Local Government

ระบบแผนที่สำหรับการปกครองท้องถิ่นเป็นระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) ที่ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการจัดการเชิงพื้นที่ของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งการจัดการภายในของหน่วยงานส่วนกลาง, การจัดการภายในของหน่วยงานองค์กรปกครองท้องถิ่น และการให้บริการภาคประชาชน ซึ่งทาง Esri มีโซลูชันที่หลากหลายดังนี้

Solutions

ArcGIS ผู้ช่วยในการสร้างแผนที่

ระบบแผนที่สำหรับงานประชาสัมพันธ์

 • แสดงประวัติความเป็นมาหน่วยงาน
 • ประชาสัมพันธ์สินค้า OTOP และการท่องเที่ยว
 • เดินทางเพื่อชมสินค้า OTOP และวางแผนการท่องเที่ยว
 • แสดงความเคลื่อนไหวสังคมออนไลน์
 • เพื่อการประชาสัมพันธ์งานหรือเทศกาลต่างๆ

ระบบแผนที่สำหรับงานสาธารณะ

 • จัดการขอบเขตความรับผิดชอบของอบต.
 • สำหรับการจัดเก็บข้อมูลสินทรัพย์ของราชการ
 • ตำแหน่งโครงสร้างพื้นฐานของประชาชน
 • สำหรับแจ้งเรื่องร้องทุกข์ 24 ชม.
 • แสดงรายงานการแจ้งเรื่องร้องทุกข์จากประชาชน
 • บริการประชาชนและนักท่องเที่ยว

ArcGIS ผู้ช่วยในการสร้างแผนที่ custom map
ArcGIS ผู้ช่วยในการสร้างแผนที่แปลงที่ดิน

ระบบแผนที่สำหรับจัดการแปลงที่ดิน

 • รายงานการเก็บข้อมูลภาษี
 • จัดการฐานข้อมูลแปลงที่ดิน

ระบบแผนที่สำหรับสำรวจความคิดเห็น

 • ระบบรายงานความคิดเห็นของประชาชน ใช้สำหรับกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในเทศบาล/อบต. ที่จะต้องมีการลงคะแนน การเลือกตั้งผู้แทนต่างๆ การขอความคิดเห็นประชาชนในพื้นที่ เช่น การเวนคืนที่ดินเพื่อตัดถนน การสร้างเขื่อน เป็นต้น

ArcGIS ผู้ช่วยในการสร้างแผนที่ข้อมูลประชากร
ArcGIS ผู้ช่วยในการสร้างแผนที่ผังเมือง

ระบบแผนที่สำหรับจัดการงานดับเพลิง

 • คาดการณ์พื้นที่เกิดเหตุเพลิงไหม้
 • จัดการหัวจ่ายน้ำดับเพลิง
 • เขตความรับผิดชอบของสถานีดับเพลิง

ระบบแผนที่สำหรับจัดการกับเหตุการณ์ฉุกเฉิน

 • เพื่อการวางแผนจัดการน้ำท่วม
 • จัดเก็บข้อมูลและรายงานความเสียหายจากภัยพิบัติ
 • เพื่อให้บริการข้อมูลประชาชนด้านภัยพิบัติ

ArcGIS ผู้ช่วยในการสร้าง custom map การจัดเก็บข้อมูลภัยพิบัติ
ArcGIS ผู้ช่วยในการสร้าง smart map

ระบบแผนที่สำหรับจัดการด้านสาธารณสุข

 • เพื่อให้บริการข้อมูลประชาชนด้านสาธารณสุข
 • เพื่อป้องกันและควบคุมโรคระบาด

Esri ใช้เทคโนโลยี ArcGIS หนุนองค์กรท้องถิ่นสู่ Smart City นำร่อง นครนนท์ 4.0

Empty section. Edit page to add content here.
Main

ระบบแผนที่สำหรับการปกครองท้องถิ่นเป็นระบบภูมิสารสนเทศที่ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการจัดการเชิงพื้นที่ของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งการจัดการภายในของหน่วยงานส่วนกลาง, การจัดการภายในของหน่วยงานองค์กรปกครองท้องถิ่น และการให้บริการภาคประชาชน ซึ่งทาง Esri มีโซลูชันที่หลากหลายดังนี้

Solutions

ArcGIS ผู้ช่วยในการสร้างแผนที่

ระบบแผนที่สำหรับงานประชาสัมพันธ์

 • แสดงประวัติความเป็นมาหน่วยงาน
 • ประชาสัมพันธ์สินค้า OTOP และการท่องเที่ยว
 • เดินทางเพื่อชมสินค้า OTOP และวางแผนการท่องเที่ยว
 • แสดงความเคลื่อนไหวสังคมออนไลน์
 • เพื่อการประชาสัมพันธ์งานหรือเทศกาลต่างๆ

ArcGIS ผู้ช่วยในการสร้างแผนที่ custom map

ระบบแผนที่สำหรับงานสาธารณะ

 • จัดการขอบเขตความรับผิดชอบของอบต
 • สำหรับการจัดเก็บข้อมูลสินทรัพย์ของราชการ
 • ตำแหน่งโครงสร้างพื้นฐานของประชาชน
 • สำหรับแจ้งเรื่องร้องทุกข์ 24 ชม
 • แสดงรายงานการแจ้งเรื่องร้องทุกข์จากประชาชน
 • บริการประชาชนและนักท่องเที่ยว

ArcGIS ผู้ช่วยในการสร้างแผนที่แปลงที่ดิน

ระบบแผนที่สำหรับจัดการแปลงที่ดิน

 • รายงานการเก็บข้อมูลภาษี
 • จัดการฐานข้อมูลแปลงที่ดิน

ArcGIS ผู้ช่วยในการสร้างแผนที่ข้อมูลประชากร

ระบบแผนที่สำหรับสำรวจความคิดเห็น

 • ระบบรายงานความคิดเห็นของประชาชน ใช้สำหรับกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในเทศบาล/อบต. ที่จะต้องมีการโหวต การเลือกตั้งผู้แทนต่างๆ การขอความคิดเห็นประชาชนในพื้นที่ เช่น การเวนคืนที่ดินเพื่อตัดถนน การสร้างเขื่อน เป็นต้น

ArcGIS ผู้ช่วยในการสร้างแผนที่ผังเมือง

ระบบแผนที่สำหรับจัดการงานดับเพลิง

 • คาดการณ์พื้นที่เกิดเหตุเพลิงไหม้
 • จัดการหัวจ่ายน้ำดับเพลิง
 • เขตความรับผิดชอบของสถานีดับเพลิง

ArcGIS ผู้ช่วยในการสร้าง custom map การจัดเก็บข้อมูลภัยพิบัติ

ระบบแผนที่สำหรับจัดการกับเหตุการณ์ฉุกเฉิน

 • เพื่อการวางแผนจัดการน้ำท่วม
 • จัดเก็บข้อมูลและรายงานความเสียหายจากภัยพิบัติ
 • เพื่อให้บริการข้อมูลประชาชนด้านภัยพิบัติ

ArcGIS ผู้ช่วยในการสร้าง smart map

ระบบแผนที่สำหรับจัดการด้านสาธารณสุข

 • เพื่อให้บริการข้อมูลประชาชนด้านสาธารณสุข
 • เพื่อป้องกันและควบคุมโรคระบาด

Esri ใช้เทคโนโลยี ArcGIS หนุนองค์กรท้องถิ่นสู่ Smart City นำร่อง นครนนท์ 4.0