Law Enforcement

Make smart maps your crime-fighting weapon.

ภารกิจที่ทันสมัยของตำรวจในยุคนี้ จะใช้ความสามารถของ Smart Mapไปช่วยทำงาน ทั้งการแสดงผลข้อมูล และการวิเคราะห์เหตุที่เกิด เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้เจ้าหน้าที่ที่ออกตรวจพื้นที่ และผู้บัญชาการสำหรับใช้สั่งการณ์และตัดสินใจแก้ปัญหาได้ดีขึ้น ซึ่งเป็นเรื่องที่ง่ายมากที่จะใช้แผนที่เป็นข้อมูลสำหรับการปฏิบัติงานจริง เทคโนโลยีระบบ GIS ของ Esri ช่วยให้การรวบรวมข้อมูลหลาย ๆ ชนิดทำได้ง่ายขึ้น และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูงเพื่อใช้สำหรับแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น คาดการณ์เหตุอาชญกรรมที่จะเกิดเพื่อการเฝ้าระวัง และดูแลความเรียบร้อยให้กับประชาชน

Insights

ArcGIS ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดเก็บข้อมูลแผนที่ผังเมือง

When Seattle Crime Spikes, High-Tech Eyes Now Watch

เทคโนโลยีระบบ GIS ของ Esri ช่วยให้หน่วยงานตำรวจของ Seattle สามารถติดตามการเกิดเหตุอาชญากรรมในพื้นที่ได้อย่างทันท่วงที ซึ่งหน่วยงานได้จัดทำศูนย์ข้อมูล Real-Time Crime Center เพื่อนำมาวิเคราะห์เหตุอาชญากรรมที่เกิด โดยเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญด้านข้อมูลข่าวสาร และแหล่งข่าวต่าง ๆ เพื่อส่งข้อมูลให้กับเจ้าหน้าที่ท้องที่ที่ตรวจการณ์อยู่ให้ได้รับข้อมูลอย่างรวดเร็วภายในเสี้ยวนาทีเพื่อเข้าไปจัดการกับเหตุที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ArcGIS ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบภูมิสารสนเทศ

App Helps Police Manage “Gypsy Hill” Cold Case Murder Investigation

หน่วยงานด้าน IT ของเมือง South San Francisco สร้างแอปพลิเคชันสำหรับตำรวจของเมืองซึ่งช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถเรียกดูรายงานจากจุดเกิดเหตุได้ขณะเดียวกันก็สามารถค้นหาข้อมูลจากเหตุฆาตกรรมที่เกิดในปี 1976 ได้เช่นกัน

ArcGIS ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างแผนที่ custom map

Oakland Builds Real-Time Crime Apps for Residents, Police

หน่วยงานตำรวจของ Oakland ได้จัดทำแอปพลิเคชันที่ใช้แปลงข้อมูลอาชญกรรมในรูปแบบตารางเป็นแผนที่แบบ Interactive โดยแอปพลิเคชันจะเปิดเผยให้ประชาชนได้ทราบเหตุที่เกิดที่มีการจัดเก็บไว้ในระบบในระยะเวลาใกล้เคียงกับเวลาที่เกิดเหตุ ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องสามารถดูรายละเอียดของเหตุในแต่ละพื้นที่ที่สั่งการได้ อ่านเพิ่มเติม

ArcGIS ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดเก็บข้อมูลแผนที่ผังเมือง

Police Data Initiative Aims to Increase Transparency

The Police Foundation และ Esri ได้ร่วมมือกันสร้างระบบแบ่งปันข้อมูล เพื่อแนะนำให้ตำรวจนำข้อมูลมาเผยแพร่ร่วมกันมากขึ้น โดยโครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของทำเนียบขาวเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของตำรวจ และเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนต่าง ๆ ที่ตำรวจได้ทำงานด้วย อ่านเพิ่มเติม

Leverage location to improve managerial decisions

ผู้บัญชาการหน่วยต้องการการตัดสินใจที่เฉียบแหลม ซึ่ง Esri สามารถช่วยให้การวางแผนงานดีขึ้น ลดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของการทำงานลง และมีความโปร่งใสในการบริหารมากขึ้นด้วยแพลตฟอร์มทางพื้นที่ที่ Esri ได้จัดเตรียมไว้ หน่วยงานของท่านสามารถประยุกต์ใช้ข้อมูลเชิงพื้นที่สำหรับการจัดการ การแสดงผลและการเผยแพร่ข้อมูลภารกิจสำคัญได้ เราใช้การวิเคราะห์เชิงพื้นที่เพื่อช่วยในการตัดสินใจแก้ปัญหาและทำให้แผนกลยุทธ์ที่วางไว้บรรลุวัตถุประสงค์ และยังใช้สำหรับการเผยแพร่ให้ประชาชนในทุกระดับเข้าใจสภาพปัญหาจากแผนที่แต่ละประเภทและแอปพลิเคชันที่เราได้จัดเตรียมไว้ให้ใช้งาน

Benefits

Plan

ใช้แผนที่เพื่อทำให้วัตถุประสงค์ระหว่างหน่วยงานบรรลุผลและทำให้การดำเนินกลยุทธ์ต่างๆ ทำได้เป็นอย่างดีเพื่อใช้สำหรับการรายงาน CompStat, การรับสมัครเจ้าหน้าที่และอื่น ๆ

Manage

ติดตามสถานะของอุปกรณ์และเครื่องมือโดยการใช้แผนที่ ซึ่งสามารถแสดงสถานะพื้นฐานที่ใช้งานร่วมกัน

Engage

ทำความเข้าใจกับปัญหาของชุมชนของคุณโดยการแบ่งปันข้อมูลให้สาธารณะได้ใช้งานทั้งข้อมูลแผนที่อาชญากรรมและการรายงานการเกิดเหตุจากประชาชนผ่านแอปพลิเคชันที่ได้จัดทำไว้

Solutions

ArcGIS Platform ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบภูมิสารสนเทศ

ArcGIS Platform

ArcGIS เป็นแพลตฟอร์มสำหรับการทำงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลเชิงพื้นที่ที่องค์กรตำรวจและส่วนงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำไปใช้ได้ ซึ่งสามารถใช้งานได้ทั้งการสร้าง การจัดการ และการแบ่งปันข้อมูลให้ทุกคนใช้ โดยสามารถใช้แผนที่ทางการข่าวผ่านระบบเครือข่ายแบบออนไลน์ และการใช้งานแอปพลิเคชันผ่านอุปกรณ์ของแต่ละคน ทั้งคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล, การใช้งานผ่านเว็บ, สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต

ArcGIS Online

ใช้เทคโนโลยีของ Esri สำหรับการตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างชาญฉลาดและเฉียบแหลมสำหรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ArcGIS Online ช่วยให้ผู้บังคับบัญชาและผู้วางแผนงานสามารถสร้างแผนที่และวิเคราะห์งานในสภาพการทำงานที่มีความคล่องตัวสูงเพื่อช่วยในกระบวนการวางแผนประกอบการตัดสินใจ

ArcGIS online ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างแผนที่ custom map
ESRI ผู้ช่วยด้าน facility management

Esri Community Analyst

ด้วยเครื่องมือของโปรแกรม Community Analyst คุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของตัวเลือกสำหรับการจัดสรรทรัพยากรที่มี, ทำความเข้าใจเกี่ยวกับประเภทของคนที่ได้รับผลกระทบจากการเลือกใช้นโยบายของรัฐ และเรียนรู้เกี่ยวกับข้อมูลประชากรที่มีความเสี่ยงสูงที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว

Modernize law enforcement operations with maps

จากส่วนบังคับการถึงผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ Esri ได้สร้างระบบที่คุณสามารถใช้งานร่วมกันได้ทั้งองค์กร ซึ่งจะสามารถปรับปรุงให้การวางแผน การตระหนักรู้สถานการณ์และงานภาคสนามสามารถทำได้ดีขึ้น คุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของเวลาที่ใช้ตอบสนองสำหรับการแก้ปัญหาให้เร็วขึ้น การประสานงานดีขึ้นและมีความเข้าใจในการบังคับใช้กฎหมายมากขึ้น การวิเคราะห์เชิงแผนที่เปรียบได้กับหลักการที่สำคัญที่คุณจะได้รับผลลัพธ์ที่ดีในการประยุกต์ใช้แผนที่ กับกระบวนการทำงานของคุณ เพื่อให้คุณเข้าใจเงื่อนไขของการเกิดเหตุอาชญากรรม การปรับปรุงการตอบสนองในการแก้ปัญหา และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชน

Benefits

Allocate

บริหารการใช้ทรัพยากรการทำงานที่ขาดแคลนให้มีประสิทธิภาพด้วยแผนที่ ซึ่งสามารถแสดงข้อมูลทุกอย่างร่วมกันทั้ง เจ้าหน้าที่ เหตุการณ์ที่เกิด สินทรัพย์ การจราจรและอื่นๆ

Improve

สำหรับการวางแผนระยะยาว, การสร้างรายงานแบบ CompStat หรือการปฏิบัติการทางยุทธวิธี ใช้แผนที่เป็นระบบปฏิบัติการร่วมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

Safeguard

การป้องกันที่ดีขึ้นและการสนับสนุนเจ้าหน้าที่และชุมชนด้วยแผนที่ที่เข้าใจง่าย จะช่วยให้คุณเข้าใจการทำงานได้อย่างอย่างละเอียด

Solutions

ArcGIS Platform ผู้เชี่ยวชาญด้านแผนที่ผังเมือง

ArcGIS Platform

ใช้ ArcGIS เป็นแพลตฟอร์มที่ช่วยให้คุณสามารถลดเหตุอาชญากรรมลง ด้วยชุดของเครื่องมือที่ทำงานร่วมกันในเชิงพื้นที่ และแดชบอร์ดแสดงภาพรวม หรือใช้แสดงการปฏิบัติการลาดตระเวนของแต่ละภารกิจ ซึ่งจะช่วยทำให้กลยุทธ์การลดเหตุอาชญากรรมทำได้เป็นอย่างดี เจ้าหน้าที่มีความปลอดภัย และลดต้นทุนการทำงานลงได้

ArcGIS Online

มอบเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพให้กับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของคุณใช้แสดงและวิเคราะห์ข้อมูลในระบบคลาวด์ สร้างแผนที่เพื่อแสดงให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและมีส่วนร่วมกับงานของคุณ อีกทั้งส่งความปรารถนาดีของคุณถึงสังคมที่คุณอยู่ โดยการแสดงให้พวกเขาเห็นถึงผลลัพธ์ของการทำงานที่เกิดจากความตั้งใจของคุณ

ArcGIS online ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างแผนที่ข้อมูลประชากร
ArcGIS ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างแผนที่ smart map

ArcGIS for Law Enforcement

ArcGIS สำหรับ Law Enforcement ได้สร้างเครื่องมือที่คุณสามารถนำมาใช้กับการบริหารจัดการงานจากภาคสนามไปจนถึงงานในศูนย์บัญชาการ ใช้ประโยชน์จากแผนที่พร้อมใช้และแอปพลิเคชันที่สามารถสร้างเพื่อการสำรวจในภาคสนาม การพัฒนาแผนป้องกันเหตุร้ายและการวางแผนงานสำหรับกิจกรรมสำคัญ

Build better analysis with geography

หลายหน่วยงานนำเข้าข้อมูล GIS จากข้อมูลรูปแบบ CAD, สร้างระบบการจัดการ และงานระบบอื่น ๆ ของตำรวจและการรับข้อมูลจากเซ็นเซอร์ชนิดต่าง ๆ ตำรวจต้องพยายามอย่างมากที่จะทำให้ระบบทั้งหมดทำงานด้วยกันได้ ด้วยแพลตฟอร์มของ ArcGIS หน่วยงานของคุณสามารถตีความและวิเคราะห์รูปแบบของเหตุที่เกิดจากข้อมูลมหาศาลที่เก็บไว้ได้ และมีกลยุทธ์ที่เหมาะสมสำหรับการป้องกันเหตุ สร้างคำถามและค้นหาคำตอบให้ชัดเจนว่าเกิดอะไรขึ้น เพราะผู้บังคับบัญชาจะได้สามารถสั่งการได้อย่างรวดเร็วและเตรียมความพร้อมได้อย่างถูกต้องทันเวลา

Benefits

Predict

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่สร้างการเชื่อมโยงและระบุรูปแบบที่ชัดเจนได้ ซึ่งสามารถใช้ข้อมูลในอดีตและข้อมูลแนวโน้มในปัจจุบันมาวิเคราะห์และตีความเป็นความรู้ต่อไปได้

Optimize

เชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงานทุกอย่างเข้าด้วยกัน เช่น ข้อมูลการขอความช่วยเหลือ, ข้อมูลสถานที่เกิดเหตุ, ข้อมูลผู้ต้องสงสัยให้อยู่ในระบบเดียวกัน เพื่อใช้ข้อมูลแผนที่เป็นข้อมูลประกอบที่ทำให้คุณตีความเหตุที่เกิดได้อย่างถูกต้อง

Share

Operation Dashboard และการทำงานที่แสนชาญฉลาดของอุปกรณ์เคลื่อนที่ สามารถทำให้การวิเคราะห์ทำได้ง่ายเพียงแค่ใช้ปลายนิ้ว จากการดูข้อมูลเหตุที่เกิดขึ้นจริง ไปจนถึงการส่งข้อมูลต่อไปให้เจ้าหน้าที่ตรวจการณ์ในรถตำรวจ

Solutions

ArcGIS ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างแผนที่ smart map

ArcGIS Platform

ArcGIS เป็นแพลตฟอร์มที่สามารถวิเคราะห์เหตุอาชญากรรมโดยการติดตามผลจากการเหตุที่เกิดในปัจจุบันและเหตุที่เกิดในอดีตที่ผ่านมา จากนั้นยังคาดการณ์แนวโน้มการเกิดเหตุในอนาคต จากการวิเคราะห์ตำแหน่งสถานที่เกิดเหตุเพื่อเสาะหารูปแบบการกระจายหรือความหนาแน่นของเหตุที่เกิด และคุณยังสามารถใช้แพลตฟอร์มนี้ขยายการใช้งานได้แบบไม่จำกัด เพื่อแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกให้คนในหน่วยงานของคุณได้

ArcGIS Online

ให้ ArcGIS Online เป็นโปรแกรมที่ช่วยให้เจ้าหน้าที่และสังคมผู้ใช้งานอื่น ๆ ทำการวิเคราะห์เหตุอาชญากรรมได้อย่างง่ายดายด้วย ArcGIS Online ผู้ใช้งานทั้งในและนอกหน่วยงาน สามารถสร้างพื้นที่ที่สนใจจะทำการวิเคราะห์ เลือกรูปแบบของเหตุอาชญากรรมที่มีสำคัญกับพวกเค้า และสร้างรายงานหรือแผนที่ที่น่าสนใจได้

ArcGIS online ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างแผนที่ custom map
ArcGIS ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบภูมิสารสนเทศ

ArcGIS for Law Enforcement

วิเคราะห์ข้อมูลอาชญากรรมอย่างง่ายด้วย ArcGIS for Law Enforcement โดยการแสดงตำแหน่งหรือสถานที่ทางภูมิศาสตร์และนำข้อมูลมาวิเคราะห์ สามารถสนับสนุนการทำงานของส่วนงานการตรวจการณ์ในพื้นที่, งานธุรการและงานของหน่วยงานพิเศษต่าง ๆ ที่ได้จัดตั้งขึ้นมาได้ และการทำงานผ่านแทมเพลตที่โปรแกรมได้จัดเตรียมไว้ยังสามารถวิเคราะห์เหตุที่เกิด, วางแผนและสนับสนุนงานต่าง ๆ ได้

Be ready for anything

การจัดการกิจกรรมพิเศษและการปฏิบัติการเริ่มมีสัดส่วนเพิ่มมากขึ้นในภารกิจการบังคับใช้กฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมที่มีการวางแผนการมาหรือไม่ ส่วนสำคัญคือการเตรียมการ Esri สามารถช่วยให้คุณวางแผนสำหรับสิ่งที่เลวร้ายที่สุดได้เป็นอย่างดี ด้วยโซลูชันการทำงานในเชิงพื้นที่ ที่จะสนับสนุนการวางแผนงานตั้งแต่แรก สร้างกลยุทธ์การปฏิบัติงาน และถ่ายทอดข้อมูลก่อนปฏิบัติงานจริง ทั้งแผนที่การจัดงาน ตำแหน่งผู้จัดงาน ทรัพย์สินและยานพาหนะ ที่เป็นส่วนสำคัญช่วยให้ภารกิจสำเร็จได้ด้วยดี

Benefits

Prepare

เตรียมแผนที่ที่รองรับการวางแผนล่วงหน้าสำหรับกิจกรรมพิเศษ การเกิดภัยพิบัติ และปฏิบัติการขนาดใหญ่หรือยุทธวิธีอื่นๆ

Manage

รับรู้สถานการณ์แบบ Real-time  และความสามารถในการตอบสนองต่อเหตุการณ์ เพื่อพัฒนาการแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นต่อไป

Inform

จัดการ วิเคราะห์ และแบ่งปัน ข้อมูลเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในรูปแบบที่เข้าใจได้ง่าย รวบรวมข้อมูลตำแหน่งและสถานที่เข้าไว้ด้วยกัน และถ่ายทอดออกมาในรูปแบบการเล่าเรื่องได้อย่างน่าสนใจ

Solutions

ArcGIS online ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างแผนที่ custom map

ArcGIS Platform

แพลตฟอร์ม ArcGIS รองรับการดำเนินกิจกรรมพิเศษตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผนเริ่มต้น ไปจนถึงการปฏิบัติงานของแต่ละแผนก โดยสร้างแผนที่ที่แสดงข้อมูลแบบ Real-time และแสดงข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลง ในระบบสั่งการในสำนักงานหรือในภาคสนาม และแบ่งปันให้มีการใช้ข้อมูลดังกล่าวในหลายๆ หน่วยงานที่มีส่วนรับผิดชอบ

ArcGIS Online

ช่วยทำให้ข้อมูลการวางแผนต่าง ๆ สามารถเผยแพร่ไปในรูปแบบของ Web Map Application ได้ การเผยแพร่ข้อมูลที่สำคัญจะทำได้อย่างรวดเร็วผ่านการใช้งานกำหนดค่าอย่างง่ายด้วย Web Application Templates ที่มีรูปแบบให้ใช้งานได้หลากหลาย

ArcGIS online ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างแผนที่ออนไลน์
ArcGIS online ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดเก็บข้อมูล gis data

ArcGIS for Law Enforcement

ใช้ ArcGIS ในการทำงานกับบุคลากรในด้านการดำเนินการณ์ของคุณ เพื่อควบคุมเหตุการณ์และวางแผนปฏิบัติการในการเก็บข้อมูลที่เกี่ยวกับความเสี่ยงต่างๆ อุปกรณ์ และขั้นตอนการทำงานแอปพลิเคชันแผนที่พร้อมใช้ จะช่วยให้คุณวางแผนแก้ปัญหาเหตุที่อาจเกิดและจัดการกับวิกฤตที่เกิดได้

Real-time data for secure, safe corrections

ภารกิจด้านการบังคับใช้กฎหมายมีภาระงานมากกว่าการป้องกันปราบปรามและการจับกุม การจัดการกับผู้กระทำความผิดแต่ละประเภทจะได้ประโยชน์อย่างมากจากการวิเคราะห์เชิงพื้นที่และการแสดงแผนที่ หากหน่วยงานของคุณจะต้องทำภารกิจการจับกุม การพิพากษากล่าวโทษ การสั่งจำคุก หรือการติดตามผู้ที่เคยกระทำผิด คุณสามารถใช้การบูรณาการร่วมกันระหว่างแผนที่หลายรูปแบบ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของการสั่งจำคุก การคุมประพฤติ และการทำทัณฑ์บน การเพิ่มประสิทธิภาพการตัดสินใจด้วยข้อมูลหลากหลายชนิด มีส่วนสำคัญกับภารกิจ เพื่อที่จะทำให้การติดตามและตอบสนองต่อสถานการณ์ในภารกิจนั้น ๆ เป็นไปได้อย่างดี

Benefits

Track

จัดการกับกิจกรรมของผู้ต้องขัง แยกแยะผู้ต้องขังที่มีความเสี่ยงสูงในการหลบหนี และค้นหาพื้นที่ที่มีแนวโน้มการใช้ความรุนแรง โดยการใช้แผนที่หลายชุดที่ครอบคลุมข้อมูลดังกล่าว

Monitor

รวบรวมความสามารถเรื่องการออกตรวจพื้นที่เข้าไว้ด้วยกันเพื่อที่จะทำให้คุณสามารถคาดเดาสิ่งที่จะเกิดขึ้นจริงในพื้นที่ได้อย่างทันท่วงที

Report

เก็บรายงานผลการออกตรวจพื้นที่ การจัดการกับจำนวนคดีซึ่งรับผิดชอบอยู่ พัฒนาการแจ้งเตือนอัตโนมัติเพื่อจะทำให้ได้ข้อมูลที่ดีที่สุด ที่สามารถสื่อสารข้อมูลดังกล่าวไปให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับรู้

Solutions

ArcGIS Platform ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดเก็บข้อมูลประชากร

ArcGIS Platform

ให้ ArcGIS เป็นส่วนหนึ่งของระบบราชทัณฑ์ ปรับปรุงการเข้าถึงข้อมูลให้กับหน่วยงานของคุณทั้งหมด การจัดการกับผู้กระทำความผิด ข้อมูลประกอบอื่นๆ การวิเคราะห์แนวโน้มและรูปแบบที่จะมีผลกระทบถึงผู้ต้องหาที่ถูกคุมขังอยู่ และการจัดสรรเจ้าหน้าที่และทรัพยากรของหน่วยงานสำหรับแก้ไขปัญหาโดยใช้พื้นฐานจากข้อมูลเชิงพื้นที่เป็นตัวช่วยสำคัญ

ArcGIS Online

ทำให้การลงโทษ การภาคทัณฑ์ และการทำงานของเจ้าหน้าที่คุมประพฤติในหน่วยงานของคุณสามารถทำได้อย่างรวดเร็ว ทั้งส่วนการแสดงผลและการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการทำงานของระบบคลาวด์ของ ArcGIS Online แผนที่และแอปพลิเคชันที่สามารถใช้งานได้จากทุกที่และทุกอุปกรณ์ในหน่วยงานของคุณ ส่งข้อมูลไปยังส่วนงานที่ต้องการมากที่สุด ไม่ว่าจะหน่วยงานที่ทำงานในพื้นที่ที่สนใจหรือภายในชุมชนที่มีปัญหา

ArcGIS online ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างแผนที่ผังเมือง
ArcGIS ผู้เชี่ยวชาญด้าน facility management

ArcGIS Templates for Facilities

สถานที่ที่มีความปลอดภัยและป้องกันภัยได้ต้องการข้อมูลการจำแนกประเภทของภัยที่มีโอกาสเกิดกับสถานที่นั้น ข้อมูลที่อยู่ของบุคคลอันตรายและข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อยู่ในสถานที่นั้น และข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานที่อยู่ในระดับวิกฤต ArcGIS Templates for Facilities มีเทมเพลตที่ผู้จัดการสถานที่สามารถทราบได้ว่าบุคคลและทรัพย์สินอยู่ที่ใด ตัดสินใจว่าจะจัดสรรทรัพย์สินอย่างไร โยกย้ายจากที่ใดไปที่ใดในสถานที่ของคุณ และยังสามารถจำลองสถานการณ์หากเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นมาได้อีกด้วย

Main

Make smart maps your crime-fighting weapon.

ภาระกิจที่ทันสมัยของตำรวจในยุคนี้ จะใช้ความสามารถของแผนที่อัจฉริยะไปช่วยทำงาน ทั้งการแสดงผลข้อมูล และการวิเคราะห์เหตุที่เกิด เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้เจ้าหน้าที่ที่ออกตรวจพื้นที่ และผู้บัญชาการสำหรับใช้สั่งการณ์และตัดสินใจแก้ปัญหาได้ดีขึ้น ซึ่งเป็นเรื่องที่ง่ายมากที่จะใช้แผนที่เป็นข้อมูลสำหรับการปฏิบัติงานจริง เทคโนโลยีของ Esri ช่วยให้การรวบรวมข้อมูลหลาย ๆ ชนิดทำได้ง่ายขึ้น และนำไปประยุกต์ใช้กับการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูงเพื่อใช้สำหรับแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น คาดการณ์เหตุอาชญกรรมที่จะเกิดเพื่อการเฝ้านระวัง และพิทักษ์รักษาประชาชน

Insights

ArcGIS ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดเก็บข้อมูลแผนที่ผังเมือง

When Seattle Crime Spikes, High-Tech Eyes Now Watch

เทคโนโลยีของ Esri ช่วยให้หน่วยงานตำรวจของ Seattle สามารถติดตามการเกิดเหตุอาชญากรรมในพื้นที่ได้อย่างทันท่วงที ซึ่งหน่วยงานได้จัดทำศูนย์ข้อมูล Real-Time Crime Center เพื่อนำมาวิเคราะห์เหตุอาชญากรรมที่เกิด โดยเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญด้านข้อมูลข่าวสาร และแหล่งข่าวต่าง ๆ เพื่อส่งข้อมูลให้กับเจ้าหน้าที่ท้องที่ที่ตรวจการณ์อยู่ให้ได้รับข้อมูลอย่างรวดเร็วภายในเสี้ยวนาทีเพื่อเข้าไปจัดการกับเหตุที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ArcGIS ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบภูมิสารสนเทศ

App Helps Police Manage “Gypsy Hill” Cold Case Murder Investigation

หน่วยงานด้าน IT ของเมือง South San Francisco สร้างแอพพลิเคชั่นสำหรับตำรวจของเมืองซึ่งช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถเรียกดูรายงานจากจุดเกิดเหตุได้ขณะเดียวกันก็สามารถค้นหาข้อมูลจากเหตุฆาตกรรมที่เกิดในปี 1976 ได้เช่นกัน

ArcGIS ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างแผนที่ custom map

Oakland Builds Real-Time Crime Apps for Residents, Police

หน่วยงานตำรวจของ Oakland ได้จัดทำแอพพลิเคชั่นที่ใช้แปลงข้อมูลอาชญกรรมในรูปแบบตารางเป็นแผนที่แบบ Interactive โดยแอพพลิเคชั่นยังเปิดเผยให้ประชาชนได้ทราบเหตุที่เกิดที่มีการจัดเก็บไว้ในระบบในระยะเวลาใกล้เคียงกับเวลาที่เกิดเหตุ ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องสามารถดูรายละเอียดของเหตุในแต่ละพื้นที่ที่สั่งการได้ อ่านเพิ่มเติม

ArcGIS ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดเก็บข้อมูลแผนที่ผังเมือง

Police Data Initiative Aims to Increase Transparency

The Police Foundation และ Esri ได้ร่วมมือกันสร้างระบบแบ่งปันข้อมูลเพื่อแนะนำให้ตำรวจนำข้อมูลมาเผยแพร่ร่วมกันมากขึ้น โดยโครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของทำเนียบขาวเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของตำรวจและเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนต่าง ๆ ที่ตำรวจได้ทำงานด้ว อ่านเพิ่มเติม

Administration

Leverage location to improve managerial decisions

ผู้บัญชาการหน่วยต้องการการตัดสินใจที่เฉียบแหลม ซึ่ง Esri สามารถช่วยให้การวางแผนงานดีขึ้น ลดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของการทำงานลง และมีความโปร่งใสในการบริหารมากขึ้นด้วยแพลทฟอร์มทางพื้นที่ที่ Esri ได้จัดเตรียมไว้ หน่วยงานของท่านสามารถประยุกต์ใช้ข้อมูลเชิงพื้นที่สำหรับการจัดการ การแสดงผลและการเผยแพร่ข้อมูลภารกิจสำคัญได้ เราใช้การวิเคราะห์เชิงพื้นที่เพื่อช่วยในการตัดสินใจแก้ปัญหาและทำให้แผนกลยุทธ์ที่วางไว้บรรลุวัตถุประสงค์ และยังใช้สำหรับการเผยแพร่ให้ประชาชนในทุกระดับเข้าใจสภาพปัญหาจากแผนที่แต่ละประเภทและแอพพลิเคชั่นที่เราได้จัดเตรียมไว้ให้ใช้งาน

Benefits

Plan

ใช้แผนที่เพื่อทำให้วัตถุประสงค์ระหว่างหน่วยงานบรรลุผลและทำให้การดำเนินกลยุทธ์ต่างๆ ทำได้เป็นอย่างดีเพื่อใช้สำหรับการรายงาน CompStat, การรับสมัครเจ้าหน้าที่และอื่น ๆ

Manage

ติดตามสถานะของอุปกรณ์และเครื่องมือโดยการใช้แผนที่ ซึ่งสามารถแสดงทุกอย่างในระบบสดงสถานะพื้นฐานที่ใช้งานร่วมกัน

Engage

ทำความเข้าใจกับปัญหาของชุมชนของคุณโดยการแบ่งปันข้อมูลให้สาธารณะได้ใช้งานทั้งข้อมูลแผนที่อาชญากรรมและการรายงานการเกิดเหตุจากประชาชนผ่านแอพพลิเคชั่นที่ได้จัดทำไว้

Solutions

ArcGIS Platform ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบภูมิสารสนเทศ

ArcGIS Platform

ArcGIS เป็นแพลทฟอร์มสำหรับการทำงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลเชิงพื้นที่ที่องค์กรตำรวจและส่วนงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำไปใช้ได้ ซึ่งสามารถใช้งานได้ทั้งการสร้าง การจัดการ และการแบ่งปันข้อมูลให้ทุกคนใช้ โดยสามารถใช้แผนที่ทางการข่าวผ่านระบบเครือข่ายแบบออนไลน์ และการใช้งานแอพพลิเคชั่นผ่านอุปกรณ์ของแต่ละคน ทั้งคอมพิเตอร์ส่วนบุคคล, การใช้งานผ่านเว็บ, สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต

ArcGIS online ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างแผนที่ custom map

ArcGIS Online

ใช้เทคโนโลยีของ Esri สำหรับการตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างชาญฉลาดและเฉียบแหลมสำหรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ArcGIS Online ช่วยให้ผู้บังคับบัญชาและผู้วางแผนงานสามารถสร้างแผนที่และวิเคราะห์งานในสภาพการทำงานที่มีความคล่องตัวสูงเพื่อช่วยในกระบวนการวางแผนประกอบการตัดสินใจ

ESRI ผู้ช่วยด้าน facility management

Esri Community Analyst

ด้วยเครื่องมือของโปรแกรม Community Analyst คุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของตัวเลือกสำหรับการจัดสรรทรัพยากรที่มี, ทำความเข้าใจเกี่ยวกับประเภทของคนที่ได้รับผลกระทบจากการเลือกใช้นโยบายของรัฐ และเรียนรู้เกี่ยวกับข้อมูลประชากรที่มีความเสี่ยงสูงที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว

Patrol Operations

Modernize law enforcement operations with maps

จากส่วนบังคับการถึงผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ Esri ได้สร้างระบบที่คุณสามารถใช้งานร่วมกันได้ทั้งองค์กร ซึ่งจะสามารถปรับปรุงให้การวางแผน การตระหนักรู้สถานการณ์และงานภาคสนามสามารถทำได้ดีขึ้น คุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของเวลาที่ใช้ตอบสนองสำหรับการแก้ปัญหาให้เร็วขึ้น, การประสานงานดีขึ้นและมีความเข้าใจในการบังคับใช้กฎหมายมากขึ้น การวิเคราะห์เชิงแผนที่เปรียบได้กับหลักการที่สำคัญที่คุณจะได้รับผลตอบแทนในทางที่ดีในการประยุกต์ใช้แผนที่ดังกล่าวกับกระบวนการทำงานของคุณ เพื่อให้คุณเข้าใจเงื่อนไขของการเกิดเหตุอาชญากรรม การปรับปรุงการตอบสนองในการแก้ปัญหา และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่และความปลอดภัยของประชาชน

Benefits

Allocate

กำหนดการใช้ทรัพยากรการทำงานที่ขาดแคลนให้มีประสิทธิภาพด้วยแผนที่ ซึ่งสามารถแสดงข้อมูลทุกอย่างร่วมกันทั้ง เจ้าหน้าที่, เหตุที่เกิด, สินทรัพย์, การจราจรและอื่นๆ

Improve

สำหรับการวางแผนระยะยาว, การสร้างรายงานแบบ CompStat หรือการปฏิบัติการทางยุทธวิธี ใช้แผนที่เป็นระบบปฏิบัติการร่วมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

Safeguard

การป้องกันที่ดีขึ้นและการสนับสนุนเจ้าหน้าที่และชุมชนด้วยแผนที่ที่เข้าใจง่าย จะช่วยให้คุณเข้าใจการทำงานได้อย่างอย่างละเอียด

Solutions

ArcGIS Platform ผู้เชี่ยวชาญด้านแผนที่ผังเมือง

ArcGIS Platform

ใช้ ArcGIS เป็นแพลทฟอร์มที่ช่วยให้คุณสามารถลดเหตุอาชญากรรมลง ด้วยชุดของเครื่องมือที่ทำงานร่วมกันในเชิงพื้นที่ และแดชบอร์ดแสดงภาพรวม หรือใช้แสดงการปฏิบัติการลาดตระเวนของแต่ละภารกิจ ซึ่งจะช่วยทำให้กลยุทธ์การลดเหตุอาชญากรรมทำได้เป็นอย่างดี เจ้าน้าที่มีความปลอดภัย และลดต้นทุนการทำงานลงได้

ArcGIS online ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างแผนที่ข้อมูลประชากร

ArcGIS Online

มอบเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพให้กับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของคุณใช้แสดงและวิเคราะห์ข้อมูลในระบบคลาวด์ สร้างแผนที่เพื่อแสดงในประชาชนเข้าถึงและมีส่วนร่วมกับงานของคุณ อีกทั้งส่งความปรารถนาดีของคุณถึงสังคมที่คุณอยู่โดยการแสดงให้พวกเขาเห็นถึงผลลัพธ์ของการทำงานที่เกิดจากความพยายามของคุณ

ArcGIS ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างแผนที่ smart map

ArcGIS for Law Enforcement

ArcGIS สำหรับ Law Enforcement ได้สร้างเครื่องมือที่คุณสามารถนำมาใช้กับการบริหารจัดการงานจากภาคสนามไปจนถึงงานในศูนย์บัญชาการ ใช้ประโยชน์จากแผนที่พร้อมใช้และแอพพลิเคชั่นที่สามารถสร้างเพื่อทำการสำรวจในภาคสนาม การพัฒนาแผนป้องกันเหตุร้ายและการวางแผนงานสำหรับกิจกรรมสำคัญ

Crime Analysis

Build better analysis with geography

หลายหน่วยงานนำเข้าข้อมูล GIS จากข้อมูลรูปแบบ CAD, สร้างระบบการจัดการ และงานระบบอื่น ๆ ของตำรวจและการรับข้อมูลจากเซ็นเซอร์ชนิดต่าง ๆ ตำรวจต้องพยายามอย่างมากที่จะทำให้ระบบทั้งหมดทำงานด้วยกันได้ ด้วยแพลทฟอร์มของ ArcGIS หน่วยงานของคุณสามารถตีความและวิเคราะห์รูปแบบของเหตุที่เกิดจากข้อมูลมหาศาลที่เก็บไว้ได้ และมีกลยุทธ์ที่เหมาะสมสำหรับการป้องกันเหตุ สร้างคำถามและค้นหาคำตอบให้ชัดเจนว่าเกิดออะไรขึ้น เพราะผู้บังคับบัญชาจะได้สามารถสั่งการได้อย่างรวดเร็วและเตรียมความพร้อมได้อย่างถูกต้องทันเวลา

Benefits

Predict

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่สร้างการเชื่อมโยงและระบุรูปแบบที่ชัดเจนได้ ซึ่งสามารถใช้ข้อมูลในอดีตและข้อมูลแนวโน้มในปัจจุบันมาวิเคระห์และตีความเป็นความรู้ต่อไปได้

Optimize

เชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงานทุกอย่างเข้าด้วยกัน เช่น ข้อมูลการขอความช่วยเหลือ, ข้อมูลสถานที่เกิดเหตุ, ข้อมูลผู้ต้องสงสัยให้อยู่ในระบบเดียวกัน เพื่อใช้ข้อมูลแผนที่เป็นข้อมูลประกอบที่ทำให้คุณตีความเหตุที่เกิดได้อย่างถูกต้อง

Share

Operation Dashboard และการทำงานที่แสนชาญฉลาดของอุปกรณ์คลื่อนที่ สามารถทำให้การวิเคราะห์ทำได้ง่ายเพียงแค่ใช้ปลายนิ้ว จากข้อมูลเหตุที่เกิดขึ้นจริง กระทั่งส่งต่อไปให้เจ้าหน้าที่ตรวจการณ์ในรถตำรวจ

Solutions

ArcGIS ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างแผนที่ smart map

ArcGIS Platform

ArcGIS เป็นแพลทฟอร์มที่สามารถวิเคราะห์เหตุอาชญากรรมโดยการติดตามผลจากการเหตุที่เกิดในปัจจุบันและเหตุที่เกิดในอดีตที่ผ่านมา จากนั้นยังคาดการณ์แนวโน้มการเกิดเหตุในอนาคตจากการวิเคราะห์สถานที่เกิดเหตุเพื่อเสาะหารูปแบบการกระจายหรือกระจุกตัวของเหตุที่เกิด และคุณยังสามารถใช้แพลทฟอร์มนี้ซึ่งสามารถขยายการใช้งานได้แบบไม่จำกัดเพื่อแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกให้คนในหน่วยงานของคุณได้

ArcGIS online ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างแผนที่ custom map

ArcGIS Online

ให้ ArcGIS Online เป็นโปรแกรมที่ช่วยให้เจ้าหน้าที่และสังคมผู้ใช้งานอื่น ๆ ทำการวิเคราะห์เหตุอาชญากรรมที่เกิดขึ้นได้โดยง่าย ด้วย ArcGIS Online ผู้ใช้งานทั้งในและนอกหน่วยงาน สามารถสร้างพื้นที่ที่สนใจจะทำการวิเคราะห์ เลือกรูปแบบของเหตุอาชญากรรมที่มีสำคัญกับพวกเค้า และสร้างรายงานหรือแผนที่ที่น่าสนใจได้

ArcGIS ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบภูมิสารสนเทศ

ArcGIS for Law Enforcement

วิเคราะห์ข้อมูลอาชญากรรมอย่างง่ายด้วย ArcGIS for Law Enforcement โดยการแสดงตำแหน่งหรือสถานที่ทางภูมิศาสตร์และนำข้อมูลมาวิเคราะห์ สามารถสนับสนุนการทำงานของส่วนงานการตรวจการณ์ในพื้นที่, งานธุรการและงานของหน่วยงานพิเศษต่าง ๆ ที่ได้จัดตั้งขึ้นมาได้ และการทำงานผ่านแทมเพลทที่โปรแกรมได้จัดเตรียมไว้ยังสามารถวิเคราะห์เหตุที่เกิด, วางแผนและสนับสนุนงานต่าง ๆ ได้

Special Operations

Be ready for anything

การจัดการและการดำเนินงานการจัดกิจกรรมสำคัญทั้งหลายเริ่มมีสัดส่วนเพิ่มมากขึ้นในงานกลุ่มงานเรื่องการบังคับใช้กฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมที่มีการวางแผนมาอย่างยาวนานหรือไม่ ส่วนสำคัญคือการเตรียมการณ์ Esri สามารถช่วยให้คุณวางแผนได้เป็นอย่างดีด้วยโซลูชั่นการทำงานในเชิงพื้นที่ ที่จะสนับสนุนการวางแผนงานตั้งแต่แรก สร้างกลยุทธ์การปฏิบัติงาน และแสดงข้อมูลการซักซ้อมครั้งสุดท้าย ทั้งแผนที่การจัดงาน, ตำแหน่งผู้จัดงาน, สินทรัพย์ และยานพาหนะ ที่เป็นส่วนสำคัญช่วยให้ภาระกิจสำเร็จหรือไม่

Benefits

Prepare

ผู้ใช้ที่มีการเตรียมการณ์โดยใช้แผนที่ประกอบ จะช่วยสนับสนุนงานที่ต้องมีการวางแผนล่วงหน้าสำหรับงานกิจกรรมสำคัญ การแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ การทำงานแก้ไขปัญหาระดับชาติหรือการวางแผนยุทธวิธีได้

Manage

ใช้ประโยชน์จากการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์จริงที่เกิดในขณะนั้นและความสามารถในการตอบสนองต่อเหตุการณ์ เพื่อพัฒนาการแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นต่อไป

Inform

จัดการ วิเคราะห์ และแบ่งปัน ข้อมูลเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในรูปแบบที่เข้าใจได้ง่ายเพื่อนำเสนอข้อมูลรายละเอียด และข้อมูลที่เกี่ยวกับสถานที่เข้าไว้ด้วยกันอย่างน่าสนใจ

Solutions

ArcGIS online ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างแผนที่ custom map

ArcGIS Platform

สนับสนุนการวางแผนการจัดกิจกรรมสำคัญ ทั้งแผนสำหรับการเริ่มต้นจนกระทั่งถึงแผนสำหรับการจัดการในวันที่ทำกิจกรรมจริง โดยสร้างเป็นแผนที่แสดงข้อมูลปัจจุบันที่เกิดขึ้นกับการแสดงข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอในระบบสั่งการในสำนักงานหรือในภาคสนาม และแบ่งปันให้มีการใช้ข้อมูลดังกล่าวในหลาย ๆ หน่วยงานที่มีส่วนได้ส่วนเสีย

ArcGIS online ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างแผนที่ออนไลน์

ArcGIS Online

ช่วยทำให้ข้อมูลการวางแผนต่าง ๆ สามารถเผยแพร่ไปในรูปแบบของ Web Map Application ได้ การเผยแพร่ข้อมูลที่สำคัญจะทำได้อย่างรวดเร็วผ่านการใช้งานกำหนดค่าอย่างง่ายด้วย Web Application Templates ที่มีให้ใช้อย่างหลากหลาย

ArcGIS online ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดเก็บข้อมูล gis data

ArcGIS for Law Enforcement

ใช้สำหรับการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาเหตุที่เกิดให้คุณได้ โดยเรามีแทมเพลทที่สามารถใช้สำหรับเหตุการณ์จำลองและเหตุการณ์จริงที่เป็นกิจกรรมสำคัญที่จัดขึ้นมา โดยสามารถเก็บข้อมูลอันตราย เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์และวิธีการแก้ไขปัญหา แอพพลิเคชั่นแผนที่พร้อมใช้ จะช่วยให้คุณวางแผนแก้ปัญหาเหตุที่อาจเกิดและจัดการกับวิกฤตที่เกิดได้

Corrections

Real-time data for secure, safe corrections

ภาระกิจด้านการบังคับใช้กฎหมายมีภาระงานมากกว่าการป้องปรามและการจับกุม การจัดการกับผู้กระทำความผิดแต่ละประเภทจะได้ประโยชน์อย่างมากจากการวิเคราะห์เชิงพื้นที่และการแสดงแผนที่ หากหน่วยงานของคุณจะต้องทำภาระกิจการจับกุม, การพิพากษากล่าวโทษ, การสั่งจำคุก หรือการติดตามผู้ที่เคยกระทำผิด คุณสามารถใช้การบูรณาการร่วมกันระหว่างแผนที่หลายรูปแบบเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของสั่งจำคุก, การคุมประพฤติ และการทำทัณฑ์บน การเพิ่มประสิทธิภาพการตัดสินใจด้วยข้อมูลหลากหลายชนิด มีส่วนสำคัญกับภาระกิจ เพื่อที่จะทำให้การติดตามและตอบสนองต่อสถานการณ์ในภาระกิจนั้น ๆ ดีที่สุด

Benefits

Track

จัดการกับกิจกรรมของผู้ถูกกักกัน, แยกแยะผู้ถูกกักกันที่มีความเสี่ยงสูงในการหลบหนี และค้นหาพื้นที่ที่อาจจะทำให้เกิดการกระทบกระทั่งกันได้ง่ายระหว่างผู้ถูกกักกันด้วยกันโดยการใช้แผนที่หลายชุดที่ครอบคลุมข้อมูลดังกล่าว

Monitor

รวบรวมความสามารถเรื่องการออกตรวจพื้นที่เข้าไว้ด้วยกันเพื่อที่จะทำให้คุณสามารถคาดเดาสิ่งที่จะเกิดขึ้นจริงในพื้นที่ได้อย่างทันถ่วงที

Report

เก็บรายงานผลการออกตรวจพื้นที่, การจัดการกับจำนวนคดีซึ่งรับผิดชอบอยู่, การพัฒนาการแจ้งเตือนอัตโนมัติเพื่อจะทำให้ได้ข้อมูลที่ดีที่สุดที่สามารถสื่อสารข้อมูลดังกล่าวไปให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับรู้

Solutions

ArcGIS Platform ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดเก็บข้อมูลประชากร

ArcGIS Platform

ให้ ArcGIS เป็นส่วนหนึ่งของระบบการลงทัฑณ์เพื่อปรับปรุงการเข้าถึงข้อมูลให้กับหน่วยงานของคุณทั้งหมด การจัดการกับผู้กระทำความผิด, ข้อมูลประกอบอื่นๆ, การวิเคราะห์แนวโน้มและรูปแบบที่จะมีผลกระทบถึงผู้ต้องหาที่ถูกคุมขังอยู่ และการจัดสรรเจ้าหน้าที่และทรัพยากรของหน่วยงานสำหรับแก้ไขปัญหาโดยใช้พื้นฐานจากข้อมูลเชิงพื้นที่เป็นตัวช่วยสำคัญ

ArcGIS online ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างแผนที่ผังเมือง

ArcGIS Online

ทำให้การลงโทษ, การภาคทัณฑ์ และการทำงานของเจ้าหน้าที่คุมประพฤติในหน่วยงานของคุณสามารถทำได้อย่างรวดเร็ว ทั้งส่วนการแสดงผลและการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการทำงานของระบบคลาวด์ของ ArcGIS Online แผนที่และแอพพลิเคชั่นสามารถใช้งานได้จากทุกที่และทุกอุปกรณ์ในหน่วยงานของคุณ ส่งข้อมูลไปยังส่วนงานที่ต้องการมากที่สุด ไม่ว่าจะหน่วยงานที่ทำงานในพื้นที่ที่สนใจหรือภายในชุมชนที่มีปัญหา

ArcGIS ผู้เชี่ยวชาญด้าน facility management

ArcGIS for Law Enforcement

สถานที่ที่มีความปลอดภัยและป้องกันภัยได้ต้องการข้อมูลการจำแนกประเภทภัยที่มีโอกาสเกิดกับสถานที่นั้น, ข้อมูลที่อยู่ของบุคคลอันตรายและข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อยู่ในสถานที่นั้น และข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานที่อยู่ในระดับวิกฤต ArcGIS Templates for Facilities มีแทมเพลทที่ผู้จัดการสถานที่สามารถทราบได้ว่าบุคคลและสินทรัพย์อยู่ที่ใด ตัดสินใจว่าจะจัดสรรสินทรัพย์อย่างไร โยกย้ายจากทีใดไปที่ใดในสถานที่ของคุณ และยังสามารถจำลองสถานการณ์หากเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นมาได้อีกด้วย