Environmental Management

เปลี่ยนทฤษฎีสู่การปฏิบัติ

การที่จะเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมจำเป็นที่จะต้องใช้ข้อมูลมากมายมาวิเคราะห์ ข้อมูลเหล่านี้ล้วนเกี่ยวข้องกับแผนที่ทั้งสิ้น เทคโนโลยีของ Esri สามารถนำข้อมูลต่างๆมาวิเคราะห์หาความเกี่ยวเนื่องและความสัมพันธ์ของแต่ละปัจจัย เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นปัญหาที่มีผลกระทบเป็นวงกว้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ปกป้องประชาชนจากมลพิษ

กำหนดกฏหมายเพื่อป้องกันการทำลายสิ่งแวดล้อม ซอฟแวร์ Esri สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการมองเห็นพื้นที่ที่ต้องการการแก้ไขและเยียวยา รวมถึงสามารถแชร์ข้อมูลให้ผู้เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งติดตามและวัดคุณภาพของมลภาวะในแต่ละพื้นที่แบบ Real Time นอกจากนั้นแล้ว ยังช่วยให้สามารถเข้าใจปัญหาได้ดีขึ้นและแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที

Benefits

วางแผน

เข้าถึงข้อมูลในรูปแบบแผนที่เพื่อให้การวางแผนทำได้แม่นยำและถูกต้องมากยิ่งขึ้น

กำหนด

วิเคราะห์ข้อมูลและผลกระทบก่อนการออกกฏหมาย

บังคับใช้

ค้นหาและระบุพื้นที่ที่มีปัญหาพร้อมเก็บข้อมูลหลักฐาน

Solutions

ArcGIS Pro

ใช้ ArcGIS Pro เพื่อบริหารจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลผลกระทบของแต่ละกฏหมายโดยการสร้างโมเดล การคิดแบบ 3 มิติ เป็นต้น

ArcGIS Enterprise

เนื่องจากการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมเกี่ยวข้องกับคนจำนวนมาก ArcGIS Enterprise จะช่วยให้การแชร์ข้อมูลเป็นไปได้อย่าง สะดวก รวดเร็ว และง่ายดายยิ่งขึ้น และยังสามารถส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตให้ประชาชนรับทราบได้อีกด้วย

ติดตามสถานการณ์โลก

ติดตามสถานการณ์เหตุการณ์ปัญหาสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วม แผ่นดินไหว มลภาวะเป็นพิษ อากาศแปรปรวน ด้วยเทคโนโลยี Esri

Benefits

วัดผล

วัดและติดตามผลกระทบและดูภาพรวมของสถานการณ์

สร้างแบบจำลอง

คิดโมเดลเพื่อดูแนวโน้มสถานการณ์จากปัจจัยต่างๆ

การประเมินผล

สร้างแบบจำลองมาประเมินผลกระทบเมื่อเกิดสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่ง

Solutions

ArcGIS Enterprise

เนื่องจากการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมเกี่ยวข้องกับคนจำนวนมาก ArcGIS Enterprise จะช่วยให้การแชร์ข้อมูลเป็นไปอย่างง่ายดายยิ่งขึ้น และยังสามารถส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตให้ประชาชนรับทราบได้อีกด้วย

ArcGIS Online

แผนที่ฐานที่มีให้ใช้บน ArcGIS Online หลากหลายรูปแบบจะช่วยให้การติดตามสถานการณ์สิ่งแวดล้อมง่ายยิ่งขึ้น พร้อมแบ่งปันข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บูรณาการปัจจัยต่างๆเพื่อการตัดสินใจ

นำปัจจัยต่างๆมาวิเคราะห์เพื่อดูผลกระทบในทุกๆด้าน ดึงข้อมูลจำนวนมากมาวิเคราะห์พร้อมๆกันเพื่อหาแนวโน้มที่จะเป็นเป้นผลกระทบทั้งระยะสั้นและระยะยาว

Benefits

จัดลำดับความสำคัญ

สร้างสถานการณ์หลายๆแบบเพื่อจัดลำดับความสำคัญของการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม

ฟื้นฟู

ติดตามและหาปัจจัยสำคัญที่สร้างผลกระทบเพื่อจัดการปัญหาได้อย่างรวดเร็ว

แยกแยะ

นำปัจจัยต่างๆมาวิเคราะห์หาความสัมพันธ์

Solutions

ArcGIS Pro

Collector for ArcGIS

ArcGIS Spatial Analyst

Main

เปลี่ยนทฤษฎีสู่การปฏิบัติ

การที่จะเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมจำเป็นที่จะต้องใช้ข้อมูลมากมายมาวิเคราะห์ ข้อมูลเหล่านี้ล้วนเกี่ยวข้องกับแผนที่ทั้งสิ้น เทคโนโลยีของ Esri สามารถนำข้อมูลต่างๆมาวิเคราะห์หาความเกี่ยวเนื่องและความสัมพันธ์ของแต่ละปัจจัย เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นปัญหาที่มีผลกระทบเป็นวงกว้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Regulation

ปกป้องประชาชนจากมลพิษ

กำหนดกฏหมายเพื่อป้องกันการทำลายสิ่งแวดล้อม ซอฟแวร์ Esri สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการมองเห็นพื้นที่ที่ต้องการการแก้ไขและเยียวยา รวมถึงสามารถแชร์ข้อมูลให้ผู้เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งติดตามและวัดคุณภาพของมลภาวะในแต่ละพื้นที่แบบ Real Time นอกจากนั้นแล้ว ยังช่วยให้สามารถเข้าใจปัญหาได้ดีขึ้นและแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที

Benefits

วางแผน

เข้าถึงข้อมูลในรูปแบบแผนที่เพื่อให้การวางแผนทำได้แม่นยำและถูกต้องมากยิ่งขึ้น

กำหนด

วิเคราะห์ข้อมูลและผลกระทบก่อนการออกกฏหมาย

บังคับใช้

ค้นหาและระบุพื้นที่ที่มีปัญหาพร้อมเก็บข้อมูลหลักฐาน

Solutions

ArcGIS Pro

ใช้ ArcGIS Pro เพื่อบริหารจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลผลกระทบของแต่ละกฏหมายโดยการสร้างโมเดล การคิดแบบ 3 มิติ เป็นต้น

ArcGIS Enterprise

เนื่องจากการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมเกี่ยวข้องกับคนจำนวนมาก ArcGIS Enterprise จะช่วยให้การแชร์ข้อมูลเป็นไปได้อย่าง สะดวก รวดเร็ว และง่ายดายยิ่งขึ้น และยังสามารถส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตให้ประชาชนรับทราบได้อีกด้วย

Monitor

ติดตามสถานการณ์โลก

ติดตามสถานการณ์เหตุการณ์ปัญหาสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วม แผ่นดินไหว มลภาวะเป็นพิษ อากาศแปรปรวน ด้วยเทคโนโลยี Esri

Benefits

วัดผล

วัดและติดตามผลกระทบและดูภาพรวมของสถานการณ์

สร้างแบบจำลอง

คิดโมเดลเพื่อดูแนวโน้มสถานการณ์จากปัจจัยต่างๆ

การประเมินผล

สร้างแบบจำลองมาประเมินผลกระทบเมื่อเกิดสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่ง

Solutions

ArcGIS Enterprise

เนื่องจากการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมเกี่ยวข้องกับคนจำนวนมาก ArcGIS Enterprise จะช่วยให้การแชร์ข้อมูลเป็นไปอย่างง่ายดายยิ่งขึ้น และยังสามารถส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตให้ประชาชนรับทราบได้อีกด้วย

ArcGIS Online

แผนที่ฐานที่มีให้ใช้บน ArcGIS Online หลากหลายรูปแบบจะช่วยให้การติดตามสถานการณ์สิ่งแวดล้อมง่ายยิ่งขึ้น พร้อมแบ่งปันข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Assessment

บูรณาการปัจจัยต่างๆเพื่อการตัดสินใจ

นำปัจจัยต่างๆมาวิเคราะห์เพื่อดูผลกระทบในทุกๆด้าน ดึงข้อมูลจำนวนมากมาวิเคราะห์พร้อมๆกันเพื่อหาแนวโน้มที่จะเป็นเป้นผลกระทบทั้งระยะสั้นและระยะยาว

Benefits

จัดลำดับความสำคัญ

สร้างสถานการณ์หลายๆแบบเพื่อจัดลำดับความสำคัญของการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม

ฟื้นฟู

ติดตามและหาปัจจัยสำคัญที่สร้างผลกระทบเพื่อจัดการปัญหาได้อย่างรวดเร็ว

แยกแยะ

นำปัจจัยต่างๆมาวิเคราะห์หาความสัมพันธ์

Solutions

ArcGIS Pro

Collector for ArcGIS

ArcGIS Spatial Analyst