Water Resources

บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

น้ำเป็นทรัพยากรที่มีค่าและต้องมีการบริหารให้เพียงพอกับความต้องการ การเก็บข้อมูลปริมาณน้ำและคุณภาพในแต่ละพื้นที่จะช่วยให้สามารถคาดเดาปริมาณน้ำและบริหารจัดการได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ปกป้องประชาชนและทรัพย์สิน

การบรรเทาเหตุการณ์น้ำท่วมด้วยการนำเทคโนโลยีแผนที่มาช่วยจะทำให้การติดตามสถานการณ์ แก้ไขปัญหาและคาดการณ์พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบทำได้รวดเร็วยิ่งขึ้น นอกจากนั้นยังอาจป้องกันปัญหาในระยะยาวได้ด้วยการมีช่องทางนำเสนอข้อมูลปริมาณน้ำให้ประชาชนรับทราบอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ทุกคนสามารถมองเห็นปัญหาและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากปัจจัยต่างๆซึ่งอาจจะแก้ไขและป้องกันได้ด้วยตัวของเราเอง

Benefits

เตรียมการ

ลดความเสี่ยงการเกิดอุทกภัยและเตรียมสาธารณูปโภคที่รองรับเหตุการณ์ต่างๆ

ติดตามและตรวจสอบ

เห็นข้อมูลระดับน้ำแบบ Real time บนแผนที่ เพื่อให้การตัดสินใจทำได้อย่างทันท่วงที

ตอบสนองต่อเหตุการณ์

แจ้งประชาชนและหน่วยงานให้รับทราบถึงสถานการณ์เพื่อเตรียมการรับมือเหตุการณ์

Solutions

ArcGIS Pro

ใช้ ArcGIS Pro เพื่อบริหารจัดการวิเคราะห์ระดับน้ำ การลาดชันของพื้นที่ พร้อมสร้างโมเดลเพื่อจำลองสถานการณ์จริง

ArcGIS Enterprise

ช่วยให้การแชร์ข้อมูลเป็นไปอย่างง่ายดายยิ่งขึ้น และยังสามารถส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ทุกที่ ทุกเวลา ทุกอุปกรณ์ให้ประชาชนและหน่วยงานที่รับผิดชอบ

Collector for ArcGIS

เก็บข้อมูลให้สะดวกง่ายดายยิ่งขึ้นรวมถึงข้อมูลภาพถ่าย ทั้งในแบบออนไลน์และออฟไลน์

ประมาณการปริมาณน้ำเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการ

ด้วยเทคโนโลยีของ Esri จะทำให้การติดตามระดับน้ำในเขื่อนและอ่างเก็บน้ำเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว การวิเคราะห์จะทำให้ทราบถึงความต้องการน้ำของแต่ละพื้นที่ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง ซึ่งภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และที่พักอาศัยต่างมีความต้องการน้ำแตกต่างกัน ซึ่งการมองเห็นแนวโน้มการใช้น้ำในอนาคตจะทำให้สามารถบริหารทรัพยากรน้ำได้อย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้น

Benefits

คำนวน

คำนวนปริมาณน้ำที่มีอยู่เพื่อจัดสรรให้แต่ละพื้นที่ตามความต้องการ

สร้างแบบจำลอง

พยากรณ์สภาพภูมิอากาศและจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นซึ่งจะส่งผลกระทบต่อปริมาณน้ำในแต่ละพื้นที่

ติดตามสถานการณ์

ติดตามข้อมูลอย่าง Real time เพื่อให้ตัดสินใจได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว

Solutions

ArcGIS Pro

ใช้ ArcGIS Pro เพื่อบริหารจัดการวิเคราะห์ระดับน้ำ การลาดชันของพื้นที่ พร้อมสร้างโมเดลเพื่อจำลองสถานการณ์จริง

ArcGIS GeoEvent Extension for Server

รับข้อมูลแบบ Realtime เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ได้อย่างทันท่วงที

ArcGIS Enterprise

ช่วยให้การแชร์ข้อมูลเป็นไปอย่างง่ายดายยิ่งขึ้น และยังสามารถส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ทุกที่ ทุกเวลา ทุกอุปกรณ์ให้ประชาชนและหน่วยงานที่รับผิดชอบ

Main

บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

น้ำเป็นทรัพยากรที่มีค่าและต้องมีการบริหารให้เพียงพอกับความต้องการ การเก็บข้อมูลปริมาณน้ำและคุณภาพในแต่ละพื้นที่จะช่วยให้สามารถคาดเดาปริมาณน้ำและบริหารจัดการได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Flood Management

ปกป้องประชาชนและทรัพย์สิน

การบรรเทาเหตุการณ์น้ำท่วมด้วยการนำเทคโนโลยีแผนที่มาช่วยจะทำให้การติดตามสถานการณ์ แก้ไขปัญหาและคาดการณ์พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบทำได้รวดเร็วยิ่งขึ้น นอกจากนั้นยังอาจป้องกันปัญหาในระยะยาวได้ด้วยการมีช่องทางนำเสนอข้อมูลปริมาณน้ำให้ประชาชนรับทราบอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ทุกคนสามารถมองเห็นปัญหาและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากปัจจัยต่างๆซึ่งอาจจะแก้ไขและป้องกันได้ด้วยตัวของเราเอง

Benefits

เตรียมการ

ลดความเสี่ยงการเกิดอุทกภัยและเตรียมสาธารณูปโภคที่รองรับเหตุการณ์ต่างๆ

ติดตามและตรวจสอบ

เห็นข้อมูลระดับน้ำแบบ Real time บนแผนที่ เพื่อให้การตัดสินใจทำได้อย่างทันท่วงที

ตอบสนองต่อเหตุการณ์

แจ้งประชาชนและหน่วยงานให้รับทราบถึงสถานการณ์เพื่อเตรียมการรับมือเหตุการณ์

Solutions

ArcGIS Pro

ใช้ ArcGIS Pro เพื่อบริหารจัดการวิเคราะห์ระดับน้ำ การลาดชันของพื้นที่ พร้อมสร้างโมเดลเพื่อจำลองสถานการณ์จริง

ArcGIS Enterprise

ช่วยให้การแชร์ข้อมูลเป็นไปอย่างง่ายดายยิ่งขึ้น และยังสามารถส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ทุกที่ ทุกเวลา ทุกอุปกรณ์ให้ประชาชนและหน่วยงานที่รับผิดชอบ

Collector for ArcGIS

เก็บข้อมูลให้สะดวกง่ายดายยิ่งขึ้นรวมถึงข้อมูลภาพถ่าย ทั้งในแบบออนไลน์และออฟไลน์

Water Supply

ประมาณการปริมาณน้ำเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการ

ด้วยเทคโนโลยีของ Esri จะทำให้การติดตามระดับน้ำในเขื่อนและอ่างเก็บน้ำเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว การวิเคราะห์จะทำให้ทราบถึงความต้องการน้ำของแต่ละพื้นที่ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง ซึ่งภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และที่พักอาศัยต่างมีความต้องการน้ำแตกต่างกัน ซึ่งการมองเห็นแนวโน้มการใช้น้ำในอนาคตจะทำให้สามารถบริหารทรัพยากรน้ำได้อย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้น

Benefits

คำนวน

คำนวนปริมาณน้ำที่มีอยู่เพื่อจัดสรรให้แต่ละพื้นที่ตามความต้องการ

สร้างแบบจำลอง

พยากรณ์สภาพภูมิอากาศและจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นซึ่งจะส่งผลกระทบต่อปริมาณน้ำในแต่ละพื้นที่

ติดตามสถานการณ์

ติดตามข้อมูลอย่าง Real time เพื่อให้ตัดสินใจได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว

Solutions

ArcGIS Pro

ใช้ ArcGIS Pro เพื่อบริหารจัดการวิเคราะห์ระดับน้ำ การลาดชันของพื้นที่ พร้อมสร้างโมเดลเพื่อจำลองสถานการณ์จริง

ArcGIS GeoEvent Extension for Server

รับข้อมูลแบบ Realtime เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ได้อย่างทันท่วงที

ArcGIS Enterprise

ช่วยให้การแชร์ข้อมูลเป็นไปอย่างง่ายดายยิ่งขึ้น และยังสามารถส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ทุกที่ ทุกเวลา ทุกอุปกรณ์ให้ประชาชนและหน่วยงานที่รับผิดชอบ