Defense

ภารกิจสำเร็จด้วยข้อมูลที่เชื่อถือได้

ทางกองทัพมีความไว้วางใจในข้อมูลเชิงพื้นที่ในทุกส่วนของการปฏิบัติงานหรือภารกิจ เช่น การควบคุมดูแล เฝ้าระวัง และการลาดตระเวน การผึกอบรมการบริหารพื้นที่ ซึ่ง Esri นำเสนอโซลูชันการทำงานเชิงพื้นที่ เพื่อสนองตอบความต้องการของกองทัพ และด้วยเทคโนโลยี ArcGIS ช่วยให้มองเห็นภาพได้อย่างรวดเร็ว วิเคราะห์การดำเนินงาน และช่วยในการตัดสินใจต่อสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ดี และรวดเร็วยิ่งขึ้น

Insights

ArcGIS ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบ GIS

GIS ระบบภูมิสารสนเทศกับการออกภาคสนาม

Ben Conklin หัวหน้าส่วนงานโซลูชั่นทางการทหาร ได้กล่าวในนิตยสาร “Geospatial Intelligence” ว่า ArcGIS มีโซลูชันอะไรบ้างเกี่ยวกับการทหาร โดยเฉพาะ ArcGIS for the Military โดยโปรแกรมนี้ได้เตรียมเทมเพลตและกระบวนการทำงานมาตรฐานสำหรับการทหารโดยเฉพาะไว้ให้ใช้งาน สนใจติดตามรายละเอียดได้ที่

ArcGIS Online ผู้เชี่ยวชาญด้านแผนที่ภูมิประเทศ

Rook: สภาพแวดล้อมที่ท้าทาย

หน่วยงาน U.S. Marine Corps ใช้โปรแกรมที่ชื่อว่า “ROOK-Regional Open-source Operations Kit ” ซึ่งพัฒนามาจาก ArcGIS@Runtime สำหรับการปฏิบัติการในภาคสนาม โปรแกรมดังกล่าวได้ลดความยุ่งยากและข้อจำกัดต่าง ๆ ของการใช้งานข้อมูลเชิงพื้นที่และแผนที่ เนื่องจากผู้ใช้งานสามารถทำการดาวน์โหลดข้อมูลเหล่านั้นไว้ก่อนจะนำโปรแกรมไปใช้งานในภาคสนาม สนใจติดตามรายละเอียดได้ที่

ESRI ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างแผนที่

Esri Geospatial เทคโนโลยีที่เพิ่มความเร็วในการวิเคราะห์ให้กับกองทัพสหรัฐ

Esri ได้จัดเตรียมชุดเทมเพลตให้กับกองทัพสหรัฐอเมริกาสำหรับใช้ในระบบ Distributed Common Ground System-Army (DCGS-A) โดยเทมเพลตดังกล่าวสามารถใช้งานได้ง่าย มาพร้อมข้อมูลแผนที่ ที่มีความสามารถในการวิเคราะห์ และเครื่องมือสำหรับการแสดงผลต่าง ๆ และยังมีเครื่องมือที่สามารถสร้างข้อมูลเชิงพื้นที่ชนิดอื่น ๆ อีกด้วย สนใจติดตามรายละเอียดได้ที่  อ่านเพิ่มเติม

ESRI ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบ GIS

กระทรวงกลาโหมใช้เทคโนโลยี GIS จาก Esri

การสำรวจล่าสุดโดย Worldwide Business Research พบว่าเกือบ 90% ของหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานทหารในยุโรปและอเมริกาได้ใช้เทคโนโลยี ArcGIS ของ Esri เป็นเทคโนโลยีหลักด้านระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) ของหน่วยงาน สนใจติดตามรายละเอียดได้ที่  อ่านเพิ่มเติม

Interactive Demos

เพิ่มประสิทธิภาพในขั้นตอนการทำงานของคุณ

Esri สนับสนุนการวิเคราะห์ทางการทหารด้วย Location Intelligence ที่มาพร้อมวิธีการขั้นสูงและเครื่องมือการวิเคราะห์ที่ทันสมัย ด้วย ArcGIS คุณจะสามารถใช้ข้อมูลจากหลายแหล่งเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ ซึ่งจะสามารถใช้ในการปฏิบัติการได้อย่างทันท่วงที ถูกต้องและชาญฉลาด สร้างความได้เปรียบด้านการปฏิบัติการด้วยแพลทฟอร์มของเราเพื่อที่คุณจะสามารถเปลี่ยนข้อมูลที่คุณมีเป็นภารกิจที่ประสบความสำเร็จตามที่คุณต้องการ

Benefits

วิเคราะห์

เปลี่ยนข้อมูลดิบที่คุณมีให้เป็นข้อมูลเชิงพื้นที่ที่สามารถนำมาวิเคราะห์ได้อย่างเหมาะสม ทันสมัย และทันต่อสถานการณ์ เพื่อทำให้ภารกิจด้านการทหารสำเร็จและสมบูรณ์ตามต้องการ

สังเคราะห์

สังเคราะห์ข้อมูลจากเซ็นเซอร์ ฐานข้อมูลและการปฏิบัติงานในพื้นที่เพื่อให้สามารถเข้าใจสถานการณ์ได้อย่างครอบคลุมและสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติภารกิจได้

แบ่งปัน

รวบรวมและแบ่งปันข้อมูลการปฏิบัติภารกิจโดยใช้แอปพลิเคชัน โมเดลการวิเคราะห์ และกระบวนการทำงานที่สามารถปรับใช้กับงานหลายๆ ประเภทได้

Solutions

ArcGIS Pro ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดเก็บข้อมูลแผนที่ทหาร

ArcGIS Pro

แพลทฟอร์มพื้นฐานของโซลูชั่นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ของ Esri สำหรับงานด้านการทหารคือ ArcGIS Pro ซึ่งเป็นเทคโนโลยีหลักสำหรับการจัดเก็บข้อมูล การกำหนดกระบวนการทำงาน การหาความได้เปรียบ และการแบ่งปันข้อมูลซึ่งมีจำเป็นต่องานหรือภารกิจที่หลากหลายทางการทหาร แพลทฟอร์มนี้ยังสนับสนุนให้มีการพัฒนาต่อยอดซอฟท์แวร์ของ Esri สำหรับใช้ในงานด้านการทหารและงานด้านข่าวกรองอีกด้วย

ArcGIS for the Military

ใช้สำหรับการสร้างแผนที่และการรวบรวมข้อมูลเซอร์วิสด้านแผนที่ต่าง ๆ มาใช้สำหรับการแสดงผลและการวิเคราะห์ข้อมูลในสถานการณ์การรบ ข้อมูลการรายงานและการข่าวสามารถถูกรวบรวมได้อย่างง่าย เพื่อแสดงภัยคุกคามและตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงที

ArcGIS Online ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดเก็บข้อมูลแผนที่ทหาร
ArcGIS ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดเก็บข้อมูลแผนที่ทหาร

Operations Dashboard for ArcGIS

ใช้สำหรับการสร้างและแบ่งปันข้อมูลในมุมมองแบบปฏิบัติการ ซึ่งโปรแกรมจะแสดงทั้งข้อมูลภาพแผนที่ ข้อมูลที่เชื่อมโยงมาจากการนำเข้าแบบ Real-time ข้อมูลแผนภูมิและมาตรวัด และข้อมูลตัวชี้วัดอื่น ๆ โดยข้อมูลเหล่านั้นตั้งอยู่บนข้อมูลเชิงพื้นที่ที่ใช้งานอยู่ อีกทั้งยังรวมไปถึงข้อมูลเว็บแม็พหรือเว็บเซอร์วิสต่าง ๆ ด้วย คุณสามารถใช้งานข้อมูลแผนที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเพื่อแสดงข้อมูลในมุมมองที่ปัจจุบันที่สุดได้

บูรณาการข้อมูลเพื่อการนำเสนอ

ความสำเร็จในการปฏิบัติภารกิจทางการทหารขึ้นอยู่กับการรวบรวมข้อมูลเพื่อมานำเสนอในมุมมองต่าง ๆ อย่างครบถ้วน คุณสามารถแสดงข้อมูลด้วยเทคโนโลยีเชิงพื้นที่ของ Esri เพื่อช่วยให้การสั่งการ การปฏิบัติการต่าง ๆ เป็นไปตามเวลาจริง และการสามารถแสดงข้อมูลข่าวกรองที่สมบูรณ์แบบ อีกทั้งยังสามารถเพิ่มเติมความตระหนักรู้ถึงสถานการณ์และการเตรียมความพร้อมสำหรับการปฏิบัติภารกิจจากผู้สั่งการที่มาจากความเข้าใจข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเวลาและสถานที่ได้ดียิ่งขึ้นด้วยเทคโนโลยีเชิงพื้นที่

Benefits

Collect

ใช้แอพพลิเคชั่นสำหรับการเก็บข้อมูลภาคสนามสำหรับพัฒนาขีดความสามารถเรื่องการประเมินสถานการณ์และการตอบสนองที่รวดเร็ว

Track

เชื่อมต่อข้อมูลที่มีการสตรีมมิ่งจากระบบต่าง ๆ ให้แสดงเป็นภาพที่สามารถนำมาปรับเปลี่ยนเพื่อใช้กับการปฏิบัติภารกิจได้

Direct

สานต่อมุมมองของการปฏิบัติภารกิจเพื่อให้กองกำลังที่ได้จัดเตรียมไว้ ใช้ข้อมูลทางภูมิศาสตร์เป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับการปฏิบัติการ เพื่อให้ภารกิจสำเร็จตามวัตถุประสงค์

Solutions

ArcGIS Pro ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดเก็บข้อมูลแผนที่ทหาร

ArcGIS Pro

แพลทฟอร์มพื้นฐานของโซลูชั่นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ของ Esri สำหรับงานด้านการทหารคือ ArcGIS Pro ซึ่งเป็นเทคโนโลยีหลักสำหรับการจัดเก็บข้อมูล การกำหนดกระบวนการทำงาน การหาความได้เปรียบ และการแบ่งปันข้อมูลซึ่งมีจำเป็นต่องานหรือภารกิจที่หลากหลายทางการทหาร แพลทฟอร์มนี้ยังสนับสนุนให้มีการพัฒนาต่อยอดซอฟท์แวร์ของ Esri สำหรับใช้ในงานด้านการทหารและงานด้านข่าวกรองอีกด้วย

ArcGIS for Defense

ใช้สำหรับการสร้างแผนที่และการรวบรวมข้อมูลเซอร์วิสด้านแผนที่ต่าง ๆ มาใช้สำหรับการแสดงผลและการวิเคราะห์ข้อมูลในสถานการณ์การรบ ข้อมูลการรายงานและการข่าวสามารถถูกรวบรวมได้อย่างง่าย เพื่อแสดงภัยคุกคามและตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงที

ArcGIS Online ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดเก็บข้อมูลแผนที่ทหาร
ArcGIS ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดเก็บข้อมูลแผนที่ทหาร

Operations Dashboard for ArcGIS

ใช้สำหรับการสร้างและแบ่งปันข้อมูลในมุมมองแบบปฏิบัติการ ซึ่งโปรแกรมจะแสดงทั้งข้อมูลภาพแผนที่ ข้อมูลที่เชื่อมโยงมาจากการนำเข้าแบบ Real-time ข้อมูลแผนภูมิและมาตรวัด และข้อมูลตัวชี้วัดอื่น ๆ โดยข้อมูลเหล่านั้นตั้งอยู่บนข้อมูลเชิงพื้นที่ที่ใช้งานอยู่ อีกทั้งยังรวมไปถึงข้อมูลเว็บแม็พหรือเว็บเซอร์วิสต่าง ๆ ด้วย คุณสามารถใช้งานข้อมูลแผนที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเพื่อแสดงข้อมูลในมุมมองที่ปัจจุบันที่สุดได้

จัดการพื้นที่ได้อย่างครอบคลุม

ในฐานะผู้จัดการสภาพแวดล้อมต่างๆ คุณต้องมีระบบจัดการและดูแลรักษากลุ่มข้อมูลทรัพย์สิน ที่ดิน และการปฏิบัติการในสนามรบ เมื่อคุณใช้เทคโนโลยีเชิงพื้นที่จาก Esri คุณจะสามารถมองเห็นมุมมองในการจัดการพื้นที่ได้อย่างครอบคลุม นอกจากนั้นแล้วคุณยังสามารถเข้าถึงและวิเคราะห์รายละเอียดของข้อมูลเพื่อทำการดูแลและปรับเปลี่ยนสินทรัพย์เหล่านั้นได้อย่างสะดวก เพื่อทำให้การบริหารและอนุมัติงบประมาณทำได้แม่นยำ

Benefits

Manage

สำหรับใช้ในการออกแบบและจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีประสิทธิภาพ เตรียมไว้เป็นข้อมูลที่สำคัญสำหรับสนับสนุนการฝึกของกองทหาร และความรับผิดชอบด้านการบริหาร

Protect

สำหรับใช้ในการเก็บรายละเอียดข้อมูลแผนที่สำหรับการวางแผน การเตรียมการ และการสั่งการเพื่อรักษาความปลอดภัยในการปฏิบัติภารกิจ และคุ้มกันเครื่องอำนวยความสะดวกและสภาพแวดล้อมต่างๆ

Standardize

เครื่องมือที่ใช้งานง่ายจะช่วยให้การรวบรวมข้อมูลที่มีความแตกต่างกันสามารถทำได้โดยง่าย และยังดูแลรักษาและกำหนดมาตรฐานได้ง่ายเช่นกัน

Solutions

ArcGIS Pro ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดเก็บข้อมูลแผนที่ทหาร

ArcGIS Pro

แพลทฟอร์มพื้นฐานของโซลูชั่นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ของ Esri สำหรับงานด้านการทหารคือ ArcGIS Pro ซึ่งเป็นเทคโนโลยีหลักสำหรับการจัดเก็บข้อมูล การกำหนดกระบวนการทำงาน การหาความได้เปรียบ และการแบ่งปันข้อมูลซึ่งมีจำเป็นต่องานหรือภารกิจที่หลากหลายทางการทหาร แพลทฟอร์มนี้ยังสนับสนุนให้มีการพัฒนาต่อยอดซอฟท์แวร์ของ Esri สำหรับใช้ในงานด้านการทหารและงานด้านข่าวกรองอีกด้วย

Esri Production Mapping

ความสามารถของ Production Mapping ของ Esri ช่วยปรับปรุงคุณภาพและมูลค่าของข้อมูลเชิงพื้นที่และการออกแบบสัญลักษณ์ของข้อมูลเชิงพื้นที่ของคุณ ซึ่งการปรับปรุงดังกล่าวรวมไปถึงการกำหนดมาตรฐาน การทำซ้ำ และการกำหนดกระบวนการทำงานให้สามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ESRI ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดเก็บข้อมูลแผนที่ทหาร
ESRI ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดเก็บข้อมูลแผนที่ผังเมือง

ArcGIS for Emergency Management

โซลูชั่นสำหรับเสริมประสิทธิภาพเรื่องการบรรเทาสาธารณภัยและกิจการพลเรือน การสร้างรายงานจากผลวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ (spatial analysis) และการแสดงผล จะช่วยให้การปรับปรุงและกำหนดผลลัพธ์การทำงานของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นไปอย่างต่อเนื่อง การคาดการณ์ภัยคุกคามและสถานการณ์ต่างๆ สามารถตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว

เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการสื่อสาร

การปฏิบัติภารกิจต้องการข้อมูลแผนที่และข้อมูลการปฏิบัติการที่ถูกต้อง เทคโนโลยีเชิงพื้นที่ของ Esri ได้จัดเตรียมแพลทฟอร์มที่ให้คุณสามารถผสมผสานข้อมูลที่แตกต่างกันมาใช้สำหรับการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ (spatial analysis) และประสานความร่วมมือระหว่างผู้เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการได้ โดยคุณสามารถประยุกต์ใช้ข้อมูลแผนที่ และการวิเคราะห์ ไปสำหรับการเตรียมความพร้อมหลายๆ ด้าน ซึ่งได้แก่ ความพร้อมด้านการขนส่ง ด้านบุคลากร ด้านสุขภาพ การสืบสวนพิเศษและการฝึกอบรม ปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานของคุณด้วยเทคโนโลยีเชิงพื้นที่เพื่อผลลัพธ์ที่ดีกว่า

Benefits

Plan

ใช้ความสามารถวิธีการทางภูมิศาสตร์ในการวางแผนและจัดตาราง การติดตามสินทรัพย์ และการประหยัดพลังงานสำหรับมาตรการการลดผลกระทบจากภาวะเรือนกระจก

Operate

ประหยัดเวลาและแรงงานในการใช้เทคโนโลยีเชิงพื้นที่สำหรับการจัดเก็บข้อมูลเพื่อรายงานและเป็นหนทางสำหรับการปฏิบัติภารกิจ

Train

แผนที่และแอปพลิเคชัน มีส่วนช่วยให้กระบวนการตัดสินใจและช่วยเตรียมการณ์สนองตอบต่อเหตุการณ์หรือคาดการณ์เหตุได้

Solutions

ArcGIS Pro ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดเก็บข้อมูลแผนที่ทหาร

ArcGIS Pro

แพลทฟอร์มพื้นฐานของโซลูชั่นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ของ Esri สำหรับงานด้านการทหารคือ ArcGIS Pro ซึ่งเป็นเทคโนโลยีหลักสำหรับการจัดเก็บข้อมูล การกำหนดกระบวนการทำงาน การหาความได้เปรียบ และการแบ่งปันข้อมูลซึ่งมีจำเป็นต่องานหรือภารกิจที่หลากหลายทางการทหาร แพลทฟอร์มนี้ยังสนับสนุนให้มีการพัฒนาต่อยอดซอฟท์แวร์ของ Esri สำหรับใช้ในงานด้านการทหารและงานด้านข่าวกรองอีกด้วย

ArcGIS for Emergency Management

โซลูชั่นสำหรับเสริมประสิทธิภาพเรื่องการบรรเทาสาธารณภัยและกิจการพลเรือน การสร้างรายงานจากผลวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ (spatial analysis) และการแสดงผล จะช่วยให้การปรับปรุงและกำหนดผลลัพธ์การทำงานของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นไปอย่างต่อเนื่อง การคาดการณ์ภัยคุกคามและสถานการณ์ต่างๆ สามารถตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว

ESRI ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดเก็บข้อมูลแผนที่ผังเมือง
ESRI ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดเก็บข้อมูลแผนที่ทหาร

ArcGIS for Intelligence

การจัดเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ การเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้อง และการปฏิบัติการที่ทันท่วงที สามารถแสดงความแตกต่างระหว่างความสำเร็จและล้มเหลวได้ ด้วยโซลูชันนี้ คุณสามารถจัดการข้อมูลและปรับปรุงกระบวนการโดยใช้เทมเพลทที่จะผสานข้อมูลรายงานด้านการข่าวและข้อมูลอื่นเข้าด้วยกัน ช่วยให้สามารถแสดงผลภัยคุกคามที่เป็นไปได้ และประเมินการรับรู้สถานการณ์ได้อย่างถูกต้อง

Main

ภารกิจสำเร็จด้วยข้อมูลที่เชื่อถือได้

ทางกองทัพ มีความไว้วางใจในข้อมูลเชิงพื้นที่ในทุกส่วนของการปฏิบัติงานหรือภารกิจ เช่น การควบคุมดูแล เผ้าระวัง และการลาดตระเวน การผึกอบรมการบริหารพื้นที่ ซึ่ง Esri นำเสนอโซลูชันเชิงพื้นที่เพื่อสนองตอบความต้องการของกองทัพ และด้วยเทคโนโลยี ArcGIS ช่วยให้มองเห็นภาพได้อย่างรวดเร็ว วิเคราะห์การดำเนินงาน และช่วยในการตัดสินใจต่อสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ดี และรวดเร็วยิ่งขึ้น

Insights

ArcGIS ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบ GIS

GIS กับการออกภาคสนาม

Ben Conklin หัวหน้าส่วนงานโซลูชั่นทางการทหาร ได้กล่าวในนิตยสาร “Geospatial Intelligence” ว่า ArcGIS โซลูชั่นอะไรบ้างเกี่ยวกับการทหาร โดยเฉพาะ ArcGIS for the Military โดยโปรแกรมนี้ได้เตรียมเทมเพลตและกระบวนการทำงานมาตรฐานสำหรับการทหารโดยเฉพาะไว้ให้ใช้งาน สนใจติดตามรายละเอียดได้ที่

ArcGIS Online ผู้เชี่ยวชาญด้านแผนที่ภูมิประเทศ

Rook: สภาพแวดล้อมที่ท้าทาย

หน่วยงาน U.S. Marine Corps ใช้โปรแกรมที่ชื่อว่า “ROOK-Regional Open-source Operations Kit ” ซึ่งพัฒนามาจาก ArcGIS@Runtime สำหรับการปฏิบัติการในภาคสนาม โปรแกรมดังกล่าวได้ลดความยุ่งยากและข้อจำกัดต่าง ๆ ของการใช้งานข้อมูลเชิงพื้นที่และแผนที่ เนื่องจากผู้ใช้งานสามารถทำการดาวน์โหลดข้อมูลเหล่านั้นไว้ก่อนจะนำโปรแกรมไปใช้งานในภาคสนาม สนใจติดตามรายละเอียดได้ที่

ESRI ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างแผนที่

Esri Geospatial เทคโนโลยีที่เพิ่มความเร็วในการวิเคราะห์ให้กับกองทัพสหรัฐ

Esri ได้จัดเตรียมชุดเทมเพลตให้กับกองทัพสหรัฐอเมริกาสำหรับใช้ในระบบ Distributed Common Ground System-Army (DCGS-A) โดยเทมเพลตดังกล่าวสามารถใช้งานได้ง่าย มาพร้อมข้อมูลแผนที่ ความสามารถในการวิเคราะห์ และเครื่องมือสำหรับการแสดงผลต่าง ๆ และยังมีเครื่องมือที่สามารถสร้างข้อมูลเชิงพื้นที่ชนิดอื่น ๆ อีกด้วย สนใจติดตามรายละเอียดได้ที่  อ่านเพิ่มเติม

ESRI ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบ GIS

กระทรวงกลาโหมใช้เทคโนโลยี GIS จาก Esri

การสำรวจล่าสุดโดย Worldwide Business Research พบว่าเกือบ 90% ของหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานทหารในยุโรปและอเมริกาได้ใช้เทคโนโลยี ArcGIS ของ Esri เป็นเทคโนโลยีหลักด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ของหน่วยงาน สนใจติดตามรายละเอียดได้ที่  อ่านเพิ่มเติม

Interactive Demos

ISR

เพิ่มประสิทธิภาพในขั้นตอนการทำงานของคุณ

Esri สนับสนุนการวิเคราะห์ทางการทหารด้วยแพลทฟอร์มที่มาพร้อมวิธีการขั้นสูงและเครื่องมือการวิเคราะห์ที่ทันสมัย ด้วย ArcGIS คุณจะสามารถใช้ข้อมูลจากหลายแหล่งเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจซึ่งจะสามารถปฏิบัติการได้อย่างทันท่วงที ถูกต้องและชาญฉลาด สร้างความได้เปรียบด้านการปฏิบัติการด้วยแพลทฟอร์มของเราเพื่อที่คุณจะสามารถเปลี่ยนข้อมูลที่คุณมีเป็นภารกิจที่ประสบความสำเร็จตามที่คุณต้องการ

Benefits

วิเคราะห์

เปลี่ยนข้อมูลดิบที่คุณมีให้เป็นข้อมูลเชิงพื้นที่ที่สามารถนำมาวิเคราะห์ได้อย่างเหมาะสม ทันสมัย และทันต่อสถานการณ์ เพื่อทำให้ภารกิจด้านการทหารสำเร็จและสมบูรณ์ตามต้องการ

สังเคราะห์

สังเคราะห์ข้อมูลจากเซนเซอร์ ฐานข้อมูลและการปฏิบัติงานในพื้นที่เพื่อให้สามารถเข้าใจสถานการณ์ได้อย่างครอบคลุมและสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติภารกิจได้

แบ่งปัน

รวบรวมและแบ่งปันข้อมูลการปฏิบัติภารกิจโดยใช้แอพลิเคชั่น โมเดลการวิเคราะห์ และกระบวนการทำงานที่สามารถปรับใช้กับงานหลายๆประเภทได้

Solutions

ArcGIS Pro ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดเก็บข้อมูลแผนที่ทหาร

ArcGIS Pro

แพลทฟอร์มพื้นฐานของโซลูชั่นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ของ Esri สำหรับงานด้านการทหารคือ ArcGIS Pro ซึ่งเป็นเทคโนโลยีหลักสำหรับการจัดเก็บข้อมูล การกำหนดกระบวนการทำงาน การหาความได้เปรียบ และการแบ่งปันข้อมูลซึ่งมีจำเป็นต่องานหรือภารกิจที่หลากหลายทางการทหาร แพลทฟอร์มนี้ยังสนับสนุนให้มีการพัฒนาต่อยอดซอฟท์แวร์ของ Esri สำหรับใช้ในงานด้านการทหารและงานด้านข่าวกรองอีกด้วย

ArcGIS Online ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดเก็บข้อมูลแผนที่ทหาร

ArcGIS for the Military

ใช้สำหรับการสร้างแผนที่และการรวบรวมข้อมูลเซอร์วิสด้านแผนที่ต่าง ๆ มาใช้สำหรับการแสดงผลและการวิเคราะห์ข้อมูลในสถานการณ์การรบ ข้อมูลการรายงานและการข่าวสามารถถูกรวบรวมได้อย่างง่าย เพื่อแสดงภัยคุกคามและตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงที

ArcGIS ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดเก็บข้อมูลแผนที่ทหาร

Operations Dashboard for ArcGIS

ใช้สำหรับการสร้างและแบ่งปันข้อมูลในมุมมองแบบการปฏิบัติการ ซึ่งโปรแกรมจะแสดงทั้งข้อมูลภาพแผนที่ ข้อมูลที่เชื่อมโยงมาจากการนำเข้า ณ ขณะนั้น ข้อมูลรายการ ข้อมูลแผนภูมิและมาตรวัด และข้อมูลตัวชี้วัดอื่น ๆ โดยข้อมูลเหล่านั้นตั้งอยู่บนข้อมูลเชิงพื้นที่ที่ใช้งานอยู่ อีกทั้งยังรวมไปถึงข้อมูลเว็บแม็พหรือเว็บเซอร์วิสต่าง ๆ ด้วย คุณสามารถใช้งานข้อมูลแผนที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเพื่อแสดงข้อมูลในมุมมองที่ปัจจุบันที่สุดได้

C2

บูรณาการข้อมูลเพื่อการนำเสนอ

ความสำเร็จในการปฏิบัติภารกิจทางการทหารขึ้นอยู่กับการรวบรวมข้อมูลเพื่อมานำเสนอในมุมมองต่าง ๆ อย่างครบถ้วน คุณสามารถแสดงข้อมูลด้วยเทคโนโลยีเชิงพื้นที่ของ Esri เพื่อช่วยให้การสั่งการ การปฏิบัติการต่าง ๆ เป็นไปตามเวลาจริง และการสามารถแสดงข้อมูลข่าวกรองที่สมบูรณ์แบบ อีกทั้งยังสามารถเพิ่มเติมความตระหนักรู้ถึงสถานการณ์และการเตรียมความพร้อมสำหรับการปฏิบัติภารกิจจากผู้สั่งการที่เข้าใจข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเวลาและสถานที่ได้ดียิ่งขึ้นด้วยเทคโนโลยีเชิงพื้นที่

Benefits

Collect

ใช้แอพพลิเคชั่นสำหรับการเก็บข้อมูลภาคสนามสำหรับพัฒนาขีดความสามารถเรื่องการประเมินสถานการณ์และการตอบสนองที่รวดเร็ว

Track

เชื่อมต่อข้อมูลที่มีการสตรีมมิ่งจากระบบต่าง ๆ ให้แสดงเป็นภาพที่สามารถนำมาปรับเปลี่ยนเพื่อใช้กับการปฏิบัติภารกิจได้

Direct

สานต่อมุมมองของการปฏิบัติภารกิจเพื่อให้กองกำลังที่ได้จัดเตรียมไว้ ใช้ข้อมูลทางภูมิศาสตร์เป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับการปฏิบัติการ เพื่อให้ภารกิจสำเร็จตามวัตถุประสงค์

Solutions

ArcGIS Pro ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดเก็บข้อมูลแผนที่ทหาร

ArcGIS Pro

แพลทฟอร์มพื้นฐานของโซลูชั่นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ของ Esri สำหรับงานด้านการทหารคือ ArcGIS Pro ซึ่งเป็นเทคโนโลยีหลักสำหรับการจัดเก็บข้อมูล การกำหนดกระบวนการทำงาน การหาความได้เปรียบ และการแบ่งปันข้อมูลซึ่งมีจำเป็นต่องานหรือภารกิจที่หลากหลายทางการทหาร แพลทฟอร์มนี้ยังสนับสนุนให้มีการพัฒนาต่อยอดซอฟท์แวร์ของ Esri สำหรับใช้ในงานด้านการทหารและงานด้านข่าวกรองอีกด้วย

ArcGIS Online ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดเก็บข้อมูลแผนที่ทหาร

ArcGIS for Defense

ใช้สำหรับการสร้างแผนที่และการรวบรวมข้อมูลเซอร์วิสด้านแผนที่ต่าง ๆ มาใช้สำหรับการแสดงผลและการวิเคราะห์ข้อมูลในสถานการณ์การรบ ข้อมูลการรายงานและการข่าวสามารถถูกรวบรวมได้อย่างง่าย เพื่อแสดงภัยคุกคามและตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงที

ArcGIS ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดเก็บข้อมูลแผนที่ทหาร

Operations Dashboard for ArcGIS

ใช้สำหรับการสร้างและแบ่งปันข้อมูลในมุมมองแบบการปฏิบัติการ ซึ่งโปรแกรมจะแสดงทั้งข้อมูลภาพแผนที่ ข้อมูลที่เชื่อมโยงมาจากการนำเข้า ณ ขณะนั้น ข้อมูลรายการ ข้อมูลแผนภูมิและมาตรวัด และข้อมูลตัวชี้วัดอื่น ๆ โดยข้อมูลเหล่านั้นตั้งอยู่บนข้อมูลเชิงพื้นที่ที่ใช้งานอยู่ อีกทั้งยังรวมไปถึงข้อมูลเว็บแม็พหรือเว็บเซอร์วิสต่าง ๆ ด้วย คุณสามารถใช้งานข้อมูลแผนที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเพื่อแสดงข้อมูลในมุมมองที่ปัจจุบันที่สุดได้

Installations and Environment

จัดการพื้นที่ได้อย่างครอบคลุม

การจัดการสนามรบและสภาพแวดล้อมต่างๆ คุณต้องมีระบบจัดการและดูแลรักษากลุ่มข้อมูลทรัพย์สิน ที่ดิน และการบริการในสนามรบ เมื่อคุณใช้เทคโนโลยีเชิงพื้นที่จาก Esri คุณจะสามารถมองเห็นมุมมองในการจัดการพื้นที่ได้อย่างครอบคลุม นอกจากนั้นแล้วคุณยังสามารถเข้าถึงและวิเคราะห์รายละเอียดของข้อมูลเพื่อทำการดูแลและปรับเปลี่ยนสินทรัพย์เหล่านั้นได้อย่างสะดวกเพื่อทำให้การบริหารและอนุมัติงบประมาณทำได้แม่นยำ

Benefits

Manage

สำหรับใช้ในการออกแบบและการจัดการที่มีประสิทธิภาพของข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวก เตรียมไว้เป็นข้อมูลที่สำคัญสำหรับฝึกฝน ใช้งาน และบริหารจัดการความรับผิดชอบของกำลังพล

Protect

สำหรับใช้ในการเก็บรายละเอียดของข้อมูลแผนที่สำหรับการวางแผน การเตรียมการ และการสั่งการเพื่อรักษาความปลอดภัยให้กับสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการปฏิบัติภารกิจและคุ้มกันสภาพแวดล้อมต่างๆ

Standardize

เครื่องมือที่ใช้งานง่ายจะช่วยให้การรวบรวมข้อมูลที่มีความแตกต่างกันสามารถทำได้โดยง่าย และยังดูแลรักษาและกำหนดมาตรฐานได้ง่ายเช่นกัน

Solutions

ArcGIS Pro ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดเก็บข้อมูลแผนที่ทหาร

ArcGIS Pro

แพลทฟอร์มพื้นฐานของโซลูชั่นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ของ Esri สำหรับงานด้านการทหารคือ ArcGIS Pro ซึ่งเป็นเทคโนโลยีหลักสำหรับการจัดเก็บข้อมูล การกำหนดกระบวนการทำงาน การหาความได้เปรียบ และการแบ่งปันข้อมูลซึ่งมีจำเป็นต่องานหรือภารกิจที่หลากหลายทางการทหาร แพลทฟอร์มนี้ยังสนับสนุนให้มีการพัฒนาต่อยอดซอฟท์แวร์ของ Esri สำหรับใช้ในงานด้านการทหารและงานด้านข่าวกรองอีกด้วย

ESRI ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดเก็บข้อมูลแผนที่ทหาร

Esri Production Mapping

โซลูชั่นที่สามารถช่วยปรับปรุงคุณภาพและมูลค่าของข้อมูลเชิงพื้นที่และการออกแบบสัญลักษณ์ของข้อมูลเชิงพื้นที่ของคุณ ซึ่งการปรับปรุงดังกล่าวรวมไปถึงการกำหนดมาตรฐาน การทำซ้ำ และการกำหนดกระบวนการทำงานให้สามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ESRI ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดเก็บข้อมูลแผนที่ผังเมือง

ArcGIS for Emergency Management

โซลูชั่นสำหรับเสริมประสิทธิภาพเรื่องการบรรเทาสาธารณภัยและกิจการพลเรือน การสร้างรายงานจากผลวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่และการแสดงผล จะช่วยให้การปรับปรุงและกำหนดผลลัพธ์การทำงานของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นไปอย่างต่อเนื่อง การคาดการณ์ภัยคุกคามและสถานการณ์ต่างๆ สามารถตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว

Operational Readiness

เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการสื่อสาร

การปฏิบัติภารกิจต้องการข้อมูลแผนที่และข้อมูลการปฏิบัติการที่ถูกต้อง เทคโนโลยีเชิงพื้นที่ของ Esri ได้จัดเตรียมแพลทฟอร์มที่ให้คุณสามารถผสมผสานข้อมูลที่แตกต่างกันมาใช้สำหรับการวิเคราะห์เชิงพื้นที่และประสานความร่วมมือระหว่างผู้เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการได้ โดยคุณสามารถประยุกต์ใช้ข้อมูลแผนที่ และการวิเคราะห์ ไปสำหรับการเตรียมความพร้อมหลายๆ ด้าน ซึ่งได้แก่ ความพร้อมด้านการขนส่ง ด้านบุคลากร ด้านสุขภาพ การสืบสวนพิเศษและการฝึกอบรม ปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานของคุณด้วยเทคโนโลยีเชิงพื้นที่เพื่อผลลัพธ์ที่ดีกว่า

Benefits

Plan

ใช้ความสามารถวิธีการทางภูมิศาสตร์ในการวางแผนและจัดตาราง การติดตามสินทรัพย์ และการประหยัดพลังงานสำหรับมาตรการการลดผลกระทบจากภาวะเรือนกระจก

Operate

ประหยัดเวลาและแรงงานในการใช้เทคโนโลยีเชิงพื้นที่สำหรับการจัดเก็บข้อมูลเพื่อรายงานและเป็นหนทางสำหรับการปฏิบัติภารกิจ

Train

แผนที่และแอพพลิเคชั่น มีส่วนช่วยให้กระบวนการตัดสินใจและช่วยเตรียมการณ์สนองตอบต่อเหตุการณ์หรือคาดการณ์เหตุได้

Solutions

ArcGIS Pro ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดเก็บข้อมูลแผนที่ทหาร

ArcGIS Pro

แพลทฟอร์มพื้นฐานของโซลูชั่นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ของ Esri สำหรับงานด้านการทหารคือ ArcGIS Pro ซึ่งเป็นเทคโนโลยีหลักสำหรับการจัดเก็บข้อมูล การกำหนดกระบวนการทำงาน การหาความได้เปรียบ และการแบ่งปันข้อมูลซึ่งมีจำเป็นต่องานหรือภารกิจที่หลากหลายทางการทหาร แพลทฟอร์มนี้ยังสนับสนุนให้มีการพัฒนาต่อยอดซอฟท์แวร์ของ Esri สำหรับใช้ในงานด้านการทหารและงานด้านข่าวกรองอีกด้วย

ESRI ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดเก็บข้อมูลแผนที่ผังเมือง

ArcGIS for Emergency Management

โซลูชั่นสำหรับเสริมประสิทธิภาพเรื่องการบรรเทาสาธารณภัยและกิจการพลเรือน การสร้างรายงานจากผลวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่และการแสดงผล จะช่วยให้การปรับปรุงและกำหนดผลลัพธ์การทำงานของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นไปอย่างต่อเนื่อง การคาดการณ์ภัยคุกคามและสถานการณ์ต่างๆ สามารถตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว

ESRI ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดเก็บข้อมูลแผนที่ทหาร

ArcGIS for Intelligence

การจัดเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ การเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้อง และการปฏิบัติการที่ทันท่วงที สามารถแสดงความแตกต่างระหว่างความสำเร็จและล้มเหลวได้ ด้วยโซลูชั่นนี้ คุณสามารถจัดการข้อมูลและปรับปรุงกระบวนการโดยใช้แทมเพลทในการที่จะผสานข้อมูลรายงานด้านการข่าวและข้อมูลอื่นเข้าด้วยกัน ช่วยให้สามารถแสดงผลภัยคุกคามที่เป็นไปได้ และประเมินการรับรู้สถานการณ์ได้อย่างถูกต้อง