Agriculture

Solutions

การวิเคราะห์พื้นที่เกษตรกรรม (Agriculture Analysis)

 • วิเคราะห์พื้นที่เพื่อค้นหาความสัมพันธ์และความเหมาะสมของพืชที่ควรปลูก จากข้อมูลลักษณะภูมิศาสตร์ ร่วมกับข้อมูลจากแหล่งอื่น ๆ เช่น ประเภทของพืชแต่ละชนิด ความสูงของพื้นที่ เป็นต้น
 • แสดงการเปรียบเทียบผลผลิตในรูปแบบแผนที่ เช่น ปริมาณผลผลิตเปรียบเทียบรายแปลง หรือระดับ ตําบล / อําเภอ / จังหวัด เป็นต้น

การบริหารจัดการพืชผลเกษตร (Asset Management)

 • เก็บตําแหน่ง รายละเอียดของแปลงปลูก และข้อมูลเสริมเพื่อใช้ติดตามการเจริญเติบโต เช่น ความสูงของพืช รูปถ่ายวันที่ไปสํารวจ เป็นต้น
 • เก็บข้อมูลเกษตรกร สามารถบอกได้ว่า ผลผลิตแปลงไหน จะเก็บเกี่ยวได้เมื่อไร ตามอายุการเก็บเกี่ยวผลผลิตแต่ละชนิด
 • แสดงผลบนแผนที่เพื่อดูข้อมูลแยกประเภท เช่น แปลงปลูกพืชตามชนิดพืช แปลงปลูกพืชที่ควรเก็บผลผลิตแล้ว แปลงปลูกพืชตามเกษตรกร

การขนส่ง และการเลือกทําเลที่ตั้ง (Route Planner & Site Selection)

 • วางแผนเส้นทางการเดินรถเพื่อให้การรับผลผลิตจากเกษตรกร หรือการนําสินค้าไปส่งเกษตรกรมีประสิทธิภาพสูงสุด เพิ่มความรวดเร็วลดเวลาและค่าใช้จ่าย
 • วิเคราะห์หาพื้นที่ที่ดีที่สุดในการจัดตั้งโรงงาน หรือศูนย์กระจายสินค้า โดยคํานึงถึงระยะทาง และแหล่งผลิต เป็นต้น

Main

Solutions

การวิเคราะห์พื้นที่เกษตรกรรม (Agriculture Analysis)

 • วิเคราะห์พื้นที่เพื่อค้นหาความสัมพันธ์และความเหมาะสมของพืชที่ควรปลูก จากข้อมูลลักษณะภูมิศาสตร์ ร่วมกับข้อมูลจากแหล่งอื่น ๆ เช่น ประเภทของพืชแต่ละชนิด ความสูงของพื้นที่ เป็นต้น
 • แสดงการเปรียบเทียบผลผลิตในรูปแบบแผนที่ เช่น ปริมาณผลผลิตเปรียบเทียบรายแปลง หรือระดับ ตําบล / อําเภอ / จังหวัด เป็นต้น

การบริหารจัดการพืชผลเกษตร (Asset Management)

 • เก็บตําแหน่ง รายละเอียดของแปลงปลูก และข้อมูลเสริมเพื่อใช้ติดตามการเจริญเติบโต เช่น ความสูงของพืช รูปถ่ายวันที่ไปสํารวจ เป็นต้น
 • เก็บข้อมูลเกษตรกร สามารถบอกได้ว่า ผลผลิตแปลงไหน จะเก็บเกี่ยวได้เมื่อไร ตามอายุการเก็บเกี่ยวผลผลิตแต่ละชนิด
 • แสดงผลบนแผนที่เพื่อดูข้อมูลแยกประเภท เช่น แปลงปลูกพืชตามชนิดพืช แปลงปลูกพืชที่ควรเก็บผลผลิตแล้ว แปลงปลูกพืชตามเกษตรกร

การขนส่ง และการเลือกทําเลที่ตั้ง (Route Planner & Site Selection)

 • วางแผนเส้นทางการเดินรถเพื่อให้การรับผลผลิตจากเกษตรกร หรือการนําสินค้าไปส่งเกษตรกรมีประสิทธิภาพสูงสุด เพิ่มความรวดเร็วลดเวลาและค่าใช้จ่าย
 • วิเคราะห์หาพื้นที่ที่ดีที่สุดในการจัดตั้งโรงงาน หรือศูนย์กระจายสินค้า โดยคํานึงถึงระยะทาง และแหล่งผลิต เป็นต้น