช่น เรื่องของการบำรุงรักษา อีกทั้งลูกค้าสามารถติดต่อทีมงานผ่านโทรศัพท์มือถือได้อีกด้วย

Benefits

Deliver

ความต้องการสาธารณูปโภคที่ชาญฉลาดมากขึ้นช่วยให้ลูกค้ามีส่วนร่วมผ่านทางออนไลน์มากขึ้นด้วย

Protect

สร้างข้อมูล สนับสนุนการจัดการทรัพย์สิน ด้วยระบบ GIS จะช่วยลดความยุ่งยากในการตรวจสอบ การบำรุงรักษา และการซ่อมแซม

Trust

การจัดการระบบโดยใช้เทคโนโลยี GIS สามารถเชื่อมโยงข้อมูลจากสำนักงานไปยังภาคสนาม เพื่อการเข้าถึงที่ไว้วางใจได้ในทุกที่

Solutions

ArcGIS Pro ผู้เชี่ยวชาญด้าน asset management

ArcGIS for Water Utilities

ArcGIS for Water Utilities ช่วยรักษาและแก้ไขข้อมูลสินทรัพย์ได้เร็วขึ้น ลดความผิดพลาดและความซ้ำซ้อนให้น้อยลง ปรับปรุงแผนการจัดการโครงสร้างพื้นฐานใหม่ด้วยการแสดงผลข้อมูลที่มีความซับซ้อน ด้วยแผนที่ที่อ่านง่าย เพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานภาคสนามด้วยแอปพลิเคชันบนมือถือ

ArcGIS Pro

แผนที่แสดงมากกว่าที่ตั้ง ช่วยให้สามารถค้นพบแนวโน้มในการทำลายโครงสร้างพื้นฐาน หรือปฏิบัติตามกฎระเบียบได้ง่ายขึ้นผ่านการรายงานอัตโนมัติ ใช้เครื่องมือตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าความสมบูรณ์ของข้อมูลได้รับการพิสูจน์ เพื่อให้ทีมงานมีขั้นตอนการทำงานที่เรียบง่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

ArcGIS Pro ผู้เชี่ยวชาญด้านแผนที่ภูมิประเทศ
ArcGIS ผู้ช่วยด้าน facility management

GeoEvent Extension for ArcGIS

สามารถรับรู้สถานการณ์หรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ของสาธารณูปโภคต่าง ๆ ด้วยโปรแกรมเสริมของ ArcGIS คือ GeoEvent ซึ่งช่วยตีความข้อมูลที่ป้อนเข้ามาแบบเรียลไทม์ เช่น จาก AMI และ AMR เพื่อให้คุณสามารถตรวจสอบ เตรียมทีมงานแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงที

Main

สร้างสาธารณูปโภคทางน้ำอย่างยั่งยืน

ArcGIS Platform สามารถทำให้เกิดความเข้าใจ เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านสาธารณูปโภคน้ำ การบูรณาการข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ เช่น เซ็นเซอร์ มิเตอร์ ทีมงาน ท่อ เป็นต้นโดยจัดเก็บข้อมูลไว้ในระบบภูมิสารสนเทศ โดยมีการแบ่งปันแผนที่แบบโต้ตอบ (interactive map) ร่วมกัน รวมทั้งผลักดันแผนที่ในการทำงานไปยังพนักงานภาคสนาม

Water

การเตรียมความพร้อมที่ดีหมายถึงผลงานที่ดี

เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ของระบบน้ำให้ดียิ่งขึ้น ด้วยการทำงานเชิงรุก โดยอ้างอิงข้อมูลสถานที่ทำให้เข้าใจถึงสถานะและตำแหน่งของทรัพย์สิน ต่าง ๆ เช่นท่อน้ำที่ฝังอยู่ รวมถึงสร้างรายงานเพื่อการปฏิบัติงานได้อย่างง่ายดายผ่าน Dashboard ที่ช่วยให้เห็นภาพได้ง่ายขึ้น เช่น เรื่องของการบำรุงรักษา อีกทั้งลูกค้าสามารถติดต่อทีมงานผ่านโทรศัพท์มือถือได้อีกด้วย

Benefits

Deliver

ความต้องการสาธารณูปโภคที่ชาญฉลาดมากขึ้นช่วยให้ลูกค้ามีส่วนร่วมผ่านทางออนไลน์มากขึ้นด้วย

Protect

ขับเคลื่อนข้อมูล สนับสนุนการจัดการทรัพย์สิน ด้วยระบบ GIS จะช่วยลดความยุ่งยากในการตรวจสอบ การบำรุงรักษา และการซ่อมแซม

Trust

สามารถเชื่อมโยงข้อมูลจากสำนักงานไปยังภาคสนาม เพื่อการเข้าถึงที่ไว้วางใจได้ในทุกที่

Solutions

ArcGIS Pro ผู้เชี่ยวชาญด้าน asset management

ArcGIS for Water Utilities

ArcGIS for Water Utilities ช่วยรักษาและแก้ไขข้อมูลสินทรัพย์ได้เร็วขึ้นและด้วยความผิดพลาดและความซ้ำซ้อนให้น้อยลง ปรับปรุงแผนการโครงสร้างพื้นฐานใหม่ด้วยการแสดงผลข้อมูลที่มีความหนาแน่นสูงด้วยแผนที่ที่อ่านง่าย เพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานภาคสนามด้วยแอปพลิเคชันบนมือถือ

ArcGIS Pro ผู้เชี่ยวชาญด้านแผนที่ภูมิประเทศ

ArcGIS Pro

แผนที่แสดงมากกว่าที่ตั้ง ซึ่งสามารถค้นพบแนวโน้มในการทำลายโครงสร้างพื้นฐาน หรือปฏิบัติตามกฎระเบียบได้ง่ายขึ้นผ่านการรายงานอัตโนมัติ ใช้เครื่องมือตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าความสมบูรณ์ของข้อมูลได้รับการพิสูจน์ เพื่อให้ทีมงานมีขั้นตอนการทำงานที่เรียบง่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

ArcGIS ผู้ช่วยด้าน facility management

GeoEvent Extension for ArcGIS

สามารถรับรู้สถานการณ์หรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ของสาธารณูปโภคต่าง ๆ ด้วยโปรแกรมเสริมของ ArcGIS คือ Geo Event ซึ่งช่วยตีความข้อมูลที่ป้อนเข้ามาแบบเรียลไทม์ เช่น จาก AMI และ AMR เพื่อให้คุณสามารถตรวจสอบ เตรียมทีมงานแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงที