Forestry

การบริหารจัดการป่าไม้

บริหารจัดการขอบเขตป่าและอุทยานแห่งชาติด้วยเทคโนโลยี ArcGIS ของ Esri เพื่อบริหารจัดการป่าไม้ จัดการที่ดิน และวางแผนป่าไม้อย่างยั่งยืน

เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารป่าและอุทยาน

บริหารขอบเขตป่าและอุทยานแห่งชาติ ตั้งกฏหมายเพื่อป้องกันการทำลายสิ่งแวดล้อมด้วยซอฟแวร์ Esri ซึ่งสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการมองเห็นพื้นที่ที่มีปัญหาและแชร์ข้อมูลให้ผู้เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้งติดตามและวัดคุณภาพของมลภาวะในแต่ละพื้นที่แบบ Real Time นอกจากนั้นแล้ว ยังช่วยให้สามารถเข้าใจปัญหาได้ดียิ่งขึ้น

Benefits

เข้าใจ

เพิ่มประสิทธิภาพการวิเคราะห์และเห็นสภาพของป่าไม้ที่แท้จริง

ติดตามและตรวจสอบ

เห็นข้อมูลแบบ Real time บนแผนที่ ไม่ว่าจะเป็น อุปกรณ์ ทรัพย์สิน ค่าใช้จ่าย เป็นต้น

วางแผน

ค้นหาทรัพย์สินและป่าไม้ได้อย่างง่ายๆเพื่อวางแผนให้ตรงตามความต้องการของหน่วยงาน

Solutions

ArcGIS Pro

ใช้ ArcGIS Pro เพื่อบริหารจัดการ ตรวจสอบการบุกรุกป่า และวิเคราะห์ข้อมูลของป่าไม้ เช่น ดูการลาดชัน วิเคราะห์ความสมบูรณ์ป่า และวางแผนการรักษาป่าอย่างยั่งยืน

ArcGIS Enterprise

ช่วยให้การแชร์ข้อมูลเป็นไปอย่างง่ายดายยิ่งขึ้น และยังสามารถส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ทุกที่ ทุกเวลา ทุกอุปกรณ์ให้ประชาชนและหน่วยงานที่รับผิดชอบ

Collector for ArcGIS

เก็บข้อมูลให้สะดวกง่ายดายยิ่งขึ้นรวมถึงข้อมูลภาพถ่าย ทั้งในแบบออนไลน์และออฟไลน์

Main

การบริหารจัดการป่าไม้

บริหารจัดการขอบเขตป่าและอุทยานแห่งชาติด้วยเทคโนโลยี ArcGIS ของ Esri เพื่อบริหารจัดการป่าไม้ จัดการที่ดิน และวางแผนป่าไม้อย่างยั่งยืน

Forest Management

เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารป่าและอุทยาน

บริหารขอบเขตป่าและอุทยานแห่งชาติ ตั้งกฏหมายเพื่อป้องกันการทำลายสิ่งแวดล้อมด้วยซอฟแวร์ Esri ซึ่งสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการมองเห็นพื้นที่ที่มีปัญหาและแชร์ข้อมูลให้ผู้เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้งติดตามและวัดคุณภาพของมลภาวะในแต่ละพื้นที่แบบ Real Time นอกจากนั้นแล้ว ยังช่วยให้สามารถเข้าใจปัญหาได้ดียิ่งขึ้น

Benefits

เข้าใจ

เพิ่มประสิทธิภาพการวิเคราะห์และเห็นสภาพของป่าไม้ที่แท้จริง

ติดตามและตรวจสอบ

เห็นข้อมูลแบบ Real time บนแผนที่ ไม่ว่าจะเป็น อุปกรณ์ ทรัพย์สิน ค่าใช้จ่าย เป็นต้น

วางแผน

ค้นหาทรัพย์สินและป่าไม้ได้อย่างง่ายๆเพื่อวางแผนให้ตรงตามความต้องการของหน่วยงาน

Solutions

ArcGIS Pro

ใช้ ArcGIS Pro เพื่อบริหารจัดการ ตรวจสอบการบุกรุกป่า และวิเคราะห์ข้อมูลของป่าไม้ เช่น ดูการลาดชัน วิเคราะห์ความสมบูรณ์ป่า และวางแผนการรักษาป่าอย่างยั่งยืน

ArcGIS Enterprise

ช่วยให้การแชร์ข้อมูลเป็นไปอย่างง่ายดายยิ่งขึ้น และยังสามารถส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ทุกที่ ทุกเวลา ทุกอุปกรณ์ให้ประชาชนและหน่วยงานที่รับผิดชอบ

Collector for ArcGIS

เก็บข้อมูลให้สะดวกง่ายดายยิ่งขึ้นรวมถึงข้อมูลภาพถ่าย ทั้งในแบบออนไลน์และออฟไลน์