Facilities

ArcGIS ผู้ช่วยในเรื่องแผนที่ผังเมือง

แอปพลิเคชันมากมาย ที่มีมาช่วยในการเลือกทำเลที่ตั้งไปจนถึงบริหารจัดการพลังงาน ArcGIS คือแพลตฟอร์มทรงประสิทธิภาพ ที่เหมาะกับการบริหารจัดการทรัพยากรอาคาร (facility management) ที่ช่วยให้การออกแบบอาคารและสิ่งก่อสร้างทั้งภายในและภายนอกมีความสมจริงมากขึ้น อีกทั้งยังสามารถใช้งานร่วมกับแพลทฟอร์มการบริหารจัดการอื่นๆ เช่น IWMS, CMMS, CAFM, ERP เป็นต้น

ระบบ GIS สามารถช่วยองค์กรในการวางแผนการจัดการอาคาร สิ่งก่อสร้างต่างๆ ได้ดังนี้

  • Portfolio : จัดการกับทรัพย์สินเช่นที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน และออฟฟิศทำงาน
  • Operations : ติดตามและจัดการกับทรัพย์สินในเชิงพื้นที่เพื่อขั้นตอนการทำงานที่ราบรื่น
  • Safety and Security : สร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและเหมาะสมกับการอาศัยอยู่ให้กับตัวอาคารด้วยการจัดสรรทรัพยากรอย่างชาญฉลาด
  • Data Management : การจัดเก็บข้อมูลและรวบรวมข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆด้วยระบบวิสาหกิจ

 

Templates for Facilities

ใครๆก็สามารถใช้ Template ของ ArcGIS Platform เพื่อสร้าง ดู และใช้งานแผนที่อัจฉริยะ รวมทั้งแบ่งปันและตกแต่งข้อมูลสารสนเทศ แผนที่เหล่านี้สามารถนำไปแชร์บนอินเตอเน็ตหรืออุปกรณ์มือถือต่างๆ แล้วสร้างเป็นแอปพลิเคชันใช้งานบนเว็บไซต์ได้อีกด้วย Template ต่างๆสามารถรวมข้อมูล Facility ให้เป็น format มาตรฐานเดียวกัน โดยใช้หลักการทำแผนที่ที่สามารถอ่านและเข้าใจได้ง่าย และทำให้การเข้าถึงข้อมูลเป็นไปได้อย่างง่ายดายมากขึ้นสำหรับบุคคลากรในองค์กร

GIS สามารถช่วยหาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลและเชื่อมต่อข้อมูล รองรับทั้งการวางแผนลักษณะการใช้งานพื้นที่ การจัดการงานก่อสร้าง การวางแผนสาธารณูปโภคและสินทรัพย์ และการตอบสนองต่อเหตุเร่งด่วนต่างๆ

Benefits

การจัดสรรพื้นที่ว่าง

ทั้งการเลือกใช้ประโยชน์จากพื้นที่ว่างตามความเหมาะสมและการแบ่งพื้นที่ตามลักษณะการทำงานล้วนเป็นขั้นตอน ทางธุรกิจที่สามารถทำให้ดีที่สุดได้ด้วยการใช้ visual interface อีกทั้งระบบ GIS สามารถใช้งานพร้อมๆ กันในหลายๆชั้น หลายอาคาร หลายมหาวิทยาลัย หรือหลายๆ พื้นที่ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

การดูแลและจัดขั้นตอนการทำงาน

ระบบ GIS ช่วยในการดูแลและจัดขั้นตอนการทำงานโดยการวิเคราะห์และวางแผนรับผลกระทบจากการก่อสร้าง การจัดเก็บวัสดุ การขนส่ง การหาแหล่งทรัพยากร และการจัดสรรทรัพยากรที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การใช้พลังงานอย่างยั่งยืน

ระบบการใช้เครื่องจักรในการสร้างอาคารเป็นเครื่องมือที่ใช้แก้ปัญหาความยั่งยืนอย่างหนึ่ง แต่ก็สร้างขนาดข้อมูลขนาดใหญ่ที่ต้องจัดการในภายหลังไว้อีกด้วย ระบบ GIS เสนอทางแก้ปัญหาด้วย platform ที่ให้คุณสามารถเข้าถึงและจัดการข้อมูลดังกล่าวนี้ได้ในทันทีจากมุมมองที่ครอบคลุมผ่านแผนที่

การวางแผนและจัดการแบบแปลนพื้นที่อาคาร ทั้งอาคารสำนักงาน โกดังเก็บของ เขตการศึกษา หรือแม้กระทั่งชุมชนขนาดใหญ่ โดยเสียทรัพยากรน้อยที่สุดนั้นเป็นเรื่องยาก ดังนั้น ระบบ GIS สามารถเข้ามาช่วยการทำงานในองค์กรทั้งขนาดใหญ่และเล็ก หนึ่งอาคารหรือโปรเจคใหญ่ ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

Benefits

การวางแผนและเลือกสถานที่ตั้ง

รัฐบาล โรงเรียนและโรงพยาบาล จำเป็นต้องจัดการกับอาคารขนาดใหญ่อยู่เสมอ ระบบ GIS สามารถเข้ามาช่วยในการจัดการอาคารเหล่านี้ทั้งในเรื่องของที่ดิน โครงสร้างพื้นฐานและตัวอาคารเอง ระบบ GIS รองรับกับทุกขั้นตอนการทำงานร่วมกับระบบพื้นฐาน การใช้ GIS ช่วยให้คุณทำการตัดสินใจที่ชาญฉลาดในการเลือกที่ตั้งออฟฟิศ อาคาร โกดังเก็บของ หรือกระทั่งมหาวิทยาลัยของคุณ

การจัดสรรทรัพยากร

เนื่องด้วยแรงกดดันจากการชะลอตัวของตลาด ทั้งนายหน้าที่ดิน นักประเมินราคา และผู้จัดการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จำเป็นต้องค้นหาที่ดินที่เหมาะสม ตรงความต้องการ ด้วยการใช้ทรัพยากรและการบริหารจัดการที่น้อยที่สุด การเลือกที่ดินนี้สามารถทำได้ง่ายๆจากแผนที่ แค่มีรายละเอียดลักษณะที่ดินที่ต้องการ รวมถึงข้อมูลประชากร ข้อมูลการขนส่ง รายได้และระดับการศึกษาของประชากร ซึ่งสามารถนำมาเปรียบเทียบกับตัวเลือกที่ดินที่มีอยู่ได้อย่างง่ายๆ

การเลือกใช้ประโยชน์จากพื้นที่ว่าง

ทั้งการเลือกใช้ประโยชน์จากพื้นที่ว่างตามความเหมาะสมและการแบ่งพื้นที่ตามลักษณะการทำงานล้วนเป็นขั้นตอนทางธุรกิจที่สามารถทำให้ดีที่สุดได้ด้วยการใช้ visual interface อีกทั้ง ระบบ GIS สามารถช่วยให้การทำงานเกิดขึ้นพร้อมๆกันในหลายๆชั้น หลายๆอาคาร มหาวิทยาลัย หรือหลายๆพื้นที่ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ปัจจุบันคนดูแลควบคุมและให้ความสำคัญกับความปลอดภัย ทั้งส่วนบุคคลและสภาพแวดล้อมมากขึ้น การจะวางแผนและจัดการกับความปลอดภัยนี้สามารถทำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นได้ด้วยระบบ GIS

Benefits

ความปลอดภัยและผลกระทบของสิ่งแวดล้อมต่อสุขภาพ

ผู้คนให้ความสนใจในด้านความปลอดภัยและผลกระทบของสิ่งแวดล้อมต่อสุขภาพมากขึ้นทั้งในอาคารและมหาวิทยาลัยทุกขนาด ด้วยระบบ GIS คุณสามารถวิเคราะห์และจัดการความปลอดภัยได้ เช่น การควบคุมตัวแปรทางด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆที่มีอยู่มากมายมหาศาล

การจัดการเหตุเร่งด่วน

ปัจจัยหนึ่งที่สำคัญในการสร้างความมั่นใจให้ธุรกิจอย่างต่อเนื่องในการจัดการภัยพิบัติ คือการเลือกสำนักงานหรือสถานที่ตั้งสำรอง ระบบ GIS แสดงให้เห็นถึงภาพรวมของพนักงานและโครงสร้างพื้นฐานได้รับผลกระทบ นอกจากนี้ผู้มีอำนาจจัดการหรือผู้รับผิดชอบยังสามารถจัดสรรทรัพยากรบุคคลเพื่อการอพยพหรือการโยกย้ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการสร้างโมเดลสถานการณ์จำลองเพื่อให้เห็นภาพจริง

ความปลอดภัยส่วนบุคคล

ในการสร้างอาคารสิ่งก่อสร้างต่างๆ ปัจจัยหนึ่งที่สำคัญที่สุดในย่านที่อยู่อาศัย คือความปลอดภัยส่วนบุคคลของผู้อยู่อาศัย เพราะเหตุนี้ ระบบ GIS จึงมีวิธีวิเคราะห์และจัดการด้านความปลอดภัย เช่น การวิเคราะห์สิ่งกีดขวาง การควบคุมดูแลทางเข้าออก และการเฝ้าระวังบริเวณที่มีปัญหาด้านความปลอดภัย

Main
ArcGIS ผู้ช่วยในเรื่องแผนที่ผังเมือง

แอปพลิเคชันมากมาย ที่ช่วยในการเลือกทำเลที่ตั้งไปจนถึงบริหารจัดการพลังงาน ArcGIS คือแพลตฟอร์มทรงประสิทธิภาพ ที่เหมาะกับการบริหารจัดการทรัพยากรอาคาร (facility management) ที่ช่วยให้การออกแบบอาคารและสิ่งก่อสร้างทั้งภายในและภายนอกมีความสมจริงมากขึ้น อีกทั้งยังสามารถใช้งานร่วมกับแพลทฟอร์มการบริหารจัดการอื่นๆ เช่น IWMS, CMMS, CAFM, ERP เป็นต้น

ระบบ GIS สามารถช่วยองค์กรในการวางแผนการจัดการอาคาร สิ่งก่อสร้างต่างๆ ได้ดังนี้

  • Portfolio: จัดการกับทรัพย์สินเช่นที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน และออฟฟิศทำงาน
  • Operations: ติดตามและจัดการกับทรัพย์สินในเชิงพื้นที่เพื่อขั้นตอนการทำงานที่ราบรื่น
  • Safety and Security: สร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและเหมาะสมกับการอาศัยอยู่ให้กับตัวอาคารด้วยการจัดสรรทรัพยากรอย่างชาญฉลาด
  • Data Management: การจัดเก็บข้อมูลและรวบรวมข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆด้วยระบบวิสาหกิจ

 

Templates for Facilities

ใครๆ ก็สามารถใช้ Template ของ ArcGIS Platform เพื่อสร้าง ดู และใช้งานแผนที่อัจฉริยะ รวมทั้งแบ่งปันและตกแต่งข้อมูลสารสนเทศ แผนที่เหล่านี้สามารถนำไปแชร์บนอินเตอเน็ตหรืออุปกรณ์มือถือต่างๆ แล้วสร้างเป็นแอพพลิเคชั่นใช้งานบนเว็บไซต์ได้อีกด้วย Template ต่างๆ สามารถรวมข้อมูล Facility ให้เป็น format มาตรฐานเดียวกัน โดยใช้หลักการทำแผนที่ที่ทำให้สามารถอ่านและเข้าใจได้ง่าย และทำให้การเข้าถึงข้อมูลเป็นไปได้อย่างง่ายดายมากขึ้นสำหรับบุคคลากรในองค์กร

Operations

GIS provides a scalable framework for a common operating picture โดยใช้ภูมิศาสตร์ในการหาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลและเชื่อมต่อข้อมูล รองรับทั้งการวางแผนลักษณะการใช้งานพื้นที่ การจัดการงานก่อสร้าง การวางแผนสาธารณูปโภคและสินทรัพย์ และการตอบสนองต่อเหตุเร่งด่วน

Benefits

การจัดสรรพื้นที่ว่าง

ทั้งการเลือกใช้ประโยชน์จากพื้นที่ว่างตามความเหมาะสมและการแบ่งพื้นที่ตามลักษณะการทำงานล้วนเป็นขั้นตอน ทางธุรกิจที่สามารถทำให้ดีที่สุดได้ด้วยการใช้ visual interface อีกทั้ง GIS สามารถช่วยให้การทำงานเกิดขึ้นพร้อมๆกันในหลายๆชั้น หลายๆอาคาร มหาวิทยาลัย หรือหลายๆพื้นที่ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

การดูแลและจัดขั้นตอนการทำงาน

GIS ช่วยในการดูแลและจัดขั้นตอนการทำงานโดยการวิเคราะห์และวางแผนรับผลกระทบจากการก่อสร้าง การจัดเก็บวัสดุ การขนส่ง การหาแหล่งทรัพยากร และการจัดสรรทรัพยากรที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การใช้พลังงานอย่างยั่งยืน

ระบบการใช้เครื่องจักรในการสร้างอาคารเป็นเครื่องมือที่ใช้แก้ปัญหาความยั่งยืนอย่างหนึ่ง แต่ก็สร้างขนาดข้อมูลขนาดใหญ่ที่ต้องจัดการในภายหลังไว้อีกด้วย GIS เสนอทางแก้ปัญหาด้วย platform ที่ให้คุณสามารถเข้าถึงและจัดการข้อมูลดังกล่าวนี้ได้ตามเวลาจริงจากมุมมองทีครอบคลุมผ่านแผนที่

Portfolio

การวางแผนและจัดการแบบแปลนพื้นที่อาคาร ทั้งออฟฟิศทำงาน โกดังเก็บของ เขตการศึกษา หรือแม้กระทั่งชุมชนขนาดใหญ่ โดยเสียทรัพยากรน้อยที่สุดนั้นเป็นเรื่องยาก ดังนั้น GIS สามารถเข้ามาช่วยการทำงานในองค์กรทั้งขนาดใหญ่และเล็ก หนึ่งอาคารหรือโปรเจคใหญ่ ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

Benefits

การวางแผนและเลือกสถานที่ตั้ง

รัฐบาล โรงเรียนและโรงพยาบาล จำเป็นต้องจัดการกับอาคารขนาดใหญ่อยู่เสมอ GIS สามารถเข้ามาช่วยในการจัดการอาคารเหล่านี้ทั้งในเรื่องของที่ดิน โครงสร้างพื้นฐานและตัวอาคารเอง GIS รองรับกับทุกขั้นตอนการทำงานร่วมกับระบบพื้นฐาน การใช้ GIS ช่วยให้คุณทำการตัดสินใจที่ชาญฉลาดในการเลือกที่ตั้งออฟฟิศ อาคาร ที่เก็บของ หรือกระทั่งมหาวิทยาลัยของคุณ

การจัดสรรทรัพยากร

เนื่องด้วยแรงกดดันจากการชะลอตัวของตลาด ทั้งนายหน้าที่ดิน นักประเมินราคา และผู้จัดการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จำเป็นต้องค้นหาที่ดินที่เหมาะสม ตรงความต้องการ ด้วยการใช้ทรัพยากรและการบริหารจัดการที่น้อยที่สุด การเลือกที่ดินนี้สามารถทำได้ง่ายๆจากแผนที่ แค่มีรายละเอียดลักษณะที่ดินที่ต้องการ รวมถึงข้อมูลประชากร ข้อมูลการขนส่ง รายได้และระดับการศึกษาของประชากร ซึ่งสามารถนำมาเปรียบเทียบกับตัวเลือกที่ดินที่มีอยู่ได้อย่างง่ายๆ

การเลือกใช้ประโยชน์จากพื้นที่ว่าง

ทั้งการเลือกใช้ประโยชน์จากพื้นที่ว่างตามความเหมาะสมและการแบ่งพื้นที่ตามลักษณะการทำงานล้วนเป็นขั้นตอนทางธุรกิจที่สามารถทำให้ดีที่สุดได้ด้วยการใช้ visual interface อีกทั้ง GIS สามารถช่วยให้การทำงานเกิดขึ้นพร้อมๆกันในหลายๆชั้น หลายๆอาคาร มหาวิทยาลัย หรือหลายๆพื้นที่ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

Safety and Security

ปัจจุบันคนดูแลควบคุมและให้ความสำคัญกับความปลอดภัย ทั้งด้านร่างกายและสภาพแวดล้อมมากขึ้น การจะวางแผนและจัดการกับความปลอดภัยนี้สามารถทำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นได้ด้วย GIS

Benefits

ความปลอดภัยและผลกระทบของสิ่งแวดล้อมต่อสุขภาพ

ผู้คนให้ความสนใจในด้านความปลอดภัยและผลกระทบของสิ่งแวดล้อมต่อสุขภาพมากขึ้นทั้งในอาคารและมหาวิทยาลัยทุกขนาด ด้วย GIS คุณสามารถวิเคราะห์และจัดการความปลอดภัยได้ เช่น การควบคุมตัวแปรทางด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆที่มีอยู่มากมายมหาศาล

การจัดการเหตุเร่งด่วน

สิ่งที่จำเป็นสำหรับการวางแผนจัดการภัยพิบัติและความต่อเนื่องของธุรกิจ คือการบ่งชี้สถานที่ตั้งสำรอง ที่ทำงานของพนักงานจำนวนมาก และโครงสร้างพื้นฐานที่อาจเกิดความเสียหายได้ง่าย GIS ช่วยผู้จัดการให้สามารถมองภาพรวมของสิ่งต่างๆเหล่านี้และ จัดสรรพื้นที่และทรัพยากร รวมถึงการโยกย้ายบุคคลากรและทรัพยากรในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิด ด้วยการสร้างโมเดลสถานการณ์จำลองเพื่อให้เห็นภาพจริง

ความปลอดภัยของร่างกาย

ในการสร้างอาคารสิ่งก่อสร้างต่างๆ สิ่งสำคัญสูงสุดคือความปลอดภัยของร่างกายของผู้อยู่อาศัย เพราะเหตุนี้ GIS จึงมีวิธีวิเคราะห์และจัดการด้านความปลอดภัย เช่น การวิเคราะห์สิ่งกีดขวาง การควบคุมดูแลทางเข้าออก และการเฝ้าระวังบริเวณที่มีปัญหาด้านความปลอดภัยมากกว่าค่าเฉลี่ย