Water Resources

บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

น้ำเป็นทรัพยากรที่มีค่าและต้องมีการบริหารให้เพียงพอกับความต้องการ การเก็บข้อมูลปริมาณน้ำและคุณภาพในแต่ละพื้นที่จะช่วยให้สามารถคาดเดาปริมาณน้ำและบริหารจัดการได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ปกป้องประชาชนและทรัพย์สิน

บรรเทาผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำท่วมด้วยการนำเทคโนโลยีแผนที่มาช่วย ติดตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแบบ real time ประกอบกับข้อมูลในอดีต แผนที่ภูมิประเทศ และข้อมูลพื้นที่ทางภูมิศาสตร์เพื่อระบุสถานที่ นำมาใช้ก่อนที่จะเกิดภัยพิบัติ ทำให้ทีมของคุณแก้ไขปัญหาและคาดการณ์พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ สามารถทำได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ใช้แอปพลิเคชันจากโทรศัพท์มือถือสำหรับตรวจสอบและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน และแบ่งปันข้อมูลได้ทั่วทั้งองค์กรของคุณ นอกจากนี้ยังสามารถแบ่งปันข้อมูลสู่สาธารณะด้วยแผนที่บนเว็บ เพื่อให้นักวางแผนท้องถื่น สามารถเห็นภาพการพัฒนาของพวกเขา สร้างแผนที่แปลงที่ดิน จะเกิดผลอย่างไรบ้างกับแปลงที่ดิน และช่วยให้ทุกคนตัดสินใจดีขึ้นสำหรับสิ่งที่ควรให้ความสำคัญ

Benefits

เตรียมการ

ลดความเสี่ยงการเกิดอุทกภัยและเตรียมสาธารณูปโภคที่รองรับกับเหตุการณ์ต่างๆ

ติดตามและตรวจสอบ

เห็นข้อมูลระดับน้ำแบบ Real time บนแผนที่ เพื่อทำการตัดสินใจได้อย่างทันท่วงที

ตอบสนองต่อเหตุการณ์

แจ้งประชาชนและหน่วยงานให้รับทราบถึงสถานการณ์เพื่อเตรียมการรับมือเหตุการณ์

Solutions

ArcGIS Online ผู้เชี่ยวชาญด้านแผนที่ภูมิประเทศ

ArcGIS Pro

เพื่อบริหารจัดการวิเคราะห์ระดับน้ำ ความลาดชันของพื้นที่ และข้อมูลต่างๆ มาวิเคราะห์ในเชิงลึก มาสร้างโมเดลเพื่อจำลองสถานการณ์จริง เพื่อวางแผนขั้นตอนการทำงานที่ง่ายขึ้น และยังสามารถแบ่งปันข้อมูลกับทีมงานที่เกี่ยวข้อง

ArcGIS Enterprise

ช่วยให้การแชร์ข้อมูลเป็นไปอย่างง่ายดายยิ่งขึ้น และยังสามารถส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ทุกที่ ทุกเวลา ทุกอุปกรณ์ให้กับประชาชนและหน่วยงานที่รับผิดชอบ

ArcGIS Pro ผู้เชี่ยวชาญด้านแผนที่ออนไลน์
ArcGIS Online ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดเก็บข้อมูลแผนที่ออฟไลน์

Collector for ArcGIS

เก็บข้อมูลให้สะดวกง่ายดายยิ่งขึ้น ทั้งข้อมูลป่าไม้ ข้อมูลในแบบภาพถ่าย และภาพเคลื่อนไหว ทั้งในแบบออนไลน์และออฟไลน์

ประมาณการปริมาณน้ำเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการ

ด้วยเทคโนโลยีของ Esri จะทำให้การติดตามระดับน้ำในเขื่อนและอ่างเก็บน้ำเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว การวิเคราะห์จะทำให้ทราบถึงความต้องการน้ำของแต่ละพื้นที่ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง ซึ่งภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และที่พักอาศัยต่างมีความต้องการที่แตกต่างกัน ซึ่งการมองเห็นแนวโน้มการใช้น้ำในอนาคตจะทำให้สามารถบริหารทรัพยากรน้ำได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Benefits

คำนวน

คำนวนปริมาณน้ำที่มีอยู่เพื่อจัดสรรให้ตามความต้องการของแต่ละพื้นที่

สร้างแบบจำลอง

พยากรณ์สภาพภูมิอากาศ ใช้ข้อมูลประชากรเพื่อดูจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อปริมาณน้ำในแต่ละพื้นที่

ติดตามสถานการณ์

ติดตามข้อมูลอย่าง Real time เพื่อให้ตัดสินใจได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว

Solutions

ArcGIS Online ผู้เชี่ยวชาญด้านแผนที่ภูมิประเทศ

ArcGIS Pro

ใช้ ArcGIS Pro เพื่อบริหารจัดการวิเคราะห์ระดับน้ำ ความลาดชันของพื้นที่ พร้อมสร้างโมเดลเพื่อจำลองสถานการณ์จริง แบบแผนที่ 3 มิติ

ArcGIS GeoEvent Extension for Server

รับข้อมูลแบบ Real-time เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ได้อย่างทันท่วงที

ArcGIS Pro ผู้เชี่ยวชาญด้านแผนที่ออนไลน์
ArcGIS Pro ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบภูมิสารสนเทศ

ArcGIS Enterprise

ช่วยให้การแชร์ข้อมูลเป็นไปอย่างง่ายดายยิ่งขึ้น และยังสามารถส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ทุกที่ ทุกเวลา ทุกอุปกรณ์ให้กับประชาชนและหน่วยงานที่รับผิดชอบ

Main

บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

น้ำเป็นทรัพยากรที่มีค่าและต้องมีการบริหารให้เพียงพอกับความต้องการ การเก็บข้อมูลปริมาณน้ำและคุณภาพในแต่ละพื้นที่จะช่วยให้สามารถคาดเดาปริมาณน้ำและบริหารจัดการได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Flood Management

ปกป้องประชาชนและทรัพย์สิน

การบรรเทาเหตุการณ์น้ำท่วมด้วยการนำเทคโนโลยีแผนที่มาช่วยจะทำให้การติดตามสถานการณ์ แก้ไขปัญหาและคาดการณ์พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบทำได้รวดเร็วยิ่งขึ้น นอกจากนั้นยังอาจป้องกันปัญหาในระยะยาวได้ด้วยการมีช่องทางนำเสนอข้อมูลปริมาณน้ำให้ประชาชนรับทราบอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ทุกคนสามารถมองเห็นปัญหาและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากปัจจัยต่างๆซึ่งอาจจะแก้ไขและป้องกันได้ด้วยตัวของเราเอง

Benefits

เตรียมการ

ลดความเสี่ยงการเกิดอุทกภัยและเตรียมสาธารณูปโภคที่รองรับเหตุการณ์ต่างๆ

ติดตามและตรวจสอบ

เห็นข้อมูลระดับน้ำแบบ Real time บนแผนที่ เพื่อให้การตัดสินใจทำได้อย่างทันท่วงที

ตอบสนองต่อเหตุการณ์

แจ้งประชาชนและหน่วยงานให้รับทราบถึงสถานการณ์เพื่อเตรียมการรับมือเหตุการณ์

Solutions

ArcGIS Online ผู้เชี่ยวชาญด้านแผนที่ภูมิประเทศ

ArcGIS Pro

ใช้ ArcGIS Pro เพื่อบริหารจัดการวิเคราะห์ระดับน้ำ การลาดชันของพื้นที่ พร้อมสร้างโมเดลเพื่อจำลองสถานการณ์จริง

ArcGIS Pro ผู้เชี่ยวชาญด้านแผนที่ออนไลน์

ArcGIS Enterprise

ช่วยให้การแชร์ข้อมูลเป็นไปอย่างง่ายดายยิ่งขึ้น และยังสามารถส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ทุกที่ ทุกเวลา ทุกอุปกรณ์ให้ประชาชนและหน่วยงานที่รับผิดชอบ

ArcGIS Online ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดเก็บข้อมูลแผนที่ออฟไลน์

Collector for ArcGIS

เก็บข้อมูลให้สะดวกง่ายดายยิ่งขึ้นรวมถึงข้อมูลภาพถ่าย ทั้งในแบบออนไลน์และออฟไลน์

Water Supply

ประมาณการปริมาณน้ำเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการ

ด้วยเทคโนโลยีของ Esri จะทำให้การติดตามระดับน้ำในเขื่อนและอ่างเก็บน้ำเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว การวิเคราะห์จะทำให้ทราบถึงความต้องการน้ำของแต่ละพื้นที่ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง ซึ่งภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และที่พักอาศัยต่างมีความต้องการน้ำแตกต่างกัน ซึ่งการมองเห็นแนวโน้มการใช้น้ำในอนาคตจะทำให้สามารถบริหารทรัพยากรน้ำได้อย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้น

Benefits

คำนวน

คำนวนปริมาณน้ำที่มีอยู่เพื่อจัดสรรให้แต่ละพื้นที่ตามความต้องการ

สร้างแบบจำลอง

พยากรณ์สภาพภูมิอากาศและจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นซึ่งจะส่งผลกระทบต่อปริมาณน้ำในแต่ละพื้นที่

ติดตามสถานการณ์

ติดตามข้อมูลอย่าง Real time เพื่อให้ตัดสินใจได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว

Solutions

ArcGIS Online ผู้เชี่ยวชาญด้านแผนที่ภูมิประเทศ

ArcGIS Pro

ใช้ ArcGIS Pro เพื่อบริหารจัดการวิเคราะห์ระดับน้ำ การลาดชันของพื้นที่ พร้อมสร้างโมเดลเพื่อจำลองสถานการณ์จริง

ArcGIS Pro ผู้เชี่ยวชาญด้านแผนที่ออนไลน์

ArcGIS GeoEvent Extension for Server

รับข้อมูลแบบ Realtime เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ได้อย่างทันท่วงที

ArcGIS Pro ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบภูมิสารสนเทศ

ArcGIS Enterprise

ช่วยให้การแชร์ข้อมูลเป็นไปอย่างง่ายดายยิ่งขึ้น และยังสามารถส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ทุกที่ ทุกเวลา ทุกอุปกรณ์ให้ประชาชนและหน่วยงานที่รับผิดชอบ